ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 255 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 254 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.61
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านต้ายนาคูณวิทยา 66
10 15.15
7 10.61
9 13.64
17 25.76
16 24.24
7 10.61
59 89.39%
2  โรงเรียนบ้านคางฮุงเจริญศิลป์ 59
3 5.08
7 11.86
13 22.03
14 23.73
15 25.42
7 11.86
52 88.14%
3  โรงเรียนบ้านดอนม่วงไข่ 58
10 17.24
6 10.34
4 6.90
16 27.59
10 17.24
12 20.69
46 79.31%
4  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 78
19 24.36
9 11.54
8 10.26
15 19.23
9 11.54
18 23.08
60 76.92%
5  โรงเรียนบ้านผ้าขาวโพนแพง 194
15 7.73
24 12.37
23 11.86
28 14.43
51 26.29
53 27.32
141 72.68%
6  โรงเรียนบ้านหนองหอย 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
2 28.57
1 14.29
2 28.57
5 71.43%
7  โรงเรียนบ้านนาบ่อ 24
4 16.67
4 16.67
6 25.00
3 12.50
0 0.00
7 29.17
17 70.83%
8  โรงเรียนบ้านโพนบกหนองผือ 225
53 23.56
12 5.33
39 17.33
22 9.78
25 11.11
74 32.89
151 67.11%
9  โรงเรียนอุดมสังวรวิทยา 195
29 14.87
17 8.72
8 4.10
48 24.62
23 11.79
70 35.90
125 64.10%
10  โรงเรียนบ้านหนองแวง (ประชาราษฎร์อำนวย) 187
23 12.30
27 14.44
8 4.28
27 14.44
27 14.44
75 40.11
112 59.89%
11  โรงเรียนวัดสุทธิมงคล 129
68 52.71
0 0.00
2 1.55
3 2.33
2 1.55
54 41.86
75 58.14%
12  โรงเรียนบ้านนาเลา 104
24 23.08
11 10.58
0 0.00
24 23.08
0 0.00
45 43.27
59 56.73%
13  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 16
3 18.75
0 0.00
2 12.50
2 12.50
2 12.50
7 43.75
9 56.25%
14  โรงเรียนบ้านดอนดู่ 49
4 8.16
7 14.29
2 4.08
9 18.37
5 10.20
22 44.90
27 55.10%
15  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 35
4 11.43
4 11.43
4 11.43
4 11.43
3 8.57
16 45.71
19 54.29%
16  โรงเรียนอนุบาลพรรณานิคม 875
82 9.37
65 7.43
196 22.40
36 4.11
86 9.83
410 46.86
465 53.14%
17  โรงเรียนบ้านสุวรรณคาม 102
11 10.78
0 0.00
16 15.69
14 13.73
13 12.75
48 47.06
54 52.94%
18  โรงเรียนบ้านนาล้อม 83
6 7.23
6 7.23
13 15.66
7 8.43
11 13.25
40 48.19
43 51.81%
19  โรงเรียนบ้านห้วยบุ่นนาทัน 147
34 23.13
25 17.01
11 7.48
4 2.72
1 0.68
72 48.98
75 51.02%
20  โรงเรียนบ้านค้อใต้ 10
1 10.00
1 10.00
1 10.00
1 10.00
1 10.00
5 50.00
5 50.00%
21  โรงเรียนชุมชนบงเหนือ 208
26 12.50
22 10.58
16 7.69
32 15.38
7 3.37
105 50.48
103 49.52%
22  โรงเรียนบ้านพอกใหญ่ดอนต้นม่วง 130
10 7.69
14 10.77
17 13.08
12 9.23
11 8.46
66 50.77
64 49.23%
23  โรงเรียนบ้านจำปานาถ่อน 144
43 29.86
9 6.25
5 3.47
5 3.47
8 5.56
74 51.39
70 48.61%
24  โรงเรียนอนุบาลเจริญศิลป์ 638
74 11.60
92 14.42
104 16.30
37 5.80
0 0.00
331 51.88
307 48.12%
25  โรงเรียนบ้านหนองโดกนาคำโนนธาตุ 111
3 2.70
11 9.91
7 6.31
14 12.61
18 16.22
58 52.25
53 47.75%
26  โรงเรียนบ้านเหล่าบ้านถ่อน 312
50 16.03
41 13.14
30 9.62
26 8.33
0 0.00
165 52.88
147 47.12%
27  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 115
10 8.70
9 7.83
6 5.22
19 16.52
10 8.70
61 53.04
54 46.96%
28  โรงเรียนชุมชนดงม่วงไข่ 126
31 24.60
8 6.35
8 6.35
9 7.14
2 1.59
68 53.97
58 46.03%
29  โรงเรียนจงกลกิตติขจรวิทยา 101
9 8.91
16 15.84
12 11.88
7 6.93
2 1.98
55 54.46
46 45.54%
30  โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 99
28 28.28
4 4.04
4 4.04
0 0.00
9 9.09
54 54.55
45 45.45%
31  โรงเรียนหนองจาน 44
11 25.00
3 6.82
3 6.82
3 6.82
0 0.00
24 54.55
20 45.45%
