ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 244 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.99
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านชะโนต 57
18 31.58
7 12.28
17 29.82
3 5.26
12 21.05
0 0.00
57 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 49
14 28.57
10 20.41
10 20.41
12 24.49
3 6.12
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 63
20 31.75
11 17.46
15 23.81
12 19.05
5 7.94
0 0.00
63 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 13
3 23.08
2 15.38
2 15.38
6 46.15
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 88
20 22.73
30 34.09
16 18.18
10 11.36
12 13.64
0 0.00
88 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองยาว 30
17 56.67
6 20.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 21
8 38.10
5 23.81
4 19.05
4 19.05
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
8  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 52
45 86.54
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
63 74.12
2 2.35
16 18.82
2 2.35
0 0.00
2 2.35
83 97.65%
10  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 39
6 15.38
6 15.38
10 25.64
5 12.82
10 25.64
2 5.13
37 94.87%
11  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 331
75 22.66
49 14.80
89 26.89
48 14.50
51 15.41
19 5.74
312 94.26%
12  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 122
42 34.43
36 29.51
8 6.56
21 17.21
0 0.00
15 12.30
107 87.70%
13  โรงเรียนบ้านดอนแดง 43
14 32.56
10 23.26
4 9.30
4 9.30
5 11.63
6 13.95
37 86.05%
14  โรงเรียนบ้านวังสิม 56
2 3.57
10 17.86
10 17.86
11 19.64
11 19.64
12 21.43
44 78.57%
15  โรงเรียนบ้านคำเตย 194
48 24.74
43 22.16
9 4.64
30 15.46
19 9.79
45 23.20
149 76.80%
16  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 48
28 58.33
2 4.17
1 2.08
2 4.17
2 4.17
13 27.08
35 72.92%
17  โรงเรียนบ้านนางาม 79
14 17.72
7 8.86
17 21.52
14 17.72
4 5.06
23 29.11
56 70.89%
18  โรงเรียนบ้านปากบัง 47
17 36.17
7 14.89
7 14.89
2 4.26
0 0.00
14 29.79
33 70.21%
19  โรงเรียนบ้านกล้วย 89
11 12.36
15 16.85
10 11.24
12 13.48
14 15.73
27 30.34
62 69.66%
20  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 125
18 14.40
23 18.40
16 12.80
7 5.60
23 18.40
38 30.40
87 69.60%
21  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 258
48 18.60
23 8.91
30 11.63
17 6.59
53 20.54
87 33.72
171 66.28%
22  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 155
18 11.61
22 14.19
44 28.39
12 7.74
3 1.94
56 36.13
99 63.87%
23  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 122
18 14.75
50 40.98
6 4.92
3 2.46
0 0.00
45 36.89
77 63.11%
24  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 134
33 24.63
13 9.70
4 2.99
28 20.90
4 2.99
52 38.81
82 61.19%
25  โรงเรียนบ้านนาคำ 37
5 13.51
9 24.32
0 0.00
8 21.62
0 0.00
15 40.54
22 59.46%
26  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 32
6 18.75
1 3.13
4 12.50
1 3.13
7 21.88
13 40.63
19 59.38%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 72
14 19.44
14 19.44
7 9.72
4 5.56
3 4.17
30 41.67
42 58.33%
28  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 136
32 23.53
20 14.71
15 11.03
9 6.62
3 2.21
57 41.91
79 58.09%
29  โรงเรียนบ้านศรีธน 187
19 10.16
20 10.70
29 15.51
20 10.70
19 10.16
80 42.78
107 57.22%
30  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 72
14 19.44
6 8.33
9 12.50
4 5.56
8 11.11
31 43.06
41 56.94%
31  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 43
6 13.95
8 18.60
2 4.65
7 16.28
1 2.33
19 44.19
24 55.81%
32  โรงเรียนบ้านวังกระแส 220
52 23.64
44 20.00
18 8.18
7 3.18
1 0.45
98 44.55
122 55.45%
33  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 80
7 8.75
9 11.25
20 25.00
3 3.75
5 6.25
36 45.00
44 55.00%
34  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 166
20 12.05
14 8.43
17 10.24
20 12.05
20 12.05
75 45.18
91 54.82%
35  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 42
6 14.29
7 16.67
4 9.52
4 9.52
2 4.76
19 45.24
23 54.76%
36  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 274
6 2.19
109 39.78
13 4.74
20 7.30
0 0.00
126 45.99
148 54.01%
37  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 130
15 11.54
24 18.46
8 6.15
15 11.54
8 6.15
60 46.15
70 53.85%
38  โรงเรียนบ้านกุรุคุ 225
59 26.22
42 18.67
10 4.44
7 3.11
2 0.89
105 46.67
120 53.33%
39  โรงเรียนบ้านคำพอก 141
29 20.57
7 4.96
8 5.67
16 11.35
15 10.64
66 46.81
75 53.19%
40  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 23
6 26.09
4 17.39
0 0.00
2 8.70
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
41  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 45
9 20.00
4 8.89
6 13.33
3 6.67
1 2.22
22 48.89
23 51.11%
42  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 228
22 9.65
13 5.70
24 10.53
35 15.35
20 8.77
114 50.00
114 50.00%
43  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 164
