ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 122 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 122 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสลก 115
80 69.57
15 13.04
13 11.30
0 0.00
0 0.00
7 6.09
108 93.91%
2  โรงเรียนบ้านปางมะโอ 26
19 73.08
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
6 23.08
20 76.92%
3  โรงเรียนบ้านวังเลียง 98
11 11.22
17 17.35
19 19.39
13 13.27
13 13.27
25 25.51
73 74.49%
4  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง 32
6 18.75
1 3.13
6 18.75
7 21.88
3 9.38
9 28.13
23 71.88%
5  โรงเรียนวัดศรีดอก(ประชาพัฒนา) 144
17 11.81
31 21.53
14 9.72
11 7.64
27 18.75
44 30.56
100 69.44%
6  โรงเรียนบ้านค้างคำปัน 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33
2 66.67%
7  โรงเรียนบ้านทุ่งตากล้า(คุรุราษฎร์บำรุงวิทย์) 38
8 21.05
6 15.79
11 28.95
0 0.00
0 0.00
13 34.21
25 65.79%
8  โรงเรียนบ้านปากปาน(สีมารัตน์วิทยานุสรณ์) 45
13 28.89
6 13.33
5 11.11
4 8.89
0 0.00
17 37.78
28 62.22%
9  โรงเรียนบ้านขุนห้วย 12
3 25.00
2 16.67
1 8.33
0 0.00
1 8.33
5 41.67
7 58.33%
10  โรงเรียนบ้านแม่แฮด 31
4 12.90
4 12.90
2 6.45
7 22.58
0 0.00
14 45.16
17 54.84%
11  โรงเรียนชุมชนบ้านร่องกาศ(ศรีวิทยาคาร) 15
3 20.00
2 13.33
3 20.00
0 0.00
0 0.00
7 46.67
8 53.33%
12  โรงเรียนบ้านวังกวาง 46
6 13.04
7 15.22
3 6.52
0 0.00
8 17.39
22 47.83
24 52.17%
13  โรงเรียนบ้านดอนชัย(กันทราษฎร์วิทยาคาร) 96
10 10.42
10 10.42
10 10.42
10 10.42
10 10.42
46 47.92
50 52.08%
14  โรงเรียนบ้านวังแฟน 25
4 16.00
1 4.00
1 4.00
5 20.00
2 8.00
12 48.00
13 52.00%
15  โรงเรียนบ้านป่ายุบ 27
5 18.52
1 3.70
1 3.70
5 18.52
2 7.41
13 48.15
14 51.85%
16  โรงเรียนบ้านน้ำริน(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 149
10 6.71
4 2.68
21 14.09
13 8.72
20 13.42
81 54.36
68 45.64%
17  โรงเรียนบ้านห้วยกูด 53
7 13.21
4 7.55
5 9.43
2 3.77
5 9.43
30 56.60
23 43.40%
18  โรงเรียนบ้านแม่จองไฟ(รัฐราษฎร์พัฒนา) 79
12 15.19
6 7.59
13 16.46
3 3.80
0 0.00
45 56.96
34 43.04%
19  โรงเรียนดอนแก้ว(รัฐประชาสรรค์) 19
2 10.53
2 10.53
2 10.53
2 10.53
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
20  โรงเรียนบ้านนาแก 17
3 17.65
0 0.00
4 23.53
0 0.00
0 0.00
10 58.82
7 41.18%
21  โรงเรียนบ้านแม่กระต๋อม 134
13 9.70
18 13.43
24 17.91
0 0.00
0 0.00
79 58.96
55 41.04%
22  โรงเรียนบ้านแม่ยุ้น 59
6 10.17
2 3.39
9 15.25
3 5.08
4 6.78
35 59.32
24 40.68%
23  โรงเรียนบ้านวังเบอะ 62
3 4.84
2 3.23
7 11.29
4 6.45
9 14.52
37 59.68
25 40.32%
24  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(สามัคคีวิทยาคาร) 5
1 20.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
25  โรงเรียนบ้านปิน(ปินประชาราษฎร์) 138
33 23.91
7 5.07
15 10.87
0 0.00
0 0.00
83 60.14
55 39.86%
26  โรงเรียนเด่นไชยประชานุกูล 524
58 11.07
2 0.38
97 18.51
32 6.11
14 2.67
321 61.26
203 38.74%
27  โรงเรียนบ้านผาสุก(ราษฎร์บำรุง) 21
0 0.00
0 0.00
8 38.10
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
28  โรงเรียนบ้านปง(วัฒนาวิทยาคาร) 79
6 7.59
14 17.72
6 7.59
2 2.53
2 2.53
49 62.03
30 37.97%
29  โรงเรียนบ้านนาหลวง(สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 37
4 10.81
0 0.00
10 27.03
0 0.00
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
30  โรงเรียนบ้านนาปลากั้ง 75
7 9.33
10 13.33
11 14.67
0 0.00
0 0.00
47 62.67
28 37.33%
31  โรงเรียนบ้านสวนหลวง 74
8 10.81
4 5.41
15 20.27
0 0.00
0 0.00
47 63.51
27 36.49%
32  โรงเรียนวัดสร่างโศก 63
14 22.22
1 1.59
7 11.11
0 0.00