32  โรงเรียนบ้านพังโคน(จำปาสามัคคีวิทยา) 893
94 10.53
74 8.29
138 15.45
39 4.37
57 6.38
491 54.98
402 45.02%
33  โรงเรียนบ้านดงสง่า 159
18 11.32
7 4.40
7 4.40
25 15.72
14 8.81
88 55.35
71 44.65%
34  โรงเรียนบ้านหนองแคหนองโข่ย(อำนวยศิลป์) 141
13 9.22
4 2.84
15 10.64
17 12.06
13 9.22
79 56.03
62 43.97%
35  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์หนองนกกด 58
13 22.41
5 8.62
7 12.07
0 0.00
0 0.00
33 56.90
25 43.10%
36  โรงเรียนบ้านคำบิดโคกโพนยาง 126
2 1.59
9 7.14
14 11.11
11 8.73
18 14.29
72 57.14
54 42.86%
37  โรงเรียนบ้านสีสุกห้วยโมง 269
31 11.52
45 16.73
21 7.81
7 2.60
11 4.09
154 57.25
115 42.75%
38  โรงเรียนบ้านสูงเนินสามัคคี 526
57 10.84
45 8.56
94 17.87
27 5.13
0 0.00
303 57.60
223 42.40%
39  โรงเรียนชุมชนบดมาดพอกน้อย 126
11 8.73
5 3.97
11 8.73
16 12.70
10 7.94
73 57.94
53 42.06%
40  โรงเรียนบ้านบะทองนาหัวช้าง 70
7 10.00
0 0.00
11 15.71
2 2.86
9 12.86
41 58.57
29 41.43%
41  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างดู่ดอนเขือง 143
13 9.09
7 4.90
16 11.19
16 11.19
7 4.90
84 58.74
59 41.26%
42  โรงเรียนบ้านตาลโกน 157
20 12.74
22 14.01
13 8.28
4 2.55
5 3.18
93 59.24
64 40.76%
43  โรงเรียนบ้านสว่าง 113
11 9.73
16 14.16
4 3.54
12 10.62
3 2.65
67 59.29
46 40.71%
44  โรงเรียนบ้านสร้างฟาก 79
15 18.99
10 12.66
3 3.80
3 3.80
1 1.27
47 59.49
32 40.51%
45  โรงเรียนกุดจิกนาสมบูรณ์ 99
7 7.07
6 6.06
14 14.14
13 13.13
0 0.00
59 59.60
40 40.40%
46  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 286
50 17.48
16 5.59
7 2.45
24 8.39
18 6.29
171 59.79
115 40.21%
47  โรงเรียนบ้านแร่ 219
14 6.39
8 3.65
27 12.33
18 8.22
21 9.59
131 59.82
88 40.18%
48  โรงเรียนหนองใสพรเจริญวิทยา 127
25 19.69
17 13.39
6 4.72
2 1.57
1 0.79
76 59.84
51 40.16%
49  โรงเรียนบ้านสร้างขุ่ย 30
1 3.33
3 10.00
4 13.33
4 13.33
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
50  โรงเรียนบ้านแกดำ 25
3 12.00
1 4.00
1 4.00
4 16.00
1 4.00
15 60.00
10 40.00%
51  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 113
25 22.12
2 1.77
4 3.54
9 7.96
4 3.54
69 61.06
44 38.94%
52  โรงเรียนบ้านอุ่มไผ่ไผ่ทอง 90
3 3.33
2 2.22
13 14.44
4 4.44
13 14.44
55 61.11
35 38.89%
53  โรงเรียนบ้านสร้างหินวิทยานุเคราะห์ 70
7 10.00
2 2.86
2 2.86
9 12.86
7 10.00
43 61.43
27 38.57%
54  โรงเรียนบ้านบาก 65
19 29.23
2 3.08
2 3.08
1 1.54
1 1.54
40 61.54
25 38.46%
55  โรงเรียนบ้านโคกมะนาวทันสมัย 136
23 16.91
5 3.68
10 7.35
10 7.35
4 2.94
84 61.76
52 38.24%
56  โรงเรียนบ้านโคก 123
26 21.14
6 4.88
3 2.44
12 9.76
0 0.00
76 61.79
47 38.21%
57  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 139
10 7.19
10 7.19
8 5.76
22 15.83
3 2.16
86 61.87
53 38.13%
58  โรงเรียนทรายมูลหนองกุงทรายศรีพิทยา 213
34 15.96
16 7.51
30 14.08
0 0.00
1 0.47
132 61.97
81 38.03%
59  โรงเรียนบ้านโคกคอนดอนม่วย 127
9 7.09
2 1.57
16 12.60
11 8.66
10 7.87
79 62.20
48 37.80%
60  โรงเรียนบ้านวังยาง(วังยางวัทยานุกูล) 237
13 5.49
14 5.91
12 5.06
33 13.92
17 7.17
148 62.45
89 37.55%
61  โรงเรียนชุมชนบ้านนาดีหนองไผ่ 168
20 11.90
8 4.76
16 9.52
6 3.57
12 7.14
106 63.10
62 36.90%
62  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 84
7 8.33
5 5.95
2 2.38
12 14.29
5 5.95
53 63.10
31 36.90%
63  โรงเรียนบ้านหวาย 77
6 7.79
11 14.29
6 7.79
3 3.90
2 2.60
49 63.64
28 36.36%
64  โรงเรียนบ้านคำแหว 131
9 6.87
7 5.34
