ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.แพร่ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 114 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 115 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.88
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนโรงเรียนวัดเมธังกราวาส(เทศรัฐราษฎร์นุกูล) 1386
116 8.37
28 2.02
231 16.67
1350 97.40
146 10.53
-485 -34.99
1871 134.99%
2  โรงเรียนบ้านหัวฝาย(ประชาสารสงเคราะห์) 2
1 50.00
0 0.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเตาปูน(พิไชยาประชานุกูล) 146
31 21.23
20 13.70
18 12.33
39 26.71
19 13.01
19 13.01
127 86.99%
4  โรงเรียนบ้านป่าแดง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 118
24 20.34
20 16.95
10 8.47
20 16.95
10 8.47
34 28.81
84 71.19%
5  โรงเรียนบ้านแม่ทราย(คุรุราษฎร์เจริญวิทย์) 88
8 9.09
3 3.41
18 20.45
11 12.50
21 23.86
27 30.68
61 69.32%
6  โรงเรียนวัดต้นไคร้ 139
7 5.04
11 7.91
20 14.39
18 12.95
31 22.30
52 37.41
87 62.59%
7  โรงเรียนบ้านดอนดี(ประชานุกูล) 5
1 20.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านกลาง(สนิทวิทยาการ) 167
31 18.56
0 0.00
15 8.98
14 8.38
40 23.95
67 40.12
100 59.88%
9  โรงเรียนบ้านวังหลวง(วังมาประชาสามัคคี) 21
5 23.81
3 14.29
4 19.05
0 0.00
0 0.00
9 42.86
12 57.14%
10  โรงเรียนบ้านแม่ยางโพธิ์(โพธิ์ราษฎร์รังสรรค์) 4
2 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 50.00
2 50.00%
11  โรงเรียนบ้านหนองม่วงไข่ 192
13 6.77
12 6.25
22 11.46
25 13.02
23 11.98
97 50.52
95 49.48%
12  โรงเรียนบ้านศรีมูลเรือง(วัลลภราษฎร์รังสรรค์) 119
14 11.76
15 12.61
7 5.88
22 18.49
0 0.00
61 51.26
58 48.74%
13  โรงเรียนบ้านน้ำโค้ง(ประชานิมิตร) 30
3 10.00
4 13.33
7 23.33
0 0.00
0 0.00
16 53.33
14 46.67%
14  โรงเรียนบ้านทุ่งแค้ว (คันธวงค์วิทยาคาร) 77
7 9.09
9 11.69
19 24.68
0 0.00
0 0.00
42 54.55
35 45.45%
15  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งศรี(ราษฎร์รังสฤษฎ์) 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
3 33.33
5 55.56
4 44.44%
16  โรงเรียนบ้านโทน(ราษฎร์อุทิศ) 9
1 11.11
0 0.00
3 33.33
0 0.00
0 0.00
5 55.56
4 44.44%
17  โรงเรียนบ้านห้วยกาน(รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 23
3 13.04
2 8.70
2 8.70
2 8.70
1 4.35
13 56.52
10 43.48%
18  โรงเรียนบ้านสุพรรณ(คุรุราษฎร์วิทยา) 37
4 10.81
0 0.00
5 13.51
5 13.51
2 5.41
21 56.76
16 43.24%
19  โรงเรียนวัดเหมืองค่า(ประชารัฐอุปถัมภ์) 37
5 13.51
5 13.51
6 16.22
0 0.00
0 0.00
21 56.76
16 43.24%
20  โรงเรียนบ้านย่านยาว(ย่านยาวประชาสรรค์) 28
3 10.71
0 0.00
5 17.86
3 10.71
1 3.57
16 57.14
12 42.86%
21  โรงเรียนบ้านนาแหลม(กองแก้วราษฎร์อุปถัมภ์) 10
0 0.00
2 20.00
1 10.00
0 0.00
1 10.00
6 60.00
4 40.00%
22  โรงเรียนบ้านท่าวะ(ราษฎร์บำรุง) 33
2 6.06
2 6.06
3 9.09
2 6.06
4 12.12
20 60.61
13 39.39%
23  โรงเรียนบ้านถิ่น(ถิ่นวิทยาคาร) 120
17 14.17
8 6.67
4 3.33
1 0.83
15 12.50
75 62.50
45 37.50%
24  โรงเรียนบ้านท่าขวัญ(ราษฎร์บำรุง) 24
4 16.67
0 0.00
2 8.33
3 12.50
0 0.00
15 62.50
9 37.50%
25  โรงเรียนบ้านน้ำเลา(น้ำเลาวิทยาคาร) 27
6 22.22
0 0.00
4 14.81
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
26  โรงเรียนรัฐราษฎร์บำรุง 63
8 12.70
2 3.17
13 20.63
0 0.00
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
27  โรงเรียนบ้านใหม่จัดสรร 25
3 12.00
2 8.00
4 16.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
28  โรงเรียนชุมชนบ้านร้องเข็ม(ร้องเข็มวิทยาคาร) 98
