ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 194 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 194 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(กุมภวาปี) 71
34 47.89
11 15.49
8 11.27
11 15.49
7 9.86
0 0.00
71 100.00%
2  โรงเรียนชุมชนจำปี 151
19 12.58
22 14.57
13 8.61
39 25.83
34 22.52
24 15.89
127 84.11%
3  โรงเรียนบ้านโนนมะข่า 71
36 50.70
13 18.31
8 11.27
0 0.00
0 0.00
14 19.72
57 80.28%
4  โรงเรียนบ้านบะยาว 65
12 18.46
16 24.62
9 13.85
8 12.31
0 0.00
20 30.77
45 69.23%
5  โรงเรียนบ้านวาปี 99
6 6.06
5 5.05
19 19.19
11 11.11
24 24.24
34 34.34
65 65.66%
6  โรงเรียนบ้านหัวขัวเหมือดแอ่ 63
10 15.87
9 14.29
8 12.70
6 9.52
4 6.35
26 41.27
37 58.73%
7  โรงเรียนเลิงถ่อนโนนสมบูรณ์ 159
16 10.06
12 7.55
23 14.47
7 4.40
34 21.38
67 42.14
92 57.86%
8  โรงเรียนบ้านโนนแสวง 62
8 12.90
13 20.97
9 14.52
5 8.06
0 0.00
27 43.55
35 56.45%
9  โรงเรียนบ้านเหล่ากล้วยโนนสมพร 98
34 34.69
0 0.00
10 10.20
10 10.20
0 0.00
44 44.90
54 55.10%
10  โรงเรียนบ้านกอก 132
23 17.42
17 12.88
13 9.85
11 8.33
7 5.30
61 46.21
71 53.79%
11  โรงเรียนบ้านสวนมอนคำ 41
7 17.07
4 9.76
3 7.32
4 9.76
4 9.76
19 46.34
22 53.66%
12  โรงเรียนบ้านเชียงแหว 174
20 11.49
18 10.34
32 18.39
11 6.32
12 6.90
81 46.55
93 53.45%
13  โรงเรียนบ้านห้วยวังปลา 103
27 26.21
20 19.42
7 6.80
0 0.00
0 0.00
49 47.57
54 52.43%
14  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 123
28 22.76
25 20.33
4 3.25
4 3.25
3 2.44
59 47.97
64 52.03%
15  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 118
11 9.32
10 8.47
25 21.19
7 5.93
7 5.93
58 49.15
60 50.85%
16  โรงเรียนบ้านคำโคกสูง 231
51 22.08
26 11.26
17 7.36
23 9.96
0 0.00
114 49.35
117 50.65%
17  โรงเรียนบะยาวพัฒนาศึกษา 176
14 7.95
12 6.82
14 7.95
26 14.77
22 12.50
88 50.00
88 50.00%
18  โรงเรียนบ้านตาดโตนไร่เดชา 12
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
5 41.67
6 50.00
6 50.00%
19  โรงเรียนบ้านท่าลาด 26
12 46.15
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
13 50.00
13 50.00%
20  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(หนองแสง) 8
1 12.50
1 12.50
0 0.00
2 25.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
21  โรงเรียนบ้านปอ 77
11 14.29
10 12.99
9 11.69
5 6.49
3 3.90
39 50.65
38 49.35%
22  โรงเรียนบ้านนกขะบา 32
1 3.13
1 3.13
13 40.63
0 0.00
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
23  โรงเรียนบ้านคำน้อย 107
7 6.54
16 14.95
5 4.67
14 13.08
7 6.54
58 54.21
49 45.79%
24  โรงเรียนบ้านทมนางาม 211
28 13.27
23 10.90
22 10.43
11 5.21
11 5.21
116 54.98
95 45.02%
25  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุกหญ้าม้า 185
17 9.19
25 13.51
12 6.49
17 9.19
12 6.49
102 55.14
83 44.86%
26  โรงเรียนบ้านนานกชุมนาชุมพร 168
30 17.86
17 10.12
11 6.55
12 7.14
5 2.98
93 55.36
75 44.64%
27  โรงเรียนบ้านโคกศรีห้วยยาง 133
13 9.77
22 16.54
18 13.53
6 4.51
0 0.00
74 55.64
59 44.36%