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
33  โรงเรียนบ้านร่องเสี้ยว (รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 41
5 12.20
3 7.32
6 14.63
0 0.00
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
34  โรงเรียนบ้านน้ำฮอก(รัฐราษฎร์วิทยา) 36
10 27.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 5.56
24 66.67
12 33.33%
35  โรงเรียนบ้านเค็ม(รัฐประสาทราษฎร์บำรุง) 30
3 10.00
3 10.00
2 6.67
2 6.67
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
36  โรงเรียนบ้านแม่หลู้(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 48
5 10.42
1 2.08
6 12.50
4 8.33
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
37  โรงเรียนบ้านแม่จั๊วะ(ประชาราษฎร์รังสรรค์) 106
5 4.72
7 6.60
9 8.49
7 6.60
6 5.66
72 67.92
34 32.08%
38  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่หละป่าป๋วย 175
21 12.00
9 5.14
14 8.00
6 3.43
5 2.86
120 68.57
55 31.43%
39  โรงเรียนเด่นทัพชัย 33
4 12.12
2 6.06
2 6.06
2 6.06
0 0.00
23 69.70
10 30.30%
40  โรงเรียนบ้านป่าไผ่ 20
2 10.00
1 5.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00%
41  โรงเรียนสูงเม่นวิทยาคาร 184
11 5.98
5 2.72
37 20.11
1 0.54
0 0.00
130 70.65
54 29.35%
42  โรงเรียนวัดตอนิมิตร(สิทธิราษฎร์รังสรรค์) 38
2 5.26
0 0.00
9 23.68
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
43  โรงเรียนวัดพระหลวง(อภิชัยราษฎร์สงเคราะห์) 45
3 6.67
2 4.44
1 2.22
1 2.22
6 13.33
32 71.11
13 28.89%
44  โรงเรียนบ้านนาตุ้ม(คุรุราษฎร์วิทยานุสรณ์) 94
6 6.38
9 9.57
8 8.51
2 2.13
2 2.13
67 71.28
27 28.72%
45  โรงเรียนรักเมืองไทย 2 32
2 6.25
3 9.38
3 9.38
1 3.13
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
46  โรงเรียนบ้านใหม่(สมบัติทวีประชาสรรค์) 382
32 8.38
23 6.02
42 10.99
5 1.31
5 1.31
275 71.99
107 28.01%
47  โรงเรียนบ้านแพะทุ่งเจริญ 73
4 5.48
4 5.48
8 10.96
2 2.74
2 2.74
53 72.60
20 27.40%
48  โรงเรียนวัดมงคลถาวร(มงคลวิทยาสรรค์) 67
3 4.48
2 2.99
6 8.96
1 1.49
6 8.96
49 73.13
18 26.87%
49  โรงเรียนบ้านแม่ขมิง 41
5 12.20
1 2.44
3 7.32
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
50  โรงเรียนบ้านปางเคาะ 45
4 8.89
2 4.44
3 6.67
1 2.22
2 4.44
33 73.33
12 26.67%
51  โรงเรียนบ้านปากกาง(ประชาราษฎร์รังสฤษฎ์) 102
9 8.82
0 0.00
14 13.73
4 3.92
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
52  โรงเรียนวัดสิทธิวิมล(สุวรรณราษฎร์ปัญญา) 61
11 18.03
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
45 73.77
16 26.23%
53  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 89
4 4.49
2 2.25
6 6.74
7 7.87
4 4.49
66 74.16
23 25.84%
54  โรงเรียนอนุสรณ์รัฐประชา 39
1 2.56
0 0.00
9 23.08
0 0.00
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
55  โรงเรียนบ้านร่องกาศใต้(รัฐราษฎร์บูรณะ) 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00%
56  โรงเรียนบ้านเขื่อนสุนทร(รัฐประชาวิทยา) 12
0 0.00
0 0.00
3 25.00
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
57  โรงเรียนสวนป่าแม่สรอย 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 12.50
6 75.00
2 25.00%
58  โรงเรียนบ้านกาศ(วัฒนาประชานุกูล) 38
1 2.63
5 13.16
3 7.89
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
59  โรงเรียนอนุบาลจรูญลองรัตนาคาร 582
82 14.09
0 0.00
55 9.45
0 0.00
0 0.00
445 76.46
137 23.54%
60  โรงเรียนช่องลมจันทิมาประชาพิทักษ์ 60
4 6.67
2 3.33
8 13.33
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
61  โรงเรียนบ้านน้ำแรม (รัฐราษฎร์อนุเคราะห์) 73
4 5.48
6 8.22
1 1.37
6 8.22
0 0.00
56 76.71
17 23.29%
62  โรงเรียนบ้านกวาง(ลือราษฎร์วัฒนา) 35
