ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.เลย เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 157 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 157 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านพวยเด้งสันติสุข 126
22 17.46
16 12.70
19 15.08
16 12.70
34 26.98
19 15.08
107 84.92%
2  โรงเรียนบ้านโคกแฝก 13
3 23.08
3 23.08
1 7.69
3 23.08
0 0.00
3 23.08
10 76.92%
3  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ใต้ 75
13 17.33
9 12.00
14 18.67
6 8.00
6 8.00
27 36.00
48 64.00%
4  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 30.16
21 33.33
23 36.51
40 63.49%
5  โรงเรียนบ้านวังแท่น 164
39 23.78
35 21.34
16 9.76
13 7.93
0 0.00
61 37.20
103 62.80%
6  โรงเรียนบ้านศรีรักษา 63
5 7.94
19 30.16
1 1.59
4 6.35
9 14.29
25 39.68
38 60.32%
7  โรงเรียนบ้านขอนยาง 60
15 25.00
13 21.67
8 13.33
0 0.00
0 0.00
24 40.00
36 60.00%
8  โรงเรียนผานาง-ผาเกิ้ง 53
13 24.53
9 16.98
3 5.66
5 9.43
0 0.00
23 43.40
30 56.60%
9  โรงเรียนบ้านแก่งหินกกสะทอน 47
0 0.00
17 36.17
9 19.15
0 0.00
0 0.00
21 44.68
26 55.32%
10  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 131
19 14.50
12 9.16
10 7.63
30 22.90
1 0.76
59 45.04
72 54.96%
11  โรงเรียนบ้านห้วยทรายคำ 124
21 16.94
18 14.52
17 13.71
10 8.06
0 0.00
58 46.77
66 53.23%
12  โรงเรียนบ้านนาเหมือดแอ่ 71
2 2.82
6 8.45
2 2.82
17 23.94
10 14.08
34 47.89
37 52.11%
13  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 153
10 6.54
12 7.84
10 6.54
22 14.38
22 14.38
77 50.33
76 49.67%
14  โรงเรียนบ้านศรีอุบลพัฒนา 109
19 17.43
12 11.01
13 11.93
8 7.34
1 0.92
56 51.38
53 48.62%
15  โรงเรียนบ้านวังกกเดื่อ 169
18 10.65
28 16.57
13 7.69
14 8.28
8 4.73
88 52.07
81 47.93%
16  โรงเรียนชุมชนบ้านทรายขาว 180
24 13.33
12 6.67
8 4.44
24 13.33
17 9.44
95 52.78
85 47.22%
17  โรงเรียนบ้านขอนแก่นโนนสวรรค์ 161
21 13.04
11 6.83
37 22.98
7 4.35
0 0.00
85 52.80
76 47.20%
18  โรงเรียนบ้านผาหวาย 124
17 13.71
18 14.52
10 8.06
10 8.06
0 0.00
69 55.65
55 44.35%
19  โรงเรียนชุมชนบ้านผานกเค้า 176
31 17.61
30 17.05
16 9.09
0 0.00
0 0.00
99 56.25
77 43.75%
20  โรงเรียนบ้านโคกสว่างป่าไม้งาม 90
9 10.00
9 10.00
6 6.67
9 10.00
6 6.67
51 56.67
39 43.33%
21  โรงเรียนบ้านเพิ่ม 226
27 11.95
29 12.83
24 10.62
12 5.31
4 1.77
130 57.52
96 42.48%
22  โรงเรียนบ้านหนองตานา 99
17 17.17
8 8.08
3 3.03
7 7.07
7 7.07
57 57.58
42 42.42%
23  โรงเรียนบ้านวังม่วง 275
25 9.09
14 5.09
16 5.82
31 11.27
30 10.91
159 57.82
116 42.18%
24  โรงเรียนบ้านผาฆ้อง 31
2 6.45
5 16.13
6 19.35
0 0.00
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
25  โรงเรียนบ้านโป่งศรีโทน 148
10 6.76
10 6.76
25 16.89
3 2.03
14 9.46
86 58.11
62 41.89%
26  โรงเรียนวังน้ำพุ 27
8 29.63
