ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ร้อยเอ็ด เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 230 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 230 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านข่า 11
7 63.64
0 0.00
4 36.36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00%
2  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 26
3 11.54
0 0.00
7 26.92
5 19.23
11 42.31
0 0.00
26 100.00%
3  โรงเรียนบ้านธาตุประทับ 4
4 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00%
4  โรงเรียนบ้านสวนมอญ 49
3 6.12
3 6.12
43 87.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 77
9 11.69
5 6.49
63 81.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
77 100.00%
6  โรงเรียนบ้านแจ้งโคกล่ามแจ้งข่า 175
18 10.29
23 13.14
58 33.14
10 5.71
10 5.71
56 32.00
119 68.00%
7  โรงเรียนบ้านคางฮุง 82
23 28.05
5 6.10
17 20.73
8 9.76
0 0.00
29 35.37
53 64.63%
8  โรงเรียนบ้านกล้วยวิทยา 144
18 12.50
15 10.42
28 19.44
8 5.56
17 11.81
58 40.28
86 59.72%
9  โรงเรียนบ้านดงแดงหนองเพียขันธ์ 221
39 17.65
0 0.00
26 11.76
39 17.65
26 11.76
91 41.18
130 58.82%
10  โรงเรียนบ้านมะยาง 126
15 11.90
12 9.52
15 11.90
17 13.49
14 11.11
53 42.06
73 57.94%
11  โรงเรียนบ้านหนองตากร้า(ศรีไพรไตรคามพิทยา) 69
10 14.49
10 14.49
5 7.25
5 7.25
9 13.04
30 43.48
39 56.52%
12  โรงเรียนบ้านยางเครือ 25
4 16.00
4 16.00
2 8.00
4 16.00
0 0.00
11 44.00
14 56.00%
13  โรงเรียนบ้านขว้างท่าสะแบง 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 55.56
0 0.00
4 44.44
5 55.56%
14  โรงเรียนขี้เหล็กเขียวไพรวัลย์วิทยา 125
20 16.00
8 6.40
0 0.00
34 27.20
7 5.60
56 44.80
69 55.20%
15  โรงเรียนบ้านป่าสุ่ม 25
2 8.00
4 16.00
1 4.00
6 24.00
0 0.00
12 48.00
13 52.00%
16  โรงเรียนบ้านซ้งวิทยาคม 84
17 20.24
7 8.33
12 14.29
6 7.14
0 0.00
42 50.00
42 50.00%
17  โรงเรียนบ้านป่าดวน 32
4 12.50
4 12.50
2 6.25
6 18.75
0 0.00
16 50.00
16 50.00%
18  โรงเรียนบ้านป่าสุ่มหนองปิงวิทยาคาร 42
6 14.29
2 4.76
7 16.67
3 7.14
3 7.14
21 50.00
21 50.00%
19  โรงเรียนบ้านหวายน้อย 6
1 16.67
0 0.00
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
20  โรงเรียนบ้านแดงโนนสว่าง 82
13 15.85
12 14.63
13 15.85
2 2.44
0 0.00
42 51.22
40 48.78%
21  โรงเรียนบ้านพลับพลา 111
7 6.31
4 3.60
19 17.12
10 9.01
13 11.71
58 52.25
53 47.75%
22  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 258
21 8.14
29 11.24
26 10.08
34 13.18
13 5.04
135 52.33
123 47.67%
23  โรงเรียนบ้านเขือง 200
21 10.50
21 10.50
11 5.50
12 6.00
30 15.00
105 52.50
95 47.50%
24  โรงเรียนบ้านงิ้ว(คุรูปถัมภ์) 34
5 14.71
0 0.00
9 26.47
2 5.88
0 0.00
18 52.94
16 47.06%
25  โรงเรียนบ้านหนองจิกโคกสูง 82
9 10.98
8 9.76
8 9.76
7 8.54
6 7.32
44 53.66
38 46.34%
26  โรงเรียนประชาราษฏร์รังสรรค์ 54
1 1.85
1 1.85
9 16.67
4 7.41
10 18.52
29 53.70
25 46.30%
27  โรงเรียนไพศาลวิทยาคม 76
8 10.53
0 0.00
9 11.84
6 7.89
12 15.79
41 53.95
35 46.05%
28  โรงเรียนบ้านหนองตาไก้หนองตุ 107
14 13.08
11 10.28
18 16.82
5 4.67
0 0.00
59 55.14
48 44.86%
