ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 55
24 43.64
8 14.55
0 0.00
17 30.91
6 10.91
0 0.00
55 100.00%
2  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 41
7 17.07
8 19.51
10 24.39
12 29.27
4 9.76
0 0.00
41 100.00%
3  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 9
0 0.00
2 22.22
3 33.33
4 44.44
0 0.00
0 0.00
9 100.00%
4  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 137
17 12.41
36 26.28
36 26.28
16 11.68
16 11.68
16 11.68
121 88.32%
5  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 118
37 31.36
25 21.19
16 13.56
14 11.86
8 6.78
18 15.25
100 84.75%
6  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 135
24 17.78
10 7.41
13 9.63
34 25.19
23 17.04
31 22.96
104 77.04%
7  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 122
85 69.67
0 0.00
8 6.56
0 0.00
0 0.00
29 23.77
93 76.23%
8  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 77
33 42.86
10 12.99
6 7.79
3 3.90
4 5.19
21 27.27
56 72.73%
9  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 332
32 9.64
21 6.33
33 9.94
53 15.96
95 28.61
98 29.52
234 70.48%
10  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 101
14 13.86
6 5.94
13 12.87
9 8.91
21 20.79
38 37.62
63 62.38%
11  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 57
12 21.05
10 17.54
3 5.26
10 17.54
0 0.00
22 38.60
35 61.40%
12  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 75
12 16.00
19 25.33
2 2.67
11 14.67
1 1.33
30 40.00
45 60.00%
13  โรงเรียนบ้านนาไฮ 70
11 15.71
13 18.57
9 12.86
6 8.57
3 4.29
28 40.00
42 60.00%
14  โรงเรียนบ้านคำด้วง 106
26 24.53
13 12.26
11 10.38
9 8.49
4 3.77
43 40.57
63 59.43%
15  โรงเรียนบ้านหัวขัว 110
13 11.82
18 16.36
17 15.45
9 8.18
6 5.45
47 42.73
63 57.27%
16  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 93
22 23.66
21 22.58
7 7.53
0 0.00
0 0.00
43 46.24
50 53.76%
17  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 213
23 10.80
14 6.57
11 5.16
35 16.43
25 11.74
105 49.30
108 50.70%
18  โรงเรียนบ้านข่า 52
1 1.92
19 36.54
3 5.77
2 3.85
1 1.92
26 50.00
26 50.00%
19  โรงเรียนบ้านนายูง 179
29 16.20
11 6.15
21 11.73
16 8.94
9 5.03
93 51.96
86 48.04%
20  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 93
10 10.75
11 11.83
7 7.53
7 7.53
7 7.53
51 54.84
42 45.16%
21  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 307
40 13.03
34 11.07
29 9.45
19 6.19
15 4.89
170 55.37
137 44.63%
22  โรงเรียนบ้านถิ่น 80
13 16.25
9 11.25
9 11.25
3 3.75
1 1.25
45 56.25
35 43.75%
23  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 184
21 11.41
17 9.24
27 14.67
8 4.35
7 3.80
104 56.52
80 43.48%
24  โรงเรียนบ้านวังบง 63
4 6.35
4 6.35
3 4.76
8 12.70
7 11.11
37 58.73
26 41.27%
25  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 90
17 18.89
9 10.00
3 3.33
8 8.89
0 0.00
53 58.89
37 41.11%
26  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 174
15 8.62
8 4.60
18 10.34
18 10.34
12 6.90
103 59.20
71 40.80%
27  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 200
24 12.00
24 12.00
20 10.00
12 6.00
0 0.00
120 60.00
80 40.00%
28  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 208
15 7.21
12 5.77
12 5.77
26 12.50
17 8.17
126 60.58
82 39.42%
29  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 115
3 2.61
4 3.48
18 15.65
7 6.09
13 11.30
70 60.87
45 39.13%
30  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 58
11 18.97
4 6.90
7 12.07
0 0.00
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
31  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 64
7 10.94
5 7.81
9 14.06
2 3.13
1 1.56
40 62.50
24 37.50%
32  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 141
15 10.64
15 10.64
15 10.64
7 4.96
0 0.00
89 63.12
52 36.88%
33  โรงเรียนบ้านสวัสดี 183
17 9.29
13 7.10
28 15.30
8 4.37
0 0.00
117 63.93
66 36.07%
34  โรงเรียนบ้านม่วง 84
9 10.71
7 8.33
7 8.33
7 8.33
0 0.00
54 64.29
30 35.71%
35  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 541
53 9.80
61 11.28
70 12.94
0 0.00
2 0.37
355 65.62
186 34.38%
36  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 77
9 11.69
7 9.09
3 3.90
5 6.49
2 2.60
51 66.23