21 12.80
22 13.41
12 7.32
21 12.80
6 3.66
82 50.00
82 50.00%
44  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1215
147 12.10
104 8.56
68 5.60
104 8.56
183 15.06
609 50.12
606 49.88%
45  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 87
29 33.33
0 0.00
14 16.09
0 0.00
0 0.00
44 50.57
43 49.43%
46  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 116
16 13.79
15 12.93
15 12.93
11 9.48
0 0.00
59 50.86
57 49.14%
47  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 138
11 7.97
13 9.42
17 12.32
9 6.52
17 12.32
71 51.45
67 48.55%
48  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 46
7 15.22
3 6.52
7 15.22
3 6.52
2 4.35
24 52.17
22 47.83%
49  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 134
17 12.69
26 19.40
6 4.48
14 10.45
1 0.75
70 52.24
64 47.76%
50  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
29 20.57
17 12.06
9 6.38
9 6.38
3 2.13
74 52.48
67 47.52%
51  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 344
65 18.90
31 9.01
32 9.30
13 3.78
17 4.94
186 54.07
158 45.93%
52  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 59
9 15.25
6 10.17
3 5.08
9 15.25
0 0.00
32 54.24
27 45.76%
53  โรงเรียนบ้านโพนแพง 92
7 7.61
6 6.52
5 5.43
13 14.13
11 11.96
50 54.35
42 45.65%
54  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 106
17 16.04
16 15.09
9 8.49
6 5.66
0 0.00
58 54.72
48 45.28%
55  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 114
18 15.79
17 14.91
3 2.63
10 8.77
3 2.63
63 55.26
51 44.74%
56  โรงเรียนบ้านจำปา 54
9 16.67
6 11.11
5 9.26
2 3.70
2 3.70
30 55.56
24 44.44%
57  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 107
11 10.28
8 7.48
9 8.41
11 10.28
8 7.48
60 56.07
47 43.93%
58  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 57
5 8.77
4 7.02
6 10.53
4 7.02
6 10.53
32 56.14
25 43.86%
59  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 42
9 21.43
2 4.76
4 9.52
2 4.76
1 2.38
24 57.14
18 42.86%
60  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 152
12 7.89
45 29.61
0 0.00
0 0.00
8 5.26
87 57.24
65 42.76%
61  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 351
63 17.95
49 13.96
38 10.83
0 0.00
0 0.00
201 57.26
150 42.74%
62  โรงเรียนบ้านนาเลียง 110
15 13.64
6 5.45
14 12.73
11 10.00
1 0.91
63 57.27
47 42.73%
63  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 66
8 12.12
8 12.12
2 3.03
8 12.12
2 3.03
38 57.58
28 42.42%
64  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 154
23 14.94
16 10.39
9 5.84
8 5.19
9 5.84
89 57.79
65 42.21%
65  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 43
7 16.28
4 9.30
2 4.65
3 6.98
2 4.65
25 58.14
18 41.86%
66  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 58
4 6.90
3 5.17
5 8.62
7 12.07
5 8.62
34 58.62
24 41.38%
67  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 387
45 11.63
19 4.91
58 14.99
13 3.36
24 6.20
228 58.91
159 41.09%
68  โรงเรียนบ้านดงอินำ 121
19 15.70
11 9.09
10 8.26
9 7.44
0 0.00
72 59.50
49 40.50%
69  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 35
3 8.57
1 2.86
1 2.86
4 11.43
5 14.29
21 60.00
14 40.00%
70  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 213
45 21.13
20 9.39
17 7.98
2 0.94
0 0.00
129 60.56
84 39.44%
71  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 92
10 10.87
7 7.61
7 7.61
5 5.43
7 7.61
56 60.87
36 39.13%
72  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 64
6 9.38
7 10.94
0 0.00
5 7.81
7 10.94
39 60.94
25 39.06%
73  โรงเรียนบ้านเหิบ 54
4 7.41
6 11.11
6 11.11
2 3.70
3 5.56
33 61.11
21 38.89%
74  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 67
8 11.94
11 16.42
3 4.48
4 5.97
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
75  โรงเรียนเมืองนครพนม 70
8 11.43
9 12.86
7 10.00
3 4.29
0 0.00
43 61.43
27 38.57%
76  โรงเรียนบ้านโคกสูง 139
20 14.39
9 6.47
0 0.00
15 10.79
9 6.47
86 61.87
53 38.13%
77  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 100
6 6.00
12 12.00
12 12.00
3 3.00
5 5.00
62 62.00
38 38.00%
78  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 37
2 5.41
4 10.81
2 5.41
6 16.22
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
79  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 524
40 7.63
37 7.06
48 9.16
37 7.06
34 6.49
328 62.60
196 37.40%
80  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 73
14 19.18
7 9.59
6 8.22
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
81  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 38
9 23.68
2 5.26
1 2.63
2 5.26
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
82  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 68
8 11.76
3 4.41
14 20.59
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
83  โรงเรียนบ้านดงโชค 49
2 4.08
6 12.24
4 8.16
4 8.16
2 4.08
31 63.27
18 36.73%
84  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
