ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 182 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 182 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสรศรี 94
32 34.04
20 21.28
8 8.51
23 24.47
11 11.70
0 0.00
94 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองแสงคำ 115
22 19.13
25 21.74
7 6.09
23 20.00
21 18.26
17 14.78
98 85.22%
3  โรงเรียนบ้านแพงใหญ่ 159
14 8.81
10 6.29
1 0.63
0 0.00
104 65.41
30 18.87
129 81.13%
4  โรงเรียนบ้านตาดโตน 89
17 19.10
27 30.34
14 15.73
6 6.74
7 7.87
18 20.22
71 79.78%
5  โรงเรียนบ้านโนนแพง 52
9 17.31
19 36.54
3 5.77
4 7.69
3 5.77
14 26.92
38 73.08%
6  โรงเรียนเพียพิทยาพัฒน์ 335
71 21.19
53 15.82
42 12.54
55 16.42
16 4.78
98 29.25
237 70.75%
7  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 226
34 15.04
25 11.06
20 8.85
59 26.11
20 8.85
68 30.09
158 69.91%
8  โรงเรียนอนุบาลบ้านม่วง 890
100 11.24
70 7.87
92 10.34
170 19.10
162 18.20
296 33.26
594 66.74%
9  โรงเรียนบ้านห้วยโทงดอนสวรรค์ 108
15 13.89
13 12.04
11 10.19
14 12.96
18 16.67
37 34.26
71 65.74%
10  โรงเรียนบ้านโพนก่อ 65
18 27.69
9 13.85
8 12.31
6 9.23
0 0.00
24 36.92
41 63.08%
11  โรงเรียนบ้านแก้ง 101
48 47.52
8 7.92
1 0.99
4 3.96
0 0.00
40 39.60
61 60.40%
12  โรงเรียนบ้านกุดจอก 26
3 11.54
7 26.92
2 7.69
2 7.69
1 3.85
11 42.31
15 57.69%
13  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัย 219
12 5.48
29 13.24
6 2.74
41 18.72
35 15.98
96 43.84
123 56.16%
14  โรงเรียนบ้านบะหว้า 195
42 21.54
10 5.13
8 4.10
32 16.41
17 8.72
86 44.10
109 55.90%
15  โรงเรียนบ้านหนองแอกดอนสวรรค์ 109
7 6.42
3 2.75
15 13.76
18 16.51
17 15.60
49 44.95
60 55.05%
16  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 54
5 9.26
7 12.96
0 0.00
12 22.22
5 9.26
25 46.30
29 53.70%
17  โรงเรียนบ้านบะป่าคา 72
36 50.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 47.22
38 52.78%
18  โรงเรียนบ้านบะนกทา 188
33 17.55
19 10.11
27 14.36
14 7.45
6 3.19
89 47.34
99 52.66%
19  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 89
8 8.99
11 12.36
8 8.99
8 8.99
11 12.36
43 48.31
46 51.69%
20  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 128
21 16.41
15 11.72
28 21.88
1 0.78
1 0.78
62 48.44
66 51.56%
21  โรงเรียนบ้านเดื่อศรีคันไชย 198
10 5.05
11 5.56
29 14.65
21 10.61
31 15.66
96 48.48
102 51.52%
22  โรงเรียนบ้านถ้ำเต่า 311
45 14.47
38 12.22
30 9.65
46 14.79
0 0.00
152 48.87
159 51.13%
23  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 183
11 6.01
13 7.10
16 8.74
24 13.11
29 15.85
90 49.18
93 50.82%
24  โรงเรียนชุมชนบ้านโพธิ์ตาก 154
26 16.88
14 9.09
17 11.04
12 7.79
7 4.55
78 50.65
76 49.35%
25  โรงเรียนบ้านซ่อมดู่ 63
10 15.87
8 12.70
4 6.35
5 7.94
4 6.35
32 50.79
31 49.21%
