ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ลำปาง เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 94 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 94 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหลวงใต้ 65
19 29.23
13 20.00
6 9.23
12 18.46
15 23.08
0 0.00
65 100.00%
2  โรงเรียนบ้านยางอ้อย 43
3 6.98
3 6.98
9 20.93
6 13.95
12 27.91
10 23.26
33 76.74%
3  โรงเรียนพิชัยวิทยา (บ้านต้นยางมิตรภาพ 14) 89
12 13.48
26 29.21
14 15.73
9 10.11
7 7.87
21 23.60
68 76.40%
4  โรงเรียนธงชัยวิทยา 97
8 8.25
9 9.28
21 21.65
17 17.53
19 19.59
23 23.71
74 76.29%
5  โรงเรียนสบเมาะวิทยา 97
10 10.31
13 13.40
15 15.46
13 13.40
15 15.46
31 31.96
66 68.04%
6  โรงเรียนบ้านหวด 63
10 15.87
7 11.11
18 28.57
7 11.11
0 0.00
21 33.33
42 66.67%
7  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(เมืองลำปาง) 77
12 15.58
4 5.19
13 16.88
12 15.58
10 12.99
26 33.77
51 66.23%
8  โรงเรียนวัดศรีปรีดานุเคราะห์ 45
10 22.22
9 20.00
2 4.44
7 15.56
1 2.22
16 35.56
29 64.44%
9  โรงเรียนวัดบ้านแลง 26
3 11.54
5 19.23
4 15.38
0 0.00
4 15.38
10 38.46
16 61.54%
10  โรงเรียนบ้านแม่กวัก 39
6 15.38
9 23.08
5 12.82
3 7.69
0 0.00
16 41.03
23 58.97%
11  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 1 96
19 19.79
22 22.92
13 13.54
0 0.00
0 0.00
42 43.75
54 56.25%
12  โรงเรียนปงยางคก (ทิพย์ช้างอนุสรณ์) 72
11 15.28
10 13.89
6 8.33
8 11.11
5 6.94
32 44.44
40 55.56%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านสันกำแพง 206
30 14.56
21 10.19
21 10.19
15 7.28
17 8.25
102 49.51
104 50.49%
14  โรงเรียนอนุบาลห้างฉัตร 879
66 7.51
73 8.30
94 10.69
91 10.35
57 6.48
498 56.66
381 43.34%
15  โรงเรียนบ้านทุ่งฝาย 58
5 8.62
8 13.79
12 20.69
0 0.00
0 0.00
33 56.90
25 43.10%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านฟ่อนวิทยา 398
40 10.05
46 11.56
53 13.32
13 3.27
18 4.52
228 57.29
170 42.71%
17  โรงเรียนบ้านปงสนุก 2100
126 6.00
48 2.29
337 16.05
170 8.10
195 9.29
1224 58.29
876 41.71%
18  โรงเรียนวัดเสด็จ 197
31 15.74
11 5.58
17 8.63
6 3.05
17 8.63
115 58.38
82 41.62%
19  โรงเรียนบ้านนาสัก 104
9 8.65
15 14.42
17 16.35
2 1.92
0 0.00
61 58.65
43 41.35%
20  โรงเรียนสบป้าดวิทยา 106
23 21.70
0 0.00
19 17.92
1 0.94
0 0.00
63 59.43
43 40.57%
21  โรงเรียนบ้านทุ่งหก 62
7 11.29
8 12.90
9 14.52
1 1.61
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
22  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้สาขาบ้านแม่คำหล้า 15
3 20.00
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
9 60.00
6 40.00%
23  โรงเรียนเมืองยาววิทยา 153
17 11.11
11 7.19
17 11.11
11 7.19
4 2.61
93 60.78
60 39.22%
24  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน 54
5 9.26
6 11.11
5 9.26
4 7.41
0 0.00
34 62.96
20 37.04%
25  โรงเรียนวัดบ้านฮ่อง 55
9 16.36
2 3.64
7 12.73
1 1.82
1 1.82
35 63.64
20 36.36%
26  โรงเรียนบ้านหลวงเหนือวิทิตตานุกูล 86
3 3.49
3 3.49
9 10.47
4 4.65
12 13.95
55 63.95
31 36.05%
27  โรงเรียนบ้านทุ่งกล้วย 100
8 8.00
8 8.00
12 12.00
8 8.00
0 0.00
64 64.00
36 36.00%
28  โรงเรียนบ้านปงวัง 42
2 4.76
0 0.00
7 16.67
2 4.76
4 9.52
27 64.29
15 35.71%
29  โรงเรียนอนุบาลลำปาง(เขลางค์รัตน์อนุสรณ์) 3172
165 5.20
205 6.46
165 5.20
277 8.73
250 7.88
2110 66.52
1062 33.48%
30  โรงเรียนบ้านหัวทุ่ง(ห้างฉัตร) 50
5 10.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
2 4.00
34 68.00
