ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.นครพนม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 249 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 242 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.19
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านชะโนต 57
18 31.58
7 12.28
17 29.82
3 5.26
12 21.05
0 0.00
57 100.00%
2  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 49
14 28.57
10 20.41
10 20.41
12 24.49
3 6.12
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านนาบั่ว 63
20 31.75
11 17.46
15 23.81
12 19.05
5 7.94
0 0.00
63 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 13
3 23.08
2 15.38
2 15.38
6 46.15
0 0.00
0 0.00
13 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองยอโพนแพง 88
20 22.73
30 34.09
16 18.18
10 11.36
12 13.64
0 0.00
88 100.00%
6  โรงเรียนบ้านหนองยาว 30
17 56.67
6 20.00
7 23.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เมือง) 21
8 38.10
5 23.81
4 19.05
4 19.05
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
8  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 52
45 86.54
3 5.77
4 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโพนทา 85
63 74.12
2 2.35
16 18.82
2 2.35
0 0.00
2 2.35
83 97.65%
10  โรงเรียนบ้านโพนบกหัวขัววิทยาคาร 39
6 15.38
6 15.38
10 25.64
5 12.82
10 25.64
2 5.13
37 94.87%
11  โรงเรียนหนองสังข์ราษฎร์บำรุง 331
75 22.66
49 14.80
89 26.89
48 14.50
51 15.41
19 5.74
312 94.26%
12  โรงเรียนบ้านโชคอํานวย 122
42 34.43
36 29.51
8 6.56
21 17.21
0 0.00
15 12.30
107 87.70%
13  โรงเรียนบ้านดอนแดง 43
14 32.56
10 23.26
4 9.30
4 9.30
5 11.63
6 13.95
37 86.05%
14  โรงเรียนบ้านวังสิม 56
2 3.57
10 17.86
10 17.86
11 19.64
11 19.64
12 21.43
44 78.57%
15  โรงเรียนบ้านคำเตย 194
48 24.74
43 22.16
9 4.64
30 15.46
19 9.79
45 23.20
149 76.80%
16  โรงเรียนนาเหนือทุ่งทองวิทยา 48
28 58.33
2 4.17
1 2.08
2 4.17
2 4.17
13 27.08
35 72.92%
17  โรงเรียนบ้านนางาม 79
14 17.72
7 8.86
17 21.52
14 17.72
4 5.06
23 29.11
56 70.89%
18  โรงเรียนบ้านปากบัง 47
17 36.17
7 14.89
7 14.89
2 4.26
0 0.00
14 29.79
33 70.21%
19  โรงเรียนบ้านกล้วย 89
11 12.36
15 16.85
10 11.24
12 13.48
14 15.73
27 30.34
62 69.66%
20  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 125
18 14.40
23 18.40
16 12.80
7 5.60
23 18.40
38 30.40
87 69.60%
21  โรงเรียนอุ่มเหม้าวิทยาคาร 258
48 18.60
23 8.91
30 11.63
17 6.59
53 20.54
87 33.72
171 66.28%
22  โรงเรียนบ้านโพนค้อโพนสวรรค์ 155
18 11.61
22 14.19
44 28.39
12 7.74
3 1.94
56 36.13
99 63.87%
23  โรงเรียนบ้านกลางบ้านหนาด 122
18 14.75
50 40.98
6 4.92
3 2.46
0 0.00
45 36.89
77 63.11%
24  โรงเรียนบ้านหนองบัวหนองแวง 134
33 24.63
13 9.70
4 2.99
28 20.90
4 2.99
52 38.81
82 61.19%
25  โรงเรียนบ้านนาคำ 37
5 13.51
9 24.32
0 0.00
8 21.62
0 0.00
15 40.54
22 59.46%
26  โรงเรียนบ้านวังโพธิ์ 32
6 18.75
1 3.13
4 12.50
1 3.13
7 21.88
13 40.63
19 59.38%
27  โรงเรียนชุมชนบ้านพิมาน 72
14 19.44
14 19.44
7 9.72
4 5.56
3 4.17
30 41.67
42 58.33%
28  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 136
32 23.53
20 14.71
15 11.03
9 6.62
3 2.21
57 41.91
79 58.09%
29  โรงเรียนบ้านศรีธน 187
19 10.16
20 10.70
29 15.51
20 10.70
19 10.16
80 42.78
107 57.22%
