ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.มหาสารคาม เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 196 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 196 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคอกม้า 92
42 45.65
13 14.13
17 18.48
0 0.00
20 21.74
0 0.00
92 100.00%
2  โรงเรียนบ้านปอแดง 1
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโขงใหญ่ 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00
5 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองข่าหนองคูโปโล 111
33 29.73
31 27.93
13 11.71
28 25.23
0 0.00
6 5.41
105 94.59%
5  โรงเรียนบ้านหนองกุงเต่า 94
19 20.21
14 14.89
14 14.89
15 15.96
15 15.96
17 18.09
77 81.91%
6  โรงเรียนบ้านโคกกุง 47
3 6.38
15 31.91
1 2.13
10 21.28
8 17.02
10 21.28
37 78.72%
7  โรงเรียนบ้านส้มโฮง 17
4 23.53
3 17.65
5 29.41
1 5.88
0 0.00
4 23.53
13 76.47%
8  โรงเรียนชุมชนบ้านดงเค็ง 192
24 12.50
23 11.98
24 12.50
48 25.00
24 12.50
49 25.52
143 74.48%
9  โรงเรียนบ้านดอนหว่านหัวหนอง 127
11 8.66
18 14.17
10 7.87
26 20.47
28 22.05
34 26.77
93 73.23%
10  โรงเรียนบ้านโนนทองโนนสะอาด 149
25 16.78
14 9.40
22 14.77
16 10.74
21 14.09
51 34.23
98 65.77%
11  โรงเรียนบ้านวังปลาโด 129
16 12.40
30 23.26
20 15.50
12 9.30
4 3.10
47 36.43
82 63.57%
12  โรงเรียนบ้านเก่าใหม่ 83
19 22.89
16 19.28
5 6.02
12 14.46
0 0.00
31 37.35
52 62.65%
13  โรงเรียนบ้านหนองขามหัวหนองสามัคคี 46
11 23.91
7 15.22
4 8.70
5 10.87
0 0.00
19 41.30
27 58.70%
14  โรงเรียนชุมชนมิตรภาพ 89
11 12.36
11 12.36
17 19.10
7 7.87
5 5.62
38 42.70
51 57.30%
15  โรงเรียนบ้านหินลาด 68
8 11.76
6 8.82
9 13.24
14 20.59
1 1.47
30 44.12
38 55.88%
16  โรงเรียนบ้านดอนงัว 89
2 2.25
3 3.37
14 15.73
7 7.87
19 21.35
44 49.44
45 50.56%
17  โรงเรียนบ้านวังแสง 115
17 14.78
2 1.74
9 7.83
19 16.52
11 9.57
57 49.57
58 50.43%
18  โรงเรียนบ้านอิตื้อดอนหวายขมิ้น 125
15 12.00
10 8.00
23 18.40
6 4.80
9 7.20
62 49.60
63 50.40%
19  โรงเรียนบ้านบรบือ 1355
146 10.77
88 6.49
135 9.96
93 6.86
218 16.09
675 49.82
680 50.18%
20  โรงเรียนบ้านดอนก่อกกเหลี่ยม 6
0 0.00
1 16.67
2 33.33
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00%
21  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 43
5 11.63
4 9.30
2 4.65
7 16.28
3 6.98
22 51.16
21 48.84%
22  โรงเรียนบ้านดอนพยอม 85
9 10.59
3 3.53
7 8.24
12 14.12
10 11.76
44 51.76
41 48.24%
23  โรงเรียนบ้านนาดีศรีสุข 88
20 22.73
8 9.09
6 6.82
4 4.55
3 3.41
47 53.41
41 46.59%
24  โรงเรียนบ้านโพธิ์มีหนองเม็กโนนสะอาด 101
9 8.91
5 4.95
20 19.80
3 2.97
10 9.90
54 53.47
47 46.53%
25  โรงเรียนบ้านหนองอุ่มหวายสามัคคี 135
9 6.67
4 2.96
16 11.85
13 9.63
20 14.81
73 54.07
62 45.93%
26  โรงเรียนบ้านหันเชียงเหียน 161
23 14.29
28 17.39
20 12.42
0 0.00
0 0.00
90 55.90
71 44.10%
27  โรงเรียนบ้านวังไฮวังทอง 108
6 5.56
14 12.96
19 17.59
5 4.63
3 2.78
61 56.48
47 43.52%
28  โรงเรียนบ้านมะกอก (มะกอกวิทยาสรรค์) 93
16 17.20
12 12.90
9 9.68