5 3.82
16 12.21
10 7.63
84 64.12
47 35.88%
65  โรงเรียนบ้านบึงโน 186
21 11.29
16 8.60
13 6.99
10 5.38
6 3.23
120 64.52
66 35.48%
66  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 62 (บ้านนาหัวบ่อบัวหนองเม็ก) 99
5 5.05
5 5.05
5 5.05
10 10.10
10 10.10
64 64.65
35 35.35%
67  โรงเรียนบ้านบ่อร้าง (ผลานิวรรต) 105
24 22.86
3 2.86
8 7.62
2 1.90
0 0.00
68 64.76
37 35.24%
68  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 71
11 15.49
7 9.86
6 8.45
1 1.41
0 0.00
46 64.79
25 35.21%
69  โรงเรียนบ้านหินแตก 54
9 16.67
2 3.70
4 7.41
4 7.41
0 0.00
35 64.81
19 35.19%
70  โรงเรียนบ้านช้างมิ่ง 74
7 9.46
3 4.05
5 6.76
7 9.46
4 5.41
48 64.86
26 35.14%
71  โรงเรียนบ้านหนองผือนาในวิทยาคาร 89
15 16.85
1 1.12
15 16.85
0 0.00
0 0.00
58 65.17
31 34.83%
72  โรงเรียนบ้านกุดนาขาม(เชิดชูวิทยาสาร) 110
8 7.27
6 5.45
13 11.82
8 7.27
3 2.73
72 65.45
38 34.55%
73  โรงเรียนบ้านนาดินจี่แสงตะวัน (รวมธรรมราษฎร์บำรุง) 128
5 3.91
9 7.03
30 23.44
0 0.00
0 0.00
84 65.63
44 34.38%
74  โรงเรียนบ้านห้วยเหล็กไฟ 137
17 12.41
10 7.30
5 3.65
11 8.03
4 2.92
90 65.69
47 34.31%
75  โรงเรียนบ้านนาดี 105
17 16.19
14 13.33
2 1.90
3 2.86
0 0.00
69 65.71
36 34.29%
76  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนทองขอนขว้าง 106
17 16.04
5 4.72
5 4.72
5 4.72
4 3.77
70 66.04
36 33.96%
77  โรงเรียนบ้านชัยชนะ 137
14 10.22
6 4.38
15 10.95
6 4.38
5 3.65
91 66.42
46 33.58%
78  โรงเรียนบ้านงิ้วพังฮอ 146
9 6.16
23 15.75
4 2.74
9 6.16
4 2.74
97 66.44
49 33.56%
79  โรงเรียนบ้านหนองแปน(เจริญศิลป์) 155
28 18.06
3 1.94
15 9.68
6 3.87
0 0.00
103 66.45
52 33.55%
80  โรงเรียนบ้านขมิ้น 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 33.33
8 66.67
4 33.33%
81  โรงเรียนบ้านคำเจริญราษฎร์บำรุง 99
15 15.15
8 8.08
5 5.05
5 5.05
0 0.00
66 66.67
33 33.33%
82  โรงเรียนบ้านโคกสีไค 93
27 29.03
2 2.15
2 2.15
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
83  โรงเรียนบ้านโนนพอก 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 33.33
0 0.00
2 66.67
1 33.33%
84  โรงเรียนบ้านนางัว 61
4 6.56
2 3.28
10 16.39
3 4.92
1 1.64
41 67.21
20 32.79%
85  โรงเรียนบ้านหนองกุง(สว่างแดนดิน) 107
4 3.74
0 0.00
7 6.54
14 13.08
10 9.35
72 67.29
35 32.71%
86  โรงเรียนบ้านกุดแสง(ธาราประชาบำรุง) 104
15 14.42
7 6.73
8 7.69
4 3.85
0 0.00
70 67.31
34 32.69%
87  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 37
4 10.81
4 10.81
4 10.81
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
88  โรงเรียนบ้านหินโงมโนนสร้างไพ 165
5 3.03
11 6.67
7 4.24
12 7.27
18 10.91
112 67.88
53 32.12%
89  โรงเรียนบ้านดอนม่วย 50
4 8.00
0 0.00
1 2.00
8 16.00
3 6.00
34 68.00
16 32.00%
90  โรงเรียนบ้านตาลเลียน 179
5 2.79
5 2.79
20 11.17
10 5.59
17 9.50
122 68.16
57 31.84%
91  โรงเรียนบ้านโนนขมิ้น 35
7 20.00
0 0.00
4 11.43
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
92  โรงเรียนบ้านหนองเบญจ 133
6 4.51
2 1.50
10 7.52
16 12.03
7 5.26
92 69.17
41 30.83%
93  โรงเรียนบ้านทุ่งมนธาตุวิทยา 127
7 5.51
7 5.51
11 8.66
7 5.51
7 5.51
88 69.29
39 30.71%
94  โรงเรียนบ้านเปือยทานตะวันพิทยาสรรพ์ 274
18 6.57
23 8.39
35 12.77
7 2.55
1 0.36
190 69.34
84 30.66%
95  โรงเรียนบ้านธาตุ 60
5 8.33
4 6.67
6 10.00
3 5.00
0 0.00
42 70.00
18 30.00%
96  โรงเรียนบ้านสงเปลือย 67
3 4.48
15 22.39
1 1.49
1 1.49
0 0.00
47 70.15
20 29.85%
97  โรงเรียนบ้านดอนตาลโนนสูง 122