30  โรงเรียนบ้านหนองกุดแคน 72
14 19.44
6 8.33
9 12.50
4 5.56
8 11.11
31 43.06
41 56.94%
31  โรงเรียนบ้านดอนข้าวหลาม 43
6 13.95
8 18.60
2 4.65
7 16.28
1 2.33
19 44.19
24 55.81%
32  โรงเรียนบ้านวังกระแส 220
52 23.64
44 20.00
18 8.18
7 3.18
1 0.45
98 44.55
122 55.45%
33  โรงเรียนบ้านน้ำบ่อ 80
7 8.75
9 11.25
20 25.00
3 3.75
5 6.25
36 45.00
44 55.00%
34  โรงเรียนบ้านนาแกบึงเหล็ก 166
20 12.05
14 8.43
17 10.24
20 12.05
20 12.05
75 45.18
91 54.82%
35  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 42
6 14.29
7 16.67
4 9.52
4 9.52
2 4.76
19 45.24
23 54.76%
36  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ (สิทธิผลนุกูล) 274
6 2.19
109 39.78
13 4.74
20 7.30
0 0.00
126 45.99
148 54.01%
37  โรงเรียนบ้านถาวรนาอุดม 130
15 11.54
24 18.46
8 6.15
15 11.54
8 6.15
60 46.15
70 53.85%
38  โรงเรียนบ้านคำพอก 141
29 20.57
7 4.96
8 5.67
16 11.35
15 10.64
66 46.81
75 53.19%
39  โรงเรียนบ้านหนองบัวหน้าฐานบิน 23
6 26.09
4 17.39
0 0.00
2 8.70
0 0.00
11 47.83
12 52.17%
40  โรงเรียนบ้านนาราชควายน้อย 45
9 20.00
4 8.89
6 13.33
3 6.67
1 2.22
22 48.89
23 51.11%
41  โรงเรียนบ้านดงติ้ว 228
22 9.65
13 5.70
24 10.53
35 15.35
20 8.77
114 50.00
114 50.00%
42  โรงเรียนบ้านหนองค้าโคกกุง 164
21 12.80
22 13.41
12 7.32
21 12.80
6 3.66
82 50.00
82 50.00%
43  โรงเรียนอนุบาลนาแกผดุงราชกิจเจริญ 1215
147 12.10
104 8.56
68 5.60
104 8.56
183 15.06
609 50.12
606 49.88%
44  โรงเรียนบ้านโคกกลางแก้งน้อยฯ 87
29 33.33
0 0.00
14 16.09
0 0.00
0 0.00
44 50.57
43 49.43%
45  โรงเรียนนาผือบอนราษฎร์นุกูล 116
16 13.79
15 12.93
15 12.93
11 9.48
0 0.00
59 50.86
57 49.14%
46  โรงเรียนบ้านโปร่งหนองเปงใหม่จำปา 138
11 7.97
13 9.42
17 12.32
9 6.52
17 12.32
71 51.45
67 48.55%
47  โรงเรียนบ้านหนองดินแดง 46
7 15.22
3 6.52
7 15.22
3 6.52
2 4.35
24 52.17
22 47.83%
48  โรงเรียนบ้านโคกหินแฮ่ 134
17 12.69
26 19.40
6 4.48
14 10.45
1 0.75
70 52.24
64 47.76%
49  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.ปลาปาก) 141
29 20.57
17 12.06
9 6.38
9 6.38
3 2.13
74 52.48
67 47.52%
50  โรงเรียนชุมชนหนองฮีสามัคคี 344
65 18.90
31 9.01
32 9.30
13 3.78
17 4.94
186 54.07
158 45.93%
51  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องขัวสูง 59
9 15.25
6 10.17
3 5.08
9 15.25
0 0.00
32 54.24
27 45.76%
52  โรงเรียนบ้านโพนแพง 92
7 7.61
6 6.52
5 5.43
13 14.13
11 11.96
50 54.35
42 45.65%
53  โรงเรียนบ้านต้อง(ศรีบัวบานวิทยาคาร) 106
17 16.04
16 15.09
9 8.49
6 5.66
0 0.00
58 54.72
48 45.28%
54  โรงเรียนบ้านทู้(สามัคคีวิทยา) 114
18 15.79
17 14.91
3 2.63
10 8.77
3 2.63
63 55.26
51 44.74%
55  โรงเรียนบ้านจำปา 54
9 16.67
6 11.11
5 9.26
2 3.70
2 3.70
30 55.56
24 44.44%
56  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เรืองศิษย์วิทยาฯ) 107
11 10.28
8 7.48
9 8.41
11 10.28
8 7.48
60 56.07
47 43.93%
57  โรงเรียนบ้านนาขามส้มป่อย 57
5 8.77
4 7.02
6 10.53
4 7.02
6 10.53
32 56.14
25 43.86%
58  โรงเรียนบ้านชาติพัฒนาสันติสุข 42
9 21.43
2 4.76
4 9.52
2 4.76
1 2.38
24 57.14
18 42.86%
59  โรงเรียนดอนเหลืองทองวิทยา 152
12 7.89
45 29.61
0 0.00
0 0.00
8 5.26
87 57.24
65 42.76%
60  โรงเรียนศรีโพนทองวิทยา 351
63 17.95
49 13.96
38 10.83
0 0.00
0 0.00
201 57.26
150 42.74%
61  โรงเรียนบ้านนาแกน้อย (นทพ.อุปถัมภ์) 66
8 12.12
8 12.12
2 3.03
