ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 107 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 107 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตาดเสี้ยว 58
14 24.14
7 12.07
16 27.59
2 3.45
11 18.97
8 13.79
50 86.21%
2  โรงเรียนบ้านหินสอ 21
2 9.52
5 23.81
2 9.52
4 19.05
3 14.29
5 23.81
16 76.19%
3  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 29
4 13.79
4 13.79
5 17.24
4 13.79
4 13.79
8 27.59
21 72.41%
4  โรงเรียนบ้านด่านดู่ 15
5 33.33
3 20.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
5 33.33
10 66.67%
5  โรงเรียนบ้านแสงภา 65
17 26.15
12 18.46
0 0.00
5 7.69
4 6.15
27 41.54
38 58.46%
6  โรงเรียนบ้านโป่งกวาง 36
7 19.44
3 8.33
2 5.56
7 19.44
2 5.56
15 41.67
21 58.33%
7  โรงเรียนบ้านกลาง(นาแห้ว) 60
18 30.00
4 6.67
8 13.33
2 3.33
0 0.00
28 46.67
32 53.33%
8  โรงเรียนบ้านนาทุ่ม 77
8 10.39
11 14.29
15 19.48
4 5.19
3 3.90
36 46.75
41 53.25%
9  โรงเรียนบ้านกกเหี่ยน 12
1 8.33
4 33.33
0 0.00
0 0.00
1 8.33
6 50.00
6 50.00%
10  โรงเรียนบ้านสานตมมิตรภาพที่ 101 48
5 10.42
6 12.50
8 16.67
5 10.42
0 0.00
24 50.00
24 50.00%
11  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ภูเรือ) 78
13 16.67
11 14.10
8 10.26
7 8.97
0 0.00
39 50.00
39 50.00%
12  โรงเรียนบ้านห้วยมุ่น 215
31 14.42
25 11.63
31 14.42
7 3.26
10 4.65
111 51.63
104 48.37%
13  โรงเรียนบ้านร่องจิก 65
12 18.46
5 7.69
12 18.46
2 3.08
0 0.00
34 52.31
31 47.69%
14  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 11
2 18.18
0 0.00
3 27.27
0 0.00
0 0.00
6 54.55
5 45.45%
15  โรงเรียนอนุบาลด่านซ้าย 917
40 4.36
93 10.14
58 6.32
133 14.50
85 9.27
508 55.40
409 44.60%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านนาพึง 67
18 26.87
4 5.97
6 8.96
1 1.49
0 0.00
38 56.72
29 43.28%
17  โรงเรียนบ้านนาทอง 49
9 18.37
4 8.16
3 6.12
4 8.16
1 2.04
28 57.14
21 42.86%
18  โรงเรียนบ้านถ้ำมูล 19
2 10.53
2 10.53
2 10.53
2 10.53
0 0.00
11 57.89
8 42.11%
19  โรงเรียนบ้านหนองแซง 12
1 8.33
2 16.67
0 0.00
1 8.33
1 8.33
7 58.33
5 41.67%
20  โรงเรียนบ้านนาแห้ว 62
12 19.35
5 8.06
6 9.68
0 0.00
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
21  โรงเรียนบ้านโป่งชี 74
7 9.46
6 8.11
4 5.41
4 5.41
6 8.11
47 63.51
27 36.49%
22  โรงเรียนบ้านทุ่งเทิง 94
6 6.38
5 5.32
3 3.19
11 11.70
8 8.51
61 64.89
33 35.11%
23  โรงเรียนบ้านแก่งแล่น 79
7 8.86
4 5.06
15 18.99
1 1.27
0 0.00
52 65.82
27 34.18%
24  โรงเรียนบ้านหนองบง 231
13 5.63
4 1.73
25 10.82
33 14.29
0 0.00
156 67.53
75 32.47%
25  โรงเรียนบ้านลาดค่าง 22
4 18.18
3 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 68.18
7 31.82%
26  โรงเรียนบ้านแก่วตาว 41
3 7.32
3 7.32
2 4.88
3 7.32
2 4.88
28 68.29
13 31.71%
27  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ภูเรือ) 16
2 12.50
1 6.25
0 0.00
2 12.50
0 0.00
11 68.75
5 31.25%
28  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำผัก 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
1 7.69
1 7.69
9 69.23
4 30.77%
29  โรงเรียนบ้านห้วยผักเน่า 17
2 11.76
2 11.76
0 0.00
1 5.88
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
30  โรงเรียนบ้านนาขามป้อม 28
3 10.71
0 0.00
5 17.86
0 0.00
0 0.00
20 71.43
8 28.57%
31  โรงเรียนบ้านน้ำพุ 35
1 2.86
2 5.71
4 11.43
1 2.86
2 5.71
25 71.43
10 28.57%
32  โรงเรียนบ้านวังเป่ง 26
2 7.69
1 3.85
3 11.54
1 3.85
0 0.00
19 73.08
7 26.92%
33  โรงเรียนบ้านชั่งสี่ 15
1 6.67
0 0.00
3 20.00
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
34  โรงเรียนบ้านปากหมัน 15
3 20.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
35  โรงเรียนบ้านวังเวิน 60
5 8.33
3 5.00
6 10.00
2 3.33
0 0.00
44 73.33
16 26.67%
36  โรงเรียนบ้านแก่งม่วง(ด่านซ้าย) 30
2 6.67
2 6.67
3 10.00
1 3.33