8 6.56
7 5.74
9 7.38
6 4.92
6 4.92
86 70.49
36 29.51%
98  โรงเรียนอนุบาลสว่างแดนดิน 810
63 7.78
25 3.09
81 10.00
39 4.81
26 3.21
576 71.11
234 28.89%
99  โรงเรียนบ้านอูนดง 129
12 9.30
11 8.53
13 10.08
0 0.00
1 0.78
92 71.32
37 28.68%
100  โรงเรียนบ้านนาขามผดุงวิทยา 28
6 21.43
0 0.00
1 3.57
0 0.00
1 3.57
20 71.43
8 28.57%
101  โรงเรียนบ้านโนนเสาขวัญ 129
8 6.20
2 1.55
7 5.43
10 7.75
9 6.98
93 72.09
36 27.91%
102  โรงเรียนบ้านไร่บ้านไฮ่ 140
6 4.29
2 1.43
13 9.29
7 5.00
11 7.86
101 72.14
39 27.86%
103  โรงเรียนบ้านไฮหย่อง (ภูเงินประชานุกูล) 302
17 5.63
12 3.97
21 6.95
22 7.28
12 3.97
218 72.19
84 27.81%
104  โรงเรียนบ้านโนนทรายคำ 142
20 14.08
7 4.93
10 7.04
2 1.41
0 0.00
103 72.54
39 27.46%
105  โรงเรียนบ้านอูนโคก 115
14 12.17
9 7.83
4 3.48
4 3.48
0 0.00
84 73.04
31 26.96%
106  โรงเรียนบ้านธาตุกุดพร้าว 90
8 8.89
0 0.00
8 8.89
0 0.00
8 8.89
66 73.33
24 26.67%
107  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองโจด 154
12 7.79
15 9.74
7 4.55
7 4.55
0 0.00
113 73.38
41 26.62%
108  โรงเรียนบ้านเล่า(ประชานุเคราะห์) 170
11 6.47
8 4.71
8 4.71
8 4.71
10 5.88
125 73.53
45 26.47%
109  โรงเรียนบ้านดงบังป่าโจด 87
7 8.05
2 2.30
11 12.64
3 3.45
0 0.00
64 73.56
23 26.44%
110  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม(พุทธานุเคราะห์) 322
10 3.11
29 9.01
34 10.56
1 0.31
11 3.42
237 73.60
85 26.40%
111  โรงเรียนบ้านดอนหัน 110
13 11.82
9 8.18
7 6.36
0 0.00
0 0.00
81 73.64
29 26.36%
112  โรงเรียนบ้านขาว 46
11 23.91
1 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
113  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 73
12 16.44
3 4.11
2 2.74
2 2.74
0 0.00
54 73.97
19 26.03%
114  โรงเรียนบ้านอุ่มเหม้า 123
4 3.25
4 3.25
12 9.76
6 4.88
6 4.88
91 73.98
32 26.02%
115  โรงเรียนบ้านเตาไหสร้างแก้ว 139
3 2.16
7 5.04
3 2.16
13 9.35
10 7.19
103 74.10
36 25.90%
116  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(สว่างแดนดิน) 62
6 9.68
5 8.06
5 8.06
0 0.00
0 0.00
46 74.19
16 25.81%
117  โรงเรียนบ้านโคกหนองกุง 47
3 6.38
4 8.51
2 4.26
3 6.38
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
118  โรงเรียนบ้านโคกหลวง 51
5 9.80
4 7.84
4 7.84
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
119  โรงเรียนบ้านบึง 114
9 7.89
4 3.51
7 6.14
9 7.89
0 0.00
85 74.56
29 25.44%
120  โรงเรียนบ้านโคกสี(จตุรภูมิพิทยา) 249
13 5.22
14 5.62
30 12.05
5 2.01
1 0.40
186 74.70
63 25.30%
121  โรงเรียนบ้านพันนา 91
17 18.68
4 4.40
2 2.20
0 0.00
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
122  โรงเรียนบ้านไฮ่ปลาโหล 207
25 12.08
15 7.25
6 2.90
6 2.90
0 0.00
155 74.88
52 25.12%
123  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(สว่างแดนดิน) 16
0 0.00
0 0.00
2 12.50
0 0.00
2 12.50
12 75.00
4 25.00%
124  โรงเรียนบ้านทุ่งแก 28
0 0.00
2 7.14
3 10.71
2 7.14
0 0.00
21 75.00
7 25.00%
125  โรงเรียนบ้านบะฮี 112
12 10.71
6 5.36
4 3.57
6 5.36
0 0.00
84 75.00
28 25.00%
126  โรงเรียนบ้านนาตากาง 81
0 0.00
4 4.94
6 7.41
4 4.94
6 7.41
61 75.31
20 24.69%
127  โรงเรียนบ้านดอนยานาง(วาริชภูมิ) 53
4 7.55
7 13.21
0 0.00
2 3.77
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
128  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.พันนา 49
4 8.16
6 12.24
1 2.04
1 2.04
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
129  โรงเรียนบ้านคำนาดี 41