16 32.00%
31  โรงเรียนบ้านแม่ตีบ 158
10 6.33
13 8.23
24 15.19
2 1.27
0 0.00
109 68.99
49 31.01%
32  โรงเรียนบ้านแม่อาง 81
13 16.05
2 2.47
3 3.70
3 3.70
4 4.94
56 69.14
25 30.86%
33  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 85 (บ้านห้วยทาก) 221
20 9.05
23 10.41
24 10.86
0 0.00
0 0.00
154 69.68
67 30.32%
34  โรงเรียนบ้านจำค่า 60
3 5.00
0 0.00
13 21.67
0 0.00
2 3.33
42 70.00
18 30.00%
35  โรงเรียนวัดพระเจ้านั่งแท่น 57
4 7.02
0 0.00
3 5.26
5 8.77
5 8.77
40 70.18
17 29.82%
36  โรงเรียนอนุบาลแม่เมาะ (ชุมชน 1) 1136
110 9.68
71 6.25
150 13.20
3 0.26
4 0.35
798 70.25
338 29.75%
37  โรงเรียนแม่ก๋งวิทยา 117
14 11.97
2 1.71
18 15.38
0 0.00
0 0.00
83 70.94
34 29.06%
38  โรงเรียนบ้านบ่อห้อ 172
9 5.23
7 4.07
32 18.60
1 0.58
0 0.00
123 71.51
49 28.49%
39  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพที่ 110 85
1 1.18
6 7.06
5 5.88
7 8.24
5 5.88
61 71.76
24 28.24%
40  โรงเรียนบ้านอ้อน 175
5 2.86
13 7.43
28 16.00
1 0.57
1 0.57
127 72.57
48 27.43%
41  โรงเรียนบ้านโทกหัวช้าง 73
2 2.74
2 2.74
6 8.22
6 8.22
4 5.48
53 72.60
20 27.40%
42  โรงเรียนวัดสบจาง 61
13 21.31
2 3.28
0 0.00
0 0.00
1 1.64
45 73.77
16 26.23%
43  โรงเรียนบ้านทุ่ง 88
4 4.55
5 5.68
7 7.95
2 2.27
5 5.68
65 73.86
23 26.14%
44  โรงเรียนอนุบาลเมืองลำปาง (ธงชัยศึกษา) 148
4 2.70
1 0.68
33 22.30
0 0.00
0 0.00
110 74.32
38 25.68%
45  โรงเรียนวัดหลวงวิทยา 112
6 5.36
8 7.14
7 6.25
7 6.25
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
46  โรงเรียนสบมายสามัคคีวิทยา 108
7 6.48
12 11.11
3 2.78
5 4.63
0 0.00
81 75.00
27 25.00%
47  โรงเรียนบ้านแม่ตาลน้อย - ปางปง ปางทราย 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 24.32
28 75.68
9 24.32%
48  โรงเรียนบ้านสบค่อม 54
1 1.85
1 1.85
9 16.67
1 1.85
1 1.85
41 75.93
13 24.07%
49  โรงเรียนวัดน้ำโท้ง 106
5 4.72
6 5.66
8 7.55
2 1.89
4 3.77
81 76.42
25 23.58%
50  โรงเรียนอนุบาลงาว (ภาณุนิยม) 577
40 6.93
21 3.64
65 11.27
0 0.00
0 0.00
451 78.16
126 21.84%
51  โรงเรียนวัดหัวฝาย 69
6 8.70
4 5.80
3 4.35
2 2.90
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
52  โรงเรียนบ้านแม่ส้าน สาขาบ้านกลาง 33
4 12.12
1 3.03
2 6.06
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
53  โรงเรียนบ้านสบเติ๋น 62
3 4.84
3 4.84
5 8.06
2 3.23
0 0.00
49 79.03
13 20.97%
54  โรงเรียนบ้านบุญนาค 48
0 0.00
2 4.17
8 16.67
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
55  โรงเรียนบ้านนาแช่ 58
3 5.17
1 1.72
7 12.07
1 1.72
0 0.00
46 79.31
12 20.69%
56  โรงเรียนชุมชนบ้านแหง 92
7 7.61
5 5.43
7 7.61
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
57  โรงเรียนบ้านสบพลึง 117
8 6.84
4 3.42
4 3.42
1 0.85
7 5.98
93 79.49
24 20.51%
58  โรงเรียนบ้านแม่เฟือง 68
0 0.00
1 1.47
12 17.65
0 0.00
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
59  โรงเรียนบ้านทาน 154
17 11.04
4 2.60
3 1.95
4 2.60
1 0.65
125 81.17
29 18.83%
60  โรงเรียนบ้านหมากหัววัง 101
7 6.93
2 1.98
10 9.90
0 0.00
0 0.00
82 81.19
19 18.81%
61  โรงเรียนวัดบ้านแขม 213
10 4.69
2 0.94
28 13.15
0 0.00
0 0.00
173 81.22
40 18.78%
62  โรงเรียนบ้านสันทราย 61
4 6.56
0 0.00
6 9.84
0 0.00
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านแม่ฮาว 50
0 0.00
0 0.00
9 18.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
64  โรงเรียนบ้านสัน 50
0 0.00
4 8.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