2 5.71
0 0.00
6 17.14
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
63  โรงเรียนบ้านเวียงทอง(เวียงทองวิทยาคาร) 22
1 4.55
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
64  โรงเรียนบ้านดอนมูล(สุวรรณสาราษฎร์บำรุง) 49
3 6.12
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
65  โรงเรียนบ้านวังขอนป่าไผ่ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 22.22
7 77.78
2 22.22%
66  โรงเรียนบ้านหัวดง 146
2 1.37
10 6.85
3 2.05
17 11.64
0 0.00
114 78.08
32 21.92%
67  โรงเรียนบ้านม่อน(ปัญญาฉลาดราษฎร์นุกูล) 32
2 6.25
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
25 78.13
7 21.88%
68  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 98
9 9.18
3 3.06
8 8.16
1 1.02
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
69  โรงเรียนบ้านวังวน(ราษฎร์พิทยา) 49
3 6.12
0 0.00
7 14.29
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
70  โรงเรียนบ้านปางไฮ 25
2 8.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
71  โรงเรียนบ้านผามอก(ประชานุเคราะห์) 15
0 0.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
72  โรงเรียนบ้านสบสาย(จันทร์พัฒน์ประชาสรรค์) 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
1 3.33
2 6.67
24 80.00
6 20.00%
73  โรงเรียนบ้านแม่สิน 40
2 5.00
0 0.00
6 15.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
74  โรงเรียนบ้านเหล่า(พิชัยศิริราษฎร์รังสรรค์) 46
3 6.52
0 0.00
6 13.04
0 0.00
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
75  โรงเรียนบ้านนาพูน 156
6 3.85
9 5.77
5 3.21
7 4.49
3 1.92
126 80.77
30 19.23%
76  โรงเรียนบ้านหาดรั่ว 111
7 6.31
0 0.00
10 9.01
2 1.80
2 1.80
90 81.08
21 18.92%
77  โรงเรียนบ้านป่าคาป่าม่วง 81
0 0.00
0 0.00
14 17.28
1 1.23
0 0.00
66 81.48
15 18.52%
78  โรงเรียนบ้านไทรย้อย(ราษฎร์รังสรรค์) 27
3 11.11
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52%
79  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 141
6 4.26
0 0.00
20 14.18
0 0.00
0 0.00
115 81.56
26 18.44%
80  โรงเรียนบ้านปงท่าข้าม(ปงประชานุกูล) 155
5 3.23
4 2.58
15 9.68
4 2.58
0 0.00
127 81.94
28 18.06%
81  โรงเรียนบ้านค้างปินใจ 39
2 5.13
1 2.56
0 0.00
2 5.13
2 5.13
32 82.05
7 17.95%
82  โรงเรียนบ้านห้วยแม่ต้า(ราษฎร์รัฐพัฒนา) 45
2 4.44
1 2.22
5 11.11
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านบวกโป่ง (พรหมราษฎร์อุปถัมภ์) 109
0 0.00
2 1.83
0 0.00
5 4.59
12 11.01
90 82.57
19 17.43%
84  โรงเรียนวัดโชคเกษม(เกษมราษฎร์บำรุง) 53
2 3.77
0 0.00
3 5.66
2 3.77
2 3.77
44 83.02
9 16.98%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านปงป่าหวาย 96
3 3.13
2 2.08
11 11.46
0 0.00
0 0.00
80 83.33
16 16.67%
86  โรงเรียนปากจอกวิทยา 72
3 4.17
5 6.94
4 5.56
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
87  โรงเรียนบ้านวังชิ้น 73
0 0.00
0 0.00
11 15.07
1 1.37
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
88  โรงเรียนบ้านปงหัวหาด(หัวหาดราษฎร์บำรุง) 104
6 5.77
3 2.88
8 7.69
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
89  โรงเรียนบ้านบ่อ 51
1 1.96
0 0.00
7 13.73
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
90  โรงเรียนบ้านสองแคว 36
1 2.78
0 0.00
3 8.33
0 0.00
1 2.78
31 86.11
5 13.89%
91  โรงเรียนบ้านค้างใจ 29
0 0.00
1 3.45
3 10.34
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79%
92  โรงเรียนบ้านไร่หลวง 89
3 3.37
5 5.62
3 3.37
1 1.12
0 0.00
77 86.52
12 13.48%
93  โรงเรียนบ้านแม่บงใต้ 47
1 2.13
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77%