0 0.00
2 4.88
5 12.20
3 7.32
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
130  โรงเรียนบ้านนาสาวนาน 107
9 8.41
3 2.80
14 13.08
0 0.00
0 0.00
81 75.70
26 24.30%
131  โรงเรียนบ้านจำปาศิริราษฎร์ 136
17 12.50
13 9.56
3 2.21
0 0.00
0 0.00
103 75.74
33 24.26%
132  โรงเรียนบ้านบ่อแกใหญ่(มิตรภาพที่ 36) 95
2 2.11
4 4.21
13 13.68
3 3.16
1 1.05
72 75.79
23 24.21%
133  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พรรณานิคม) 91
13 14.29
4 4.40
5 5.49
0 0.00
0 0.00
69 75.82
22 24.18%
134  โรงเรียนบ้านเชิงชุม 116
11 9.48
7 6.03
8 6.90
2 1.72
0 0.00
88 75.86
28 24.14%
135  โรงเรียนบ้านหนองน้อย 108
11 10.19
5 4.63
3 2.78
4 3.70
3 2.78
82 75.93
26 24.07%
136  โรงเรียนบ้านหนองหอยคัน 96
6 6.25
8 8.33
8 8.33
1 1.04
0 0.00
73 76.04
23 23.96%
137  โรงเรียนบ้านง่อนหนองพะเนาว์(มิตรภาพที่ 126) 1002
36 3.59
40 3.99
58 5.79
46 4.59
58 5.79
764 76.25
238 23.75%
138  โรงเรียนชุมพลศึกษา 68
8 11.76
1 1.47
7 10.29
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
139  โรงเรียนวาริชภูมิพิทยาคาร 30
4 13.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
140  โรงเรียนหนองหลวงวิทยานุกูล 397
20 5.04
25 6.30
32 8.06
14 3.53
1 0.25
305 76.83
92 23.17%
141  โรงเรียนบ้านหนองกุง(วาริชภูมิ) 172
14 8.14
9 5.23
10 5.81
5 2.91
1 0.58
133 77.33
39 22.67%
142  โรงเรียนบ้านต้นผึ้ง 115
11 9.57
6 5.22
7 6.09
2 1.74
0 0.00
89 77.39
26 22.61%
143  โรงเรียนบ้านคันชา 49
10 20.41
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
38 77.55
11 22.45%
144  โรงเรียนบ้านยางคำ 77
6 7.79
0 0.00
6 7.79
5 6.49
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
145  โรงเรียนบ้านปลวกธาตุโสภาวิทยา 183
7 3.83
6 3.28
22 12.02
5 2.73
0 0.00
143 78.14
40 21.86%
146  โรงเรียนบ้านแวง 151
6 3.97
1 0.66
9 5.96
7 4.64
10 6.62
118 78.15
33 21.85%
147  โรงเรียนบ้านถ่อน ต.เชิงชุม 156
8 5.13
11 7.05
4 2.56
0 0.00
11 7.05
122 78.21
34 21.79%
148  โรงเรียนบ้านนาทม 106
13 12.26
2 1.89
8 7.55
0 0.00
0 0.00
83 78.30
23 21.70%
149  โรงเรียนบ้านถ่อนคุรุราษฎร์สามัคคี 166
9 5.42
13 7.83
0 0.00
14 8.43
0 0.00
130 78.31
36 21.69%
150  โรงเรียนบ้านดงบัง(คุรุราษฏร์อุทิศ) 180
15 8.33
8 4.44
13 7.22
3 1.67
0 0.00
141 78.33
39 21.67%
151  โรงเรียนทุ่งเจริญพัฒนา 88
6 6.82
6 6.82
7 7.95
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
152  โรงเรียนบ้านโคกศิลา 265
16 6.04
19 7.17
9 3.40
13 4.91
0 0.00
208 78.49
57 21.51%
153  โรงเรียนบ้านท่าวารี 70
7 10.00
2 2.86
3 4.29
0 0.00
3 4.29
55 78.57
15 21.43%
154  โรงเรียนบ้านหนองแสง 84
5 5.95
6 7.14
3 3.57
3 3.57
1 1.19
66 78.57
18 21.43%
155  โรงเรียนบ้านหนองหลักช้าง 47
1 2.13
1 2.13
8 17.02
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
156  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 128
12 9.38
3 2.34
12 9.38
0 0.00
0 0.00
101 78.91
27 21.09%
157  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นดอนขาว 62
2 3.23
1 1.61
8 12.90
1 1.61
1 1.61
49 79.03
13 20.97%
158  โรงเรียนบ้านดอนยาวประชากรอุปการ 149
14 9.40
6 4.03
11 7.38
0 0.00
0 0.00
118 79.19
31 20.81%
159  โรงเรียนบ้านหนองดินดำ 77
5 6.49
2 2.60
3 3.90
6 7.79
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
160  โรงเรียนบ้านโพนไผ่ 83
6 7.23
2 2.41
5 6.02
2 2.41
2 2.41
66 79.52
17 20.48%
161  โรงเรียนบ้านกุดตะกาบ 114
7 6.14
3 2.63
7 6.14
3 2.63
3 2.63
91 79.82
23 20.18%