28  โรงเรียนบ้านโนนหยาดน้ำเกลี้ยง 52
16 30.77
0 0.00
7 13.46
0 0.00
0 0.00
29 55.77
23 44.23%
29  โรงเรียนบ้านป่าไร่ 16
5 31.25
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
9 56.25
7 43.75%
30  โรงเรียนบ้านหนองแวง 28
8 28.57
2 7.14
2 7.14
0 0.00
0 0.00
16 57.14
12 42.86%
31  โรงเรียนบ้านโนนเชียงค้ำ 68
11 16.18
7 10.29
3 4.41
6 8.82
2 2.94
39 57.35
29 42.65%
32  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 83
15 18.07
12 14.46
0 0.00
8 9.64
0 0.00
48 57.83
35 42.17%
33  โรงเรียนบ้านนาดีโคกกลาง 162
25 15.43
10 6.17
27 16.67
6 3.70
0 0.00
94 58.02
68 41.98%
34  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 44
5 11.36
5 11.36
7 15.91
1 2.27
0 0.00
26 59.09
18 40.91%
35  โรงเรียนบ้านท่าลาด สาขาแหลมทอง 30
2 6.67
7 23.33
3 10.00
0 0.00
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
36  โรงเรียนบ้านเสอเพลอโนนสวรรค์ 5
0 0.00
0 0.00
2 40.00
0 0.00
0 0.00
3 60.00
2 40.00%
37  โรงเรียนบ้านท่าม่วงเวียงคํา 68
3 4.41
5 7.35
16 23.53
0 0.00
3 4.41
41 60.29
27 39.71%
38  โรงเรียนชุมชนวัดป่าทรงธรรม 257
26 10.12
22 8.56
47 18.29
6 2.33
1 0.39
155 60.31
102 39.69%
39  โรงเรียนบ้านป่าหวาย 71
18 25.35
7 9.86
3 4.23
0 0.00
0 0.00
43 60.56
28 39.44%
40  โรงเรียนบ้านโคกผักหวานโนนรังษี 87
11 12.64
5 5.75
14 16.09
4 4.60
0 0.00
53 60.92
34 39.08%
41  โรงเรียนบ้านสีออสว่างราษฎร์สามัคคี 209
24 11.48
17 8.13
18 8.61
6 2.87
16 7.66
128 61.24
81 38.76%
42  โรงเรียนบ้านท่าแร่ 65
4 6.15
6 9.23
3 4.62
7 10.77
5 7.69
40 61.54
25 38.46%
43  โรงเรียนบ้านโนนเห็นวังชัย 69
4 5.80
3 4.35
6 8.70
7 10.14
6 8.70
43 62.32
26 37.68%
44  โรงเรียนบ้านเดียม 56
10 17.86
6 10.71
1 1.79
2 3.57
2 3.57
35 62.50
21 37.50%
45  โรงเรียนบ้านคำเต้าแก้วหินลาด 66
9 13.64
3 4.55
9 13.64
3 4.55
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
46  โรงเรียนบ้านสวรรค์ราษฎร์ 132
5 3.79
25 18.94
11 8.33
3 2.27
3 2.27
85 64.39
47 35.61%
47  โรงเรียนบ้านเกิ้งน้อย 34
5 14.71
4 11.76
3 8.82
0 0.00
0 0.00
22 64.71
12 35.29%
48  โรงเรียนอนุบาลหนองแสง 655
55 8.40
12 1.83
58 8.85
67 10.23
37 5.65
426 65.04
229 34.96%
49  โรงเรียนบ้านกระเบื้องโนนทิง 137
8 5.84
8 5.84
9 6.57
8 5.84
13 9.49
91 66.42
46 33.58%
50  โรงเรียนบ้านนาม่วง 78
10 12.82
0 0.00
7 8.97
5 6.41
4 5.13
52 66.67
26 33.33%
51  โรงเรียนบ้านผือ 88
12 13.64
7 7.95
8 9.09
2 2.27
0 0.00
59 67.05
29 32.95%
52  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองแวงใหญ่ 117
12 10.26
9 7.69
12 10.26
5 4.27
0 0.00
79 67.52
38 32.48%
53  โรงเรียนบ้านโนนทรายฟอง 68
6 8.82
7 10.29
2 2.94
6 8.82
1 1.47
46 67.65
22 32.35%
54  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 56
3 5.36
2 3.57
9 16.07
2 3.57
2 3.57
38 67.86
18 32.14%
55  โรงเรียนเหล่าหมากจันทน์คำล่องประชานุกูล 132
17 12.88
7 5.30
17 12.88
0 0.00
0 0.00
91 68.94
41 31.06%
56  โรงเรียนทับกุงประชานุกูล 307
20 6.51
0 0.00
42 13.68
33 10.75
0 0.00
212 69.06
95 30.94%