4 4.08
10 10.20
21 21.43
0 0.00
0 0.00
63 64.29
35 35.71%
29  โรงเรียนบ้านบุญแจ่ม(ประชาสามัคคี) 14
3 21.43
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
30  โรงเรียนบ้านศรีสิทธิ์(ใจมาอนุเคราะห์) 14
1 7.14
1 7.14
2 14.29
1 7.14
0 0.00
9 64.29
5 35.71%
31  โรงเรียนอนุบาลแพร่ 1741
61 3.50
43 2.47
248 14.24
104 5.97
164 9.42
1121 64.39
620 35.61%
32  โรงเรียนบ้านบุญเริง(ประชานุสรณ์) 31
2 6.45
3 9.68
3 9.68
2 6.45
1 3.23
20 64.52
11 35.48%
33  โรงเรียนบ้านแม่พร้าว 40
4 10.00
1 2.50
9 22.50
0 0.00
0 0.00
26 65.00
14 35.00%
34  โรงเรียนบ้านวังปึ้ง 44
0 0.00
3 6.82
12 27.27
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
35  โรงเรียนบ้านห้วยฮ่อม 143
4 2.80
23 16.08
0 0.00
21 14.69
0 0.00
95 66.43
48 33.57%
36  โรงเรียนบ้านต้นหนุน(หนุนราษฎร์สามัคคี) 24
2 8.33
1 4.17
4 16.67
1 4.17
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
37  โรงเรียนบ้านแม่ยางร้อง(แม่ยางประชานุเคราะห์) 88
10 11.36
2 2.27
13 14.77
4 4.55
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
38  โรงเรียนบ้านผารางวังหม้อ(มิตรประชา) 43
2 4.65
1 2.33
7 16.28
0 0.00
4 9.30
29 67.44
14 32.56%
39  โรงเรียนชุมชนบ้านหนุนเหนือ(แสงศรีวิทยา) 90
4 4.44
12 13.33
13 14.44
0 0.00
0 0.00
61 67.78
29 32.22%
40  โรงเรียนบ้านแม่แคม 22
0 0.00
2 9.09
5 22.73
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
41  โรงเรียนวัดน้ำโค้ง(คำหล้าราษฎร์นุกูล) 16
0 0.00
0 0.00
5 31.25
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
42  โรงเรียนบ้านแม่ยางตาล(กิตติประชานุกูล) 61
4 6.56
6 9.84
6 9.84
3 4.92
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
43  โรงเรียนบ้านอ้อยวิทยาคาร 68
5 7.35
3 4.41
6 8.82
5 7.35
2 2.94
47 69.12
21 30.88%
44  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ(ประชาพัฒนา) 23
4 17.39
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
16 69.57
7 30.43%
45  โรงเรียนบ้านน้ำชำ(วิชัยชนานุเคราะห์) 43
4 9.30
3 6.98
6 13.95
0 0.00
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
46  โรงเรียนบ้านแม่ยางกาด(มิตรภาพที่ 13) 34
1 2.94
0 0.00
9 26.47
0 0.00
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
47  โรงเรียนบ้านลู(คำภีร์ราษฎร์บำรุง) 55
3 5.45
1 1.82
4 7.27
4 7.27
4 7.27
39 70.91
16 29.09%
48  โรงเรียนบ้านดอนชัย(ประชาอุทิศ) 166
15 9.04
7 4.22
12 7.23
7 4.22
7 4.22
118 71.08
48 28.92%
49  โรงเรียนบ้านทุ่งเหนือ(ราษฎร์สามัคคี) 21
1 4.76
1 4.76
4 19.05
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
50  โรงเรียนบ้านแดนชุมพล(ประชานุกูล) 35
5 14.29
5 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 71.43
10 28.57%
51  โรงเรียนบ้านห้วยขอน(ญาณศรัทธาสามัคคี) 148
7 4.73
12 8.11
19 12.84
2 1.35
2 1.35
106 71.62
42 28.38%
52  โรงเรียนบ้านวังช้าง(ธีรราษฎร์รังสฤษฏ์) 114
8 7.02
11 9.65
8 7.02
3 2.63
2 1.75
82 71.93
32 28.07%
53  โรงเรียนบ้านน้ำเลาเหนือ(เหรียญราษฎร์อนุสรณ์) 45
7 15.56
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
33 73.33
12 26.67%
54  โรงเรียนบ้านดอนชุม(พิริยเทพวงศ์อนุสรณ์) 19
2 10.53
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32%
55  โรงเรียนวัดกาญจนาราม(ประชาชนูทิศ) 57
9 15.79
0 0.00
6 10.53
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
56  โรงเรียนบ้านคุ้ม(ประสารราษฎร์วิทยา) 189
10 5.29
7 3.70
30 15.87
0 0.00
2 1.06
140 74.07
49 25.93%
57  โรงเรียนบ้านป่ากล้วย 31
3 9.68
