ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สกลนคร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านป่าปอสหพัฒนศึกษา 41
4 9.76
0 0.00
7 17.07
5 12.20
25 60.98
0 0.00
41 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองนาเลิศ 24
7 29.17
7 29.17
10 41.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
3  โรงเรียนผักแพวบำรุงวิทยา 75
13 17.33
7 9.33
13 17.33
14 18.67
20 26.67
8 10.67
67 89.33%
4  โรงเรียนบ้านห้วยหีบวิทยาธาร 182
17 9.34
23 12.64
27 14.84
37 20.33
52 28.57
26 14.29
156 85.71%
5  โรงเรียนศรีบุญเรืองวิทยาคาร 256
24 9.38
55 21.48
73 28.52
37 14.45
29 11.33
38 14.84
218 85.16%
6  โรงเรียนบ้านพะโค 78
8 10.26
13 16.67
12 15.38
19 24.36
13 16.67
13 16.67
65 83.33%
7  โรงเรียนชุมชนดงมะไฟเจริญศิลป์ 427
62 14.52
59 13.82
73 17.10
23 5.39
112 26.23
98 22.95
329 77.05%
8  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 106
11 10.38
18 16.98
13 12.26
18 16.98
17 16.04
29 27.36
77 72.64%
9  โรงเรียนบ้านลาดกะเฌอ(คุรุราษฎร์ชูวิทย์) 209
69 33.01
31 14.83
25 11.96
23 11.00
0 0.00
61 29.19
148 70.81%
10  โรงเรียนบ้านปุ่งสหราษฎร์บำรุง 217
129 59.45
4 1.84
15 6.91
4 1.84
0 0.00
65 29.95
152 70.05%
11  โรงเรียนงิ้วด่อนราษฎร์สามัคคีบำรุง 156
32 20.51
17 10.90
12 7.69
33 21.15
14 8.97
48 30.77
108 69.23%
12  โรงเรียนบ้านดงยอสามัคคีพิทยาศิลป์ 103
8 7.77
17 16.50
4 3.88
36 34.95
4 3.88
34 33.01
69 66.99%
13  โรงเรียนบ้านห้วยแคน 89
16 17.98
14 15.73
11 12.36
10 11.24
6 6.74
32 35.96
57 64.04%
14  โรงเรียนนาแก้วพิทยาคม 214
49 22.90
9 4.21
7 3.27
48 22.43
16 7.48
85 39.72
129 60.28%
15  โรงเรียนบ้านนาเพียงเก่าสนธิราษฎร์สามัคคี 124
18 14.52
11 8.87
2 1.61
29 23.39
13 10.48
51 41.13
73 58.87%
16  โรงเรียนบ้านโคกสูง(สหราษฎร์บำรุง) 124
23 18.55
15 12.10
18 14.52
10 8.06
7 5.65
51 41.13
73 58.87%
17  โรงเรียนบ้านตองโขบ 147
22 14.97
22 14.97
2 1.36
16 10.88
24 16.33
61 41.50
86 58.50%
18  โรงเรียนดงชนเหล่าแมดบำรุงวิทย์ 85
22 25.88
11 12.94
5 5.88
10 11.76
1 1.18
36 42.35
49 57.65%
19  โรงเรียนบ้านชมภูพาน 179
34 18.99
30 16.76
19 10.61
18 10.06
1 0.56
77 43.02
102 56.98%
20  โรงเรียนอนุบาลเต่างอย 530
29 5.47
39 7.36
64 12.08
67 12.64
103 19.43
228 43.02
302 56.98%
21  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยมน้ำพุง 54
13 24.07
6 11.11
3 5.56
7 12.96
0 0.00
25 46.30
29 53.70%
22  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 108
7 6.48
6 5.56
18 16.67
3 2.78
24 22.22
50 46.30
58 53.70%
23  โรงเรียนบ้านโคกก่องสหมิตรวิทยาคาร 246
51 20.73
34 13.82
17 6.91
23 9.35
4 1.63
117 47.56
129 52.44%
24  โรงเรียนบ้านนามนประชาสามัคคี 60
11 18.33
9 15.00
11 18.33
0 0.00
0 0.00
29 48.33
31 51.67%
25  โรงเรียนบ้านป่าผาง 192
30 15.63
42 21.88
5 2.60