3 3.23
0 0.00
53 56.99
40 43.01%
29  โรงเรียนบ้านหนองเจริญ 77
10 12.99
11 14.29
1 1.30
10 12.99
1 1.30
44 57.14
33 42.86%
30  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(แกดำ) 42
5 11.90
5 11.90
6 14.29
2 4.76
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
31  โรงเรียนหลักเมืองมหาสารคาม 2225
209 9.39
188 8.45
356 16.00
108 4.85
80 3.60
1284 57.71
941 42.29%
32  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 97
9 9.28
11 11.34
9 9.28
6 6.19
6 6.19
56 57.73
41 42.27%
33  โรงเรียนบ้านโสกภารา 136
11 8.09
1 0.74
16 11.76
12 8.82
17 12.50
79 58.09
57 41.91%
34  โรงเรียนบ้านโพนละออม 68
5 7.35
6 8.82
17 25.00
0 0.00
0 0.00
40 58.82
28 41.18%
35  โรงเรียนบ้านขอนแก่นตะคุ 5
2 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
36  โรงเรียนบ้านหนองโดนอ้อยช้าง 25
4 16.00
2 8.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
37  โรงเรียนบ้านหนองจิก 169
10 5.92
8 4.73
49 28.99
0 0.00
0 0.00
102 60.36
67 39.64%
38  โรงเรียนบ้านติ้วสันติสุข 86
14 16.28
5 5.81
15 17.44
0 0.00
0 0.00
52 60.47
34 39.53%
39  โรงเรียนอนุบาลกันทรวิชัย 1045
91 8.71
50 4.78
100 9.57
68 6.51
100 9.57
636 60.86
409 39.14%
40  โรงเรียนบ้านป่าข่างโนนลาน 83
11 13.25
7 8.43
11 13.25
3 3.61
0 0.00
51 61.45
32 38.55%
41  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 55
4 7.27
4 7.27
3 5.45
10 18.18
0 0.00
34 61.82
21 38.18%
42  โรงเรียนบ้านท่าสองคอน 114
12 10.53
10 8.77
8 7.02
10 8.77
2 1.75
72 63.16
42 36.84%
43  โรงเรียนบ้านโพนสวาง 87
6 6.90
4 4.60
22 25.29
0 0.00
0 0.00
55 63.22
32 36.78%
44  โรงเรียนชุมชนบ้านลาดวิทยาคม 138
23 16.67
7 5.07
15 10.87
5 3.62
0 0.00
88 63.77
50 36.23%
45  โรงเรียนบ้านขามเฒ่า 142
6 4.23
9 6.34
23 16.20
0 0.00
13 9.15
91 64.08
51 35.92%
46  โรงเรียนบ้านเหล่าจั่นนาภู 173
17 9.83
5 2.89
19 10.98
11 6.36
10 5.78
111 64.16
62 35.84%
47  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่น 81
5 6.17
11 13.58
11 13.58
2 2.47
0 0.00
52 64.20
29 35.80%
48  โรงเรียนบ้านหนองหิน 93
16 17.20
8 8.60
9 9.68
0 0.00
0 0.00
60 64.52
33 35.48%
49  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนมี้ 107
11 10.28
5 4.67
21 19.63
0 0.00
0 0.00
70 65.42
37 34.58%
50  โรงเรียนบ้านโพธิ์เงิน 32
5 15.63
3 9.38
1 3.13
2 6.25
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
51  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 163
7 4.29
0 0.00
31 19.02
3 1.84
15 9.20
107 65.64
56 34.36%
52  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่(บ่อใหญ่เรืองศิลป์) 123
14 11.38
17 13.82
0 0.00
11 8.94
0 0.00
81 65.85
42 34.15%
53  โรงเรียนบ้านโคกบัวค้อ 144
12 8.33
21 14.58
6 4.17
9 6.25
1 0.69
95 65.97
49 34.03%
54  โรงเรียนบ้านหัวขัว(กันทรวิชัย) 59
8 13.56
3 5.08
5 8.47
4 6.78
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
55  โรงเรียนบ้านไพรวัลย์ปอแดง 36
2 5.56
0 0.00
4 11.11
2 5.56
4 11.11
24 66.67
12 33.33%
56  โรงเรียนบ้านท่าตูมดอนเรือ 97