65  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม 3 121
3 2.48
4 3.31
14 11.57
0 0.00
0 0.00
100 82.64
21 17.36%
66  โรงเรียนแม่ฮ่างวิทยา 168
6 3.57
8 4.76
6 3.57
5 2.98
4 2.38
139 82.74
29 17.26%
67  โรงเรียนผาแดงวิทยา 88
4 4.55
0 0.00
11 12.50
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
68  โรงเรียนบ้านวังตม 49
1 2.04
3 6.12
1 2.04
3 6.12
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
69  โรงเรียนบ้านแม่งาวใต้ 19
1 5.26
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
70  โรงเรียนกอรวกพิทยาสรรค์ 103
12 11.65
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
71  โรงเรียนบ้านห้วยอูน 121
6 4.96
0 0.00
2 1.65
3 2.48
5 4.13
105 86.78
16 13.22%
72  โรงเรียนบ้านจำปุย 68
1 1.47
3 4.41
4 5.88
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
73  โรงเรียนบ้านกาศเมฆ 70
1 1.43
1 1.43
5 7.14
1 1.43
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
74  โรงเรียนบ้านเหล่า 155
5 3.23
4 2.58
0 0.00
6 3.87
2 1.29
138 89.03
17 10.97%
75  โรงเรียนบ้านแม่จาง 64
2 3.13
1 1.56
4 6.25
0 0.00
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
76  โรงเรียนบ้านข่อยมิตรภาพสาขาบ้านแม่งาว 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
1 5.00
18 90.00
2 10.00%
77  โรงเรียนแม่แป้นวิทยา 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
3 4.23
0 0.00
64 90.14
7 9.86%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านทราย 61
0 0.00
2 3.28
4 6.56
0 0.00
0 0.00
55 90.16
6 9.84%
79  โรงเรียนวัดท่าสี 76
2 2.63
0 0.00
5 6.58
0 0.00
0 0.00
69 90.79
7 9.21%
80  โรงเรียนบ้านใหม่ 76
3 3.95
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
70 92.11
6 7.89%
81  โรงเรียนบ้านทรายมูล 39
1 2.56
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
82  โรงเรียนทุ่งฝางวิทยา 69
0 0.00
0 0.00
5 7.25
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
83  โรงเรียนบ้านท่าโทก 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
84  โรงเรียนบ้านปันง้าว 70
0 0.00
1 1.43
4 5.71
0 0.00
0 0.00
65 92.86
5 7.14%
85  โรงเรียนวัดทุ่งโจ้ 62
1 1.61
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
86  โรงเรียนวัดค่ากลาง 61
3 4.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 95.08
3 4.92%
87  โรงเรียนบ้านโป่งขวาก 129
2 1.55
1 0.78
2 1.55
1 0.78
0 0.00
123 95.35
6 4.65%
88  โรงเรียนบ่อสี่เหลี่ยมวิทยา 65
1 1.54
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
62 95.38
3 4.62%
89  โรงเรียนบ้านสำเภา 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17%
90  โรงเรียนบ้านป่าตันกุมเมือง 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
91  โรงเรียนวัดบ้านสัก 52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.85
0 0.00
50 96.15
2 3.85%
92  โรงเรียนบ้านใหม่รัตนโกสินทร์ 129
0 0.00
0 0.00
3 2.33
0 0.00
1 0.78
125 96.90
4 3.10%
93  โรงเรียนทุ่งหนองขามวิทยา 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
94  โรงเรียนบ้านศรีหมวดเกล้า 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,616 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,073 6.87
เตี้ย  852 5.46
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,575 10.09
ผอมและเตี้ย  785 5.03
อ้วนและเตี้ย  732 4.69
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,599 67.87
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,017 คน


32.13%


Powered By www.thaieducation.net