21 10.94
0 0.00
94 48.96
98 51.04%
26  โรงเรียนบ้านโพนวัฒนาวิทยา 236
25 10.59
12 5.08
16 6.78
37 15.68
28 11.86
118 50.00
118 50.00%
27  โรงเรียนโคกเลาะวิทยาคาร 149
8 5.37
20 13.42
10 6.71
20 13.42
16 10.74
75 50.34
74 49.66%
28  โรงเรียนชุมชนบ่อแสนพันมิตรภาพที่211 306
27 8.82
65 21.24
27 8.82
14 4.58
18 5.88
155 50.65
151 49.35%
29  โรงเรียนบ้านดงหลวง 282
54 19.15
31 10.99
27 9.57
25 8.87
0 0.00
145 51.42
137 48.58%
30  โรงเรียนบ้านหนองแคนสหราษฎร์วิทยา 61
8 13.11
8 13.11
6 9.84
5 8.20
2 3.28
32 52.46
29 47.54%
31  โรงเรียนบ้านกุดแข้ 64
15 23.44
11 17.19
3 4.69
1 1.56
0 0.00
34 53.13
30 46.88%
32  โรงเรียนบ้านโพนบกสหราษฎร์วิทยา 45
5 11.11
13 28.89
3 6.67
1 2.22
-1 -2.22
24 53.33
21 46.67%
33  โรงเรียนนายอวัฒนา 204
35 17.16
14 6.86
25 12.25
21 10.29
0 0.00
109 53.43
95 46.57%
34  โรงเรียนบ้านหนองปลาน้อย(สุทธะเรืองศิลป์) 178
19 10.67
8 4.49
10 5.62
27 15.17
18 10.11
96 53.93
82 46.07%
35  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันติ์ 148
13 8.78
15 10.14
13 8.78
18 12.16
8 5.41
81 54.73
67 45.27%
36  โรงเรียนบ้านกกส้มโฮง 123
13 10.57
15 12.20
6 4.88
13 10.57
6 4.88
70 56.91
53 43.09%
37  โรงเรียนทุ่งมนพิทยาคาร 141
11 7.80
15 10.64
3 2.13
24 17.02
7 4.96
81 57.45
60 42.55%
38  โรงเรียนบ้านดอนยาง(สหราษฎร์บำรุงวิทย์) 120
9 7.50
12 10.00
3 2.50
3 2.50
23 19.17
70 58.33
50 41.67%
39  โรงเรียนบ้านแมดนาท่ม 234
45 19.23
40 17.09
8 3.42
3 1.28
1 0.43
137 58.55
97 41.45%
40  โรงเรียนบ้านม่วงไข่ประชาราษฎร์สงเคราะห์ 148
26 17.57
18 12.16
0 0.00
8 5.41
9 6.08
87 58.78
61 41.22%
41  โรงเรียนบ้านอีกุด 248
38 15.32
23 9.27
2 0.81
30 12.10
9 3.63
146 58.87
102 41.13%
42  โรงเรียนบ้านหนองสะไนราษฎร์รังสฤษฎ์ 168
21 12.50
23 13.69
10 5.95
15 8.93
0 0.00
99 58.93
69 41.07%
43  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ สาขาบ้านนาขาม 66
18 27.27
4 6.06
5 7.58
0 0.00
0 0.00
39 59.09
27 40.91%
44  โรงเรียนชุมชนนิรมัย 286
37 12.94
20 6.99
23 8.04
16 5.59
20 6.99
170 59.44
116 40.56%
45  โรงเรียนอนุบาลโคกศรีสุพรรณ 472
42 8.90
15 3.18
42 8.90
57 12.08
34 7.20
282 59.75
190 40.25%
46  โรงเรียนเชิงชุมราษฎร์นุกูล 1967
127 6.46
55 2.80
238 12.10
182 9.25
181 9.20
1184 60.19
783 39.81%
47  โรงเรียนธาตุนาเวงวิทยา 113
15 13.27
0 0.00
2 1.77
27 23.89
0 0.00
69 61.06
44 38.94%
48  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์อุทิศ 122
10 8.20
24 19.67
10 8.20
2 1.64
1 0.82
75 61.48
47 38.52%
49  โรงเรียนบ้านนาขาม 182
24 13.19
26 14.29
0 0.00
20 10.99
0 0.00
112 61.54
70 38.46%
50  โรงเรียนบ้านบัวคุรุราษฎร์สามัคคี 225
32 14.22
25 11.11
9 4.00
19 8.44
1 0.44
139 61.78
86 38.22%
51  โรงเรียนบ้านด่านม่วงคำ 88
11 12.50
8 9.09
11 12.50
3 3.41
0 0.00
55 62.50