26  โรงเรียนบ้านหนองผือ 94
8 8.51
6 6.38
6 6.38
14 14.89
12 12.77
48 51.06
46 48.94%
27  โรงเรียนบ้านผาศักดิ์ทรัพย์เจริญ 81
3 3.70
12 14.81
9 11.11
15 18.52
0 0.00
42 51.85
39 48.15%
28  โรงเรียนบ้านนากะทาด 142
37 26.06
25 17.61
6 4.23
0 0.00
0 0.00
74 52.11
68 47.89%
29  โรงเรียนบ้านวังเยี่ยม 133
20 15.04
18 13.53
9 6.77
12 9.02
4 3.01
70 52.63
63 47.37%
30  โรงเรียนชุมชนพอกใหญ่ไทยสมบูรณ์ 320
25 7.81
19 5.94
26 8.13
45 14.06
33 10.31
172 53.75
148 46.25%
31  โรงเรียนนาข่าวิทยา 78
14 17.95
12 15.38
6 7.69
4 5.13
0 0.00
42 53.85
36 46.15%
32  โรงเรียนบ้านคอนศรีบะสะแบง 89
12 13.48
10 11.24
7 7.87
8 8.99
4 4.49
48 53.93
41 46.07%
33  โรงเรียนบ้านนายม 64
10 15.63
5 7.81
6 9.38
5 7.81
3 4.69
35 54.69
29 45.31%
34  โรงเรียนบ้านหนองบัวสิม 229
35 15.28
47 20.52
13 5.68
8 3.49
0 0.00
126 55.02
103 44.98%
35  โรงเรียนบ้านดงเสียว 136
26 19.12
9 6.62
8 5.88
7 5.15
10 7.35
76 55.88
60 44.12%
36  โรงเรียนบ้านกุดจอกน้อย 49
11 22.45
3 6.12
7 14.29
0 0.00
0 0.00
28 57.14
21 42.86%
37  โรงเรียนบ้านโนนทับช้าง 145
10 6.90
10 6.90
16 11.03
10 6.90
16 11.03
83 57.24
62 42.76%
38  โรงเรียนบ้านดงสาร 183
30 16.39
34 18.58
8 4.37
4 2.19
2 1.09
105 57.38
78 42.62%
39  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 175
15 8.57
12 6.86
4 2.29
27 15.43
16 9.14
101 57.71
74 42.29%
40  โรงเรียนบ้านดงอีด่อย 159
10 6.29
13 8.18
4 2.52
23 14.47
17 10.69
92 57.86
67 42.14%
41  โรงเรียนบ้านก่อ 145
5 3.45
13 8.97
6 4.14
18 12.41
19 13.10
84 57.93
61 42.07%
42  โรงเรียนบ้านบ่อแดง 62
6 9.68
6 9.68
12 19.35
1 1.61
1 1.61
36 58.06
26 41.94%
43  โรงเรียนโรงเรียนบ้านคำลอดพื้น 260
109 41.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 58.08
109 41.92%
44  โรงเรียนบ้านหนองสามขา 77
11 14.29
12 15.58
4 5.19
3 3.90
2 2.60
45 58.44
32 41.56%
45  โรงเรียนบ้านโคกก่องคูสะคาม 90
12 13.33
15 16.67
8 8.89
2 2.22
0 0.00
53 58.89
37 41.11%
46  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 49
8 16.33
0 0.00
3 6.12
9 18.37
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
47  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้ 25
2 8.00
3 12.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
48  โรงเรียนบ้านดงยาง 107
7 6.54
12 11.21
1 0.93
14 13.08
8 7.48
65 60.75
42 39.25%
49  โรงเรียนอนุบาลวานรนิวาส(ราษฎร์บำรุง) 1497
110 7.35
76 5.08
226 15.10
98 6.55
76 5.08
911 60.86
586 39.14%
50  โรงเรียนบ้านโคกไม้ล้ม 110
14 12.73
19 17.27
6 5.45
4 3.64
0 0.00
67 60.91
43 39.09%
51  โรงเรียนบ้านแพงน้อย 13
2 15.38
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
52  โรงเรียนบ้านดงหม้อทอง 369
55 14.91
35 9.49
51 13.82
0 0.00
0 0.00
228 61.79
141 38.21%
53  โรงเรียนบ้านขุนภูมิ 75
0 0.00
7 9.33
14 18.67
0 0.00
