ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 106 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 109 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 102.83
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหลวง 41
4 9.76
3 7.32
5 12.20
1 2.44
28 68.29
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนต้นธงวิทยา 132
17 12.88
8 6.06
24 18.18
24 18.18
31 23.48
28 21.21
104 78.79%
3  โรงเรียนบ้านกุ่มเนิ้งใต้ 84
12 14.29
14 16.67
14 16.67
10 11.90
14 16.67
20 23.81
64 76.19%
4  โรงเรียนอนุบาลแม่พริก (สุนันทสังฆประสิทธิ์) 138
7 5.07
9 6.52
30 21.74
16 11.59
39 28.26
37 26.81
101 73.19%
5  โรงเรียนบ้านอ้อวิทยา 118
8 6.78
13 11.02
7 5.93
34 28.81
24 20.34
32 27.12
86 72.88%
6  โรงเรียนบ้านท่าเวียง 109
14 12.84
8 7.34
13 11.93
22 20.18
21 19.27
31 28.44
78 71.56%
7  โรงเรียนบ้านท่า 64
6 9.38
7 10.94
6 9.38
13 20.31
10 15.63
22 34.38
42 65.63%
8  โรงเรียนวัดสาแล 61
11 18.03
10 16.39
11 18.03
6 9.84
0 0.00
23 37.70
38 62.30%
9  โรงเรียนเสริมซ้ายวิทยา 100
18 18.00
12 12.00
16 16.00
8 8.00
0 0.00
46 46.00
54 54.00%
10  โรงเรียนบ้านแม่เติน 65
14 21.54
1 1.54
2 3.08
15 23.08
3 4.62
30 46.15
35 53.85%
11  โรงเรียนบ้านหัวน้ำ 88
25 28.41
11 12.50
11 12.50
0 0.00
0 0.00
41 46.59
47 53.41%
12  โรงเรียนศาลาวิทยา 112
29 25.89
9 8.04
16 14.29
4 3.57
0 0.00
54 48.21
58 51.79%
13  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๔๗(วัดนาเดา) 41
10 24.39
3 7.32
7 17.07
1 2.44
0 0.00
20 48.78
21 51.22%
14  โรงเรียนนาครัวประชาสามัคคี 91
10 10.99
9 9.89
13 14.29
4 4.40
9 9.89
46 50.55
45 49.45%
15  โรงเรียนอนุบาลสบปราบ 314
9 2.87
41 13.06
48 15.29
10 3.18
31 9.87
175 55.73
139 44.27%
16  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 62
16 25.81
2 3.23
9 14.52
0 0.00
0 0.00
35 56.45
27 43.55%
17  โรงเรียนศรีลังกาวิทยา 157
25 15.92
14 8.92
23 14.65
2 1.27
2 1.27
91 57.96
66 42.04%
18  โรงเรียนห้วยแก้ววิทยา 143
7 4.90
4 2.80
20 13.99
11 7.69
18 12.59
83 58.04
60 41.96%
19  โรงเรียนบ้านน้ำหลง 62
18 29.03
5 8.06
3 4.84
0 0.00
0 0.00
36 58.06
26 41.94%
20  โรงเรียนแม่มอกวิทยา 68
4 5.88
10 14.71
13 19.12
0 0.00
0 0.00
41 60.29
27 39.71%
21  โรงเรียนบ้านแม่ตั๋ง 88
8 9.09
12 13.64
14 15.91
0 0.00
0 0.00
54 61.36
34 38.64%
22  โรงเรียนบ้านเหล่า 61
17 27.87
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
38 62.30
23 37.70%
23  โรงเรียนบ้านผาแมว 49
3 6.12
4 8.16
4 8.16
4 8.16
3 6.12
31 63.27
18 36.73%
24  โรงเรียนบ้านนาเบี้ย 60
6 10.00
6 10.00
8 13.33
2 3.33
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
25  โรงเรียนบ้านนาบง 44
5 11.36
6 13.64
2 4.55
1 2.27
2 4.55
28 63.64
16 36.36%
26  โรงเรียนบ้านแม่หลง-สบจาง 53
7 13.21
1 1.89
10 18.87
1 1.89
0 0.00
34 64.15
19 35.85%
27  โรงเรียนวังหินวิทยา 90
9 10.00