0 0.00
3 11.11
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74%
27  โรงเรียนบ้านนาล้อม 57
11 19.30
9 15.79
3 5.26
0 0.00
0 0.00
34 59.65
23 40.35%
28  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อน้อย 53
5 9.43
2 3.77
8 15.09
1 1.89
5 9.43
32 60.38
21 39.62%
29  โรงเรียนบ้านโคกขมิ้น 101
12 11.88
12 11.88
10 9.90
5 4.95
1 0.99
61 60.40
40 39.60%
30  โรงเรียนบ้านหนองบัว 270
9 3.33
12 4.44
26 9.63
21 7.78
38 14.07
164 60.74
106 39.26%
31  โรงเรียนบ้านหนองแต้หนองโก 130
12 9.23
17 13.08
9 6.92
7 5.38
5 3.85
80 61.54
50 38.46%
32  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคัน 324
68 20.99
27 8.33
21 6.48
6 1.85
2 0.62
200 61.73
124 38.27%
33  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 4 (บ้านหนองหญ้าปล้อง) 42
2 4.76
5 11.90
4 9.52
4 9.52
1 2.38
26 61.90
16 38.10%
34  โรงเรียนบ้านตาดข่า 135
14 10.37
13 9.63
9 6.67
8 5.93
7 5.19
84 62.22
51 37.78%
35  โรงเรียนบ้านปากปวน 222
27 12.16
16 7.21
35 15.77
5 2.25
0 0.00
139 62.61
83 37.39%
36  โรงเรียนบ้านโนนปอแดง 464
39 8.41
56 12.07
17 3.66
39 8.41
17 3.66
296 63.79
168 36.21%
37  โรงเรียนบ้านซำกกค้อ 117
11 9.40
8 6.84
13 11.11
6 5.13
3 2.56
76 64.96
41 35.04%
38  โรงเรียนบ้านดงน้อย 100
10 10.00
9 9.00
9 9.00
6 6.00
1 1.00
65 65.00
35 35.00%
39  โรงเรียนบ้านแก่งศรีภูมิ 215
22 10.23
21 9.77
21 9.77
11 5.12
0 0.00
140 65.12
75 34.88%
40  โรงเรียนบ้านโนนป่าซาง 211
19 9.00
12 5.69
23 10.90
9 4.27
10 4.74
138 65.40
73 34.60%
41  โรงเรียนบ้านท่าช้างคล้องหนองอีเปี้ย 170
17 10.00
11 6.47
24 14.12
6 3.53
0 0.00
112 65.88
58 34.12%
42  โรงเรียนบ้านนาวัว 158
28 17.72
6 3.80
13 8.23
4 2.53
2 1.27
105 66.46
53 33.54%
43  โรงเรียนบ้านหนองงิ้วเหล่าแปน 30
2 6.67
2 6.67
2 6.67
2 6.67
2 6.67
20 66.67
10 33.33%
44  โรงเรียนบ้านภูทองลานมันหลัก 160 61
4 6.56
9 14.75
7 11.48
0 0.00
0 0.00
41 67.21
20 32.79%
45  โรงเรียนบ้านซำไฮ 59
6 10.17
4 6.78
1 1.69
4 6.78
4 6.78
40 67.80
19 32.20%
46  โรงเรียนบ้านซำนกจิบ 50
7 14.00
4 8.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00%
47  โรงเรียนบ้านนาอุดม 47
7 14.89
7 14.89
1 2.13
0 0.00
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
48  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 256
18 7.03
14 5.47
32 12.50
14 5.47
0 0.00
178 69.53
78 30.47%
49  โรงเรียนบ้านน้ำจันทร์ 43
0 0.00
5 11.63
7 16.28
0 0.00
1 2.33
30 69.77
13 30.23%
50  โรงเรียนบ้านหนองหมากแก้ว 81
15 18.52
6 7.41
3 3.70
0 0.00
0 0.00
57 70.37
24 29.63%
51  โรงเรียนบ้านไร่พวย มิตรภาพที่ 18 98
6 6.12
15 15.31
7 7.14
0 0.00
1 1.02
69 70.41
29 29.59%
52  โรงเรียนบ้านสวนห้อมผางาม 41
0 0.00
0 0.00
12 29.27
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
53  โรงเรียนบ้านเอราวัณ 1017
55 5.41