7 9.33
47 62.67
28 37.33%
54  โรงเรียนบ้านหว้านสหวิทยา 286
18 6.29
15 5.24
12 4.20
33 11.54
27 9.44
181 63.29
105 36.71%
55  โรงเรียนบ้านเซือม 169
21 12.43
14 8.28
7 4.14
11 6.51
9 5.33
107 63.31
62 36.69%
56  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 149
13 8.72
3 2.01
15 10.07
16 10.74
7 4.70
95 63.76
54 36.24%
57  โรงเรียนบ้านคึม 126
20 15.87
16 12.70
5 3.97
4 3.17
0 0.00
81 64.29
45 35.71%
58  โรงเรียนบ้านดอนแดง(วานรนิวาส) 122
26 21.31
6 4.92
6 4.92
5 4.10
0 0.00
79 64.75
43 35.25%
59  โรงเรียนบ้านคำภูทอง 105
5 4.76
6 5.71
8 7.62
14 13.33
4 3.81
68 64.76
37 35.24%
60  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 170
26 15.29
13 7.65
11 6.47
9 5.29
0 0.00
111 65.29
59 34.71%
61  โรงเรียนบ้านนาหวาย 58
6 10.34
4 6.90
4 6.90
6 10.34
0 0.00
38 65.52
20 34.48%
62  โรงเรียนบ้านโนนเจริญศิลป์ 99
7 7.07
10 10.10
14 14.14
2 2.02
1 1.01
65 65.66
34 34.34%
63  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 279
35 12.54
24 8.60
12 4.30
17 6.09
5 1.79
186 66.67
93 33.33%
64  โรงเรียนบ้านวังหว้า 182
17 9.34
10 5.49
1 0.55
27 14.84
5 2.75
122 67.03
60 32.97%
65  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดนาเหมือด 171
28 16.37
20 11.70
8 4.68
0 0.00
0 0.00
115 67.25
56 32.75%
66  โรงเรียนบ้านนาบัว 113
17 15.04
6 5.31
2 1.77
7 6.19
5 4.42
76 67.26
37 32.74%
67  โรงเรียนบ้านท่าควาย 123
7 5.69
6 4.88
4 3.25
13 10.57
10 8.13
83 67.48
40 32.52%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 201
27 13.43
5 2.49
20 9.95
13 6.47
0 0.00
136 67.66
65 32.34%
69  โรงเรียนบ้านสุวรรณคีรี 165
22 13.33
8 4.85
12 7.27
11 6.67
0 0.00
112 67.88
53 32.12%
70  โรงเรียนบ้านวังม่วง 85
13 15.29
11 12.94
1 1.18
2 2.35
0 0.00
58 68.24
27 31.76%
71  โรงเรียนบ้านโนนแสบง 92
13 14.13
10 10.87
6 6.52
0 0.00
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
72  โรงเรียนบ้านโนนชนะสังคม 73
15 20.55
0 0.00
4 5.48
4 5.48
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
73  โรงเรียนบ้านส้งเปือย 102
11 10.78
11 10.78
9 8.82
0 0.00
1 0.98
70 68.63
32 31.37%
74  โรงเรียนบ้านบะยาว 141
15 10.64
11 7.80
11 7.80
5 3.55
2 1.42
97 68.79
44 31.21%
75  โรงเรียนบ้านหนองเหมือดเมี่ยง 134
8 5.97
9 6.72
16 11.94
8 5.97
0 0.00
93 69.40
41 30.60%
76  โรงเรียนบ้านนาจาร 108
8 7.41
9 8.33
16 14.81
0 0.00
0 0.00
75 69.44
33 30.56%
77  โรงเรียนนาจานกล้วยน้อย 95
8 8.42
5 5.26
3 3.16
13 13.68
0 0.00
66 69.47
29 30.53%
78  โรงเรียนบ้านดอนแดง(อากาศอำนวย) 125
7 5.60
7 5.60
10 8.00
7 5.60
7 5.60
87 69.60
38 30.40%
79  โรงเรียนบ้านดงมะกุ้ม 40
6 15.00
4 10.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
28 70.00
12 30.00%
80  โรงเรียนบ้านหนองแสงดงอีบ่าง 143
7 4.90
4 2.80
31 21.68
0 0.00
0 0.00