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
37  โรงเรียนบ้านหนองอุมลัว 34
1 2.94
2 5.88
5 14.71
1 2.94
0 0.00
25 73.53
9 26.47%
38  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 65
8 12.31
1 1.54
8 12.31
0 0.00
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
39  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์แสนเอี้ยม 121
11 9.09
7 5.79
6 4.96
7 5.79
0 0.00
90 74.38
31 25.62%
40  โรงเรียนบุญลักษณ์อุปถัมภ์ 82
5 6.10
4 4.88
3 3.66
6 7.32
3 3.66
61 74.39
21 25.61%
41  โรงเรียนบ้านโคกงาม 259
14 5.41
13 5.02
11 4.25
11 4.25
17 6.56
193 74.52
66 25.48%
42  โรงเรียนบ้านท่อน 24
4 16.67
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
18 75.00
6 25.00%
43  โรงเรียนบ้านหนองผือ 56
4 7.14
2 3.57
3 5.36
0 0.00
5 8.93
42 75.00
14 25.00%
44  โรงเรียนบ้านแก่วตาว(นาดี) 12
1 8.33
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
9 75.00
3 25.00%
45  โรงเรียนบ้านผึ้ง 49
3 6.12
1 2.04
8 16.33
0 0.00
0 0.00
37 75.51
12 24.49%
46  โรงเรียนบ้านเหล่ากอหก 78
0 0.00
11 14.10
8 10.26
0 0.00
0 0.00
59 75.64
19 24.36%
47  โรงเรียนบ้านกกโพธิ์วังกำ 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
3 12.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00%
48  โรงเรียนบ้านนาลานข้าว 34
2 5.88
2 5.88
2 5.88
2 5.88
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
49  โรงเรียนบ้านนาผักก้าม 64
5 7.81
5 7.81
4 6.25
1 1.56
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
50  โรงเรียนบ้านโพนสูง 77
4 5.19
5 6.49
1 1.30
0 0.00
8 10.39
59 76.62
18 23.38%
51  โรงเรียนบ้านห้วยปลาฝา 35
2 5.71
3 8.57
3 8.57
0 0.00
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
52  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 27
0 0.00
0 0.00
6 22.22
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22%
53  โรงเรียนบ้านกลาง(ภูเรือ) 107
1 0.93
10 9.35
8 7.48
4 3.74
0 0.00
84 78.50
23 21.50%
54  โรงเรียนบ้านซำทอง 42
3 7.14
3 7.14
3 7.14
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
55  โรงเรียนบ้านปลาบ่า 106
10 9.43
1 0.94
11 10.38
0 0.00
0 0.00
84 79.25
22 20.75%
56  โรงเรียนบ้านเหมืองแพร่ 170
9 5.29
7 4.12
19 11.18
0 0.00
0 0.00
135 79.41
35 20.59%
57  โรงเรียนบ้านน้ำหมัน 49
3 6.12
2 4.08
5 10.20
0 0.00
0 0.00
39 79.59
10 20.41%
58  โรงเรียนบ้านกกสะตี 74
3 4.05
5 6.76
5 6.76
2 2.70
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
59  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 15
1 6.67
0 0.00
2 13.33
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
60  โรงเรียนบ้านน้ำพุง 35
0 0.00
2 5.71
5 14.29
0 0.00
0 0.00
28 80.00
7 20.00%
61  โรงเรียนชุมชนภูเรือ 336
18 5.36
11 3.27
34 10.12
2 0.60
0 0.00
271 80.65
65 19.35%
62  โรงเรียนบ้านปากแดง 111
5 4.50
9 8.11
7 6.31
0 0.00
0 0.00
90 81.08
21 18.92%
63  โรงเรียนบ้านหัวนาแหลม 32
1 3.13
1 3.13
3 9.38
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75%
64  โรงเรียนบ้านศาลาน้อย 22
1 4.55
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
65  โรงเรียนบ้านโพนหนอง 11
1 9.09
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
66  โรงเรียนบ้านแก่งเกลี้ยง 79
9 11.39
1 1.27
4 5.06
0 0.00
0 0.00
65 82.28
14 17.72%
67  โรงเรียนบ้านโคก 72
0 0.00
0 0.00
12 16.67
0 0.00
0 0.00
60 83.33
12 16.67%
68  โรงเรียนบ้านโป่ง 30
4 13.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
69  โรงเรียนบ้านหนองสนุ่น 25
0 0.00
0 0.00
2 8.00
2 8.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00%
70  โรงเรียนบ้านนาดี 19
0 0.00
1 5.26
0 0.00
0 0.00
2 10.53
16 84.21
3 15.79%
71  โรงเรียนบ้านแก่งครก 19
0 0.00
0 0.00
3 15.79
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
72  โรงเรียนบ้านห้วยทอง 47
3 6.38
2 4.26
1 2.13
0 0.00
1 2.13
40 85.11