4 4.12
4 4.12
7 7.22
14 14.43
3 3.09
65 67.01
32 32.99%
57  โรงเรียนบ้านสองห้องฮ่องน้อย 76
5 6.58
4 5.26
5 6.58
6 7.89
5 6.58
51 67.11
25 32.89%
58  โรงเรียนบ้านหนองขามแสบง 155
10 6.45
13 8.39
8 5.16
9 5.81
9 5.81
106 68.39
49 31.61%
59  โรงเรียนบ้านโนนทอง 136
8 5.88
8 5.88
20 14.71
6 4.41
0 0.00
94 69.12
42 30.88%
60  โรงเรียนบ้านดอนดู่(กันทรวิชัย) 65
6 9.23
4 6.15
5 7.69
3 4.62
2 3.08
45 69.23
20 30.77%
61  โรงเรียนบ้านเอียด 95
6 6.32
7 7.37
10 10.53
3 3.16
3 3.16
66 69.47
29 30.53%
62  โรงเรียนบ้านหนองบัว 123
20 16.26
6 4.88
3 2.44
8 6.50
0 0.00
86 69.92
37 30.08%
63  โรงเรียนบ้านเหล่ายาว 101
17 16.83
8 7.92
5 4.95
0 0.00
0 0.00
71 70.30
30 29.70%
64  โรงเรียนบ้านฮ่องไผ่ 85
9 10.59
10 11.76
2 2.35
4 4.71
0 0.00
60 70.59
25 29.41%
65  โรงเรียนวัดนาดีวราราม 38
4 10.53
3 7.89
1 2.63
3 7.89
0 0.00
27 71.05
11 28.95%
66  โรงเรียนบ้านบ่อน้อยหนองงัวสว่างวิทย์ 59
7 11.86
2 3.39
5 8.47
3 5.08
0 0.00
42 71.19
17 28.81%
67  โรงเรียนบ้านหนองแวง 56
3 5.36
8 14.29
5 8.93
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
68  โรงเรียนบ้านดงเค็งดอนหัน 50
7 14.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
36 72.00
14 28.00%
69  โรงเรียนบ้านตำแยหนองคู 67
7 10.45
6 8.96
3 4.48
2 2.99
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
70  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองแคนดอนบาก 136
13 9.56
6 4.41
10 7.35
7 5.15
0 0.00
100 73.53
36 26.47%
71  โรงเรียนชุมชนบ้านหมากค่า 130
6 4.62
9 6.92
11 8.46
5 3.85
3 2.31
96 73.85
34 26.15%
72  โรงเรียนบ้านโนนม่วงเขวาน้อยโคกใหญ่เสือเฒ่า 139
16 11.51
0 0.00
20 14.39
0 0.00
0 0.00
103 74.10
36 25.90%
73  โรงเรียนบ้านฝายป่าบัว 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
2 6.45
2 6.45
23 74.19
8 25.81%
74  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 78
7 8.97
4 5.13
9 11.54
0 0.00
0 0.00
58 74.36
20 25.64%
75  โรงเรียนบ้านแสนสุข 43
4 9.30
4 9.30
3 6.98
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
76  โรงเรียนบ้านเหล่า 59
1 1.69
0 0.00
14 23.73
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
77  โรงเรียนบ้านเหล่าผักหวาน 59
6 10.17
4 6.78
5 8.47
0 0.00
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
78  โรงเรียนบ้านจำนัก 63
4 6.35
4 6.35
5 7.94
3 4.76
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
79  โรงเรียนบ้านเขวาโดนแหย่งสามัคคี 126
11 8.73
7 5.56
3 2.38
8 6.35
3 2.38
94 74.60
32 25.40%
80  โรงเรียนบ้านดงมัน 178
12 6.74
8 4.49
20 11.24
0 0.00
5 2.81
133 74.72
45 25.28%
81  โรงเรียนบ้านพงโพด 91
0 0.00
0 0.00
11 12.09
0 0.00
12 13.19
68 74.73
23 25.27%
82  โรงเรียนบ้านใคร่นุ่นราษฏร์บำรุง 8
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00%
83  โรงเรียนอนุบาลมหาสารคาม 2370
146 6.16
126 5.32
262 11.05
50 2.11
4 0.17
1782 75.19
588 24.81%
84  โรงเรียนอนุบาลแกดำ 94
13 13.83
0 0.00
3 3.19
7 7.45
0 0.00
71 75.53
23 24.47%