33 37.50%
52  โรงเรียนบ้านกุดสะกอย 148
4 2.70
9 6.08
14 9.46
16 10.81
12 8.11
93 62.84
55 37.16%
53  โรงเรียนบ้านดอนเชียงคูณ 60
7 11.67
7 11.67
7 11.67
1 1.67
0 0.00
38 63.33
22 36.67%
54  โรงเรียนบ้านดงหนองเหียน 75
4 5.33
4 5.33
14 18.67
5 6.67
0 0.00
48 64.00
27 36.00%
55  โรงเรียนเมืองสกลนคร(ธาตุนารายณ์เจงเวง) 745
31 4.16
19 2.55
73 9.80
63 8.46
79 10.60
480 64.43
265 35.57%
56  โรงเรียนบ้านกวนบุ่น 68
8 11.76
4 5.88
4 5.88
5 7.35
3 4.41
44 64.71
24 35.29%
57  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยาคาร 218
23 10.55
27 12.39
7 3.21
19 8.72
0 0.00
142 65.14
76 34.86%
58  โรงเรียนบ้านดงมะไฟสามัคคีราษฎร์อุทิศ 132
13 9.85
13 9.85
12 9.09
8 6.06
0 0.00
86 65.15
46 34.85%
59  โรงเรียนบ้านบอนสหราษฎร์บำรุง 227
30 13.22
45 19.82
4 1.76
0 0.00
0 0.00
148 65.20
79 34.80%
60  โรงเรียนบ้านหนองครองราษฎร์ประสงค์ 134
12 8.96
15 11.19
6 4.48
12 8.96
0 0.00
89 66.42
45 33.58%
61  โรงเรียนบ้านวังปลาเซือม 74
12 16.22
7 9.46
5 6.76
0 0.00
0 0.00
50 67.57
24 32.43%
62  โรงเรียนท่าศาลาราษฎร์วิทยา 147
27 18.37
0 0.00
20 13.61
0 0.00
0 0.00
100 68.03
47 31.97%
63  โรงเรียนท่าแร่วิทยา 532
89 16.73
0 0.00
61 11.47
0 0.00
18 3.38
364 68.42
168 31.58%
64  โรงเรียนบ้านโนนกุง 190
25 13.16
9 4.74
16 8.42
4 2.11
6 3.16
130 68.42
60 31.58%
65  โรงเรียนบ้านหนองสระ 73
7 9.59
6 8.22
7 9.59
3 4.11
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
66  โรงเรียนบ้านนาอ่างม่วงคำ 297
46 15.49
17 5.72
16 5.39
11 3.70
3 1.01
204 68.69
93 31.31%
67  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล (สาขาศรีคงคำ) 26
2 7.69
1 3.85
2 7.69
2 7.69
1 3.85
18 69.23
8 30.77%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างค้อ 309
8 2.59
18 5.83
18 5.83
19 6.15
31 10.03
215 69.58
94 30.42%
69  โรงเรียนบ้านโคกแก้ว 43
3 6.98
4 9.30
4 9.30
2 4.65
0 0.00
30 69.77
13 30.23%
70  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์สมบูรณ์วิท 53
3 5.66
7 13.21
3 5.66
3 5.66
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
71  โรงเรียนบ้านกุดแฮดวัฒนราษฎร์ผดุง 198
5 2.53
10 5.05
26 13.13
8 4.04
10 5.05
139 70.20
59 29.80%
72  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ผดุงวิทยา 121
4 3.31
10 8.26
18 14.88
4 3.31
0 0.00
85 70.25
36 29.75%
73  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ราษฎร์บำรุง 111
6 5.41
9 8.11
6 5.41
6 5.41
6 5.41
78 70.27
33 29.73%
74  โรงเรียนบ้านหนองบึงทวาย 162
27 16.67
9 5.56
7 4.32
5 3.09
0 0.00
114 70.37
48 29.63%
75  โรงเรียนบ้านศรีวิชา คุรุราษฎร์อุทิศ 185
18 9.73
17 9.19
16 8.65
3 1.62
0 0.00
131 70.81
54 29.19%
76  โรงเรียนนาเพียงสว่างวิทยานุกูล 312
15 4.81
24 7.69
10 3.21
26 8.33
14 4.49
223 71.47
89 28.53%
77  โรงเรียนดอนเชียงบาลราษฎร์บำรุงศิลป์ 109