57  โรงเรียนบ้านดงน้อย 155
12 7.74
13 8.39
11 7.10
9 5.81
1 0.65
109 70.32
46 29.68%
58  โรงเรียนบ้านนาเพ็ญ 89
4 4.49
6 6.74
16 17.98
0 0.00
0 0.00
63 70.79
26 29.21%
59  โรงเรียนคำไฮพิทยาคม 151
10 6.62
12 7.95
7 4.64
15 9.93
0 0.00
107 70.86
44 29.14%
60  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 169
17 10.06
4 2.37
26 15.38
0 0.00
0 0.00
122 72.19
47 27.81%
61  โรงเรียนบ้านท่ายม 87
18 20.69
0 0.00
6 6.90
0 0.00
0 0.00
63 72.41
24 27.59%
62  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 96
21 21.88
1 1.04
3 3.13
1 1.04
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
63  โรงเรียนบ้านโพธิ์ชัยดอกคำ 83
8 9.64
1 1.20
0 0.00
3 3.61
10 12.05
61 73.49
22 26.51%
64  โรงเรียนบ้านโนนสูง 68
6 8.82
0 0.00
8 11.76
3 4.41
1 1.47
50 73.53
18 26.47%
65  โรงเรียนอนุบาลศรีธาตุ 771
105 13.62
32 4.15
66 8.56
1 0.13
0 0.00
567 73.54
204 26.46%
66  โรงเรียนบ้านโปร่ง 127
14 11.02
1 0.79
17 13.39
0 0.00
1 0.79
94 74.02
33 25.98%
67  โรงเรียนชุมชนทมป่าข่า 212
20 9.43
11 5.19
14 6.60
8 3.77
2 0.94
157 74.06
55 25.94%
68  โรงเรียนบ้านโพนทอง 128
7 5.47
15 11.72
11 8.59
0 0.00
0 0.00
95 74.22
33 25.78%
69  โรงเรียนบ้านคำจวง 51
9 17.65
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
38 74.51
13 25.49%
70  โรงเรียนบ้านโคกหนองแวง 71
5 7.04
13 18.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 74.65
18 25.35%
71  โรงเรียนบ้านโสกรังโนนสว่าง 72
2 2.78
3 4.17
3 4.17
5 6.94
5 6.94
54 75.00
18 25.00%
72  โรงเรียนบ้านหนองแสง 118
7 5.93
8 6.78
12 10.17
2 1.69
0 0.00
89 75.42
29 24.58%
73  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกาห้วยขุมปูน 58
2 3.45
3 5.17
4 6.90
2 3.45
3 5.17
44 75.86
14 24.14%
74  โรงเรียนบ้านหนองแวงโนนขี้เหล็ก 79
8 10.13
2 2.53
9 11.39
0 0.00
0 0.00
60 75.95
19 24.05%
75  โรงเรียนบ้านห้วยกองสี 46
8 17.39
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
35 76.09
11 23.91%
76  โรงเรียนบ้านหนองแวงเหนือป่าก้าว 38
8 21.05
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 76.32
9 23.68%
77  โรงเรียนบ้านนาเหล่า 157
4 2.55
14 8.92
18 11.46
0 0.00
1 0.64
120 76.43
37 23.57%
78  โรงเรียนบ้านทับไฮ 68
9 13.24
2 2.94
4 5.88
1 1.47
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
79  โรงเรียนบ้านหนองบัว 44
5 11.36
3 6.82
1 2.27
1 2.27
0 0.00
34 77.27
10 22.73%
80  โรงเรียนบ้านเมืองปัง 157
0 0.00
7 4.46
27 17.20
0 0.00
1 0.64
122 77.71
35 22.29%
81  โรงเรียนบ้านโพธิ์สง่า(มังกรสามเสนอนุสรณ์) 50
2 4.00
2 4.00
5 10.00
0 0.00
2 4.00
39 78.00
11 22.00%
82  โรงเรียนบ้านดอนสวรรค์ 41
2 4.88
5 12.20
0 0.00
0 0.00
2 4.88
32 78.05
9 21.95%
83  โรงเรียนคำเมยวิทยาคม 155
15 9.68
9 5.81
9 5.81
1 0.65
0 0.00
121 78.06
34 21.94%
84  โรงเรียนบ้านห้วยเกิ้ง วัฒนเสรีราษฎร์บำรุง 147
9 6.12
5 3.40
8 5.44
2 1.36
8 5.44
115 78.23
32 21.77%
85  โรงเรียนบ้านสี่แจ 143
8 5.59
6 4.20
17 11.89
0 0.00
0 0.00
112 78.32
31 21.68%
86  โรงเรียนบ้านเมืองพรึก 14