85  โรงเรียนบ้านโนนตาลกุดเวียนหนองหญ้าม้า 90
6 6.67
6 6.67
10 11.11
0 0.00
0 0.00
68 75.56
22 24.44%
86  โรงเรียนบ้านดงน้อย 78
5 6.41
5 6.41
9 11.54
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
87  โรงเรียนบ้านบัวมาศ 93
14 15.05
8 8.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 76.34
22 23.66%
88  โรงเรียนบ้านหนองคูขาด 191
18 9.42
10 5.24
13 6.81
4 2.09
0 0.00
146 76.44
45 23.56%
89  โรงเรียนบ้านคันธาร์ 39
2 5.13
1 2.56
1 2.56
1 2.56
4 10.26
30 76.92
9 23.08%
90  โรงเรียนบ้านโคกก่อ 113
6 5.31
2 1.77
18 15.93
0 0.00
0 0.00
87 76.99
26 23.01%
91  โรงเรียนบ้านท่าขอนยาง 61
2 3.28
0 0.00
12 19.67
0 0.00
0 0.00
47 77.05
14 22.95%
92  โรงเรียนบ้านหนองบัวโนนสว่าง 40
7 17.50
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
31 77.50
9 22.50%
93  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 177
6 3.39
0 0.00
31 17.51
2 1.13
0 0.00
138 77.97
39 22.03%
94  โรงเรียนบ้านหัวขัว(บรบือ) 46
5 10.87
0 0.00
1 2.17
2 4.35
2 4.35
36 78.26
10 21.74%
95  โรงเรียนบ้านเปลือยหนองตูบ 69
5 7.25
1 1.45
8 11.59
1 1.45
0 0.00
54 78.26
15 21.74%
96  โรงเรียนบ้านดอนบม 56
5 8.93
5 8.93
2 3.57
0 0.00
0 0.00
44 78.57
12 21.43%
97  โรงเรียนบ้านหัวหนอง (สังฆวิทยา) 150
3 2.00
6 4.00
23 15.33
0 0.00
0 0.00
118 78.67
32 21.33%
98  โรงเรียนบ้านโนนศรีภิบาล 47
6 12.77
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
37 78.72
10 21.28%
99  โรงเรียนบ้านโสกแดง 91
11 12.09
0 0.00
8 8.79
0 0.00
0 0.00
72 79.12
19 20.88%
100  โรงเรียนบ้านแก่นเท่า 24
1 4.17
1 4.17
3 12.50
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83%
101  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโนนทอง 154
10 6.49
5 3.25
6 3.90
9 5.84
2 1.30
122 79.22
32 20.78%
102  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มศรีโพธิ์ทอง 82
3 3.66
8 9.76
5 6.10
1 1.22
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
103  โรงเรียนชุมชนบ้านลาด(เมือง) 126
12 9.52
0 0.00
14 11.11
0 0.00
0 0.00
100 79.37
26 20.63%
104  โรงเรียนบ้านหัวนา 170
17 10.00
7 4.12
8 4.71
0 0.00
3 1.76
135 79.41
35 20.59%
105  โรงเรียนบ้านแดง 78
6 7.69
2 2.56
8 10.26
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
106  โรงเรียนบ้านโคกกลางบ่อหลุบ 137
5 3.65
0 0.00
4 2.92
19 13.87
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
107  โรงเรียนบ้านสมศรี 50
2 4.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
108  โรงเรียนบ้านเชือกคุยเพ็ก 35
2 5.71
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
109  โรงเรียนบ้านหนองโก 198
34 17.17
0 0.00
5 2.53
0 0.00
0 0.00
159 80.30
39 19.70%
110  โรงเรียนบ้านเม่นใหญ่ 61
7 11.48
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
111  โรงเรียนบ้านเสือกินวัวโคกน้อย 77
4 5.19
11 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 80.52
15 19.48%
112  โรงเรียนบ้านหนองคูณน้ำจั้น 31
1 3.23
0 0.00
5 16.13
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
113  โรงเรียนบ้านเลิงบ่อ 31