36 3.54
190 18.68
15 1.47
0 0.00
721 70.89
296 29.11%
54  โรงเรียนบ้านกกบก 58
3 5.17
2 3.45
8 13.79
3 5.17
0 0.00
42 72.41
16 27.59%
55  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์โปร่งสุวรรณ 120
2 1.67
5 4.17
13 10.83
6 5.00
7 5.83
87 72.50
33 27.50%
56  โรงเรียนบ้านหินเกิ้ง 142
15 10.56
8 5.63
10 7.04
4 2.82
1 0.70
104 73.24
38 26.76%
57  โรงเรียนบ้านน้ำค้อ 30
3 10.00
0 0.00
3 10.00
2 6.67
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
58  โรงเรียนบ้านร่องป่าไผ่ 15
1 6.67
2 13.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
11 73.33
4 26.67%
59  โรงเรียนบ้านนาหลวงยางเดี่ยว 214
0 0.00
12 5.61
22 10.28
20 9.35
3 1.40
157 73.36
57 26.64%
60  โรงเรียนบ้านลาด 188
30 15.96
1 0.53
16 8.51
3 1.60
0 0.00
138 73.40
50 26.60%
61  โรงเรียนบ้านเหว่อฟากห้วยกุดตอเรือ 57
13 22.81
1 1.75
1 1.75
0 0.00
0 0.00
42 73.68
15 26.32%
62  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อโคกสว่าง 97
6 6.19
3 3.09
15 15.46
0 0.00
1 1.03
72 74.23
25 25.77%
63  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ มิตรภาพที่ 120 224
24 10.71
21 9.38
11 4.91
0 0.00
0 0.00
168 75.00
56 25.00%
64  โรงเรียนบ้านนาน้อยแสนสุข 53
0 0.00
4 7.55
2 3.77
7 13.21
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
65  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(ภูกระดึง) 104
0 0.00
5 4.81
16 15.38
4 3.85
0 0.00
79 75.96
25 24.04%
66  โรงเรียนบ้านผาน้อย 71
0 0.00
0 0.00
17 23.94
0 0.00
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
67  โรงเรียนบ้านหนองปาดฟาน 34
1 2.94
4 11.76
2 5.88
0 0.00
1 2.94
26 76.47
8 23.53%
68  โรงเรียนบ้านนาซำแซง 65
1 1.54
1 1.54
0 0.00
5 7.69
8 12.31
50 76.92
15 23.08%
69  โรงเรียนบ้านนาโก 167
7 4.19
11 6.59
17 10.18
1 0.60
1 0.60
130 77.84
37 22.16%
70  โรงเรียนบ้านนาแก 124
4 3.23
15 12.10
7 5.65
0 0.00
1 0.81
97 78.23
27 21.77%
71  โรงเรียนบ้านผาสะนา 37
1 2.70
2 5.41
5 13.51
0 0.00
0 0.00
29 78.38
8 21.62%
72  โรงเรียนบ้านโพนทอง 42
0 0.00
7 16.67
2 4.76
0 0.00
0 0.00
33 78.57
9 21.43%
73  โรงเรียนบ้านเหมืองแบ่ง 279
14 5.02
10 3.58
19 6.81
16 5.73
0 0.00
220 78.85
59 21.15%
74  โรงเรียนอนุบาลชุมชนภูกระดึง 771
26 3.37
45 5.84
60 7.78
32 4.15
0 0.00
608 78.86
163 21.14%
75  โรงเรียนบ้านซำบุ่น 43
2 4.65
0 0.00
6 13.95
0 0.00
1 2.33
34 79.07
9 20.93%
76  โรงเรียนบ้านห้วยส้ม 231
8 3.46
4 1.73
13 5.63
10 4.33
13 5.63
183 79.22
48 20.78%
77  โรงเรียนบ้านสงป่าเปลือย 54
3 5.56
5 9.26
3 5.56
0 0.00
0 0.00
43 79.63
11 20.37%
78  โรงเรียนบ้านทรัพย์เจริญ 25
4 16.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
79  โรงเรียนบ้านปวนพุ 156
5 3.21
8 5.13
8 5.13
4 2.56
6 3.85
125 80.13
31 19.87%
80  โรงเรียนบ้านกุดโง้งวังเดื่อ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.85