29  โรงเรียนบ้านอีง่อง 99
10 10.10
10 10.10
8 8.08
8 8.08
8 8.08
55 55.56
44 44.44%
30  โรงเรียนบ้านเล้าวิทยาคาร 155
17 10.97
13 8.39
29 18.71
9 5.81
0 0.00
87 56.13
68 43.87%
31  โรงเรียนบ้านหนองผือโพนศรี 23
3 13.04
3 13.04
2 8.70
2 8.70
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
32  โรงเรียนบ้านบากหนองแดง 67
2 2.99
0 0.00
22 32.84
2 2.99
3 4.48
38 56.72
29 43.28%
33  โรงเรียนบ้านค้อกุดจอก 54
6 11.11
6 11.11
11 20.37
0 0.00
0 0.00
31 57.41
23 42.59%
34  โรงเรียนบ้านไม้ล่าว(คุรุราษฎร์พัฒนา) 128
17 13.28
4 3.13
25 19.53
6 4.69
2 1.56
74 57.81
54 42.19%
35  โรงเรียนบ้านแก่นทราย(คุรุราษฎร์ผดุงวิทย์) 19
3 15.79
1 5.26
1 5.26
2 10.53
1 5.26
11 57.89
8 42.11%
36  โรงเรียนดินดำบัวรองวิทยา 138
20 14.49
10 7.25
6 4.35
13 9.42
9 6.52
80 57.97
58 42.03%
37  โรงเรียนบ้านเปลือย(สามัคคีราษฎร์ประสิทธิ์) 50
5 10.00
4 8.00
7 14.00
2 4.00
3 6.00
29 58.00
21 42.00%
38  โรงเรียนบ้านโคกข่าหนองโก 46
6 13.04
6 13.04
6 13.04
1 2.17
0 0.00
27 58.70
19 41.30%
39  โรงเรียนบ้านเปลือยน้อย(คุรุรัฐประชาสามัคคี) 17
3 17.65
0 0.00
3 17.65
0 0.00
1 5.88
10 58.82
7 41.18%
40  โรงเรียนบ้านเลิงคาประชาเนรมิต 52
5 9.62
4 7.69
6 11.54
3 5.77
3 5.77
31 59.62
21 40.38%
41  โรงเรียนธรรมจารีนิวาส 147
13 8.84
3 2.04
16 10.88
17 11.56
10 6.80
88 59.86
59 40.14%
42  โรงเรียนบ้านหนองโทนหนองเขวา(คุรุราษฎร์สามัคคี) 30
4 13.33
3 10.00
3 10.00
1 3.33
1 3.33
18 60.00
12 40.00%
43  โรงเรียนบ้านอีโก่ม 50
9 18.00
0 0.00
11 22.00
0 0.00
0 0.00
30 60.00
20 40.00%
44  โรงเรียนไตรคามวิทยา 40
3 7.50
3 7.50
3 7.50
4 10.00
3 7.50
24 60.00
16 40.00%
45  โรงเรียนบ้านม่วงน้ำ(ประชาศิษย์วิทยา) 92
10 10.87
8 8.70
7 7.61
5 5.43
5 5.43
57 61.96
35 38.04%
46  โรงเรียนบ้านหัวโนน 71
6 8.45
8 11.27
9 12.68
4 5.63
0 0.00
44 61.97
27 38.03%
47  โรงเรียนบ้านหมูม้น 259
13 5.02
6 2.32
36 13.90
19 7.34
22 8.49
163 62.93
96 37.07%
48  โรงเรียนทรายทองวิทยา 46
2 4.35
0 0.00
15 32.61
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
49  โรงเรียนอนุบาลร้อยเอ็ด 4140
275 6.64
214 5.17
507 12.25
245 5.92
235 5.68
2664 64.35
1476 35.65%
50  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 52
8 15.38
3 5.77
3 5.77
3 5.77
1 1.92
34 65.38
18 34.62%
51  โรงเรียนบ้านวังปากบุ่ง 29
3 10.34
1 3.45
4 13.79
1 3.45
1 3.45
19 65.52
10 34.48%
52  โรงเรียนบ้านอ้นวิทยาประชาสรรค์ 272
29 10.66
4 1.47
20 7.35
13 4.78
26 9.56
180 66.18
92 33.82%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านเหล่าล้อ(พิมพ์คุรุราษฎร์บำรุง) 126
13 10.32
8 6.35
21 16.67
0 0.00
0 0.00
84 66.67
42 33.33%
54  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง(ยุทธศิลป์สงเคราะห์) 27
4 14.81
1 3.70
4 14.81
0 0.00
0 0.00
18 66.67
9 33.33%
55  โรงเรียนบ้านราชธานี 127
9 7.09
16 12.60
15 11.81
3 2.36
-1 -0.79
85 66.93
42 33.07%
56  โรงเรียนบ้านสังข์สงยาง(คุรุราษฎร์วิทยา) 128
7 5.47
5 3.91
20 15.63
6 4.69
4 3.13
86 67.19
42 32.81%
57  โรงเรียนบ้านนางาม 34
5 14.71
3 8.82
3 8.82
0 0.00
0 0.00
23 67.65
11 32.35%
58  โรงเรียนบ้านอุ่มเม้า 53
4 7.55
4 7.55