2 6.45
3 9.68
0 0.00
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
58  โรงเรียนบ้านหนองน้ำรัด (พรหมาประชาสงเคราะห์) 52
0 0.00
3 5.77
10 19.23
0 0.00
0 0.00
39 75.00
13 25.00%
59  โรงเรียนวัดร่องเย็น(สารแก้วประชาสงเคราะห์) 76
5 6.58
3 3.95
11 14.47
0 0.00
0 0.00
57 75.00
19 25.00%
60  โรงเรียนวัดห้วยหม้าย(หมายประชากร) 74
7 9.46
3 4.05
8 10.81
0 0.00
0 0.00
56 75.68
18 24.32%
61  โรงเรียนวัดทุ่งล้อม(ทองประชานุเคราะห์) 57
6 10.53
1 1.75
0 0.00
1 1.75
5 8.77
44 77.19
13 22.81%
62  โรงเรียนบ้านวังฟ่อน(สิทธิราษฎร์บำรุง) 124
1 0.81
1 0.81
17 13.71
9 7.26
0 0.00
96 77.42
28 22.58%
63  โรงเรียนบ้านร้องกวาง(จันทิมาคม) 408
12 2.94
11 2.70
66 16.18
2 0.49
0 0.00
317 77.70
91 22.30%
64  โรงเรียนบ้านหนองเสี้ยว(ประชาสรรค์) 59
2 3.39
2 3.39
8 13.56
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
65  โรงเรียนบ้านสะเลียม(ปัญญาราษฎร์รังสรรค์) 70
3 4.29
3 4.29
6 8.57
3 4.29
0 0.00
55 78.57
15 21.43%
66  โรงเรียนบ้านโทกค่า(สหราษฎร์บำรุง) 14
1 7.14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
67  โรงเรียนบ้านลอง(ฟองจันทร์ราษฎร์อุปถัมภ์) 117
13 11.11
4 3.42
8 6.84
0 0.00
0 0.00
92 78.63
25 21.37%
68  โรงเรียนบ้านห้วยโรงนอก 273
16 5.86
4 1.47
38 13.92
0 0.00
0 0.00
215 78.75
58 21.25%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งโฮ้ง(อภิวังวิทยาลัย) 85
3 3.53
0 0.00
13 15.29
0 0.00
2 2.35
67 78.82
18 21.18%
70  โรงเรียนบ้านแม่คำมี (รัตนปัญญา) 43
2 4.65
3 6.98
1 2.33
3 6.98
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
71  โรงเรียนบ้านนาคูหา 29
2 6.90
4 13.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 79.31
6 20.69%
72  โรงเรียนบ้านนาตอง(นาตองสามัคคี) 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00%
73  โรงเรียนบ้านแม่หล่าย(ประชานุสรณ์) 80
0 0.00
0 0.00
13 16.25
1 1.25
2 2.50
64 80.00
16 20.00%
74  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 31 108
6 5.56
2 1.85
10 9.26
3 2.78
0 0.00
87 80.56
21 19.44%
75  โรงเรียนบ้านสวนเขื่อน(ราษฎร์บูรณวิทยา) 62
6 9.68
1 1.61
4 6.45
0 0.00
1 1.61
50 80.65
12 19.35%
76  โรงเรียนบ้านวังหงส์(วังหงส์วิทยาคาร) 73
7 9.59
3 4.11
4 5.48
0 0.00
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
77  โรงเรียนบ้านร่องฟอง 79
1 1.27
1 1.27
13 16.46
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
78  โรงเรียนบ้านแม่แรม 289
4 1.38
45 15.57
4 1.38
0 0.00
0 0.00
236 81.66
53 18.34%
79  โรงเรียนบ้านเวียงตั้ง(คำวรรณประชานุกูล) 22
2 9.09
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
80  โรงเรียนบ้านพันเชิง(วงศ์หล้าราษฎร์บำรุง) 39
2 5.13
1 2.56
1 2.56
2 5.13
1 2.56
32 82.05
7 17.95%
81  โรงเรียนบ้านนาจักร(จักรราษฎร์บำรุง) 45
2 4.44
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
82  โรงเรียนบ้านนาฝาย(ประชาสงเคราะห์) 17
2 11.76
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
83  โรงเรียนบ้านห้วยม้า(สุนทรนิวาส) 63
2 3.17
0 0.00
9 14.29
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
84  โรงเรียนวัดศรีภูมิ(ศึกษาประชานุสรณ์) 71
1 1.41
4 5.63
7 9.86
0 0.00
0 0.00
59 83.10
12 16.90%
85  โรงเรียนบ้านดง(ธรรมาราษฎร์นุสรณ์) 30
0 0.00
1 3.33
4 13.33
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
86  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง(ประชานุเคราะห์) 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
87  โรงเรียนบ้านปง(ป้อมประชานุกูล) 73