101 70.63
42 29.37%
81  โรงเรียนบ้านท่าแร่ดงปลาปาก 65
1 1.54
11 16.92
6 9.23
0 0.00
1 1.54
46 70.77
19 29.23%
82  โรงเรียนบ้านคูสะคาม 44
2 4.55
2 4.55
5 11.36
3 6.82
0 0.00
32 72.73
12 27.27%
83  โรงเรียนบ้านกุดเรือคำ 658
30 4.56
43 6.53
35 5.32
30 4.56
37 5.62
483 73.40
175 26.60%
84  โรงเรียนชุมชนนาเต่าสุขสวรรค์(ประชาราษฎร์ 347) 107
15 14.02
2 1.87
2 1.87
7 6.54
2 1.87
79 73.83
28 26.17%
85  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวง 77
5 6.49
4 5.19
4 5.19
4 5.19
3 3.90
57 74.03
20 25.97%
86  โรงเรียนบ้านนาซอ 131
8 6.11
7 5.34
18 13.74
1 0.76
0 0.00
97 74.05
34 25.95%
87  โรงเรียนขาวสง่าเจริญวิทย์ 274
29 10.58
13 4.74
11 4.01
12 4.38
6 2.19
203 74.09
71 25.91%
88  โรงเรียนบ้านอินทร์แปลง 192
27 14.06
11 5.73
11 5.73
0 0.00
0 0.00
143 74.48
49 25.52%
89  โรงเรียนสร้างแก้วอ่างคำค้ออำนวยวิทย์ 103
12 11.65
1 0.97
13 12.62
0 0.00
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
90  โรงเรียนแพดพิทยารัตน์ 172
19 11.05
14 8.14
5 2.91
3 1.74
2 1.16
129 75.00
43 25.00%
91  โรงเรียนบ้านดงห้วยเปลือย 231
26 11.26
18 7.79
9 3.90
1 0.43
3 1.30
174 75.32
57 24.68%
92  โรงเรียนบ้านลึมบอง 85
16 18.82
0 0.00
3 3.53
1 1.18
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
93  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กเหล่าสมบูรณ์ 162
5 3.09
26 16.05
3 1.85
3 1.85
1 0.62
124 76.54
38 23.46%
94  โรงเรียนบ้านโนนไทย 60
4 6.67
1 1.67
3 5.00
6 10.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
95  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 120
13 10.83
8 6.67
4 3.33
2 1.67
1 0.83
92 76.67
28 23.33%
96  โรงเรียนบ้านดงเหนือ 43
2 4.65
0 0.00
7 16.28
1 2.33
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
97  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 95
2 2.11
7 7.37
1 1.05
11 11.58
1 1.05
73 76.84
22 23.16%
98  โรงเรียนบ้านเสาวัด 129
8 6.20
5 3.88
9 6.98
4 3.10
3 2.33
100 77.52
29 22.48%
99  โรงเรียนบ้านนาคอย 72
1 1.39
10 13.89
5 6.94
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
100  โรงเรียนบ้านหนองนาแซงโนนงิ้ว 86
8 9.30
1 1.16
10 11.63
0 0.00
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
101  โรงเรียนบ้านน้ำจั้น 69
4 5.80
3 4.35
5 7.25
3 4.35
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
102  โรงเรียนบ้านดอนทอย 121
16 13.22
5 4.13
5 4.13
0 0.00
0 0.00
95 78.51
26 21.49%
103  โรงเรียนบ้านศรีวิชัย 140
11 7.86
2 1.43
6 4.29
11 7.86
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
104  โรงเรียนบ้านท่างาม 131
6 4.58
6 4.58
5 3.82
5 3.82
5 3.82
104 79.39
27 20.61%
105  โรงเรียนบ้านหินเหิบ 129
7 5.43
6 4.65
7 5.43
5 3.88
1 0.78
103 79.84
26 20.16%
106  โรงเรียนบ้านธาตุตาลเดี่ยว 159
9 5.66
0 0.00
16 10.06
7 4.40
0 0.00