0 0.00
4 7.55
5 9.43
36 67.92
17 32.08%
59  โรงเรียนแซงแหลมดินแดงโนนสวรรค์(ธรรมศาสตร์ร้อยเอ็ด) 92
9 9.78
4 4.35
16 17.39
0 0.00
0 0.00
63 68.48
29 31.52%
60  โรงเรียนพรหมยานุสรณ์ 99
4 4.04
5 5.05
3 3.03
8 8.08
11 11.11
68 68.69
31 31.31%
61  โรงเรียนไตรมิตรวิทยา 113
12 10.62
4 3.54
8 7.08
4 3.54
7 6.19
78 69.03
35 30.97%
62  โรงเรียนบ้านหวายหลึม 26
7 26.92
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
63  โรงเรียนบ้านโคกสง่า(มิตรภาพคุรุราษฎร์นุสรณ์) 75
11 14.67
3 4.00
7 9.33
2 2.67
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
64  โรงเรียนบ้านหวายหลึม(โพธิ์ศรีราษฎร์วิทยา) 69
17 24.64
2 2.90
2 2.90
0 0.00
0 0.00
48 69.57
21 30.43%
65  โรงเรียนบ้านบัวหลวง(สหราษฎร์บำรุง) 172
18 10.47
20 11.63
3 1.74
11 6.40
0 0.00
120 69.77
52 30.23%
66  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 43
4 9.30
3 6.98
0 0.00
3 6.98
3 6.98
30 69.77
13 30.23%
67  โรงเรียนบ้านดอนแคน 57
0 0.00
13 22.81
4 7.02
0 0.00
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
68  โรงเรียนบ้านตรีคาม 57
6 10.53
3 5.26
1 1.75
5 8.77
2 3.51
40 70.18
17 29.82%
69  โรงเรียนบ้านพระเจ้า(ศรีมหาธาตุ) 64
6 9.38
5 7.81
4 6.25
3 4.69
1 1.56
45 70.31
19 29.69%
70  โรงเรียนวัดบ้านแพง(จตุคามวิทยา) 128
4 3.13
7 5.47
13 10.16
6 4.69
8 6.25
90 70.31
38 29.69%
71  โรงเรียนบ้านดอนพยอมน้อย 41
5 12.20
5 12.20
0 0.00
2 4.88
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
72  โรงเรียนบ้านเทอดไทย 196
24 12.24
14 7.14
8 4.08
7 3.57
4 2.04
139 70.92
57 29.08%
73  โรงเรียนบ้านป่ายาง 97
5 5.15
9 9.28
6 6.19
8 8.25
0 0.00
69 71.13
28 28.87%
74  โรงเรียนบ้านหนองแอก 97
6 6.19
1 1.03
10 10.31
10 10.31
1 1.03
69 71.13
28 28.87%
75  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 35
2 5.71
3 8.57
4 11.43
0 0.00
1 2.86
25 71.43
10 28.57%
76  โรงเรียนบ้านหนองพานแยบัวห้าว 70
4 5.71
6 8.57
9 12.86
1 1.43
0 0.00
50 71.43
20 28.57%
77  โรงเรียนเมืองร้อยเอ็ด 2063
112 5.43
140 6.79
76 3.68
118 5.72
142 6.88
1475 71.50
588 28.50%
78  โรงเรียนบ้านขอนแก่น(นิกรราษฎร์ศรัทธาคาร) 60
4 6.67
4 6.67
8 13.33
0 0.00
1 1.67
43 71.67
17 28.33%
79  โรงเรียนบ้านค้อ 147
18 12.24
14 9.52
7 4.76
2 1.36
0 0.00
106 72.11
41 27.89%
80  โรงเรียนบ้านอีหมุน 79
7 8.86
6 7.59
8 10.13
1 1.27
0 0.00
57 72.15
22 27.85%
81  โรงเรียนบ้านหนองแก่ง 40
2 5.00
3 7.50
3 7.50
0 0.00
3 7.50
29 72.50
11 27.50%
82  โรงเรียนบ้านน้ำใสเที่ยมแข้ 168
14 8.33
0 0.00
5 2.98
1 0.60
26 15.48
122 72.62
46 27.38%
83  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๑๐๑ เฉลิมพระเกียรติ 70
6 8.57
3 4.29
10 14.29
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
84  โรงเรียนท่าโพธิ์ผักก้ามวิทยา 48
6 12.50
2 4.17
2 4.17
3 6.25
0 0.00
35 72.92
13 27.08%
85  โรงเรียนบ้านแวงวิทยา 86
0 0.00
6 6.98
2 2.33
0 0.00
15 17.44
63 73.26
23 26.74%
86  โรงเรียนวัดโนนสำราญ(ประชาสามัคคี) 75
7 9.33
2 2.67
9 12.00
2 2.67
0 0.00
55 73.33
20 26.67%
87  โรงเรียนบ้านห้วยสนุกสะพานทอง 31
4 12.90
3 9.68
0 0.00
1 3.23
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