8 12.12
2 3.03
38 57.58
28 42.42%
62  โรงเรียนบ้านนาราชควาย 154
23 14.94
16 10.39
9 5.84
8 5.19
9 5.84
89 57.79
65 42.21%
63  โรงเรียนลาดสว่างวิทยา 43
7 16.28
4 9.30
2 4.65
3 6.98
2 4.65
25 58.14
18 41.86%
64  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 58
4 6.90
3 5.17
5 8.62
7 12.07
5 8.62
34 58.62
24 41.38%
65  โรงเรียนโพนทองวิทยาคาร 387
45 11.63
19 4.91
58 14.99
13 3.36
24 6.20
228 58.91
159 41.09%
66  โรงเรียนบ้านดงอินำ 121
19 15.70
11 9.09
10 8.26
9 7.44
0 0.00
72 59.50
49 40.50%
67  โรงเรียนบ้านขอนกองโพนทอง 35
3 8.57
1 2.86
1 2.86
4 11.43
5 14.29
21 60.00
14 40.00%
68  โรงเรียนบ้านดอนแดงเจริญทอง 213
45 21.13
20 9.39
17 7.98
2 0.94
0 0.00
129 60.56
84 39.44%
69  โรงเรียนบ้านทรายมูลคำผักแพว 92
10 10.87
7 7.61
7 7.61
5 5.43
7 7.61
56 60.87
36 39.13%
70  โรงเรียนบ้านน้ำก่ำ(ล้ำประชาอุปถัมภ์) 64
6 9.38
7 10.94
0 0.00
5 7.81
7 10.94
39 60.94
25 39.06%
71  โรงเรียนบ้านเหิบ 54
4 7.41
6 11.11
6 11.11
2 3.70
3 5.56
33 61.11
21 38.89%
72  โรงเรียนบ้านคำผาสุก 67
8 11.94
11 16.42
3 4.48
4 5.97
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
73  โรงเรียนเมืองนครพนม 70
8 11.43
9 12.86
7 10.00
3 4.29
0 0.00
43 61.43
27 38.57%
74  โรงเรียนบ้านโคกสูง 139
20 14.39
9 6.47
0 0.00
15 10.79
9 6.47
86 61.87
53 38.13%
75  โรงเรียนบ้านหนองหอยใหญ่ 100
6 6.00
12 12.00
12 12.00
3 3.00
5 5.00
62 62.00
38 38.00%
76  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 37
2 5.41
4 10.81
2 5.41
6 16.22
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
77  โรงเรียนปลาปากราษฎร์บำรุง 524
40 7.63
37 7.06
48 9.16
37 7.06
34 6.49
328 62.60
196 37.40%
78  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง 73
14 19.18
7 9.59
6 8.22
0 0.00
0 0.00
46 63.01
27 36.99%
79  โรงเรียนบ้านสร้างหิน 38
9 23.68
2 5.26
1 2.63
2 5.26
0 0.00
24 63.16
14 36.84%
80  โรงเรียนบ้านนาหัวบ่อ 68
8 11.76
3 4.41
14 20.59
0 0.00
0 0.00
43 63.24
25 36.76%
81  โรงเรียนบ้านดงโชค 49
2 4.08
6 12.24
4 8.16
4 8.16
2 4.08
31 63.27
18 36.73%
82  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 60
6 10.00
5 8.33
10 16.67
1 1.67
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
83  โรงเรียนบ้านมหาชัย 165
29 17.58
13 7.88
16 9.70
2 1.21
0 0.00
105 63.64
60 36.36%
84  โรงเรียนบ้านนาโดนเก่า 25
3 12.00
4 16.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
16 64.00
9 36.00%
85  โรงเรียนบ้านน้อยใต้ 28
4 14.29
3 10.71
3 10.71
0 0.00
0 0.00
18 64.29
10 35.71%
86  โรงเรียนบ้านโนนหอม 48
7 14.58
6 12.50
3 6.25
1 2.08
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
87  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 34
5 14.71
4 11.76
3 8.82
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
88  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 74
11 14.86
6 8.11
4 5.41
5 6.76
0 0.00
48 64.86
26 35.14%
89  โรงเรียนนางามวิทยาคาร 114
9 7.89
8 7.02
6 5.26
9 7.89
8 7.02
74 64.91
40 35.09%
90  โรงเรียนบ้านนาป่ง 40
4 10.00
4 10.00
2 5.00
2 5.00
2 5.00
26 65.00
14 35.00%
91  โรงเรียนบ้านเหล่าสำราญ 29
2 6.90
1 3.45
6 20.69
0 0.00
1 3.45
19 65.52
10 34.48%
92  โรงเรียนบ้านนาคำโนนขาม 38
5 13.16
4 10.53
3 7.89
1 2.63
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