6 5.50
11 10.09
9 8.26
5 4.59
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
78  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 196
24 12.24
11 5.61
9 4.59
11 5.61
0 0.00
141 71.94
55 28.06%
79  โรงเรียนบ้านห้วยกอกหนองเค็ม 135
14 10.37
11 8.15
6 4.44
6 4.44
0 0.00
98 72.59
37 27.41%
80  โรงเรียนบ้านนาจาน 141
15 10.64
15 10.64
8 5.67
0 0.00
0 0.00
103 73.05
38 26.95%
81  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 41
2 4.88
2 4.88
5 12.20
2 4.88
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
82  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 116
9 7.76
10 8.62
6 5.17
6 5.17
0 0.00
85 73.28
31 26.72%
83  โรงเรียนบ้านจันทร์เพ็ญ 146
17 11.64
12 8.22
9 6.16
1 0.68
0 0.00
107 73.29
39 26.71%
84  โรงเรียนบ้านนาคำวิทยาคาร 156
13 8.33
19 12.18
3 1.92
6 3.85
0 0.00
115 73.72
41 26.28%
85  โรงเรียนบ้านนาม่องดงนิมิตวิทยา 105
5 4.76
10 9.52
10 9.52
2 1.90
0 0.00
78 74.29
27 25.71%
86  โรงเรียนบ้านหนองกอมป่าขาว 148
15 10.14
17 11.49
2 1.35
3 2.03
1 0.68
110 74.32
38 25.68%
87  โรงเรียนบ้านโคกภู 180
35 19.44
8 4.44
3 1.67
0 0.00
0 0.00
134 74.44
46 25.56%
88  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์คุรุราษฎร์พัฒนา 211
11 5.21
23 10.90
19 9.00
0 0.00
0 0.00
158 74.88
53 25.12%
89  โรงเรียนบ้านลาดค้อ 53
6 11.32
3 5.66
1 1.89
3 5.66
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
90  โรงเรียนบ้านพานสหราษฎร์บำรุง 135
12 8.89
9 6.67
5 3.70
5 3.70
2 1.48
102 75.56
33 24.44%
91  โรงเรียนนางอยโพนปลาโหล 127
7 5.51
13 10.24
9 7.09
2 1.57
0 0.00
96 75.59
31 24.41%
92  โรงเรียนบ้านบ่อเดือนห้า 243
30 12.35
15 6.17
10 4.12
4 1.65
0 0.00
184 75.72
59 24.28%
93  โรงเรียนบ้านเชิงดอย 33
1 3.03
1 3.03
2 6.06
4 12.12
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
94  โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์อุทิศวิทยาคม) 225
17 7.56
19 8.44
14 6.22
4 1.78
0 0.00
171 76.00
54 24.00%
95  โรงเรียนบ้านนาดี 105
4 3.81
12 11.43
7 6.67
2 1.90
0 0.00
80 76.19
25 23.81%
96  โรงเรียนอนุบาลสกลนคร 2195
23 1.05
42 1.91
448 20.41
0 0.00
0 0.00
1682 76.63
513 23.37%
97  โรงเรียนบ้านสร้างแก้วราษฎร์พัฒนา 73
4 5.48
5 6.85
3 4.11
3 4.11
2 2.74
56 76.71
17 23.29%
98  โรงเรียนบ้านหนองกระบอกราษฎร์อุทิศวิทยา 177
0 0.00
8 4.52
25 14.12
4 2.26
4 2.26
136 76.84
41 23.16%
99  โรงเรียนบ้านป่าหว้าน 143
11 7.69
5 3.50
4 2.80
13 9.09
0 0.00
110 76.92
33 23.08%
100  โรงเรียนบ้านนาเดื่อ 154
10 6.49
16 10.39
5 3.25
4 2.60
0 0.00
119 77.27
35 22.73%
101  โรงเรียนบ้านกลาง 235
26 11.06
8 3.40
18 7.66
1 0.43
0 0.00
182 77.45
53 22.55%
102  โรงเรียนบ้านแป้นสามัคคีราษฎร์บำรุง 107
3 2.80
5 4.67
12 11.21
4 3.74
0 0.00
83 77.57
24 22.43%