88  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 35
0 0.00
3 8.57
6 17.14
0 0.00
0 0.00
26 74.29
9 25.71%
89  โรงเรียนบ้านดงบัง(พิกุลศึกษาคาร) 117
7 5.98
11 9.40
11 9.40
1 0.85
0 0.00
87 74.36
30 25.64%
90  โรงเรียนบ้านมีชัย 39
6 15.38
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
91  โรงเรียนบ้านยางใต้ 39
5 12.82
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
29 74.36
10 25.64%
92  โรงเรียนป่าแดงหนองฮูหนองตอโนนไทย 127
12 9.45
8 6.30
9 7.09
3 2.36
0 0.00
95 74.80
32 25.20%
93  โรงเรียนบ้านหัวโนนตาล(สหราษฎร์วิทยาสรรค์) 141
12 8.51
4 2.84
8 5.67
5 3.55
6 4.26
106 75.18
35 24.82%
94  โรงเรียนบ้านป่านหนองอ้อ 85
6 7.06
5 5.88
5 5.88
3 3.53
2 2.35
64 75.29
21 24.71%
95  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วย 85
6 7.06
4 4.71
6 7.06
3 3.53
2 2.35
64 75.29
21 24.71%
96  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง(คุรุราษฎร์บำรุง) 70
7 10.00
1 1.43
7 10.00
2 2.86
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
97  โรงเรียนบ้านเหล่างิ้ว(เหล่างิ้ววิทยานุกูล) 33
2 6.06
2 6.06
3 9.09
1 3.03
0 0.00
25 75.76
8 24.24%
98  โรงเรียนบ้านธวัชบุรี 158
7 4.43
4 2.53
15 9.49
6 3.80
6 3.80
120 75.95
38 24.05%
99  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่(สมานราษฎร์ศรัทธาลัย) 129
13 10.08
3 2.33
6 4.65
3 2.33
6 4.65
98 75.97
31 24.03%
100  โรงเรียนบ้านสงเปลือย(ประชาราษฎร์บำรุง) 50
7 14.00
2 4.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
101  โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 63
3 4.76
3 4.76
6 9.52
2 3.17
1 1.59
48 76.19
15 23.81%
102  โรงเรียนโสภโณประชาสรรค์ 131
4 3.05
4 3.05
23 17.56
0 0.00
0 0.00
100 76.34
31 23.66%
103  โรงเรียนหนองตอวิทยา 123
10 8.13
7 5.69
12 9.76
0 0.00
0 0.00
94 76.42
29 23.58%
104  โรงเรียนบ้านโนนรัง 51
6 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 11.76
39 76.47
12 23.53%
105  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นหนองทุ่ม 120
11 9.17
16 13.33
1 0.83
0 0.00
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
106  โรงเรียนรัฐประชาวิทยาคาร 142
4 2.82
9 6.34
20 14.08
0 0.00
0 0.00
109 76.76
33 23.24%
107  โรงเรียนบ้านเมืองทอง(วีระประชานุสรณ์) 121
5 4.13
3 2.48
14 11.57
6 4.96
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
108  โรงเรียนบ้านตาอุด 84
5 5.95
6 7.14
6 7.14
2 2.38
0 0.00
65 77.38
19 22.62%
109  โรงเรียนวังยาวเจริญวิทย์ 40
6 15.00
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านเมืองหงส์ 121
6 4.96
5 4.13
14 11.57
2 1.65
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
111  โรงเรียนบ้านงูเหลือม 46
3 6.52
1 2.17
6 13.04
0 0.00
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
112  โรงเรียนบ้านหนองตอนาดีเทพประทานวิทยา 120
15 12.50
2 1.67
9 7.50
0 0.00
0 0.00
94 78.33
26 21.67%
113  โรงเรียนบ้านโสกเชือก(คุรุราษฎร์อำนวย) 134
0 0.00
10 7.46
5 3.73
14 10.45
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
114  โรงเรียนบ้านมะอึ 125
1 0.80
2 1.60
11 8.80
1 0.80
12 9.60