3 9.68
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
114  โรงเรียนบ้านอุปราช (คุรุราษฎร์บำรุงศิลป์) 21
1 4.76
0 0.00
3 14.29
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05%
115  โรงเรียนบ้านทัน 48
5 10.42
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
116  โรงเรียนบ้านกำพี้เหล่ากาเจริญศิลป์ 124
10 8.06
8 6.45
5 4.03
0 0.00
0 0.00
101 81.45
23 18.55%
117  โรงเรียนบ้านกุดแคน 55
3 5.45
4 7.27
1 1.82
1 1.82
1 1.82
45 81.82
10 18.18%
118  โรงเรียนบ้านเหล่าตามาอุดมชัย 105
6 5.71
9 8.57
1 0.95
3 2.86
0 0.00
86 81.90
19 18.10%
119  โรงเรียนบ้านดอนก่อ 117
6 5.13
1 0.85
12 10.26
2 1.71
0 0.00
96 82.05
21 17.95%
120  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองจิกท่าแร่ 45
0 0.00
0 0.00
8 17.78
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
121  โรงเรียนบ้านหนองแวง-หนองตุ 107
6 5.61
6 5.61
5 4.67
1 0.93
1 0.93
88 82.24
19 17.76%
122  โรงเรียนบ้านโขงกุดหวาย 17
0 0.00
0 0.00
3 17.65
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65%
123  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กบุ่งเบาสามัคคี 114
8 7.02
1 0.88
11 9.65
0 0.00
0 0.00
94 82.46
20 17.54%
124  โรงเรียนบ้านยางสามัคคี 69
2 2.90
2 2.90
3 4.35
2 2.90
3 4.35
57 82.61
12 17.39%
125  โรงเรียนบ้านหนองแก 80
5 6.25
2 2.50
4 5.00
2 2.50
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
126  โรงเรียนบ้านหนองหล่ม 93
10 10.75
1 1.08
4 4.30
0 0.00
0 0.00
78 83.87
15 16.13%
127  โรงเรียนบ้านป่ากุงหนานาเจริญ 87
1 1.15
8 9.20
4 4.60
1 1.15
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
128  โรงเรียนบ้านโดท่างาม 69
0 0.00
5 7.25
6 8.70
0 0.00
0 0.00
58 84.06
11 15.94%
129  โรงเรียนบ้านขีศรีสง่าโนนเสียว 120
11 9.17
2 1.67
5 4.17
1 0.83
0 0.00
101 84.17
19 15.83%
130  โรงเรียนบ้านหนองเขื่อนช้าง 65
2 3.08
2 3.08
4 6.15
2 3.08
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
131  โรงเรียนบ้านโนนแดงมะขามหวาน 87
3 3.45
1 1.15
8 9.20
0 0.00
1 1.15
74 85.06
13 14.94%
132  โรงเรียนบ้านไส้จ่อ 87
6 6.90
2 2.30
4 4.60
1 1.15
0 0.00
74 85.06
13 14.94%
133  โรงเรียนบ้านยาง(ยางทวงวิทยา) 94
5 5.32
2 2.13
7 7.45
0 0.00
0 0.00
80 85.11
14 14.89%
134  โรงเรียนขามเรียงเขียบโนนแสบงดอนมัน 184
10 5.43
1 0.54
11 5.98
3 1.63
2 1.09
157 85.33
27 14.67%
135  โรงเรียนบ้านโคกไร่ 75
5 6.67
3 4.00
3 4.00
0 0.00
0 0.00
64 85.33
11 14.67%
136  โรงเรียนบ้านภูดิน 90
8 8.89
4 4.44
1 1.11
0 0.00
0 0.00
77 85.56
13 14.44%
137  โรงเรียนบ้านนานกเขียน 56
3 5.36
2 3.57
3 5.36
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
138  โรงเรียนบ้านม่วงขี้เหล็กยานาง 133
1 0.75
0 0.00
14 10.53
2 1.50
2 1.50
114 85.71
19 14.29%
139  โรงเรียนบ้านเขวา(รัฐประชาวิทยากร) 56
5 8.93
0 0.00
3 5.36
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29%
140  โรงเรียนบ้านโนนเกษตร 172
0 0.00
0 0.00
21 12.21
3 1.74
0 0.00
148 86.05
24 13.95%
141  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(บรบือ) 58