93  โรงเรียนบ้านนาทราย 41
1 2.44
5 12.20
4 9.76
4 9.76
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
94  โรงเรียนนาถ่อนท่าวิทยาคาร 53
6 11.32
6 11.32
6 11.32
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
95  โรงเรียนบ้านนาเชือก 112
9 8.04
10 8.93
4 3.57
9 8.04
6 5.36
74 66.07
38 33.93%
96  โรงเรียนบ้านขอนขว้าง 83
16 19.28
6 7.23
5 6.02
1 1.20
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
97  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 50 (บ้านคำพี้) 203
18 8.87
12 5.91
17 8.37
11 5.42
10 4.93
135 66.50
68 33.50%
98  โรงเรียนบ้านนาคอกควาย 191
28 14.66
9 4.71
15 7.85
10 5.24
1 0.52
128 67.02
63 32.98%
99  โรงเรียนบ้านนามะเขือ 139
22 15.83
6 4.32
12 8.63
5 3.60
0 0.00
94 67.63
45 32.37%
100  โรงเรียนบ้านหัวบึงทุ่ง(เขตการทางฯ) 709
80 11.28
5 0.71
77 10.86
46 6.49
20 2.82
481 67.84
228 32.16%
101  โรงเรียนบ้านนาหลวง 72
8 11.11
5 6.94
10 13.89
0 0.00
0 0.00
49 68.06
23 31.94%
102  โรงเรียนรอดโพธิ์ทองวิทยาสรรค์ 192
14 7.29
28 14.58
11 5.73
5 2.60
3 1.56
131 68.23
61 31.77%
103  โรงเรียนบ้านสุขเกษม 79
20 25.32
3 3.80
1 1.27
0 0.00
1 1.27
54 68.35
25 31.65%
104  โรงเรียนบ้านกอก 57
3 5.26
4 7.02
4 7.02
3 5.26
4 7.02
39 68.42
18 31.58%
105  โรงเรียนบ้านดงดู่งาม 77
4 5.19
5 6.49
3 3.90
9 11.69
3 3.90
53 68.83
24 31.17%
106  โรงเรียนบ้านหนองนางด่อน 61
3 4.92
2 3.28
4 6.56
8 13.11
2 3.28
42 68.85
19 31.15%
107  โรงเรียนบ้านนาม่วง 45
5 11.11
2 4.44
6 13.33
0 0.00
1 2.22
31 68.89
14 31.11%
108  โรงเรียนนาถ่อนวิทยานุกูล 163
5 3.07
15 9.20
0 0.00
0 0.00
30 18.40
113 69.33
50 30.67%
109  โรงเรียนบ้านนาโดนใหม่ 95
9 9.47
9 9.47
1 1.05
9 9.47
1 1.05
66 69.47
29 30.53%
110  โรงเรียนวัดพระธาตุพนม 1046
83 7.93
108 10.33
59 5.64
68 6.50
0 0.00
728 69.60
318 30.40%
111  โรงเรียนบ้านหนองบัวราษฎร์รัฐบำรุง 66
6 9.09
6 9.09
2 3.03
6 9.09
0 0.00
46 69.70
20 30.30%
112  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 135
6 4.44
10 7.41
17 12.59
5 3.70
2 1.48
95 70.37
40 29.63%
113  โรงเรียนบ้านทันสมัย 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
7 20.59
24 70.59
10 29.41%
114  โรงเรียนบ้านสว่างสำราญ 62
8 12.90
4 6.45
6 9.68
0 0.00
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
115  โรงเรียนบ้านหนองแซง(อ.เรณูนคร) 38
6 15.79
3 7.89
2 5.26
0 0.00
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
116  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 357
40 11.20
20 5.60
9 2.52
30 8.40
3 0.84
255 71.43
102 28.57%
117  โรงเรียนบ้านนาหนาด 95
5 5.26
5 5.26
7 7.37
5 5.26
5 5.26
68 71.58
27 28.42%
118  โรงเรียนอนุบาลนครพนม 2246
131 5.83
134 5.97
274 12.20
98 4.36
0 0.00
1609 71.64
637 28.36%
119  โรงเรียนบ้านแก่งโพธิ์ 46
5 10.87
1 2.17
7 15.22
0 0.00
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
120  โรงเรียนบ้านจอมมณี 32
5 15.63
2 6.25
2 6.25
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13%
121  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.เรณูนคร) 57
6 10.53
2 3.51
5 8.77
2 3.51
1 1.75
41 71.93
16 28.07%
122  โรงเรียนชุมชนนามนวิทยาคาร 222
14 6.31
16 7.21
8 3.60
3 1.35
21 9.46
160 72.07
62 27.93%
123  โรงเรียนบ้านดอนกกโพธิ์ค่ายเสรีวิทยา 130
17 13.08
6 4.62
8 6.15
4 3.08
1 0.77
94 72.31
36 27.69%