98 78.40
27 21.60%
115  โรงเรียนเมืองจังหาร 43
4 9.30
1 2.33
3 6.98
0 0.00
1 2.33
34 79.07
9 20.93%
116  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 72
9 12.50
1 1.39
5 6.94
0 0.00
0 0.00
57 79.17
15 20.83%
117  โรงเรียนบ้านโนนแท่น 72
4 5.56
2 2.78
3 4.17
2 2.78
4 5.56
57 79.17
15 20.83%
118  โรงเรียนดอนแคนดอนหวายสามัคคี 92
4 4.35
8 8.70
5 5.43
2 2.17
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
119  โรงเรียนบ้านแมตวิทยาคาร 78
15 19.23
1 1.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
120  โรงเรียนบ้านสองพี่น้องวิทยาคาร 75
6 8.00
2 2.67
7 9.33
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
121  โรงเรียนบ้านโนนข่า 5
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00%
122  โรงเรียนบ้านหนองผือ 117
0 0.00
0 0.00
23 19.66
0 0.00
0 0.00
94 80.34
23 19.66%
123  โรงเรียนบ้านดงกลาง 135
8 5.93
8 5.93
7 5.19
3 2.22
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
124  โรงเรียนบ้านขว้างใหญ่ 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
4 15.38
0 0.00
21 80.77
5 19.23%
125  โรงเรียนหนองบัวเลิงเหล่าสวนมอญ 47
3 6.38
2 4.26
3 6.38
0 0.00
1 2.13
38 80.85
9 19.15%
126  โรงเรียนบ้านดอนแดง 86
5 5.81
5 5.81
3 3.49
2 2.33
1 1.16
70 81.40
16 18.60%
127  โรงเรียนบ้านกอกวิทยาคาร 54
2 3.70
2 3.70
1 1.85
2 3.70
3 5.56
44 81.48
10 18.52%
128  โรงเรียนโนนสีดาวิทยา 119
8 6.72
4 3.36
6 5.04
1 0.84
2 1.68
98 82.35
21 17.65%
129  โรงเรียนรัตนประชานุสรณ์ 23
1 4.35
0 0.00
2 8.70
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
130  โรงเรียนบ้านดอนชัย 53
3 5.66
4 7.55
2 3.77
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
131  โรงเรียนอดุลวิหารกิจ(คุรุราษฎร์วิทยา) 114
3 2.63
4 3.51
11 9.65
1 0.88
0 0.00
95 83.33
19 16.67%
132  โรงเรียนบ้านดงยางโคกพิลา(ประชาอุปถัมภ์) 80
8 10.00
3 3.75
2 2.50
0 0.00
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
133  โรงเรียนบ้านซองแมว 74
6 8.11
0 0.00
0 0.00
6 8.11
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
134  โรงเรียนสหคามวิทยาคาร 136
3 2.21
2 1.47
17 12.50
0 0.00
0 0.00
114 83.82
22 16.18%
135  โรงเรียนบ้านเพ็กท่าบ่อวิทยา 31
2 6.45
0 0.00
1 3.23
2 6.45
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
136  โรงเรียนโนนเชียงบังหาดหนองแค 44
2 4.55
2 4.55
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
137  โรงเรียนเมืองธวัชบุรี 530
20 3.77
6 1.13
22 4.15
20 3.77
16 3.02
446 84.15
84 15.85%
138  โรงเรียนบ้านโคกมอน 38
2 5.26
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
139  โรงเรียนบ้านดงเครือวัลย์ 32
1 3.13
0 0.00
3 9.38
1 3.13
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
140  โรงเรียนบ้านรอบเมือง(คุรุรัฐประชานุสรณ์) 32
0 0.00
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
27 84.38
5 15.63%
141  โรงเรียนบ้านจาน 129
8 6.20
0 0.00
12 9.30
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
142  โรงเรียนบ้านหนองแวงหนองหัวคน 151
7 4.64
1 0.66
15 9.93
0 0.00
0 0.00
128 84.77
23 15.23%
143  โรงเรียนบ้านโนนราษี 66
4 6.06
1 1.52