3 5.17
0 0.00
5 8.62
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
142  โรงเรียนบ้านหนองโจดสวนมอน 59
1 1.69
0 0.00
7 11.86
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
143  โรงเรียนบ้านโคกล่ามหมากหญ้าท่าสำราญ 59
0 0.00
0 0.00
8 13.56
0 0.00
0 0.00
51 86.44
8 13.56%
144  โรงเรียนบ้านดอนตูมดอนโด 38
0 0.00
2 5.26
1 2.63
1 2.63
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
145  โรงเรียนบ้านหนองตื่น 99
3 3.03
0 0.00
9 9.09
1 1.01
0 0.00
86 86.87
13 13.13%
146  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
1 3.23
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
147  โรงเรียนบ้านกุดซุย 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
148  โรงเรียนบ้านสมศรีมะแปบประชาบำรุง 67
2 2.99
3 4.48
0 0.00
0 0.00
3 4.48
59 88.06
8 11.94%
149  โรงเรียนโรงเรียนบ้านแดงน้อย 17
0 0.00
2 11.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76%
150  โรงเรียนบ้านโนนราษีฝางวิทยา 133
3 2.26
3 2.26
4 3.01
3 2.26
2 1.50
118 88.72
15 11.28%
151  โรงเรียนบ้านร่วมใจ 1 63
3 4.76
0 0.00
4 6.35
0 0.00
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
152  โรงเรียนบ้านโพนงาม 18
0 0.00
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11%
153  โรงเรียนชุมชนบ้านมะค่า 140
4 2.86
2 1.43
6 4.29
2 1.43
1 0.71
125 89.29
15 10.71%
154  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 56
2 3.57
0 0.00
4 7.14
0 0.00
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
155  โรงเรียนบ้านหนองโนอีดำ 113
2 1.77
0 0.00
5 4.42
5 4.42
0 0.00
101 89.38
12 10.62%
156  โรงเรียนบ้านหัวช้างหนองแสง 85
2 2.35
2 2.35
4 4.71
1 1.18
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
157  โรงเรียนบ้านหนองสิม 95
3 3.16
4 4.21
3 3.16
0 0.00
0 0.00
85 89.47
10 10.53%
158  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กดงเค็งวิทยา 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
159  โรงเรียนบ้านนาแพงดอนไฮ 30
2 6.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00%
160  โรงเรียนบ้านดอนหน่อง 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
1 3.23
0 0.00
28 90.32
3 9.68%
161  โรงเรียนบ้านซองแมว 83
0 0.00
8 9.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 90.36
8 9.64%
162  โรงเรียนบ้านหัวขัวโพธิ์ศรี 52
1 1.92
0 0.00
3 5.77
1 1.92
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
163  โรงเรียนบ้านวังบัวสามัคคีวิทยา 88
3 3.41
2 2.27
3 3.41
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
164  โรงเรียนบ้านโคกศรี 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
165  โรงเรียนบ้านเขวาใหญ่ 146
3 2.05
2 1.37
2 1.37
3 2.05
3 2.05
133 91.10
13 8.90%
166  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 46
0 0.00
0 0.00
4 8.70
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
167  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.33
33 91.67
3 8.33%
168  โรงเรียนบ้านสงเปลือยโพธิ์สระแก้ว 49
0 0.00