0 0.00
0 0.00
12 16.44
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
88  โรงเรียนบ้านป่าเลา(ประชานุสรณ์) 68
1 1.47
2 2.94
8 11.76
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
89  โรงเรียนบ้านแม่ยางยวง(ลูนราษฎร์สงเคราะห์) 34
0 0.00
0 0.00
5 14.71
0 0.00
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
90  โรงเรียนบ้านทุ่งคัวะ 51
4 7.84
1 1.96
2 3.92
0 0.00
0 0.00
44 86.27
7 13.73%
91  โรงเรียนอนุบาลเทพสุนทรินทร์ 686
22 3.21
15 2.19
51 7.43
0 0.00
1 0.15
597 87.03
89 12.97%
92  โรงเรียนบ้านไผ่โทน(นวลราษฎร์วิทยา) 85
3 3.53
6 7.06
2 2.35
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
93  โรงเรียนบ้านแม่ยางเปี้ยว(แก้วพิสณฑ์ประชานุกูล) 154
9 5.84
0 0.00
7 4.55
0 0.00
3 1.95
135 87.66
19 12.34%
94  โรงเรียนแม่คำมีตำหนัก(ตำหนักธรรมวิทยาคาร) 41
0 0.00
0 0.00
4 9.76
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
95  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว(อาสาฯ) 25
1 4.00
1 4.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
96  โรงเรียนบ้านเวียง(เวียงราษฎร์บำรุง) 25
0 0.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านเหมืองหม้อ(เหมืองหม้อสามัคคี) 53
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
4 7.55
47 88.68
6 11.32%
98  โรงเรียนบ้านหัวเมือง(แหวนวังประชาบำรุง) 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11%
99  โรงเรียนบ้านใน(อินทราษฎร์บำรุง) 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 11.11
16 88.89
2 11.11%
100  โรงเรียนบ้านแม่หล่ายกาซ้อง(ลือราษฎร์อุปถัมภ์) 19
0 0.00
0 0.00
1 5.26
1 5.26
0 0.00
17 89.47
2 10.53%
101  โรงเรียนบ้านในเวียง 48
2 4.17
2 4.17
0 0.00
1 2.08
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
102  โรงเรียนบ้านนาหลวง(ประชาพัฒนา) 40
2 5.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
103  โรงเรียนบ้านห้วยอ้อย 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
104  โรงเรียนบ้านหนองแขม(หนองแขมประชาสรรค์) 35
1 2.86
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
105  โรงเรียนบ้านวังดิน(วังดินราษฎร์บำรุง) 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
106  โรงเรียนวัดแม่ทะ(ดำรงประชานุเคราะห์) 45
1 2.22
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
107  โรงเรียนบ้านกาซ้อง 37
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
108  โรงเรียนบ้านดงเจริญ(วงค์ประชานุกูล) 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
35 97.22
1 2.78%
109  โรงเรียนบ้านป่าแดง(วันรัตตวิทยา) 65
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
110  โรงเรียนบ้านนันทาราม(นันทราษฎร์วิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
111  โรงเรียนบ้านปางยาว(รัฐราษฎร์ผดุงวิทย์) 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
112  โรงเรียนบ้านวังโป่ง(ประชาบำรุง) 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
113  โรงเรียนบ้านแม่กระทิง 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
114  โรงเรียนบ้านแม่ลัว(วิริยะราษฎร์สงเคราะห์) 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,678 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  662 6.20
เตี้ย  443 4.15
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,262 11.82
ผอมและเตี้ย  1,705 15.97
อ้วนและเตี้ย  526 4.93
ไม่มีภาวะโภชนาการ  6,080 56.94
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,598 คน


43.06%


Powered By www.thaieducation.net