4 4.44
2 2.22
9 10.00
8 8.89
58 64.44
32 35.56%
28  โรงเรียนแม่พุหอรบวิทยา 110
15 13.64
13 11.82
11 10.00
0 0.00
0 0.00
71 64.55
39 35.45%
29  โรงเรียนอนุบาลเสริมงาม 600
57 9.50
35 5.83
101 16.83
18 3.00
1 0.17
388 64.67
212 35.33%
30  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่ง 154
18 11.69
3 1.95
13 8.44
11 7.14
9 5.84
100 64.94
54 35.06%
31  โรงเรียนชุมชนวัดพระธาตุลำปางหลวง 121
11 9.09
10 8.26
7 5.79
14 11.57
0 0.00
79 65.29
42 34.71%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ปุ 61
7 11.48
2 3.28
12 19.67
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
33  โรงเรียนบ้านสาด-ผึ้งนาเกลือ 61
6 9.84
3 4.92
10 16.39
2 3.28
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
34  โรงเรียนบ้านดอนไชย 147
5 3.40
7 4.76
32 21.77
5 3.40
1 0.68
97 65.99
50 34.01%
35  โรงเรียนบ้านท่าเกวียน 128
7 5.47
7 5.47
4 3.13
14 10.94
11 8.59
85 66.41
43 33.59%
36  โรงเรียนนาบ้านไร่วิทยา 63
7 11.11
7 11.11
0 0.00
0 0.00
7 11.11
42 66.67
21 33.33%
37  โรงเรียนแม่เชียงรายวิทยา 109
3 2.75
2 1.83
14 12.84
3 2.75
14 12.84
73 66.97
36 33.03%
38  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชารัฐ 70
6 8.57
6 8.57
10 14.29
0 0.00
1 1.43
47 67.14
23 32.86%
39  โรงเรียนบ้านปงแพ่ง 75
8 10.67
7 9.33
9 12.00
0 0.00
0 0.00
51 68.00
24 32.00%
40  โรงเรียนอนุบาลเกาะคา (น้ำตาลอนุเคราะห์) 493
36 7.30
18 3.65
51 10.34
18 3.65
34 6.90
336 68.15
157 31.85%
41  โรงเรียนผาปังวิทยา 67
13 19.40
2 2.99
5 7.46
1 1.49
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
42  โรงเรียนเสริมขวาวิทยา 170
13 7.65
15 8.82
23 13.53
2 1.18
0 0.00
117 68.82
53 31.18%
43  โรงเรียนบ้านหนองเตา 53
2 3.77
2 3.77
3 5.66
0 0.00
9 16.98
37 69.81
16 30.19%
44  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 41
4 9.76
1 2.44
7 17.07
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
45  โรงเรียนบ้านแม่กัวะ 212
23 10.85
7 3.30
19 8.96
0 0.00
11 5.19
152 71.70
60 28.30%
46  โรงเรียนบ้านนาคต 80
10 12.50
3 3.75
9 11.25
0 0.00
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
47  โรงเรียนบ้านสมัย 91
10 10.99
6 6.59
9 9.89
0 0.00
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
48  โรงเรียนบ้านสะเลียมหวาน 124
19 15.32
3 2.42
12 9.68
0 0.00
0 0.00
90 72.58
34 27.42%
49  โรงเรียนอุมลองรักขิตานุเคราะห์ 90
5 5.56
1 1.11
18 20.00
0 0.00
0 0.00
66 73.33
24 26.67%
50  โรงเรียนทองทิพย์วิทยา 118
12 10.17
6 5.08
12 10.17
1 0.85
0 0.00
87 73.73
31 26.27%
51  โรงเรียนอนุบาลแม่ทะ (ชุมชนบ้านน้ำโท้ง-บ้านฮ่อมอุปถัมภ์) 160
8 5.00
8 5.00
26 16.25
0 0.00
0 0.00
118 73.75
42 26.25%
52  โรงเรียนไตรมิตรสามัคคี 46
3 6.52
2 4.35
7 15.22
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
53  โรงเรียนอนุบาลเถิน (ท่านางอุปถัมภ์) 532
33 6.20
12 2.26
84 15.79