5 7.58
0 0.00
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
144  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 113
3 2.65
0 0.00
13 11.50
1 0.88
0 0.00
96 84.96
17 15.04%
145  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 21
0 0.00
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
146  โรงเรียนคางฮุงบากไข่นุ่นโนนศึกษา 106
0 0.00
3 2.83
3 2.83
9 8.49
0 0.00
91 85.85
15 14.15%
147  โรงเรียนบ้านดงยาง 139
7 5.04
2 1.44
10 7.19
0 0.00
0 0.00
120 86.33
19 13.67%
148  โรงเรียนบ้านศรีสมเด็จ 66
1 1.52
3 4.55
2 3.03
1 1.52
2 3.03
57 86.36
9 13.64%
149  โรงเรียนชุมชนบ้านประตูชัย 67
2 2.99
1 1.49
4 5.97
1 1.49
1 1.49
58 86.57
9 13.43%
150  โรงเรียนบ้านอีโคตร(สามัคคีราษฎร์บำรุง) 30
0 0.00
1 3.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
151  โรงเรียนเขวาชีรัฐประชาสรรค์ 45
3 6.67
1 2.22
2 4.44
0 0.00
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
152  โรงเรียนลิ้นฟ้าวิทยาคาร 111
1 0.90
4 3.60
5 4.50
4 3.60
0 0.00
97 87.39
14 12.61%
153  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 40
2 5.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
154  โรงเรียนหัวนางามวิทยา 112
7 6.25
7 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 87.50
14 12.50%
155  โรงเรียนบ้านดงลาน(คุรุรัฐประชาสรรค์) 41
3 7.32
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
156  โรงเรียนบ้านแคน 101
2 1.98
3 2.97
5 4.95
2 1.98
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
157  โรงเรียนบ้านหนองยูง 119
7 5.88
2 1.68
3 2.52
2 1.68
0 0.00
105 88.24
14 11.76%
158  โรงเรียนบ้านไก่ป่า 43
2 4.65
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
38 88.37
5 11.63%
159  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 70
2 2.86
1 1.43
5 7.14
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
160  โรงเรียนบ้านดู่ 107
1 0.93
1 0.93
4 3.74
6 5.61
0 0.00
95 88.79
12 11.21%
161  โรงเรียนร่องคำวิทยานุกูล 135
2 1.48
2 1.48
5 3.70
4 2.96
2 1.48
120 88.89
15 11.11%
162  โรงเรียนป่าสังข์ป่าม่วงวิทยา 56
3 5.36
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
163  โรงเรียนหนองคูโคกขุมดิน 125
8 6.40
0 0.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
112 89.60
13 10.40%
164  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 39
2 5.13
0 0.00
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
165  โรงเรียนบ้านคุยค้อ(บัณฑิตประชาสรรค์) 40
1 2.50
2 5.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
166  โรงเรียนบ้านโนนสั้นหนองแคสามัคคี 70
2 2.86
0 0.00
3 4.29
2 2.86
0 0.00
63 90.00
7 10.00%
167  โรงเรียนบ้านคุยขนวนไผ่ล้อม 42
1 2.38
0 0.00
3 7.14
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
168  โรงเรียนบ้านแมดโพธิ์กลาง 96
2 2.08
2 2.08
5 5.21
0 0.00
0 0.00
87 90.63
9 9.38%
169  โรงเรียนบ้านผักแว่นอนามัย(คุรุศิษยานุกูล) 87
0 0.00
4 4.60
0 0.00
4 4.60
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
170  โรงเรียนบ้านคานหักโนนใหญ่(ศิริเกตุประชาวิทย์) 176
3 1.70
3 1.70
6 3.41
4 2.27
0 0.00
160 90.91