103  โรงเรียนอนุบาลภูพาน 247
31 12.55
14 5.67
10 4.05
0 0.00
0 0.00
192 77.73
55 22.27%
104  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดไห 253
29 11.46
10 3.95
12 4.74
5 1.98
0 0.00
197 77.87
56 22.13%
105  โรงเรียนบ้านยางโล้นเจริญราษฎรไพบูลย์ 258
17 6.59
8 3.10
24 9.30
8 3.10
0 0.00
201 77.91
57 22.09%
106  โรงเรียนบ้านงิ้วศิริราษฎร์บำรุง 157
13 8.28
10 6.37
11 7.01
0 0.00
0 0.00
123 78.34
34 21.66%
107  โรงเรียนอนุบาลกุสุมาลย์ 755
24 3.18
50 6.62
18 2.38
37 4.90
34 4.50
592 78.41
163 21.59%
108  โรงเรียนบ้านโคกม่วง 140
15 10.71
9 6.43
3 2.14
3 2.14
0 0.00
110 78.57
30 21.43%
109  โรงเรียนโพนงามโคกวิทยาคาร 80
5 6.25
2 2.50
9 11.25
1 1.25
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
110  โรงเรียนบ้านดงขวาง 57
6 10.53
1 1.75
4 7.02
1 1.75
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
111  โรงเรียนไพศาลวิทยา 167
7 4.19
4 2.40
6 3.59
15 8.98
3 1.80
132 79.04
35 20.96%
112  โรงเรียนบ้านกุดฮู 158
11 6.96
17 10.76
5 3.16
0 0.00
0 0.00
125 79.11
33 20.89%
113  โรงเรียนนาอ้อยคำสะอาด 102
10 9.80
6 5.88
5 4.90
0 0.00
0 0.00
81 79.41
21 20.59%
114  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 74
3 4.05
3 4.05
3 4.05
3 4.05
3 4.05
59 79.73
15 20.27%
115  โรงเรียนชุมชนเชียงเครือราษฎร์รังสรรค์ 110
22 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
116  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 66
8 12.12
0 0.00
3 4.55
2 3.03
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
117  โรงเรียนบ้านนาตาลคำข่า 251
13 5.18
5 1.99
23 9.16
8 3.19
0 0.00
202 80.48
49 19.52%
118  โรงเรียนบ้านหนองแข้โนนมาลา 113
8 7.08
9 7.96
5 4.42
0 0.00
0 0.00
91 80.53
22 19.47%
119  โรงเรียนหนองผือเทพนิมิต 222
9 4.05
15 6.76
19 8.56
0 0.00
0 0.00
179 80.63
43 19.37%
120  โรงเรียนบ้านโพนงามคุรุราษฎร์วิทยา 145
20 13.79
4 2.76
4 2.76
0 0.00
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
121  โรงเรียนบ้านหนองปลาตอง(ประชาวิทยาคาร) 116
11 9.48
3 2.59
8 6.90
0 0.00
0 0.00
94 81.03
22 18.97%
122  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 201
11 5.47
4 1.99
22 10.95
1 0.50
0 0.00
163 81.09
38 18.91%
123  โรงเรียนบ้านโพนแพง เจียรวนนท์อุทิศ 5 212
8 3.77
10 4.72
7 3.30
15 7.08
0 0.00
172 81.13
40 18.87%
124  โรงเรียนบ้านหนองมะเกลือ 107
6 5.61
8 7.48
6 5.61
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
125  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 226
14 6.19
9 3.98
19 8.41
0 0.00
0 0.00
184 81.42
42 18.58%
126  โรงเรียนอนุบาลโพนนาแก้ว 223
15 6.73
11 4.93
15 6.73
0 0.00
0 0.00
182 81.61
41 18.39%
127  โรงเรียนบ้านหนองหอย 296
15 5.07
14 4.73
6 2.03
18 6.08
1 0.34
242 81.76
54 18.24%
128  โรงเรียนบ้านโพนทองประชาอุทิศ 181