127 79.87
32 20.13%
107  โรงเรียนบ้านเหล่าผักใส่ 235
26 11.06
2 0.85
14 5.96
2 0.85
2 0.85
189 80.43
46 19.57%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านมาย 169
13 7.69
6 3.55
13 7.69
0 0.00
1 0.59
136 80.47
33 19.53%
109  โรงเรียนบ้านหนองท่มท่ากระดัน 128
8 6.25
9 7.03
5 3.91
3 2.34
0 0.00
103 80.47
25 19.53%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านโพนงาม 369
20 5.42
29 7.86
21 5.69
2 0.54
0 0.00
297 80.49
72 19.51%
111  โรงเรียนบ้านวังโพน 73
1 1.37
6 8.22
6 8.22
1 1.37
0 0.00
59 80.82
14 19.18%
112  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมัดบัวงาม 179
25 13.97
2 1.12
5 2.79
2 1.12
0 0.00
145 81.01
34 18.99%
113  โรงเรียนบ้านโพนแพง 137
8 5.84
2 1.46
12 8.76
3 2.19
1 0.73
111 81.02
26 18.98%
114  โรงเรียนบ้านโนนแต้ 69
1 1.45
0 0.00
8 11.59
4 5.80
0 0.00
56 81.16
13 18.84%
115  โรงเรียนบ้านนาเมือง 149
8 5.37
5 3.36
11 7.38
4 2.68
0 0.00
121 81.21
28 18.79%
116  โรงเรียนประชานาดอกไม้ 91
0 0.00
0 0.00
9 9.89
8 8.79
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
117  โรงเรียนบ้านตาด 166
12 7.23
10 6.02
7 4.22
2 1.20
0 0.00
135 81.33
31 18.67%
118  โรงเรียนบ้านหนองตากวย 86
5 5.81
0 0.00
11 12.79
0 0.00
0 0.00
70 81.40
16 18.60%
119  โรงเรียนบ้านหนองแวง 183
13 7.10
6 3.28
10 5.46
4 2.19
1 0.55
149 81.42
34 18.58%
120  โรงเรียนบ้านโคกแสง 87
10 11.49
4 4.60
1 1.15
1 1.15
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
121  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 87
3 3.45
2 2.30
8 9.20
0 0.00
3 3.45
71 81.61
16 18.39%
122  โรงเรียนบ้านวาน้อย 88
4 4.55
5 5.68
5 5.68
2 2.27
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
123  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยแหลมทอง 50
2 4.00
6 12.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
124  โรงเรียนบ้านดอนมุยหนองแฝก 80
4 5.00
0 0.00
5 6.25
3 3.75
2 2.50
66 82.50
14 17.50%
125  โรงเรียนบ้านกุดจิก 69
8 11.59
1 1.45
0 0.00
3 4.35
0 0.00
57 82.61
12 17.39%
126  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 138
10 7.25
7 5.07
5 3.62
2 1.45
0 0.00
114 82.61
24 17.39%
127  โรงเรียนชุมชนบ้านกลางนาโน 318
33 10.38
9 2.83
13 4.09
0 0.00
0 0.00
263 82.70
55 17.30%
128  โรงเรียนบ้านนาง่ามเล้า 81
2 2.47
8 9.88
4 4.94
0 0.00
0 0.00
67 82.72
14 17.28%
129  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมโนนคอม 102
5 4.90
0 0.00
8 7.84
4 3.92
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
130  โรงเรียนบ้านกุดจาน 170
9 5.29
9 5.29
10 5.88
0 0.00
0 0.00
142 83.53
28 16.47%
131  โรงเรียนบ้านห้วยหิน 238
20 8.40
7 2.94
8 3.36
4 1.68
0 0.00
199 83.61
39 16.39%
132  โรงเรียนบ้านดอนคำ 68
2 2.94
3 4.41
6 8.82
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