124  โรงเรียนบ้านหนองสะโนนาสมบูรณ์ 94
8 8.51
0 0.00
8 8.51
0 0.00
10 10.64
68 72.34
26 27.66%
125  โรงเรียนดงสว่างเจริญวิทย์ 214
30 14.02
12 5.61
16 7.48
0 0.00
0 0.00
156 72.90
58 27.10%
126  โรงเรียนหนองผักแว่นโนนฮังหนองบัวสามัคคี 148
26 17.57
6 4.05
8 5.41
0 0.00
0 0.00
108 72.97
40 27.03%
127  โรงเรียนบ้านกุงโกน 109
5 4.59
5 4.59
7 6.42
4 3.67
8 7.34
80 73.39
29 26.61%
128  โรงเรียนบ้านหนองแสง 158
16 10.13
12 7.59
14 8.86
0 0.00
0 0.00
116 73.42
42 26.58%
129  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรี 34
2 5.88
0 0.00
5 14.71
0 0.00
2 5.88
25 73.53
9 26.47%
130  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 72
7 9.72
5 6.94
7 9.72
0 0.00
0 0.00
53 73.61
19 26.39%
131  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.เรณูนคร) 42
5 11.90
2 4.76
4 9.52
0 0.00
0 0.00
31 73.81
11 26.19%
132  โรงเรียนบ้านนาสะเดา 70
7 10.00
4 5.71
3 4.29
3 4.29
1 1.43
52 74.29
18 25.71%
133  โรงเรียนบ้านหนองกุง(อ.นาแก) 43
4 9.30
4 9.30
1 2.33
0 0.00
2 4.65
32 74.42
11 25.58%
134  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.วังยาง) 80
6 7.50
6 7.50
4 5.00
3 3.75
1 1.25
60 75.00
20 25.00%
135  โรงเรียนบ้านหนองบัวด่านเก่า 68
6 8.82
3 4.41
4 5.88
3 4.41
1 1.47
51 75.00
17 25.00%
136  โรงเรียนบ้านนาโสก 77
7 9.09
1 1.30
9 11.69
2 2.60
0 0.00
58 75.32
19 24.68%
137  โรงเรียนบ้านผึ้ง 256
35 13.67
28 10.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
193 75.39
63 24.61%
138  โรงเรียนบ้านดงน้อยพัฒนา 124
11 8.87
3 2.42
2 1.61
14 11.29
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
139  โรงเรียนบ้านคับพวง 58
3 5.17
7 12.07
4 6.90
0 0.00
0 0.00
44 75.86
14 24.14%
140  โรงเรียนบ้านกลางน้อย 79
10 12.66
3 3.80
2 2.53
0 0.00
4 5.06
60 75.95
19 24.05%
141  โรงเรียนบ้านโพนสวางหนองแหน 101
8 7.92
6 5.94
2 1.98
6 5.94
2 1.98
77 76.24
24 23.76%
142  โรงเรียนสุนทรวิจิตร(บำรุงวิทยา) 882
102 11.56
31 3.51
65 7.37
10 1.13
0 0.00
674 76.42
208 23.58%
143  โรงเรียนบ้านดินดำหมากเฟือง 136
13 9.56
6 4.41
9 6.62
3 2.21
1 0.74
104 76.47
32 23.53%
144  โรงเรียนบ้านตาลกุดยางเดี่ยวโนนสมบูรณ์ 137
20 14.60
1 0.73
11 8.03
0 0.00
0 0.00
105 76.64
32 23.36%
145  โรงเรียนโพนสวางนางิ้ววิทยา 206
6 2.91
20 9.71
13 6.31
9 4.37
0 0.00
158 76.70
48 23.30%
146  โรงเรียนบ้านนางเลิศ 69
6 8.70
5 7.25
3 4.35
2 2.90
0 0.00
53 76.81
16 23.19%
147  โรงเรียนบ้านกุตาไก้ 328
21 6.40
15 4.57
31 9.45
4 1.22
5 1.52
252 76.83
76 23.17%
148  โรงเรียนบ้านปลาปากน้อย 52
0 0.00
4 7.69
8 15.38
0 0.00
0 0.00
40 76.92
12 23.08%
149  โรงเรียนบ้านยอดชาดวิทยา 87
5 5.75
4 4.60
1 1.15
9 10.34
1 1.15
67 77.01
20 22.99%
150  โรงเรียนบ้านห้วยไหล่ 59
5 8.47
3 5.08
4 6.78
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03%
151  โรงเรียนบ่อดอกซ้อนท่าวัด 87
4 4.60
4 4.60
10 11.49
0 0.00
1 1.15
68 78.16
19 21.84%
152  โรงเรียนบ้านดอนโทน 111
9 8.11
4 3.60
3 2.70
2 1.80
5 4.50
88 79.28
23 20.72%
153  โรงเรียนบ้านธาตุน้อยศรีบุญเรือง(พระราชธีราจารย์ -ประชาอุปถัมภ์) 34
5 14.71
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
154  โรงเรียนเรณูวิทยาคาร 504
8 1.59
12 2.38
60 11.90
10 1.98
12 2.38
402 79.76
102 20.24%
155  โรงเรียนธารน้ำใจ 194
8 4.12
8 4.12
12 6.19
11 5.67
0 0.00