6 10.00
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
85  โรงเรียนบ้านมหาชัย 165
29 17.58
13 7.88
16 9.70
2 1.21
0 0.00
105 63.64
60 36.36%
86  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 25
3 12.00
4 16.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
87  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 28
4 14.29
3 10.71
3 10.71
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
88  โรงเรียนบ้านโนนหอม 48
7 14.58
6 12.50
3 6.25
1 2.08
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
89  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 34
5 14.71
4 11.76
3 8.82
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
90  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 74
11 14.86
6 8.11
4 5.41
5 6.76
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
91  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 114
9 7.89
8 7.02
6 5.26
9 7.89
8 7.02
74 64.91
40 35.09%
92  โรงเรียนบ้านนาป่ง 40
4 10.00
4 10.00
2 5.00
2 5.00
2 5.00
26 65.00
14 35.00%
93  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 29
2 6.90
1 3.45
6 20.69
0 0.00
1 3.45
19 65.52
10 34.48%
94  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 38
5 13.16
4 10.53
3 7.89
1 2.63
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
95  โรงเรียนบ้านนาทราย 41
1 2.44
5 12.20
4 9.76
4 9.76
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
96  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 53
6 11.32
6 11.32
6 11.32
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
97  โรงเรียนบ้านนาเชือก 112
9 8.04
10 8.93
4 3.57
9 8.04
6 5.36
74 66.07
38 33.93%
98  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 83
16 19.28
6 7.23
5 6.02
1 1.20
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
99  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 203
18 8.87
12 5.91
17 8.37
11 5.42
10 4.93
135 66.50
68 33.50%
100  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 191
28 14.66
9 4.71
15 7.85
10 5.24
1 0.52
128 67.02
63 32.98%
101  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 139
22 15.83
6 4.32
12 8.63
5 3.60
0 0.00
94 67.63
45 32.37%
102  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 709
80 11.28
5 0.71
77 10.86
46 6.49
20 2.82
481 67.84
228 32.16%
103  โรงเรียนบ้านนาหลวง 72
8 11.11
5 6.94
10 13.89
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
104  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 192
14 7.29
28 14.58
11 5.73
5 2.60
3 1.56
131 68.23
61 31.77%
105  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 79
20 25.32
3 3.80
1 1.27
0 0.00
1 1.27
54 68.35
25 31.65%
106  โรงเรียนบ้านกอก 57
3 5.26
4 7.02
4 7.02
3 5.26
4 7.02
39 68.42
18 31.58%
107  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 77
4 5.19
5 6.49
3 3.90
9 11.69
3 3.90
53 68.83
24 31.17%
108  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 61
3 4.92
2 3.28
4 6.56
8 13.11
2 3.28
42 68.85
19 31.15%
109  โรงเรียนบ้านนาม่วง 45
5 11.11
2 4.44
6 13.33
0 0.00
1 2.22
31 68.89
14 31.11%
110  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 163
5 3.07
15 9.20
0 0.00
0 0.00
30 18.40
113 69.33
50 30.67%
111  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 95
9 9.47
9 9.47
1 1.05
9 9.47
1 1.05
66 69.47
29 30.53%
112  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1046
83 7.93
108 10.33
59 5.64
68 6.50
0 0.00
728 69.60
318 30.40%
113  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 66
6 9.09
6 9.09
2 3.03
6 9.09
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
114  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 135
6 4.44
10 7.41
17 12.59
5 3.70
2 1.48
95 70.37
40 29.63%
115  โรงเรียนบ้านทันสมัย 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
7 20.59
24 70.59
10 29.41%
116  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 62
8 12.90
4 6.45
6 9.68
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
117  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 38
6 15.79
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
118  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 357
40 11.20
20 5.60
9 2.52
30 8.40
3 0.84
255 71.43
102 28.57%
119  โรงเรียนบ้านนาหนาด 95
5 5.26
5 5.26
7 7.37
5 5.26
5 5.26
68 71.58
27 28.42%
120  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2246
131 5.83
134 5.97
274 12.20
98 4.36
0 0.00
1609 71.64
637 28.36%
121  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 46
5 10.87
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
122  โรงเรียนบ้านจอมมณี 32
5 15.63
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
123  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 57
6 10.53
2 3.51
5 8.77
2 3.51
1 1.75
41 71.93
16 28.07%
124  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 222
14 6.31
16 7.21