5 2.76
11 6.08
15 8.29
1 0.55
1 0.55
148 81.77
33 18.23%
129  โรงเรียนบ้านกุงศรี 121
13 10.74
2 1.65
5 4.13
2 1.65
0 0.00
99 81.82
22 18.18%
130  โรงเรียนบ้านนาตงสหราษฎร์อุทิศ 176
13 7.39
14 7.95
0 0.00
5 2.84
0 0.00
144 81.82
32 18.18%
131  โรงเรียนบ้านค้อใหญ่ 140
12 8.57
0 0.00
9 6.43
4 2.86
0 0.00
115 82.14
25 17.86%
132  โรงเรียนบ้านไร่นาดี 97
7 7.22
3 3.09
5 5.15
2 2.06
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
133  โรงเรียนบ้านสะพานสาม 98
0 0.00
10 10.20
7 7.14
0 0.00
0 0.00
81 82.65
17 17.35%
134  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยา 203
10 4.93
9 4.43
16 7.88
0 0.00
0 0.00
168 82.76
35 17.24%
135  โรงเรียนบ้านพังขว้างเหนือ 909 กรป.กลางอุปถัมภ์ 106
5 4.72
4 3.77
4 3.77
3 2.83
2 1.89
88 83.02
18 16.98%
136  โรงเรียนบ้านโพนก้างปลาโนนสมบูรณ์ 73
4 5.48
3 4.11
0 0.00
3 4.11
2 2.74
61 83.56
12 16.44%
137  โรงเรียนบ้านฮ่องสิมประชาสรร 77
0 0.00
9 11.69
1 1.30
0 0.00
2 2.60
65 84.42
12 15.58%
138  โรงเรียนบ้านม่วงลายราษฎร์ผดุงศิลป์ 223
19 8.52
6 2.69
8 3.59
0 0.00
0 0.00
190 85.20
33 14.80%
139  โรงเรียนน้ำพุงจัดระเบียบวิทยา 198
12 6.06
6 3.03
10 5.05
1 0.51
0 0.00
169 85.35
29 14.65%
140  โรงเรียนบ้านกลางนาเดื่อ 224
5 2.23
5 2.23
13 5.80
8 3.57
1 0.45
192 85.71
32 14.29%
141  โรงเรียนโพนบกผดุงศาสตร์ 70
2 2.86
1 1.43
5 7.14
1 1.43
1 1.43
60 85.71
10 14.29%
142  โรงเรียนบ้านนา(คุรุราษฎร์อุทิศวิทยายน) 92
4 4.35
4 4.35
4 4.35
1 1.09
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
143  โรงเรียนบ้านเชียงสือราษฎร์อำนวย 187
2 1.07
2 1.07
15 8.02
5 2.67
0 0.00
163 87.17
24 12.83%
144  โรงเรียนบ้านดอนแคน(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 117
6 5.13
5 4.27
2 1.71
2 1.71
0 0.00
102 87.18
15 12.82%
145  โรงเรียนบ้านท่าวัดคุรุราษฎร์บำรุงวิทย์ 156
11 7.05
0 0.00
9 5.77
0 0.00
0 0.00
136 87.18
20 12.82%
146  โรงเรียนห้วยทรายวิทยา 143
8 5.59
3 2.10
7 4.90
0 0.00
0 0.00
125 87.41
18 12.59%
147  โรงเรียนบ้านเหล่าโพนค้อเหล่าราษฎร์วิทยา 135
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 4.44
10 7.41
119 88.15
16 11.85%
148  โรงเรียนกุดบากราษฎร์บำรุง 566
21 3.71
0 0.00
27 4.77
9 1.59
9 1.59
500 88.34
66 11.66%
149  โรงเรียนบ้านสายปลาหลาย (คุรุราษฎร์ผดุง) 63
2 3.17
1 1.59
2 3.17
2 3.17
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
150  โรงเรียนสกลนคร(วันครู2501) 121
9 7.44
0 0.00
4 3.31
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
151  โรงเรียนเขื่อนน้ำพุง 361
9 2.49
0 0.00
29 8.03
0 0.00
0 0.00
323 89.47
38 10.53%
152  โรงเรียนบ้านหนองศาลาราษฎร์บำรุง 170
7 4.12
6 3.53
4 2.35
0 0.00
0 0.00
153 90.00
17 10.00%
153  โรงเรียนห้วยปลาใยผดุงวิทยา 81
3 3.70
0 0.00
5 6.17
0 0.00
0 0.00
73 90.12