155 79.90
39 20.10%
156  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุก 351
34 9.69
10 2.85
17 4.84
7 1.99
1 0.28
282 80.34
69 19.66%
157  โรงเรียนบ้านวังตามัว 205
12 5.85
9 4.39
8 3.90
9 4.39
2 0.98
165 80.49
40 19.51%
158  โรงเรียนบ้านหัวดอน(สำนักงานสลากฯ) 82
6 7.32
5 6.10
3 3.66
1 1.22
1 1.22
66 80.49
16 19.51%
159  โรงเรียนบ้านดอนนางหงส์(หงส์ทองฯ) 119
10 8.40
5 4.20
8 6.72
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
160  โรงเรียนบ้านนาบัว 88
6 6.82
1 1.14
8 9.09
2 2.27
0 0.00
71 80.68
17 19.32%
161  โรงเรียนบ้านดงบาก 135
9 6.67
3 2.22
14 10.37
0 0.00
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
162  โรงเรียนบ้านหนองบึง 74
5 6.76
5 6.76
3 4.05
1 1.35
0 0.00
60 81.08
14 18.92%
163  โรงเรียนบ้านหนองญาติ 86
0 0.00
1 1.16
5 5.81
10 11.63
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
164  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำ 120
6 5.00
9 7.50
7 5.83
0 0.00
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
165  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 60
3 5.00
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
166  โรงเรียนบ้านกุดฉิม 175
9 5.14
4 2.29
10 5.71
6 3.43
3 1.71
143 81.71
32 18.29%
167  โรงเรียนบ้านวังไฮหนองกุง 82
5 6.10
1 1.22
0 0.00
2 2.44
7 8.54
67 81.71
15 18.29%
168  โรงเรียนบ้านวังม่วง 55
4 7.27
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
45 81.82
10 18.18%
169  โรงเรียนบ้านท่าลาด(ราษฎร์วิทยานุกูล) 127
2 1.57
3 2.36
4 3.15
6 4.72
8 6.30
104 81.89
23 18.11%
170  โรงเรียนบ้านนกเหาะ 158
0 0.00
1 0.63
13 8.23
14 8.86
0 0.00
130 82.28
28 17.72%
171  โรงเรียนบ้านท่าค้อ(ชุณห์ประสาทศิลป์) 288
12 4.17
10 3.47
15 5.21
12 4.17
2 0.69
237 82.29
51 17.71%
172  โรงเรียนบ้านนามูลฮิ้น 142
13 9.15
0 0.00
2 1.41
0 0.00
10 7.04
117 82.39
25 17.61%
173  โรงเรียนบ้านโพนทัน 47
6 12.77
2 4.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 82.98
8 17.02%
174  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ฮินดูสมาช) 59
0 0.00
3 5.08
7 11.86
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
175  โรงเรียนบ้านจรุกเตย 42
3 7.14
4 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
35 83.33
7 16.67%
176  โรงเรียนบ้านหนองกกคูณ 60
8 13.33
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
50 83.33
10 16.67%
177  โรงเรียนบ้านผักขะย่านาคอยโนนแดง 117
3 2.56
4 3.42
8 6.84
3 2.56
1 0.85
98 83.76
19 16.24%
178  โรงเรียนบ้านสามแยกหัวภูธร 37
4 10.81
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
179  โรงเรียนบ้านหนองบัว 68
7 10.29
3 4.41
0 0.00
1 1.47
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
180  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 101
8 7.92
4 3.96
2 1.98
2 1.98
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
181  โรงเรียนบ้านนาคู่ 136
9 6.62
0 0.00
5 3.68
4 2.94
3 2.21
115 84.56
21 15.44%
182  โรงเรียนบ้านกกไฮ 52
4 7.69
1 1.92
3 5.77
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
183  โรงเรียนบ้านนาขาม (อ.ปลาปาก) 59
0 0.00
2 3.39
4 6.78
3 5.08
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
184  โรงเรียนบ้านพระซองเหนือ 105
0 0.00
3 2.86
4 3.81
3 2.86
6 5.71
89 84.76
16 15.24%
185  โรงเรียนบ้านดงป่ายูง 46