8 3.60
3 1.35
21 9.46
160 72.07
62 27.93%
125  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 130
17 13.08
6 4.62
8 6.15
4 3.08
1 0.77
94 72.31
36 27.69%
126  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 94
8 8.51
0 0.00
8 8.51
0 0.00
10 10.64
68 72.34
26 27.66%
127  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 214
30 14.02
12 5.61
16 7.48
0 0.00
0 0.00
156 72.90
58 27.10%
128  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 148
26 17.57
6 4.05
8 5.41
0 0.00
0 0.00
108 72.97
40 27.03%
129  โรงเรียนบ้านกุงโกน 109
5 4.59
5 4.59
7 6.42
4 3.67
8 7.34
80 73.39
29 26.61%
130  โรงเรียนบ้านหนองแสง 158
16 10.13
12 7.59
14 8.86
0 0.00
0 0.00
116 73.42
42 26.58%
131  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 34
2 5.88
0 0.00
5 14.71
0 0.00
2 5.88
25 73.53
9 26.47%
132  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 72
7 9.72
5 6.94
7 9.72
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
133  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
134  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 70
7 10.00
4 5.71
3 4.29
3 4.29
1 1.43
52 74.29
18 25.71%
135  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 43
4 9.30
4 9.30
1 2.33
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
136  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 80
6 7.50
6 7.50
4 5.00
3 3.75
1 1.25
60 75.00
20 25.00%
137  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 68
6 8.82
3 4.41
4 5.88
3 4.41
1 1.47
51 75.00
17 25.00%
138  โรงเรียนบ้านนาโสก 77
7 9.09
1 1.30
9 11.69
2 2.60
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
139  โรงเรียนบ้านผึ้ง 256
35 13.67
28 10.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
193 75.39
63 24.61%
140  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 124
11 8.87
3 2.42
2 1.61
14 11.29
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
141  โรงเรียนบ้านคับพวง 58
3 5.17
7 12.07
4 6.90
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
142  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 79
10 12.66
3 3.80
2 2.53
0 0.00
4 5.06
60 75.95
19 24.05%
143  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 101
8 7.92
6 5.94
2 1.98
6 5.94
2 1.98
77 76.24
24 23.76%
144  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
102 11.56
31 3.51
65 7.37
10 1.13
0 0.00
674 76.42
208 23.58%
145  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 136
13 9.56
6 4.41
9 6.62
3 2.21
1 0.74
104 76.47
32 23.53%
146  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 137
20 14.60
1 0.73
11 8.03
0 0.00
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
147  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 206
6 2.91
20 9.71
13 6.31
9 4.37
0 0.00
158 76.70
48 23.30%
148  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
6 8.70
5 7.25
3 4.35
2 2.90
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
149  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 328
21 6.40
15 4.57
31 9.45
4 1.22
5 1.52
252 76.83
76 23.17%
150  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 52
0 0.00
4 7.69
8 15.38
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
151  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 87
5 5.75
4 4.60
1 1.15
9 10.34
1 1.15
67 77.01
20 22.99%
152  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 59
5 8.47
3 5.08
4 6.78
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
153  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 87
4 4.60
4 4.60
10 11.49
0 0.00
1 1.15
68 78.16
19 21.84%
154  โรงเรียนบ้านดอนโทน 111
9 8.11
4 3.60
3 2.70
2 1.80
5 4.50
88 79.28
23 20.72%
155  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 34
5 14.71
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
156  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 504
8 1.59
12 2.38
60 11.90
10 1.98
12 2.38
402 79.76
102 20.24%
157  โรงเรียนธารน้ำใจ 194
8 4.12
8 4.12
12 6.19
11 5.67
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
158  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 351
34 9.69
10 2.85
17 4.84
7 1.99
1 0.28
282 80.34
69 19.66%
159  โรงเรียนบ้านวังตามัว 205
12 5.85
9 4.39
8 3.90
9 4.39
2 0.98
165 80.49
40 19.51%
160  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 82
6 7.32
5 6.10
3 3.66
1 1.22
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
161  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 119
10 8.40
5 4.20
8 6.72
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
162  โรงเรียนบ้านนาบัว 88
6 6.82
1 1.14
8 9.09
2 2.27
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
163  โรงเรียนบ้านดงบาก 135
9 6.67
3 2.22
14 10.37
0 0.00
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
164  โรงเรียนบ้านหนองบึง 74
5 6.76
5 6.76
3 4.05
1 1.35
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