4 15.38
21 80.77
5 19.23%
81  โรงเรียนบ้านห้วยหมาก 47
4 8.51
1 2.13
4 8.51
0 0.00
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
82  โรงเรียนบ้านพองหนีบ 68
3 4.41
0 0.00
5 7.35
5 7.35
0 0.00
55 80.88
13 19.12%
83  โรงเรียนบ้านบึงสวรรค์ 48
4 8.33
0 0.00
4 8.33
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
84  โรงเรียนบ้านวังเลาหัวฝาย 203
3 1.48
25 12.32
7 3.45
1 0.49
2 0.99
165 81.28
38 18.72%
85  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่ 104
2 1.92
4 3.85
11 10.58
2 1.92
0 0.00
85 81.73
19 18.27%
86  โรงเรียนบ้านนาฝายนาโพธิ์ 11
2 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
87  โรงเรียนบ้านโคกมน 222
11 4.95
0 0.00
29 13.06
0 0.00
0 0.00
182 81.98
40 18.02%
88  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 118
7 5.93
0 0.00
14 11.86
0 0.00
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
89  โรงเรียนบ้านโนนกกข่า 192
10 5.21
4 2.08
20 10.42
0 0.00
0 0.00
158 82.29
34 17.71%
90  โรงเรียนบ้านห้วยกาบเปลือย 85
5 5.88
0 0.00
10 11.76
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
91  โรงเรียนบ้านนาแปน 165
15 9.09
5 3.03
9 5.45
0 0.00
0 0.00
136 82.42
29 17.58%
92  โรงเรียนบ้านเลยวังไสย์ 109
2 1.83
0 0.00
14 12.84
2 1.83
1 0.92
90 82.57
19 17.43%
93  โรงเรียนบ้านบุ่งตาข่าย 46
2 4.35
1 2.17
2 4.35
1 2.17
2 4.35
38 82.61
8 17.39%
94  โรงเรียนบ้านนาตาดสมสะอาด 117
6 5.13
7 5.98
3 2.56
3 2.56
1 0.85
97 82.91
20 17.09%
95  โรงเรียนบ้านวังสะพุง 293
13 4.44
8 2.73
29 9.90
0 0.00
0 0.00
243 82.94
50 17.06%
96  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 88
5 5.68
2 2.27
2 2.27
4 4.55
2 2.27
73 82.95
15 17.05%
97  โรงเรียนบ้านห้วยสีเสียด 53
5 9.43
0 0.00
4 7.55
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
98  โรงเรียนบ้านป่าบง 136
12 8.82
0 0.00
7 5.15
4 2.94
0 0.00
113 83.09
23 16.91%
99  โรงเรียนบ้านหนองเขียด(เกษตรศาสตร์อนุสรณ์12) 18
0 0.00
0 0.00
3 16.67
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
100  โรงเรียนบ้านอีเลิศ 193
12 6.22
0 0.00
14 7.25
6 3.11
0 0.00
161 83.42
32 16.58%
101  โรงเรียนบ้านอุ่ม 146
6 4.11
0 0.00
18 12.33
0 0.00
0 0.00
122 83.56
24 16.44%
102  โรงเรียนบ้านหมากแข้งกกกอก 49
1 2.04
0 0.00
6 12.24
1 2.04
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
103  โรงเรียนบ้านหนองขาม 43
4 9.30
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
104  โรงเรียนบ้านน้ำทบ 74
7 9.46
0 0.00
5 6.76
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
105  โรงเรียนบ้านโนนภูทอง 99
9 9.09
3 3.03
4 4.04
0 0.00
0 0.00
83 83.84
16 16.16%
106  โรงเรียนบ้านกุดแก 130
4 3.08
12 9.23
5 3.85
0 0.00
0 0.00
109 83.85
21 16.15%
107  โรงเรียนบ้านเล้า 50