16 9.09%
171  โรงเรียนบ้านกอกนายูง(คุรุราษฎร์บำรุง) 101
3 2.97
3 2.97
3 2.97
0 0.00
0 0.00
92 91.09
9 8.91%
172  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 47
1 2.13
0 0.00
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51%
173  โรงเรียนบ้านม่วงท่าลาด 118
3 2.54
1 0.85
6 5.08
0 0.00
0 0.00
108 91.53
10 8.47%
174  โรงเรียนบ้านเปลือยตาลคุรุวิทยาประชานุกูล 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
175  โรงเรียนบ้านหนองดู่ 88
0 0.00
0 0.00
7 7.95
0 0.00
0 0.00
81 92.05
7 7.95%
176  โรงเรียนจตุรพักตรพิมาน 491
14 2.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 4.89
453 92.26
38 7.74%
177  โรงเรียนราชสารสุธีอนุสรณ์ 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
178  โรงเรียนบ้านปาฝา(คุรุประชานุสรณ์) 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
179  โรงเรียนบ้านจันทร์สว่าง 29
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
180  โรงเรียนบ้านบึงโดนรัฐราษฎร์อนุสรณ์ 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
1 1.72
0 0.00
54 93.10
4 6.90%
181  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์(สหพันธ์พิทยาภรณ์) 180
5 2.78
3 1.67
4 2.22
0 0.00
0 0.00
168 93.33
12 6.67%
182  โรงเรียนบ้านป่าแหนหนองไร่ 30
1 3.33
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
183  โรงเรียนบ้านเหล่ายูง 122
1 0.82
1 0.82
5 4.10
1 0.82
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
184  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 51
0 0.00
3 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
185  โรงเรียนบ้านหนองชาด 35
1 2.86
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
186  โรงเรียนบ้านหนองคูบอน 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
187  โรงเรียนบ้านเหล่ากุด 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
188  โรงเรียนบ้านหนองนาสร้าง(ศิริราษฎร์บูรณะ) 67
3 4.48
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
189  โรงเรียนบ้านปอภาร(ปอภารราษฎร์บำรุง) 116
0 0.00
0 0.00
4 3.45
0 0.00
1 0.86
111 95.69
5 4.31%
190  โรงเรียนบ้านขุมดินสว่างประชานุกูล 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
1 2.13
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
191  โรงเรียนบ้านหนองแวง 147
0 0.00
4 2.72
1 0.68
1 0.68
0 0.00
141 95.92
6 4.08%
192  โรงเรียนบ้านดงสิงห์(ดำรงราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
193  โรงเรียนบ้านดงบ้านนาประชาสรรค์ 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45%
194  โรงเรียนชุมชนบ้านสีแก้ว 176
3 1.70
1 0.57
2 1.14
0 0.00
0 0.00
170 96.59
6 3.41%
195  โรงเรียนบ้านดงเค็ง(คุรุราษฎร์ประชาสามัคคี) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.23
30 96.77
1 3.23%
196  โรงเรียนบ้านเขวาทุ่ง 133
2 1.50
0 0.00
2 1.50
0 0.00
0 0.00
129 96.99
4 3.01%
197  โรงเรียนบ้านแคนสามัคคี 69
1 1.45
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
198  โรงเรียนบ้านสวนจิก 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
199  โรงเรียนบ้านหนองหิน 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