162  โรงเรียนบ้านทันสมัย 55
9 16.36
0 0.00
1 1.82
0 0.00
1 1.82
44 80.00
11 20.00%
163  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน 60
4 6.67
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
164  โรงเรียนบ้านคำก้าว 111
4 3.60
2 1.80
10 9.01
4 3.60
2 1.80
89 80.18
22 19.82%
165  โรงเรียนบ้านโพนสูง 91
8 8.79
10 10.99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
166  โรงเรียนบ้านตาล 203
5 2.46
15 7.39
15 7.39
5 2.46
0 0.00
163 80.30
40 19.70%
167  โรงเรียนชุมชนบ้านท่าศิลา 244
19 7.79
0 0.00
0 0.00
21 8.61
8 3.28
196 80.33
48 19.67%
168  โรงเรียนบ้านดงแสนตอ(ผดุงราษฎร์วิทยาคาร) 149
10 6.71
6 4.03
12 8.05
1 0.67
0 0.00
120 80.54
29 19.46%
169  โรงเรียนบ้านผักคำภู 222
23 10.36
7 3.15
13 5.86
0 0.00
0 0.00
179 80.63
43 19.37%
170  โรงเรียนบ้านดอนชัยวิทยา 199
6 3.02
18 9.05
14 7.04
0 0.00
0 0.00
161 80.90
38 19.10%
171  โรงเรียนบ้านบัว (สระพังวิทยา) 331
14 4.23
11 3.32
9 2.72
22 6.65
7 2.11
268 80.97
63 19.03%
172  โรงเรียนบ้านหนองแปน(วาริชภูมิ) 37
1 2.70
3 8.11
3 8.11
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
173  โรงเรียนบ้านคำชนดงต้อง 180
22 12.22
5 2.78
7 3.89
0 0.00
0 0.00
146 81.11
34 18.89%
174  โรงเรียนบ้านคำข่า 85
6 7.06
2 2.35
8 9.41
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
175  โรงเรียนบ้านทุ่งปลากัด 107
9 8.41
8 7.48
3 2.80
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
176  โรงเรียนบ้านโมน(เกาะแก้ววิทยา) 182
10 5.49
9 4.95
13 7.14
2 1.10
0 0.00
148 81.32
34 18.68%
177  โรงเรียนบ้านหนองหมากแซว 134
9 6.72
7 5.22
9 6.72
0 0.00
0 0.00
109 81.34
25 18.66%
178  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 168
4 2.38
4 2.38
23 13.69
0 0.00
0 0.00
137 81.55
31 18.45%
179  โรงเรียนบ้านกลางหนองดินดำ 76
7 9.21
0 0.00
0 0.00
3 3.95
4 5.26
62 81.58
14 18.42%
180  โรงเรียนบ้านนาเตียง 82
1 1.22
8 9.76
2 2.44
3 3.66
1 1.22
67 81.71
15 18.29%
181  โรงเรียนบ้านคำตานา (อรัญวาสวิทยา) 93
9 9.68
1 1.08
7 7.53
0 0.00
0 0.00
76 81.72
17 18.28%
182  โรงเรียนบ้านโคกตาดทอง 44
2 4.55
0 0.00
6 13.64
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
183  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 105
6 5.71
5 4.76
7 6.67
1 0.95
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
184  โรงเรียนบ้านหนองหวาย(พรรณานิคม) 61
6 9.84
4 6.56
1 1.64
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
185  โรงเรียนบ้านม่วงไข่บ้านเม็ก(โพธิ์ชัยวิทยา) 50
1 2.00
1 2.00
2 4.00
2 4.00
3 6.00
41 82.00
9 18.00%
186  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 86
6 6.98
4 4.65
5 5.81
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
187  โรงเรียนบ้านชุมชัยหนองย่างชิ้น 52
4 7.69
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
188  โรงเรียนบ้านโคกดินแดง 146
10 6.85
5 3.42
10 6.85
0 0.00
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
189  โรงเรียนบ้านหนองฮังแหลว 53
4 7.55
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
190  โรงเรียนบ้านทุ่งเชือก 203
14 6.90
12 5.91
6 2.96
1 0.49
1 0.49
169 83.25
34 16.75%
191  โรงเรียนบ้านคำสะแนน 108
7 6.48
4 3.70
7 6.48
0 0.00
0 0.00
90 83.33
18 16.67%
192  โรงเรียนบ้านท่าลาด 24
4 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67%
193  โรงเรียนบ้านหนองบัวแพ 90
2 2.22
1 1.11
4 4.44
3 3.33
5 5.56
75 83.33
15 16.67%