1 7.14
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43%
87  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยานุสรณ์ 118
8 6.78
4 3.39
10 8.47
3 2.54
0 0.00
93 78.81
25 21.19%
88  โรงเรียนบ้านดอนเงิน 52
2 3.85
5 9.62
4 7.69
0 0.00
0 0.00
41 78.85
11 21.15%
89  โรงเรียนบ้านป่าไม้โนนสวรรค์ 57
2 3.51
1 1.75
5 8.77
4 7.02
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
90  โรงเรียนอนุบาลโนนสะอาด 443
49 11.06
2 0.45
40 9.03
0 0.00
0 0.00
352 79.46
91 20.54%
91  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 122
4 3.28
6 4.92
7 5.74
8 6.56
0 0.00
97 79.51
25 20.49%
92  โรงเรียนอนุบาลวังสามหมอ 841
63 7.49
31 3.69
73 8.68
5 0.59
0 0.00
669 79.55
172 20.45%
93  โรงเรียนบ้านโคกเล้า 103
9 8.74
5 4.85
6 5.83
1 0.97
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
94  โรงเรียนบ้านนาแก 90
12 13.33
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
72 80.00
18 20.00%
95  โรงเรียนบ้านโนนสิมมา 25
0 0.00
0 0.00
5 20.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
96  โรงเรียนบ้านกุดยาง 158
13 8.23
0 0.00
18 11.39
0 0.00
0 0.00
127 80.38
31 19.62%
97  โรงเรียนบ้านห้วยสามพาด(สหราษฎร์พัฒนา) 51
2 3.92
2 3.92
6 11.76
0 0.00
0 0.00
41 80.39
10 19.61%
98  โรงเรียนบ้านกุดขนวน 139
11 7.91
9 6.47
7 5.04
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
99  โรงเรียนบ้านหนองแสงแสงแก้ว 67
3 4.48
1 1.49
1 1.49
2 2.99
6 8.96
54 80.60
13 19.40%
100  โรงเรียนบ้านคำม่วง 62
7 11.29
4 6.45
1 1.61
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
101  โรงเรียนบ้านสมดี 31
3 9.68
2 6.45
1 3.23
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
102  โรงเรียนบ้านตูม 119
6 5.04
3 2.52
14 11.76
0 0.00
0 0.00
96 80.67
23 19.33%
103  โรงเรียนบ้านโพธิ์ศรีสําราญ 114
6 5.26
2 1.75
13 11.40
1 0.88
0 0.00
92 80.70
22 19.30%
104  โรงเรียนบ้านปะโค 213
17 7.98
6 2.82
18 8.45
0 0.00
0 0.00
172 80.75
41 19.25%
105  โรงเรียนโนนจำปาประชาสรรค์ 42
0 0.00
5 11.90
1 2.38
2 4.76
0 0.00
34 80.95
8 19.05%
106  โรงเรียนบ้านโนนทองคำเจริญ 111
3 2.70
7 6.31
4 3.60
3 2.70
4 3.60
90 81.08
21 18.92%
107  โรงเรียนบ้านหาดสถาพร 64
5 7.81
3 4.69
4 6.25
0 0.00
0 0.00
52 81.25
12 18.75%
108  โรงเรียนบ้านหินฮาวโนนงาม 160
15 9.38
0 0.00
15 9.38
0 0.00
0 0.00
130 81.25
30 18.75%
109  โรงเรียนบ้านอุ่มจาน 227
17 7.49
1 0.44
13 5.73
7 3.08
4 1.76
185 81.50
42 18.50%
110  โรงเรียนคำค้อพิทยศึกษา 208
22 10.58
9 4.33
3 1.44
4 1.92
0 0.00
170 81.73
38 18.27%
111  โรงเรียนบ้านบุ่งหมากลาน 143
13 9.09
9 6.29
3 2.10
1 0.70
0 0.00
117 81.82
26 18.18%
112  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 44
1 2.27
2 4.55
5 11.36
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
113  โรงเรียนบ้านท่าหนองเทา 144
1 0.69
4 2.78
18 12.50
1 0.69
2 1.39
118 81.94
26 18.06%
114  โรงเรียนบ้านกงพาน 61
7 11.48
0 0.00
4 6.56
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