200  โรงเรียนบ้านหนองเบิด 84
2 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
82 97.62
2 2.38%
201  โรงเรียนบ้านเหล่าขาม(มูลสารศึกษาสงเคราะห์) 87
0 0.00
0 0.00
2 2.30
0 0.00
0 0.00
85 97.70
2 2.30%
202  โรงเรียนนาคำเจริญวิทย์ 47
1 2.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13%
203  โรงเรียนชุมชนบ้านยางกู่ 51
0 0.00
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
204  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกล่าม 157
0 0.00
0 0.00
3 1.91
0 0.00
0 0.00
154 98.09
3 1.91%
205  โรงเรียนโพธิ์สัยสว่างวิทย์ 60
0 0.00
1 1.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 98.33
1 1.67%
206  โรงเรียนบ้านขาม 85
0 0.00
0 0.00
1 1.18
0 0.00
0 0.00
84 98.82
1 1.18%
207  โรงเรียนดงยางสะแบง 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านขมิ้นจานทุ่ง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านชาดมะเหลื่อม 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านดงสวอง 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านดอนสำราญ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านดอนวิเวก(วิเวกวิทยาคาร) 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านฝั่งแดง 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านพยอม 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านสังข์ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านหนองต่าย 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนไผ่ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
218  โรงเรียนบ้านหนองผือน้อย(สันติราษฎร์บำรุง). 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
219  โรงเรียนบ้านหนองแวงยาว 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
65 100.00
0 0.00%
220  โรงเรียนบ้านหนองแสงโนนสมบูรณ์ 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
221  โรงเรียนบ้านหนองโสน 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
222  โรงเรียนบ้านหนาด 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
223  โรงเรียนบ้านเปลือยสีแก้ว 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
224  โรงเรียนบ้านโพนทอง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
225  โรงเรียนบึงงามพัฒนา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
226  โรงเรียนบ้านไผ่ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
227  โรงเรียนรัฐทวิคาม 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
228  โรงเรียนสหสามัคคีวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00%
229  โรงเรียนเวฬุวันวิทยา 90
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
90 100.00
0 0.00%
230  โรงเรียนไตรคามสามัคคี(บ้านขี้เหล็ก) 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,474 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,559 6.37
เตี้ย  1,070 4.37
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,007 8.20
ผอมและเตี้ย  964 3.94
อ้วนและเตี้ย  848 3.46
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,026 73.65
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,448 คน


26.35%


Powered By www.thaieducation.net