1 2.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
108  โรงเรียนบ้านโนน 69
2 2.90
2 2.90
3 4.35
2 2.90
2 2.90
58 84.06
11 15.94%
109  โรงเรียนบ้านห้วยส้มใต้ 116
13 11.21
5 4.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 84.48
18 15.52%
110  โรงเรียนบ้านหนองตูมท่ายาง 59
1 1.69
2 3.39
6 10.17
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
111  โรงเรียนบ้านห้วยผุก 33
1 3.03
2 6.06
2 6.06
0 0.00
0 0.00
28 84.85
5 15.15%
112  โรงเรียนบ้านหนองนอ 86
8 9.30
2 2.33
3 3.49
0 0.00
0 0.00
73 84.88
13 15.12%
113  โรงเรียนบ้านกกเกลี้ยง 20
0 0.00
0 0.00
3 15.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
114  โรงเรียนโคกสง่า 115
0 0.00
2 1.74
6 5.22
9 7.83
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
115  โรงเรียนบ้านนาดินดำ 63
4 6.35
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
54 85.71
9 14.29%
116  โรงเรียนบ้านซำไคร้ 44
3 6.82
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
117  โรงเรียนบ้านห้วยคะมะ 119
5 4.20
3 2.52
3 2.52
4 3.36
1 0.84
103 86.55
16 13.45%
118  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 66
3 4.55
0 0.00
4 6.06
0 0.00
1 1.52
58 87.88
8 12.12%
119  โรงเรียนบ้านดงน้อยโคกหนองแก 67
8 11.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
120  โรงเรียนบ้านนาอ่างคำ 101
2 1.98
3 2.97
6 5.94
1 0.99
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
121  โรงเรียนบ้านนามูลตุ่น 87
5 5.75
3 3.45
0 0.00
2 2.30
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
122  โรงเรียนบ้านผาสามยอด(เอราวัณ) 48
1 2.08
1 2.08
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
123  โรงเรียนบ้านผาขาว 184
0 0.00
1 0.54
16 8.70
2 1.09
0 0.00
165 89.67
19 10.33%
124  โรงเรียนบ้านวังไหโนนสมบูรณ์ 97
0 0.00
0 0.00
4 4.12
6 6.19
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
125  โรงเรียนบ้านโนนสว่างโสกนกไก่นา 109
0 0.00
3 2.75
8 7.34
0 0.00
0 0.00
98 89.91
11 10.09%
126  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่เหนือ 101
5 4.95
2 1.98
2 1.98
1 0.99
0 0.00
91 90.10
10 9.90%
127  โรงเรียนบ้านไร่ศรีอุบล 174
2 1.15
3 1.72
12 6.90
0 0.00
0 0.00
157 90.23
17 9.77%
128  โรงเรียนบ้านหนองตูม 72
3 4.17
1 1.39
1 1.39
2 2.78
0 0.00
65 90.28
7 9.72%
129  โรงเรียนเจียรวนนท์อุทิศ 3 157
0 0.00
3 1.91
12 7.64
0 0.00
0 0.00
142 90.45
15 9.55%
130  โรงเรียนบ้านกกซ้อ 43
0 0.00
0 0.00
4 9.30
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
131  โรงเรียนบ้านกุดลันน้อยคีรี 86
0 0.00
0 0.00
8 9.30
0 0.00
0 0.00
78 90.70
8 9.30%
132  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมเล้า 55
2 3.64
0 0.00
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
133  โรงเรียนบ้านหนองอีเก้ง 68
2 2.94
1 1.47
1 1.47
1 1.47
1 1.47