7 14.89%
73  โรงเรียนบ้านแก่ง 89
2 2.25
1 1.12
5 5.62
1 1.12
4 4.49
76 85.39
13 14.61%
74  โรงเรียนด่านซ้าย 111
5 4.50
4 3.60
7 6.31
0 0.00
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
75  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำเมย 21
0 0.00
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
76  โรงเรียนบ้านเครือคู้ 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
77  โรงเรียนบ้านห้วยลาด(ด่านซ้าย) 57
5 8.77
1 1.75
2 3.51
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04%
78  โรงเรียนบ้านทับกี่ 124
6 4.84
3 2.42
2 1.61
2 1.61
4 3.23
107 86.29
17 13.71%
79  โรงเรียนบ้านนาเจียง 81
2 2.47
5 6.17
3 3.70
0 0.00
1 1.23
70 86.42
11 13.58%
80  โรงเรียนบ้านถ้ำพระ 37
3 8.11
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
81  โรงเรียนบ้านนาคูณ 46
3 6.52
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
82  โรงเรียนบ้านบ่อเหมืองน้อย 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50%
83  โรงเรียนบ้านไฮตาก 24
0 0.00
1 4.17
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
84  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำใส 35
2 5.71
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
85  โรงเรียนบ้านบง 32
0 0.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
86  โรงเรียนบ้านป่าสะแข 46
1 2.17
2 4.35
1 2.17
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
87  โรงเรียนบ้านวังยาว 51
3 5.88
0 0.00
1 1.96
0 0.00
0 0.00
47 92.16
4 7.84%
88  โรงเรียนบ้านนาข่า 26
1 3.85
0 0.00
1 3.85
0 0.00
0 0.00
24 92.31
2 7.69%
89  โรงเรียนบ้านโคนผง 61
1 1.64
1 1.64
2 3.28
0 0.00
0 0.00
57 93.44
4 6.56%
90  โรงเรียนบ้านปากโป่ง 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
91  โรงเรียนบ้านน้ำเย็น 92
0 0.00
0 0.00
5 5.43
0 0.00
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
92  โรงเรียนบ้านนาลึ่ง 58
1 1.72
0 0.00
2 3.45
0 0.00
0 0.00
55 94.83
3 5.17%
93  โรงเรียนบ้านห้วยติ้ว 21
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76%
94  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 49
0 0.00
1 2.04
1 2.04
0 0.00
0 0.00
47 95.92
2 4.08%
95  โรงเรียนบ้านตูบค้อ 155
4 2.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.29
149 96.13
6 3.87%
96  โรงเรียนบ้านปางคอม 30
0 0.00
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
29 96.67
1 3.33%
97  โรงเรียนบ้านหินแลบ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
98  โรงเรียนบ้านสองคอน 33
0 0.00
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
32 96.97
1 3.03%
99  โรงเรียนบ้านนาหมูม่น 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.86
0 0.00
34 97.14
1 2.86%
100  โรงเรียนบ้านกกจาน 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
101  โรงเรียนบ้านนามาลา 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00%
102  โรงเรียนบ้านนาหว้าน้อย 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00%
103  โรงเรียนบ้านวังบอน 1
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 100.00
0 0.00%
104  โรงเรียนบ้านห้วยตาด 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
105  โรงเรียนบ้านหนองหวาย 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00%
106  โรงเรียนบ้านหัวด่านนาปูน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
107  โรงเรียนเย็นศิระบ้านหมากแข้ง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  6,766 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  460 6.80
เตี้ย  382 5.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  512 7.57
ผอมและเตี้ย  297 4.39
อ้วนและเตี้ย  191 2.82
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,924 72.78
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,842 คน


27.22%


Powered By www.thaieducation.net