115  โรงเรียนบ้านเซียบ 129
9 6.98
4 3.10
10 7.75
0 0.00
0 0.00
106 82.17
23 17.83%
116  โรงเรียนบ้านโนนสา 124
8 6.45
3 2.42
7 5.65
4 3.23
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
117  โรงเรียนบ้านสะอาดนามูล 131
10 7.63
3 2.29
10 7.63
0 0.00
0 0.00
108 82.44
23 17.56%
118  โรงเรียนบ้านดงเรือง 40
3 7.50
0 0.00
0 0.00
4 10.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
119  โรงเรียนบ้านกุดนาค้อ 156
0 0.00
9 5.77
18 11.54
0 0.00
0 0.00
129 82.69
27 17.31%
120  โรงเรียนคำกุงประชานุกูล 157
11 7.01
7 4.46
9 5.73
0 0.00
0 0.00
130 82.80
27 17.20%
121  โรงเรียนบ้านหนองศรีเจริญ-หนองผึ้ง 82
4 4.88
0 0.00
10 12.20
0 0.00
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
122  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 94
3 3.19
3 3.19
10 10.64
0 0.00
0 0.00
78 82.98
16 17.02%
123  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าไซ 195
6 3.08
1 0.51
20 10.26
6 3.08
0 0.00
162 83.08
33 16.92%
124  โรงเรียนบ้านพันดอน 101
0 0.00
0 0.00
14 13.86
3 2.97
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
125  โรงเรียนบ้านหนองแดง 86
2 2.33
2 2.33
0 0.00
4 4.65
6 6.98
72 83.72
14 16.28%
126  โรงเรียนบ้านห้วยบงดงมะไฟ 101
3 2.97
4 3.96
9 8.91
0 0.00
0 0.00
85 84.16
16 15.84%
127  โรงเรียนบ้านท่าลี่ศรีสุขวิทยา 198
11 5.56
7 3.54
0 0.00
5 2.53
8 4.04
167 84.34
31 15.66%
128  โรงเรียนหนองไผ่พรเจริญ 129
10 7.75
5 3.88
5 3.88
0 0.00
0 0.00
109 84.50
20 15.50%
129  โรงเรียนอนุบาลกุมภวาปี 194
5 2.58
3 1.55
14 7.22
8 4.12
0 0.00
164 84.54
30 15.46%
130  โรงเรียนบ้านห้วยผึ้ง 130
11 8.46
6 4.62
2 1.54
1 0.77
0 0.00
110 84.62
20 15.38%
131  โรงเรียนบ้านเสาเล้าผักชีศรีสวัสดิ์ 229
7 3.06
10 4.37
18 7.86
0 0.00
0 0.00
194 84.72
35 15.28%
132  โรงเรียนบ้านดงเมือง(ดงเมืองวิทยา) 237
16 6.75
0 0.00
12 5.06
0 0.00
8 3.38
201 84.81
36 15.19%
133  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 226
11 4.87
7 3.10
16 7.08
0 0.00
0 0.00
192 84.96
34 15.04%
134  โรงเรียนคำบอนประชาสรรค์ 47
1 2.13
3 6.38
3 6.38
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
135  โรงเรียนบ้านโนนอำนวย 41
4 9.76
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63%
136  โรงเรียนบ้านเชียงกรม 117
8 6.84
0 0.00
6 5.13
3 2.56
0 0.00
100 85.47
17 14.53%
137  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากบ้าเชียงสม 98
0 0.00
2 2.04
4 4.08
2 2.04
6 6.12
84 85.71
14 14.29%
138  โรงเรียนบ้านหนองประเสริฐ 86
7 8.14
2 2.33
3 3.49
0 0.00
0 0.00
74 86.05
12 13.95%
139  โรงเรียนบ้านดูนเลา 65
2 3.08
4 6.15
3 4.62
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
140  โรงเรียนบ้านโนนหนองม่วง 102
1 0.98
10 9.80
1 0.98
2 1.96
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
141  โรงเรียนบ้านหินเหลิ่ง 44
1 2.27
0 0.00
4 9.09
1 2.27
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
142  โรงเรียนผาสุกประชานุกูล 243
0 0.00
20 8.23
13 5.35
0 0.00
0 0.00