5 0.94
3 0.56
395 74.25
137 25.75%
54  โรงเรียนบ้านแม่พริกบน 122
6 4.92
2 1.64
7 5.74
7 5.74
8 6.56
92 75.41
30 24.59%
55  โรงเรียนบ้านสองแควใต้ 49
4 8.16
0 0.00
8 16.33
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
56  โรงเรียนบ้านนาต๋ม 51
6 11.76
1 1.96
1 1.96
0 0.00
4 7.84
39 76.47
12 23.53%
57  โรงเรียนล้อมแรดวิทยา 149
10 6.71
4 2.68
9 6.04
11 7.38
1 0.67
114 76.51
35 23.49%
58  โรงเรียนบ้านเด่น 99
9 9.09
0 0.00
12 12.12
2 2.02
0 0.00
76 76.77
23 23.23%
59  โรงเรียนเถิน-ท่าผา 82
1 1.22
2 2.44
12 14.63
3 3.66
1 1.22
63 76.83
19 23.17%
60  โรงเรียนแสลมวิทยา 147
14 9.52
0 0.00
20 13.61
0 0.00
0 0.00
113 76.87
34 23.13%
61  โรงเรียนบ้านดอนธรรม 62
9 14.52
0 0.00
5 8.06
0 0.00
0 0.00
48 77.42
14 22.58%
62  โรงเรียนบ้านทุ่งต๋ำ 71
5 7.04
0 0.00
11 15.49
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
63  โรงเรียนบ้านเวียง 181
9 4.97
14 7.73
16 8.84
0 0.00
0 0.00
142 78.45
39 21.55%
64  โรงเรียนแม่ถอดวิทยา 223
20 8.97
7 3.14
18 8.07
2 0.90
1 0.45
175 78.48
48 21.52%
65  โรงเรียนบ้านแม่กึ๊ด 61
6 9.84
2 3.28
5 8.20
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
66  โรงเรียนแม่วะวิทยา 58
5 8.62
2 3.45
5 8.62
0 0.00
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
67  โรงเรียนปางกุ่มวิทยา 74
7 9.46
4 5.41
1 1.35
3 4.05
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านมั่ว 60
4 6.67
4 6.67
3 5.00
1 1.67
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
69  โรงเรียนบ้านทุ่งขาม 82
9 10.98
7 8.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
70  โรงเรียนไหล่หินราษฎร์บำรุง 183
5 2.73
6 3.28
20 10.93
3 1.64
0 0.00
149 81.42
34 18.58%
71  โรงเรียนป่าตันวิทยา 66
4 6.06
0 0.00
7 10.61
1 1.52
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
72  โรงเรียนห้วยขี้นกวิทยา 66
5 7.58
2 3.03
3 4.55
2 3.03
0 0.00
54 81.82
12 18.18%
73  โรงเรียนบ้านสะพานหิน 133
1 0.75
4 3.01
5 3.76
5 3.76
9 6.77
109 81.95
24 18.05%
74  โรงเรียนบ้านท่าผา 140
10 7.14
3 2.14
11 7.86
0 0.00
1 0.71
115 82.14
25 17.86%
75  โรงเรียนบ้านท่ามะเกว๋น 69
5 7.25
1 1.45
4 5.80
0 0.00
2 2.90
57 82.61
12 17.39%
76  โรงเรียนบ้านสามขา 77
6 7.79
0 0.00
5 6.49
1 1.30
1 1.30
64 83.12
13 16.88%
77  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าแหน 73
3 4.11
3 4.11
6 8.22
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
78  โรงเรียนนายางวิทยา 67
2 2.99
0 0.00
9 13.43
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
79  โรงเรียนสันโป่งวิทยา 75
3 4.00
0 0.00
3 4.00
3 4.00
3 4.00
63 84.00
12 16.00%
80  โรงเรียนวัดสบแม่ทำ 63
2 3.17
1 1.59
7 11.11
0 0.00
0 0.00
53 84.13
10 15.87%
81  โรงเรียนห้วยมะเกลือวิทยา 51
0 0.00
2 3.92
3 5.88
1 1.96
2 3.92
43 84.31
8 15.69%
82  โรงเรียนบ้านจอมปิง 53
2 3.77
0 0.00
6 11.32