133  โรงเรียนบ้านคำยาง 62
2 3.23
0 0.00
5 8.06
3 4.84
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
134  โรงเรียนบ้านดอนยานาง 56
1 1.79
1 1.79
6 10.71
1 1.79
0 0.00
47 83.93
9 16.07%
135  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยหลัว 181
7 3.87
9 4.97
12 6.63
1 0.55
0 0.00
152 83.98
29 16.02%
136  โรงเรียนบ้านกุดเรือ 125
0 0.00
8 6.40
10 8.00
2 1.60
0 0.00
105 84.00
20 16.00%
137  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 113
9 7.96
0 0.00
6 5.31
3 2.65
0 0.00
95 84.07
18 15.93%
138  โรงเรียนบ้านขัวก่าย 151
6 3.97
6 3.97
11 7.28
1 0.66
0 0.00
127 84.11
24 15.89%
139  โรงเรียนบ้านดอนแดงคำอ้อ 82
2 2.44
1 1.22
3 3.66
3 3.66
4 4.88
69 84.15
13 15.85%
140  โรงเรียนบ้านหนองนาหารสมสนุกวิทยา 148
12 8.11
5 3.38
6 4.05
0 0.00
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
141  โรงเรียนบ้านยางคำ 137
7 5.11
8 5.84
2 1.46
3 2.19
1 0.73
116 84.67
21 15.33%
142  โรงเรียนชุมชนขัวสูงสวรรค์ 205
15 7.32
0 0.00
14 6.83
0 0.00
2 0.98
174 84.88
31 15.12%
143  โรงเรียนบ้านนาอวนน้อย 93
5 5.38
5 5.38
4 4.30
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
144  โรงเรียนบ้านโคกถาวร 87
1 1.15
0 0.00
5 5.75
1 1.15
6 6.90
74 85.06
13 14.94%
145  โรงเรียนบ้านท่าก้อน 202
7 3.47
7 3.47
12 5.94
4 1.98
0 0.00
172 85.15
30 14.85%
146  โรงเรียนบ้านอากาศ 1443
66 4.57
39 2.70
76 5.27
19 1.32
13 0.90
1230 85.24
213 14.76%
147  โรงเรียนบ้านด่านสมบูรณ์ 136
6 4.41
3 2.21
4 2.94
3 2.21
3 2.21
117 86.03
19 13.97%
148  โรงเรียนบ้านแสนสุขสามัคคี 108
6 5.56
5 4.63
4 3.70
0 0.00
0 0.00
93 86.11
15 13.89%
149  โรงเรียนอนุบาลคำตากล้า 195
5 2.56
0 0.00
22 11.28
0 0.00
0 0.00
168 86.15
27 13.85%
150  โรงเรียนบ้านน้ำบุ้น 94
4 4.26
5 5.32
4 4.26
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
151  โรงเรียนบ้านปลาหลาย 152
3 1.97
2 1.32
12 7.89
2 1.32
2 1.32
131 86.18
21 13.82%
152  โรงเรียนท่าศรีไคลวิทยาคม 147
9 6.12
6 4.08
3 2.04
1 0.68
1 0.68
127 86.39
20 13.61%
153  โรงเรียนบ้านจำปาดง 45
3 6.67
0 0.00
0 0.00
3 6.67
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
154  โรงเรียนบ้านสงเปือย 167
5 2.99
11 6.59
6 3.59
0 0.00
0 0.00
145 86.83
22 13.17%
155  โรงเรียนบ้านวังบง 294
9 3.06
21 7.14
7 2.38
0 0.00
0 0.00
257 87.41
37 12.59%
156  โรงเรียนบ้านสันติสุขสระแก้ว 135
2 1.48
3 2.22
12 8.89
0 0.00
0 0.00
118 87.41
17 12.59%
157  โรงเรียนบ้านดงบัง 146
13 8.90
0 0.00
5 3.42
0 0.00
0 0.00
128 87.67
18 12.33%
158  โรงเรียนบ่อแก้วดงมะไฟมิตรภาพที่ 81(พระเทพญาณวิศิษฏ์) 195
8 4.10
10 5.13
2 1.03
4 2.05
0 0.00
171 87.69
24 12.31%
159  โรงเรียนบ้านสามแยกพิทักษ์ 123
3 2.44
4 3.25
4 3.25
4 3.25
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
160  โรงเรียนบ้านหนองกวั่งหนองกรุงศรี 141