165  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 86
0 0.00
1 1.16
5 5.81
10 11.63
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
166  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 120
6 5.00
9 7.50
7 5.83
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
167  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 60
3 5.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
168  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 175
9 5.14
4 2.29
10 5.71
6 3.43
3 1.71
143 81.71
32 18.29%
169  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 82
5 6.10
1 1.22
0 0.00
2 2.44
7 8.54
67 81.71
15 18.29%
170  โรงเรียนบ้านวังม่วง 55
4 7.27
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
171  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 127
2 1.57
3 2.36
4 3.15
6 4.72
8 6.30
104 81.89
23 18.11%
172  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 158
0 0.00
1 0.63
13 8.23
14 8.86
0 0.00
130 82.28
28 17.72%
173  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 288
12 4.17
10 3.47
15 5.21
12 4.17
2 0.69
237 82.29
51 17.71%
174  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 142
13 9.15
0 0.00
2 1.41
0 0.00
10 7.04
117 82.39
25 17.61%
175  โรงเรียนบ้านโพนทัน 47
6 12.77
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
176  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 59
0 0.00
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
177  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 42
3 7.14
4 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
178  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 60
8 13.33
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
179  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 117
3 2.56
4 3.42
8 6.84
3 2.56
1 0.85
98 83.76
19 16.24%
180  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 37
4 10.81
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
181  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
7 10.29
3 4.41
0 0.00
1 1.47
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
182  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 101
8 7.92
4 3.96
2 1.98
2 1.98
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
183  โรงเรียนบ้านนาคู่ 136
9 6.62
0 0.00
5 3.68
4 2.94
3 2.21
115 84.56
21 15.44%
184  โรงเรียนบ้านกกไฮ 52
4 7.69
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
185  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 59
0 0.00
2 3.39
4 6.78
3 5.08
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
186  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 105
0 0.00
3 2.86
4 3.81
3 2.86
6 5.71
89 84.76
16 15.24%
187  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 46
2 4.35
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
188  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 33
5 15.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
189  โรงเรียนบ้านหนองคอง 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
190  โรงเรียนบ้านม่วง 73
3 4.11
4 5.48
4 5.48
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
191  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
4 5.00
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
192  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 147
5 3.40
5 3.40
4 2.72
3 2.04
5 3.40
125 85.03
22 14.97%
193  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 127
4 3.15
0 0.00
15 11.81
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
194  โรงเรียนบ้านโสกแมว 153
16 10.46
3 1.96
3 1.96
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
195  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 157
1 0.64
6 3.82
0 0.00
0 0.00
15 9.55
135 85.99
22 14.01%
196  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 237
5 2.11
12 5.06
3 1.27
9 3.80
4 1.69
204 86.08
33 13.92%
197  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 115
0 0.00
6 5.22
9 7.83
0 0.00
1 0.87
99 86.09
16 13.91%
198  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 109
6 5.50
3 2.75
5 4.59
1 0.92
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
199  โรงเรียนมรุกขนคร 118
3 2.54
2 1.69
4 3.39
4 3.39
3 2.54
102 86.44
16 13.56%
200  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 74
2 2.70
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
201  โรงเรียนบ้านนาดี 67
4 5.97
0 0.00
1 1.49
3 4.48
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
202  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 153
4 2.61
3 1.96
10 6.54
0 0.00
3 1.96
133 86.93
20 13.07%
203  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 56
2 3.57
4 7.14
1 1.79
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
204  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 188
7 3.72
0 0.00
10 5.32
0 0.00
6 3.19
165 87.77