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
83  โรงเรียนบ้านฮ่องห้า 73
6 8.22
3 4.11
2 2.74
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
84  โรงเรียนบ้านแม่เชียงรายลุ่ม 60
2 3.33
1 1.67
5 8.33
0 0.00
1 1.67
51 85.00
9 15.00%
85  โรงเรียนชุมชนบ้านจัววิทยา 116
2 1.72
5 4.31
6 5.17
4 3.45
0 0.00
99 85.34
17 14.66%
86  โรงเรียนบ้านป่าตาล 123
9 7.32
2 1.63
7 5.69
0 0.00
0 0.00
105 85.37
18 14.63%
87  โรงเรียนบ้านหลุก 90
7 7.78
2 2.22
4 4.44
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
88  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ 93
2 2.15
7 7.53
4 4.30
0 0.00
0 0.00
80 86.02
13 13.98%
89  โรงเรียนบ้านปางอ้า 122
3 2.46
3 2.46
9 7.38
2 1.64
0 0.00
105 86.07
17 13.93%
90  โรงเรียนบ้านแก่น 44
2 4.55
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
91  โรงเรียนบ้านบอม 131
4 3.05
0 0.00
13 9.92
0 0.00
0 0.00
114 87.02
17 12.98%
92  โรงเรียนวังพร้าววิทยา 117
5 4.27
5 4.27
4 3.42
1 0.85
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
93  โรงเรียนวัดนาแก้ว 64
3 4.69
2 3.13
3 4.69
0 0.00
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
94  โรงเรียนบ้านโป่งน้ำร้อน 41
0 0.00
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
95  โรงเรียนบ้านนาดู่ 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
22 88.00
3 12.00%
96  โรงเรียนสบต๋ำวิทยา (แปงภักดีอุปถัมภ์) 75
4 5.33
1 1.33
4 5.33
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
97  โรงเรียนบ้านน้ำโทก-หัวดง 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
98  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 68
6 8.82
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
99  โรงเรียนบ้านนากวาง 74
2 2.70
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
68 91.89
6 8.11%
100  โรงเรียนบ้านแม่ทะ 75
0 0.00
0 0.00
6 8.00
0 0.00
0 0.00
69 92.00
6 8.00%
101  โรงเรียนบ้านแม่ทาน 55
0 0.00
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
102  โรงเรียนกิ่วประชาวิทยา 36
1 2.78
1 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
103  โรงเรียนบ้านกิ่วห้วยเบิก 39
1 2.56
0 0.00
1 2.56
0 0.00
0 0.00
37 94.87
2 5.13%
104  โรงเรียนวัดหาดปู่ด้าย 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
105  โรงเรียนบ้านแม่วะเด่นชัย 89
1 1.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 98.88
1 1.12%
106  โรงเรียนบ้านนาดง 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,902 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  892 8.18
เตี้ย  520 4.77
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,158 10.62
ผอมและเตี้ย  345 3.16
อ้วนและเตี้ย  379 3.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,608 69.79
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,294 คน


30.21%


Powered By www.thaieducation.net