62 91.18
6 8.82%
134  โรงเรียนบ้านศรีวิไลท่าสวนยา 24
0 0.00
1 4.17
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33%
135  โรงเรียนบ้านห้วยป่าน 66
1 1.52
0 0.00
4 6.06
0 0.00
0 0.00
61 92.42
5 7.58%
136  โรงเรียนบ้านโคกศรีเจริญ 133
2 1.50
2 1.50
2 1.50
2 1.50
2 1.50
123 92.48
10 7.52%
137  โรงเรียนบ้านหัวขัว 40
1 2.50
0 0.00
1 2.50
0 0.00
1 2.50
37 92.50
3 7.50%
138  โรงเรียนบ้านห้วยเป้าเหนือ 82
2 2.44
0 0.00
3 3.66
0 0.00
1 1.22
76 92.68
6 7.32%
139  โรงเรียนบ้านนาอีเลิศ 43
0 0.00
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
40 93.02
3 6.98%
140  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 75
3 4.00
0 0.00
2 2.67
0 0.00
0 0.00
70 93.33
5 6.67%
141  โรงเรียนเลยตาดโนนพัฒนา 152
3 1.97
3 1.97
1 0.66
2 1.32
1 0.66
142 93.42
10 6.58%
142  โรงเรียนบ้านสวนปอ 95
0 0.00
2 2.11
4 4.21
0 0.00
0 0.00
89 93.68
6 6.32%
143  โรงเรียนบ้านซำพร้าว 84
2 2.38
0 0.00
2 2.38
1 1.19
0 0.00
79 94.05
5 5.95%
144  โรงเรียนชุมชนหนองหิน 418
19 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
399 95.45
19 4.55%
145  โรงเรียนบ้านวังลานวังทอง 90
0 0.00
0 0.00
3 3.33
1 1.11
0 0.00
86 95.56
4 4.44%
146  โรงเรียนบ้านโนนกกจาน 92
1 1.09
0 0.00
3 3.26
0 0.00
0 0.00
88 95.65
4 4.35%
147  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 94
2 2.13
1 1.06
1 1.06
0 0.00
0 0.00
90 95.74
4 4.26%
148  โรงเรียนบ้านซำบ่าง 51
1 1.96
1 1.96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
149  โรงเรียนบ้านห้วยเดื่อเหนือ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23%
150  โรงเรียนบ้านแสนสุข 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.23
0 0.00
60 96.77
2 3.23%
151  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 49 (บ้านวงเวียน) 94
1 1.06
0 0.00
2 2.13
0 0.00
0 0.00
91 96.81
3 3.19%
152  โรงเรียนบ้านวังยาง 64
0 0.00
1 1.56
0 0.00
1 1.56
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
153  โรงเรียนบ้านนายาง 61
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
154  โรงเรียนชุมชนวังสะพุง 722
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
722 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านซำม่วง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านบุ่งค้อ 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านโคกผักหวาน 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,760 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,252 6.67
เตี้ย  995 5.30
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,463 7.80
ผอมและเตี้ย  634 3.38
อ้วนและเตี้ย  355 1.89
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,061 74.95
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,699 คน


25.05%


Powered By www.thaieducation.net