8 9.88%
154  โรงเรียนบ้านน้ำพุคุรุราษฎร์สงเคราะห์ 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 9.68
0 0.00
84 90.32
9 9.68%
155  โรงเรียนแก้งคำประชาสามัคคี 65
2 3.08
1 1.54
3 4.62
0 0.00
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
156  โรงเรียนบ้านห้วยหวด 22
1 4.55
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
157  โรงเรียนบ้านฮางโฮงประชาอุทิศ 88
3 3.41
2 2.27
3 3.41
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
158  โรงเรียนบ้านหนองบัวสร้างวิทยาคาร 190
5 2.63
6 3.16
6 3.16
0 0.00
0 0.00
173 91.05
17 8.95%
159  โรงเรียนบ้านดอนหมูโพธิ์ศรี 60
0 0.00
0 0.00
5 8.33
0 0.00
0 0.00
55 91.67
5 8.33%
160  โรงเรียนบ้านโพนยางคำ กรป.กลางพัฒนา 58
0 0.00
0 0.00
4 6.90
0 0.00
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
161  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 115
4 3.48
0 0.00
2 1.74
1 0.87
0 0.00
108 93.91
7 6.09%
162  โรงเรียนบ้านหนองค้าดารกานนท์วิทยา 133
4 3.01
0 0.00
3 2.26
0 0.00
1 0.75
125 93.98
8 6.02%
163  โรงเรียนบ้านต้อนราษฎร์ดำรงวิทย์ 138
2 1.45
2 1.45
1 0.72
3 2.17
0 0.00
130 94.20
8 5.80%
164  โรงเรียนบ้านสนามบิน 37
0 0.00
1 2.70
1 2.70
0 0.00
0 0.00
35 94.59
2 5.41%
165  โรงเรียนบ้านน้อยจอมศรี 130
2 1.54
4 3.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
124 95.38
6 4.62%
166  โรงเรียนบ้านนาแก 100
0 0.00
0 0.00
4 4.00
0 0.00
0 0.00
96 96.00
4 4.00%
167  โรงเรียนบ้านซ่งเต่า 82
1 1.22
0 0.00
2 2.44
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
168  โรงเรียนบ้านนากับแก้ 59
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
0 0.00
58 98.31
1 1.69%
169  โรงเรียนบ้านพังขว้างวัฒนศิลป์ 128
0 0.00
0 0.00
1 0.78
1 0.78
0 0.00
126 98.44
2 1.56%
170  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 97
0 0.00
0 0.00
1 1.03
0 0.00
0 0.00
96 98.97
1 1.03%
171  โรงเรียนชุมชนโนนหอมไผ่ล้อม 156
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
156 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านกกปลาซิวนาโด่ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านดงขุมข้าว 221
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
221 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านดอนสัมพันธ์ 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองปลาดุกศรีวิทยา 101
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  31,760 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,690 8.47
เตี้ย  1,966 6.19
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,497 7.86
ผอมและเตี้ย  1,608 5.06
อ้วนและเตี้ย  1,128 3.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,871 68.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,889 คน


31.14%


Powered By www.thaieducation.net