11 7.80
0 0.00
6 4.26
0 0.00
0 0.00
124 87.94
17 12.06%
161  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 145
5 3.45
4 2.76
4 2.76
4 2.76
0 0.00
128 88.28
17 11.72%
162  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นนาคำ 52
3 5.77
1 1.92
2 3.85
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
163  โรงเรียนบ้านหนองพอกน้อย 206
5 2.43
7 3.40
7 3.40
4 1.94
0 0.00
183 88.83
23 11.17%
164  โรงเรียนบ้านข้าวแป้ง 180
6 3.33
3 1.67
6 3.33
2 1.11
2 1.11
161 89.44
19 10.56%
165  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวังเวิน 106
7 6.60
1 0.94
3 2.83
0 0.00
0 0.00
95 89.62
11 10.38%
166  โรงเรียนบ้านดอนแดงเม่นใหญ่ 164
4 2.44
6 3.66
5 3.05
0 0.00
0 0.00
149 90.85
15 9.15%
167  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 66
1 1.52
3 4.55
2 3.03
0 0.00
0 0.00
60 90.91
6 9.09%
168  โรงเรียนบ้านหนองลาด 159
7 4.40
3 1.89
4 2.52
0 0.00
0 0.00
145 91.19
14 8.81%
169  โรงเรียนบ้านนายอ 81
3 3.70
3 3.70
0 0.00
0 0.00
1 1.23
74 91.36
7 8.64%
170  โรงเรียนโรงเรียนบ้านวาใหญ่ 147
1 0.68
2 1.36
8 5.44
1 0.68
0 0.00
135 91.84
12 8.16%
171  โรงเรียนคำปลาฝานาทวี 99
0 0.00
0 0.00
3 3.03
5 5.05
0 0.00
91 91.92
8 8.08%
172  โรงเรียนบ้านหนองสนม 88
2 2.27
0 0.00
2 2.27
2 2.27
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
173  โรงเรียนบ้านนาฮี 107
4 3.74
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.87
101 94.39
6 5.61%
174  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเที่ยง 146
1 0.68
2 1.37
2 1.37
2 1.37
0 0.00
139 95.21
7 4.79%
175  โรงเรียนบ้านนาแต้ 148
2 1.35
1 0.68
2 1.35
1 0.68
1 0.68
141 95.27
7 4.73%
176  โรงเรียนบ้านขาม 233
6 2.58
5 2.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
222 95.28
11 4.72%
177  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 124
0 0.00
0 0.00
5 4.03
0 0.00
0 0.00
119 95.97
5 4.03%
178  โรงเรียนบ้านจาร 89
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 97.75
2 2.25%
179  โรงเรียนบ้านนาดูนนาดี 134
0 0.00
0 0.00
3 2.24
0 0.00
0 0.00
131 97.76
3 2.24%
180  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 65
0 0.00
1 1.54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
181  โรงเรียนบ้านท่าช้างเจริญไพศาล 91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านเม่นน้อย 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,918 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,484 8.90
เตี้ย  1,695 6.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,853 6.64
ผอมและเตี้ย  1,412 5.06
อ้วนและเตี้ย  953 3.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,521 69.92
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,397 คน


30.08%


Powered By www.thaieducation.net