2 4.35
2 4.35
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
186  โรงเรียนชุมชนบ้านพุ่มแก 33
5 15.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
187  โรงเรียนบ้านหนองคอง 53
5 9.43
0 0.00
3 5.66
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
188  โรงเรียนบ้านม่วง 73
3 4.11
4 5.48
4 5.48
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
189  โรงเรียนบ้านตับเต่าโนนจันทร์ 80
4 5.00
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
190  โรงเรียนพระกลางวิทยาคาร 147
5 3.40
5 3.40
4 2.72
3 2.04
5 3.40
125 85.03
22 14.97%
191  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองย่างซี้น 127
4 3.15
0 0.00
15 11.81
0 0.00
0 0.00
108 85.04
19 14.96%
192  โรงเรียนบ้านโสกแมว 153
16 10.46
3 1.96
3 1.96
0 0.00
0 0.00
131 85.62
22 14.38%
193  โรงเรียนบ้านตับเต่าหนองเทาสามัคคี 157
1 0.64
6 3.82
0 0.00
0 0.00
15 9.55
135 85.99
22 14.01%
194  โรงเรียนบ้านเหล่าภูมี-คำธาตุ 237
5 2.11
12 5.06
3 1.27
9 3.80
4 1.69
204 86.08
33 13.92%
195  โรงเรียนบ้านโคกสีมิตรภาพที่ 87 115
0 0.00
6 5.22
9 7.83
0 0.00
1 0.87
99 86.09
16 13.91%
196  โรงเรียนบ้านดงยอ (อ.ธาตุพนม) 109
6 5.50
3 2.75
5 4.59
1 0.92
0 0.00
94 86.24
15 13.76%
197  โรงเรียนมรุกขนคร 118
3 2.54
2 1.69
4 3.39
4 3.39
3 2.54
102 86.44
16 13.56%
198  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 74
2 2.70
3 4.05
1 1.35
4 5.41
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
199  โรงเรียนบ้านนาดี 67
4 5.97
0 0.00
1 1.49
3 4.48
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
200  โรงเรียนบ้านแสนพันหมันหย่อน 153
4 2.61
3 1.96
10 6.54
0 0.00
3 1.96
133 86.93
20 13.07%
201  โรงเรียนบ้านโพนสาวเอ้ 56
2 3.57
4 7.14
1 1.79
0 0.00
0 0.00
49 87.50
7 12.50%
202  โรงเรียนบ้านนาทุ่งมั่ง 188
7 3.72
0 0.00
10 5.32
0 0.00
6 3.19
165 87.77
23 12.23%
203  โรงเรียนนาฮุมอุดมสวรรค์สามัคคี 74
3 4.05
3 4.05
2 2.70
1 1.35
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
204  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 92
4 4.35
4 4.35
2 2.17
1 1.09
0 0.00
81 88.04
11 11.96%
205  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 126
8 6.35
2 1.59
5 3.97
0 0.00
0 0.00
111 88.10
15 11.90%
206  โรงเรียนดอนนางหงส์บูรพาสงเคราะห์ 34
3 8.82
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
207  โรงเรียนบ้านใหม่วังเซือม 78
4 5.13
1 1.28
2 2.56
2 2.56
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
208  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าม้า 79
2 2.53
1 1.27
4 5.06
2 2.53
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
209  โรงเรียนบ้านดงมะเอก 46
0 0.00
3 6.52
2 4.35
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
210  โรงเรียนพระซองวิทยาคาร 103
3 2.91
0 0.00
6 5.83
0 0.00
2 1.94
92 89.32
11 10.68%
211  โรงเรียนบ้านโพนดู่โคกสวัสดิ์ 47
0 0.00
4 8.51
1 2.13
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
212  โรงเรียนบ้านเหล่าทุ่ง 95
5 5.26
3 3.16
2 2.11
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
213  โรงเรียนบ้านหนองหอยคำอ้อม 144
0 0.00
0 0.00
14 9.72
0 0.00
0 0.00
130 90.28
14 9.72%
214  โรงเรียนบ้านโพนป่าหว้าน 62
2 3.23
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
215  โรงเรียนบ้านหัวขัวใต้ 52
2 3.85