26 33.77%
37  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 218
11 5.05
38 17.43
23 10.55
1 0.46
0 0.00
145 66.51
73 33.49%
38  โรงเรียนบ้านภูดิน 108
6 5.56
3 2.78
8 7.41
9 8.33
10 9.26
72 66.67
36 33.33%
39  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 193
7 3.63
0 0.00
13 6.74
0 0.00
43 22.28
130 67.36
63 32.64%
40  โรงเรียนบ้านเทื่อม 258
20 7.75
27 10.47
10 3.88
18 6.98
9 3.49
174 67.44
84 32.56%
41  โรงเรียนบ้านวังแข้ 81
10 12.35
7 8.64
4 4.94
5 6.17
0 0.00
55 67.90
26 32.10%
42  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 78
13 16.67
0 0.00
12 15.38
0 0.00
0 0.00
53 67.95
25 32.05%
43  โรงเรียนบ้านลาน 47
7 14.89
4 8.51
5 10.64
-1 -2.13
0 0.00
32 68.09
15 31.91%
44  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 66
11 16.67
10 15.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
45 68.18
21 31.82%
45  โรงเรียนบ้านขอนยูง 121
9 7.44
6 4.96
7 5.79
9 7.44
7 5.79
83 68.60
38 31.40%
46  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 222
35 15.77
18 8.11
14 6.31
1 0.45
1 0.45
153 68.92
69 31.08%
47  โรงเรียนบ้านนาแค 124
17 13.71
2 1.61
11 8.87
3 2.42
5 4.03
86 69.35
38 30.65%
48  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 126
8 6.35
7 5.56
8 6.35
8 6.35
7 5.56
88 69.84
38 30.16%
49  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 163
18 11.04
13 7.98
10 6.13
7 4.29
0 0.00
115 70.55
48 29.45%
50  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 56
8 14.29
5 8.93
3 5.36
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
51  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 118
2 1.69
5 4.24
18 15.25
7 5.93
1 0.85
85 72.03
33 27.97%
52  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 148
7 4.73
0 0.00
34 22.97
0 0.00
0 0.00
107 72.30
41 27.70%
53  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 125
12 9.60
8 6.40
6 4.80
8 6.40
0 0.00
91 72.80
34 27.20%
54  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 304
37 12.17
15 4.93
0 0.00
16 5.26
14 4.61
222 73.03
82 26.97%
55  โรงเรียนบ้านเม็ก 137
4 2.92
0 0.00
16 11.68
0 0.00
16 11.68
101 73.72
36 26.28%
56  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 126
10 7.94
3 2.38
17 13.49
3 2.38
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
57  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 664
72 10.84
43 6.48
31 4.67
15 2.26
10 1.51
493 74.25
171 25.75%
58  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 88
11 12.50
3 3.41
4 4.55
4 4.55
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
59  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 57
5 8.77
0 0.00
2 3.51
7 12.28
0 0.00
43 75.44
14 24.56%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 147
4 2.72
5 3.40
9 6.12
9 6.12
9 6.12
111 75.51
36 24.49%
61  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 217
10 4.61
5 2.30
9 4.15
15 6.91
14 6.45
164 75.58
53 24.42%
62  โรงเรียนบ้านหายโศก 78
7 8.97
7 8.97
2 2.56
2 2.56
1 1.28
59 75.64
19 24.36%
63  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 37
4 10.81
0 0.00
2 5.41
3 8.11
0 0.00
28 75.68
9 24.32%
64  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 130
2 1.54
21 16.15
6 4.62
2 1.54
0 0.00
99 76.15
31 23.85%
65  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 133
10 7.52
6 4.51
8 6.02
5 3.76
2 1.50
102 76.69
31 23.31%
66  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 65
7 10.77
5 7.69
2 3.08
1 1.54
0 0.00
50 76.92
15 23.08%
67  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 149
7 4.70
6 4.03
9 6.04
12 8.05
0 0.00
115 77.18
34 22.82%
68  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 151
8 5.30
7 4.64
13 8.61
3 1.99
3 1.99
117 77.48
34 22.52%
69  โรงเรียนบ้านใหม่ 129
9 6.98
10 7.75
6 4.65
2 1.55
2 1.55
100 77.52
29 22.48%
70  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 839
40 4.77
24 2.86
101 12.04
21 2.50
0 0.00
653 77.83
186 22.17%
71  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 113
4 3.54
3 2.65
16 14.16
2 1.77
0 0.00
88 77.88
25 22.12%
72  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 134
17 12.69
8 5.97
4 2.99
0 0.00
0 0.00