0 0.00
4 8.16
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16%
169  โรงเรียนบ้านม่วงโพธิ์ศรี 37
1 2.70
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
170  โรงเรียนบ้านโคกลิ่น 25
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
172  โรงเรียนบ้านดอนนาห้วยซัน 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
173  โรงเรียนบ้านน้ำใสม่วงวิทยา 113
6 5.31
1 0.88
1 0.88
0 0.00
0 0.00
105 92.92
8 7.08%
174  โรงเรียนบ้านหนองโดนหอกลอง 85
1 1.18
3 3.53
1 1.18
0 0.00
1 1.18
79 92.94
6 7.06%
175  โรงเรียนบ้านหนองค้อสวนอ้อย 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
176  โรงเรียนบ้านวังไผ่ป่าจั่น 31
1 3.23
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
177  โรงเรียนโรงเรียนบ้านดอนเวียงจันทน์ 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
0 0.00
0 0.00
77 93.90
5 6.10%
178  โรงเรียนโรงเรียนบ้านเป้า 83
3 3.61
0 0.00
2 2.41
0 0.00
0 0.00
78 93.98
5 6.02%
179  โรงเรียนบ้านบกพร้าว 52
2 3.85
0 0.00
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
180  โรงเรียนบ้านเก่าน้อยหนองเส็งหินลาด 123
2 1.63
2 1.63
1 0.81
2 1.63
0 0.00
116 94.31
7 5.69%
181  โรงเรียนบ้านเหล่าโง้ง 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
0 0.00
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
182  โรงเรียนบ้านศาลา 43
2 4.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 95.35
2 4.65%
183  โรงเรียนบ้านหนองคู 156
4 2.56
2 1.28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
150 96.15
6 3.85%
184  โรงเรียนบ้านท่าปะทายโนนตูม 80
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
0 0.00
78 97.50
2 2.50%
185  โรงเรียนบ้านบุ่งคล้าท่างาม 51
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 98.04
1 1.96%
186  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงดอนอิจันทร์ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
188  โรงเรียนบ้านลิ้นฟ้า 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
189  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านหนองโพด 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านหมี่เหล่าน้อย 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านหัวหนอง 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
99 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านเปลือยน้ำสามัคคี 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนวันครู 2502 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนอนุบาลบรบือ 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านไผ่น้ำเที่ยง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,388 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,784 7.97
เตี้ย  1,224 5.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,155 9.63
ผอมและเตี้ย  874 3.90
อ้วนและเตี้ย  772 3.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,579 69.59
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,809 คน


30.41%


Powered By www.thaieducation.net