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
216  โรงเรียนต้นแหนสร้างติ่ววิทยานุกูล 96
5 5.21
0 0.00
1 1.04
3 3.13
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
217  โรงเรียนบ้านสร้างแห่ 129
3 2.33
3 2.33
3 2.33
3 2.33
0 0.00
117 90.70
12 9.30%
218  โรงเรียนบ้านพิมานท่า 55
1 1.82
2 3.64
2 3.64
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
219  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 58
3 5.17
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 91.38
5 8.62%
220  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(อ.เรณูนคร) 98
0 0.00
1 1.02
2 2.04
5 5.10
0 0.00
90 91.84
8 8.16%
221  โรงเรียนบ้านสําราญ 113
3 2.65
0 0.00
3 2.65
3 2.65
0 0.00
104 92.04
9 7.96%
222  โรงเรียนบ้านแขนนาง 53
0 0.00
0 0.00
3 5.66
0 0.00
1 1.89
49 92.45
4 7.55%
223  โรงเรียนบ้านวังกะเบา 84
3 3.57
0 0.00
3 3.57
0 0.00
0 0.00
78 92.86
6 7.14%
224  โรงเรียนบ้านแก้งสีลารมณ์สามัคคี 116
1 0.86
0 0.00
7 6.03
0 0.00
0 0.00
108 93.10
8 6.90%
225  โรงเรียนบ้านนามนดงติ้ววิทยา 59
3 5.08
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
226  โรงเรียนบ้านวังยาง(อ.ปลาปาก) 79
0 0.00
1 1.27
3 3.80
1 1.27
0 0.00
74 93.67
5 6.33%
227  โรงเรียนบ้านดอนขาว 104
2 1.92
2 1.92
2 1.92
0 0.00
0 0.00
98 94.23
6 5.77%
228  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 75
1 1.33
3 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 94.67
4 5.33%
229  โรงเรียนบ้านหนองแคน 95
1 1.05
0 0.00
2 2.11
2 2.11
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
230  โรงเรียนบ้านนายอ 134
2 1.49
3 2.24
2 1.49
0 0.00
0 0.00
127 94.78
7 5.22%
231  โรงเรียนบ้านกลางมูลอ้น 59
2 3.39
1 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 94.92
3 5.08%
232  โรงเรียนบ้านนากุงยางคำ 80
2 2.50
1 1.25
0 0.00
1 1.25
0 0.00
76 95.00
4 5.00%
233  โรงเรียนบ้านโพธิ์ตาก 63
2 3.17
0 0.00
1 1.59
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
234  โรงเรียนบ้านสีชมพูมิตรภาพที่ 164 46
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
235  โรงเรียนบ้านสร้างเม็ก 78
0 0.00
0 0.00
3 3.85
0 0.00
0 0.00
75 96.15
3 3.85%
236  โรงเรียนบ้านดงต้อง(ดงขวางราษฎร์บำรุง) 151
0 0.00
0 0.00
5 3.31
0 0.00
0 0.00
146 96.69
5 3.31%
237  โรงเรียนบ้านนายอน้อย 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
238  โรงเรียนบ้านดงยอ(อ.เมือง) 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70%
239  โรงเรียนบ้านคำชะอี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
240  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
241  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง(พระเทพวรมุนีอุปถัมภ์) 183
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 100.00
0 0.00%
242  โรงเรียนบ้านหนองโพธิ์วังโน 83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
83 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,046 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,076 9.91
เตี้ย  2,218 7.14
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,334 7.52
ผอมและเตี้ย  1,418 4.57
อ้วนและเตี้ย  1,000 3.22
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,000 67.64
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,046 คน


32.36%


Powered By www.thaieducation.net