105 78.36
29 21.64%
73  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 241
9 3.73
42 17.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
190 78.84
51 21.16%
74  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 105
7 6.67
3 2.86
8 7.62
3 2.86
1 0.95
83 79.05
22 20.95%
75  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 726
24 3.31
26 3.58
82 11.29
19 2.62
0 0.00
575 79.20
151 20.80%
76  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 135
7 5.19
6 4.44
11 8.15
4 2.96
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
77  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 362
30 8.29
8 2.21
25 6.91
6 1.66
6 1.66
287 79.28
75 20.72%
78  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 165
15 9.09
0 0.00
19 11.52
0 0.00
0 0.00
131 79.39
34 20.61%
79  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 122
10 8.20
5 4.10
6 4.92
2 1.64
2 1.64
97 79.51
25 20.49%
80  โรงเรียนบ้านดงหวาย 40
1 2.50
0 0.00
6 15.00
1 2.50
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
81  โรงเรียนบ้านนางาม 101
5 4.95
2 1.98
9 8.91
2 1.98
2 1.98
81 80.20
20 19.80%
82  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 250
15 6.00
1 0.40
25 10.00
5 2.00
2 0.80
202 80.80
48 19.20%
83  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 47
3 6.38
2 4.26
2 4.26
2 4.26
0 0.00
38 80.85
9 19.15%
84  โรงเรียนบ้านแดง 37
5 13.51
0 0.00
2 5.41
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
85  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 67
4 5.97
2 2.99
3 4.48
2 2.99
1 1.49
55 82.09
12 17.91%
86  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 123
9 7.32
0 0.00
13 10.57
0 0.00
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
87  โรงเรียนบ้านกุดจับ 52
6 11.54
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
88  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 137
8 5.84
8 5.84
3 2.19
0 0.00
4 2.92
114 83.21
23 16.79%
89  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 131
6 4.58
1 0.76
3 2.29
3 2.29
9 6.87
109 83.21
22 16.79%
90  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 116
7 6.03
7 6.03
5 4.31
0 0.00
0 0.00
97 83.62
19 16.38%
91  โรงเรียนบ้านนาหลวง 105
12 11.43
2 1.90
1 0.95
2 1.90
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
92  โรงเรียนบ้านดงบัง 112
7 6.25
0 0.00
9 8.04
0 0.00
2 1.79
94 83.93
18 16.07%
93  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 213
14 6.57
11 5.16
9 4.23
0 0.00
0 0.00
179 84.04
34 15.96%
94  โรงเรียนบ้านกาลึม 122
3 2.46
3 2.46
9 7.38
3 2.46
1 0.82
103 84.43
19 15.57%
95  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 148
8 5.41
6 4.05
8 5.41
1 0.68
0 0.00
125 84.46
23 15.54%
96  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 84
6 7.14
1 1.19
5 5.95
1 1.19
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
97  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 136
9 6.62
2 1.47
8 5.88
0 0.00
1 0.74
116 85.29
20 14.71%
98  โรงเรียนบ้านนาคูณ 50
2 4.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
99  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 50
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
2 4.00
43 86.00
7 14.00%
100  โรงเรียนบ้านนาคำ 53
1 1.89
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
101  โรงเรียนบ้านติ้ว 76
0 0.00
2 2.63
8 10.53
0 0.00
0 0.00
66 86.84
10 13.16%
102  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 241
19 7.88
4 1.66
8 3.32
0 0.00
0 0.00
210 87.14
31 12.86%
103  โรงเรียนบ้านหยวก 255
15 5.88
4 1.57
10 3.92
2 0.78
1 0.39
223 87.45
32 12.55%
104  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 152
3 1.97
3 1.97
12 7.89
1 0.66
0 0.00
133 87.50
19 12.50%
105  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 58
0 0.00
0 0.00
6 10.34
0 0.00
1 1.72
51 87.93
7 12.07%
106  โรงเรียนบ้านนาสี 94
6 6.38
0 0.00
5 5.32
0 0.00
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
107  โรงเรียนบ้านลำภู 52
0 0.00
0 0.00
5 9.62
0 0.00
1 1.92
46 88.46
6 11.54%
108  โรงเรียนบ้านนาเก็น 151
5 3.31
5 3.31
1 0.66
5 3.31
1 0.66
134 88.74
17 11.26%
109  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 46