194  โรงเรียนบ้านดงจันทูหนองไผ่(ราษฎร์บำรุง) 122
8 6.56
0 0.00
12 9.84
0 0.00
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
195  โรงเรียนบ้านหนองตาล 92
12 13.04
0 0.00
2 2.17
1 1.09
0 0.00
77 83.70
15 16.30%
196  โรงเรียนบ้านโสกวังอ้อยหนู(ประชาสามัคคี) 111
12 10.81
6 5.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 83.78
18 16.22%
197  โรงเรียนบ้านภูตะคาม 173
6 3.47
4 2.31
18 10.40
0 0.00
0 0.00
145 83.82
28 16.18%
198  โรงเรียนบ้านคำสะอาด 167
8 4.79
6 3.59
7 4.19
3 1.80
3 1.80
140 83.83
27 16.17%
199  โรงเรียนบ้านสมสะอาด(พังโคน) 62
2 3.23
2 3.23
0 0.00
1 1.61
5 8.06
52 83.87
10 16.13%
200  โรงเรียนบ้านปทุมวาปี 144
7 4.86
6 4.17
4 2.78
4 2.78
2 1.39
121 84.03
23 15.97%
201  โรงเรียนบ้านคำบ่อ 163
7 4.29
8 4.91
9 5.52
2 1.23
0 0.00
137 84.05
26 15.95%
202  โรงเรียนบ้านเปือย 69
8 11.59
3 4.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
203  โรงเรียนบ้านดงสวรรค์(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 134
7 5.22
0 0.00
14 10.45
0 0.00
0 0.00
113 84.33
21 15.67%
204  โรงเรียนชุมชนบ้านฝั่งแดง 173
4 2.31
8 4.62
15 8.67
0 0.00
0 0.00
146 84.39
27 15.61%
205  โรงเรียนบ้านโนนเรือตอเรือ 142
0 0.00
9 6.34
13 9.15
0 0.00
0 0.00
120 84.51
22 15.49%
206  โรงเรียนบ้านม้า 59
5 8.47
1 1.69
3 5.08
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
207  โรงเรียนบ้านภูเพ็ก 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
208  โรงเรียนบ้านนาแยง 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
2 7.41
1 3.70
23 85.19
4 14.81%
209  โรงเรียนบ้านตาดภูวง 304
23 7.57
13 4.28
8 2.63
1 0.33
0 0.00
259 85.20
45 14.80%
210  โรงเรียนบ้านคำบอน 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
2 5.88
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
211  โรงเรียนบ้านหนามแท่ง 136
3 2.21
5 3.68
12 8.82
0 0.00
0 0.00
116 85.29
20 14.71%
212  โรงเรียนบ้านโคกสวัสดี 109
7 6.42
5 4.59
3 2.75
1 0.92
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
213  โรงเรียนบ้านหนองบัว 145
10 6.90
4 2.76
3 2.07
4 2.76
0 0.00
124 85.52
21 14.48%
214  โรงเรียนบ้านหนองลาดวิทยาคาร 141
3 2.13
2 1.42
4 2.84
5 3.55
6 4.26
121 85.82
20 14.18%
215  โรงเรียนคำเจริญวิทยา 85
6 7.06
3 3.53
3 3.53
0 0.00
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
216  โรงเรียนบ้านหนองกุง(ส่องดาว) 50
0 0.00
3 6.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
217  โรงเรียนบ้านโพนสวางกลางเจริญ 94
2 2.13
2 2.13
9 9.57
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
218  โรงเรียนบ้านยางงาม(สาครเขตอุดม) 87
3 3.45
2 2.30
3 3.45
2 2.30
2 2.30
75 86.21
12 13.79%
219  โรงเรียนบ้านนาถ่อน 224
14 6.25
0 0.00
16 7.14
0 0.00
0 0.00
194 86.61
30 13.39%
220  โรงเรียนบ้านหนองแวง 54
2 3.70
4 7.41
0 0.00
1 1.85
0 0.00
47 87.04
7 12.96%
221  โรงเรียนบ้านห้วยบาง 108
1 0.93
6 5.56
5 4.63
2 1.85
0 0.00
94 87.04
14 12.96%
222  โรงเรียนบ้านนาเหมือง 132
7 5.30
8 6.06
0 0.00
0 0.00
2 1.52
115 87.12
17 12.88%
223  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ห้วยไร่สามัคคี 179
13 7.26
2 1.12
8 4.47
0 0.00
0 0.00
156 87.15
23 12.85%
224  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 94
4 4.26
0 0.00
2 2.13
0 0.00
6 6.38
82 87.23
12 12.77%
225  โรงเรียนบ้านค้อโพนสวางยางชุม 65
1 1.54
2 3.08
3 4.62
1 1.54
1 1.54
57 87.69
8 12.31%
226  โรงเรียนบ้านตาลเนิ้ง (โพธิราชอำนวย) 100
7 7.00