210 86.42
33 13.58%
143  โรงเรียนบ้านเหล่าแชแลหนองแวง 118
3 2.54
0 0.00
13 11.02
0 0.00
0 0.00
102 86.44
16 13.56%
144  โรงเรียนบ้านนาฝาย 170
7 4.12
5 2.94
6 3.53
4 2.35
1 0.59
147 86.47
23 13.53%
145  โรงเรียนบ้านหนองกุงทับม้า 281
27 9.61
11 3.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
243 86.48
38 13.52%
146  โรงเรียนบ้านท่าสัง 38
0 0.00
2 5.26
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16%
147  โรงเรียนสามัคคีวิทยาคาร 78
2 2.56
1 1.28
4 5.13
3 3.85
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
148  โรงเรียนอนุบาลประจักษ์ศิลปาคม 125
9 7.20
2 1.60
5 4.00
0 0.00
0 0.00
109 87.20
16 12.80%
149  โรงเรียนบ้านคำบอน 87
3 3.45
1 1.15
6 6.90
1 1.15
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
150  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโพธิ์กกเค็ง 24
1 4.17
0 0.00
2 8.33
0 0.00
0 0.00
21 87.50
3 12.50%
151  โรงเรียนบ้านคำยาง 218
12 5.50
10 4.59
5 2.29
0 0.00
0 0.00
191 87.61
27 12.39%
152  โรงเรียนบ้านหมากบ้าเลาโคกกลาง 107
9 8.41
2 1.87
2 1.87
0 0.00
0 0.00
94 87.85
13 12.15%
153  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยงลานเตหนองเม็ก 75
0 0.00
8 10.67
1 1.33
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
154  โรงเรียนบ้านยางหล่อโนนน้ำย้อย 50
2 4.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
155  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 75
0 0.00
4 5.33
5 6.67
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
156  โรงเรียนบ้านหนองกุง 112
6 5.36
4 3.57
3 2.68
0 0.00
0 0.00
99 88.39
13 11.61%
157  โรงเรียนบ้านตาดราษฎร์สมบูรณ์ 159
3 1.89
3 1.89
11 6.92
1 0.63
0 0.00
141 88.68
18 11.32%
158  โรงเรียนบ้านสามขา 53
1 1.89
0 0.00
5 9.43
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
159  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 81
5 6.17
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
160  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 54
1 1.85
3 5.56
2 3.70
0 0.00
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
161  โรงเรียนบ้านหนองกุงปาว 63
3 4.76
1 1.59
2 3.17
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
162  โรงเรียนบ้านกุดจิก 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 10.94
0 0.00
57 89.06
7 10.94%
163  โรงเรียนหาญใจพิทยาคม 110
5 4.55
2 1.82
3 2.73
2 1.82
0 0.00
98 89.09
12 10.91%
164  โรงเรียนห้วยแสงอรุณวิทยา 139
7 5.04
1 0.72
1 0.72
1 0.72
5 3.60
124 89.21
15 10.79%
165  โรงเรียนบ้านไทยสมพร 56
0 0.00
0 0.00
2 3.57
4 7.14
0 0.00
50 89.29
6 10.71%
166  โรงเรียนบ้านโคกศรีสำราญวังหน้าผา 123
2 1.63
0 0.00
11 8.94
0 0.00
0 0.00
110 89.43
13 10.57%
167  โรงเรียนบ้านหนองท่มคำเจริญ 57
2 3.51
1 1.75
2 3.51
1 1.75
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
168  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 87
0 0.00
1 1.15
6 6.90
2 2.30
0 0.00
78 89.66
9 10.34%
169  โรงเรียนบ้านนาแบก 119