2 4.35
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
41 89.13
5 10.87%
110  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 37
3 8.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.70
33 89.19
4 10.81%
111  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 102
8 7.84
3 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
112  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 158
8 5.06
0 0.00
4 2.53
0 0.00
5 3.16
141 89.24
17 10.76%
113  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 143
6 4.20
2 1.40
7 4.90
0 0.00
0 0.00
128 89.51
15 10.49%
114  โรงเรียนบ้านนางัว 331
12 3.63
0 0.00
19 5.74
0 0.00
3 0.91
297 89.73
34 10.27%
115  โรงเรียนบ้านนาล้อม 76
2 2.63
0 0.00
3 3.95
1 1.32
1 1.32
69 90.79
7 9.21%
116  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 44
3 6.82
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
117  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 144
7 4.86
0 0.00
6 4.17
0 0.00
0 0.00
131 90.97
13 9.03%
118  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 81
1 1.23
2 2.47
4 4.94
0 0.00
0 0.00
74 91.36
7 8.64%
119  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 72
2 2.78
2 2.78
2 2.78
0 0.00
0 0.00
66 91.67
6 8.33%
120  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 61
1 1.64
0 0.00
3 4.92
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
121  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 148
6 4.05
1 0.68
4 2.70
0 0.00
1 0.68
136 91.89
12 8.11%
122  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 128
1 0.78
2 1.56
3 2.34
3 2.34
1 0.78
118 92.19
10 7.81%
123  โรงเรียนบ้านโนนแดง 64
2 3.13
0 0.00
3 4.69
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
124  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 65
0 0.00
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
125  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 68
1 1.47
1 1.47
3 4.41
0 0.00
0 0.00
63 92.65
5 7.35%
126  โรงเรียนบ้านนาเตย 129
0 0.00
1 0.78
6 4.65
1 0.78
1 0.78
120 93.02
9 6.98%
127  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 63
1 1.59
1 1.59
1 1.59
0 0.00
1 1.59
59 93.65
4 6.35%
128  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
1 1.96
0 0.00
48 94.12
3 5.88%
129  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 240
2 0.83
4 1.67
5 2.08
1 0.42
1 0.42
227 94.58
13 5.42%
130  โรงเรียนบ้านสามัคคี 255
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 3.92
245 96.08
10 3.92%
131  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 64
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
132  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 34
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
133  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 88
2 2.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 97.73
2 2.27%
134  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 104
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.92
0 0.00
102 98.08
2 1.92%
135  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
136  โรงเรียนบ้านดงน้อย 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
137  โรงเรียนบ้านท่าโสม 1408
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1408 100.00
0 0.00%
138  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 68
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 100.00
0 0.00%
139  โรงเรียนบ้านนาตูม 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
140  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 157
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
157 100.00
0 0.00%
141  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%
143  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  20,585 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,529 7.43
เตี้ย  1,011 4.91
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,374 6.67
ผอมและเตี้ย  676 3.28
อ้วนและเตี้ย  526 2.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  15,469 75.15
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,116 คน


24.85%


Powered By www.thaieducation.net