94  โรงเรียนบ้านค้างตะนะวิทยา 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
95  โรงเรียนบ้านห้วยลากปืน 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 6.98
38 88.37
5 11.63%
96  โรงเรียนบ้านค่างาม(อัตตราษฎร์บำรุง) 26
0 0.00
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
97  โรงเรียนบ้านนาใหม่ 78
0 0.00
4 5.13
5 6.41
0 0.00
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
98  โรงเรียนบ้านเด่นชุมพล 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
99  โรงเรียนบ้านแม่ปาน(แม่ปานประชาสงเคราะห์) 98
5 5.10
2 2.04
4 4.08
0 0.00
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
100  โรงเรียนบ้านแม่สายดอนทัน(คำแวงประชาอุทิศ) 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
101  โรงเรียนบ้านนาอุ่นน่อง(ประชารัฐวิทยาคาร) 46
0 0.00
0 0.00
5 10.87
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
102  โรงเรียนบ้านป่าสักปางไม้ 186
4 2.15
3 1.61
13 6.99
0 0.00
0 0.00
166 89.25
20 10.75%
103  โรงเรียนบ้านวังลึก 68
2 2.94
1 1.47
2 2.94
2 2.94
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
104  โรงเรียนบ้านสบป้าก 62
1 1.61
1 1.61
3 4.84
0 0.00
1 1.61
56 90.32
6 9.68%
105  โรงเรียนบ้านอ้ายลิ่ม(ลิ่มราษฎร์สามัคคี) 54
0 0.00
0 0.00
5 9.26
0 0.00
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
106  โรงเรียนบ้านแม่ตื้ด 46
2 4.35
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
107  โรงเรียนประชารัฐวิทยาคาร 66
0 0.00
0 0.00
4 6.06
1 1.52
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
108  โรงเรียนบ้านเปาปมดงยาง(มิตรภาพที่ 155) 53
1 1.89
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
109  โรงเรียนบ้านทุ่งเจริญ(เครือราษฎร์สงเคราะห์) 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
1 2.38
0 0.00
39 92.86
3 7.14%
110  โรงเรียนบ้านไผ่ล้อม(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 46 95
4 4.21
1 1.05
1 1.05
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
111  โรงเรียนบ้านศรีดอนไชย(ประชานุกูล) 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
112  โรงเรียนบ้านแม่แปง 60
1 1.67
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33%
113  โรงเรียนบ้านแม่รัง (จัดสรรราษฎร์สงเคราะห์) 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.03
64 96.97
2 3.03%
114  โรงเรียนบ้านเหล่า(รัฐราษฎร์บำรุง) 167
2 1.20
0 0.00
3 1.80
0 0.00
0 0.00
162 97.01
5 2.99%
115  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ป้าก 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
116  โรงเรียนดอนมูลวิทยาคาร 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
117  โรงเรียนบ้านแช่ฟ้า 33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 100.00
0 0.00%
118  โรงเรียนบ้านแก่งหลวง(รถไฟราษฎร์บพิธ) 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านแป้น(รัฐราษฎร์วิทยา) 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านแม่จอก 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านแม่บงเหนือ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านแหลง(คุรุประชาสามัคคี) 100
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
100 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  8,730 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  727 8.33
เตี้ย  332 3.80
เริ่มอ้วน=>อ้วน  864 9.90
ผอมและเตี้ย  225 2.58
อ้วนและเตี้ย  195 2.23
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,387 73.16
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 2,343 คน


26.84%


Powered By www.thaieducation.net