23 12.23%
205  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 74
3 4.05
3 4.05
2 2.70
1 1.35
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
206  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 92
4 4.35
4 4.35
2 2.17
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
207  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 126
8 6.35
2 1.59
5 3.97
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
208  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 34
3 8.82
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
209  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 78
4 5.13
1 1.28
2 2.56
2 2.56
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
210  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 79
2 2.53
1 1.27
4 5.06
2 2.53
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
211  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 46
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
212  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 103
3 2.91
0 0.00
6 5.83
0 0.00
2 1.94
92 89.32
11 10.68%
213  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 47
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
214  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 95
5 5.26
3 3.16
2 2.11
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
215  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 144
0 0.00
0 0.00
14 9.72
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
216  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
217  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 52
2 3.85
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
218  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 96
5 5.21
0 0.00
1 1.04
3 3.13
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
219  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 129
3 2.33
3 2.33
3 2.33
3 2.33
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
220  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 55
1 1.82
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
221  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 58
3 5.17
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
222  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 98
0 0.00
1 1.02
2 2.04
5 5.10
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
223  โรงเรียนบ้านสําราญ 113
3 2.65
0 0.00
3 2.65
3 2.65
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
224  โรงเรียนบ้านแขนนาง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
225  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 84
3 3.57
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
226  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 116
1 0.86
0 0.00
7 6.03
0 0.00
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
227  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 59
3 5.08
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
228  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 79
0 0.00
1 1.27
3 3.80
1 1.27
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
229  โรงเรียนบ้านดอนขาว 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
230  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 75
1 1.33
3 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
231  โรงเรียนบ้านหนองแคน 95
1 1.05
0 0.00
2 2.11
2 2.11
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
232  โรงเรียนบ้านนายอ 134
2 1.49
3 2.24
2 1.49
0 0.00
0 0.00
127 94.78
7 5.22%
233  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 59
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
234  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 80
2 2.50
1 1.25
0 0.00
1 1.25
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
235  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
236  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
237  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
238  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 151
0 0.00
0 0.00
5 3.31
0 0.00
0 0.00
146 96.69
5 3.31%
239  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
240  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
241  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
243  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 183
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 100.00
0 0.00%
244  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,381 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,150 10.04
เตี้ย  2,266 7.22
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,358 7.51
ผอมและเตี้ย  1,436 4.58
อ้วนและเตี้ย  1,003 3.20
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,168 67.45
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,213 คน


32.55%


Powered By www.thaieducation.net