2 2.00
3 3.00
0 0.00
0 0.00
88 88.00
12 12.00%
227  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด(สวรรค์คงคา) 84
2 2.38
4 4.76
2 2.38
1 1.19
1 1.19
74 88.10
10 11.90%
228  โรงเรียนบ้านขาม(ขามเขตวิทยาคาร) 101
2 1.98
1 0.99
3 2.97
3 2.97
2 1.98
90 89.11
11 10.89%
229  โรงเรียนบ้านผักตบ 66
3 4.55
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
59 89.39
7 10.61%
230  โรงเรียนบ้านดอนส้มโฮงวิทยาคม 101
3 2.97
6 5.94
1 0.99
0 0.00
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
231  โรงเรียนบ้านดอนเชียงยืน 142
5 3.52
4 2.82
5 3.52
0 0.00
0 0.00
128 90.14
14 9.86%
232  โรงเรียนบ้านคำไชยวาน 63
0 0.00
2 3.17
2 3.17
0 0.00
2 3.17
57 90.48
6 9.52%
233  โรงเรียนบ้านโพนงาม 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52%
234  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 63
1 1.59
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
57 90.48
6 9.52%
235  โรงเรียนบ้านนาใน 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
236  โรงเรียนบ้านค้อเขียวพิทยาภูมิ 79
3 3.80
2 2.53
2 2.53
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
237  โรงเรียนบ้านคำเม็ก(พัฒนะบำรุง) 79
0 0.00
7 8.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 91.14
7 8.86%
238  โรงเรียนชุมชนส่องดาว 70
5 7.14
1 1.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
239  โรงเรียนบ้านทุ่งคำ 63
3 4.76
0 0.00
1 1.59
1 1.59
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
240  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 483
14 2.90
6 1.24
6 1.24
5 1.04
6 1.24
446 92.34
37 7.66%
241  โรงเรียนบ้านหนองแคนโคกสะอาด 108
4 3.70
2 1.85
0 0.00
1 0.93
1 0.93
100 92.59
8 7.41%
242  โรงเรียนบ้านดอนกอย 85
3 3.53
-5 -5.88
8 9.41
0 0.00
0 0.00
79 92.94
6 7.06%
243  โรงเรียนบ้านเสาขวัญกุดก้อม 71
1 1.41
0 0.00
3 4.23
1 1.41
0 0.00
66 92.96
5 7.04%
244  โรงเรียนบ้านทิดไทย 44
3 6.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
245  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง 166
5 3.01
0 0.00
5 3.01
0 0.00
0 0.00
156 93.98
10 6.02%
246  โรงเรียนอภัยดำรงธรรม 83
1 1.20
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
247  โรงเรียนบ้านหนองชาด 152
0 0.00
0 0.00
2 1.32
6 3.95
0 0.00
144 94.74
8 5.26%
248  โรงเรียนบ้านหนองบัว(สาขานาเชือก) 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 96.30
1 3.70%
249  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 63
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 96.83
2 3.17%
250  โรงเรียนบ้านบะหัวเมย 74
1 1.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.35
72 97.30
2 2.70%
251  โรงเรียนบ้านดงบาก 250
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 1.60
0 0.00
246 98.40
4 1.60%
252  โรงเรียนบงใต้โนนรังพัฒนา 183
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
183 100.00
0 0.00%
253  โรงเรียนบ้านกุดน้ำขุ่น 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
254  โรงเรียนบ้านโคกศาลา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,025 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,814 8.52
เตี้ย  1,808 5.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,489 7.54
ผอมและเตี้ย  1,457 4.41
อ้วนและเตี้ย  1,043 3.16
ไม่มีภาวะโภชนาการ  23,414 70.90
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,611 คน


29.10%


Powered By www.thaieducation.net