3 2.52
2 1.68
5 4.20
2 1.68
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
170  โรงเรียนบ้านคำดอกไม้ 20
1 5.00
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
171  โรงเรียนบ้านวังทอง 52
3 5.77
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
172  โรงเรียนบ้านท่าเปลือย(บุญเกื้ออุปถัมภ์) 64
2 3.13
2 3.13
2 3.13
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
173  โรงเรียนบ้านหนองโก 57
2 3.51
0 0.00
2 3.51
1 1.75
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
174  โรงเรียนบ้านม่วงเฒ่า 46
1 2.17
1 2.17
2 4.35
0 0.00
0 0.00
42 91.30
4 8.70%
175  โรงเรียนบ้านนาดีสร้างบง 120
0 0.00
3 2.50
6 5.00
0 0.00
1 0.83
110 91.67
10 8.33%
176  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 108
3 2.78
3 2.78
2 1.85
1 0.93
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
177  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 149
6 4.03
0 0.00
5 3.36
0 0.00
0 0.00
138 92.62
11 7.38%
178  โรงเรียนบ้านผาทอง 96
0 0.00
1 1.04
6 6.25
0 0.00
0 0.00
89 92.71
7 7.29%
179  โรงเรียนดานใหญ่พิทยาคาร 83
2 2.41
1 1.20
1 1.20
1 1.20
1 1.20
77 92.77
6 7.23%
180  โรงเรียนโคกสว่างดงง่ามน้อย 76
3 3.95
2 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
181  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06%
182  โรงเรียนบ้านนายูง 118
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 3.39
3 2.54
111 94.07
7 5.93%
183  โรงเรียนบ้านทองอินทร์สวนมอญ 142
0 0.00
1 0.70
6 4.23
1 0.70
0 0.00
134 94.37
8 5.63%
184  โรงเรียนบ้านนาตาดนาโปร่ง 139
2 1.44
2 1.44
3 2.16
0 0.00
0 0.00
132 94.96
7 5.04%
185  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 84
2 2.38
0 0.00
2 2.38
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
186  โรงเรียนบ้านสงเปลือยดงสามสิบ 290
3 1.03
2 0.69
7 2.41
0 0.00
1 0.34
277 95.52
13 4.48%
187  โรงเรียนบ้านสามเหลี่ยม 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
188  โรงเรียนชุมชนบ้านบุ่งแก้ว 132
0 0.00
2 1.52
0 0.00
0 0.00
2 1.52
128 96.97
4 3.03%
189  โรงเรียนบ้านดงกลาง 185
0 0.00
0 0.00
4 2.16
0 0.00
0 0.00
181 97.84
4 2.16%
190  โรงเรียนบ้านโคกสีวังแสง 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
191  โรงเรียนดงง่ามนางาม 131
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
131 100.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านม่วงดง 80
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 100.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนบ้านโคกศรี 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,457 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,770 7.88
เตี้ย  1,054 4.69
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,659 7.39
ผอมและเตี้ย  616 2.74
อ้วนและเตี้ย  391 1.74
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,967 75.55
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,490 คน


24.45%


Powered By www.thaieducation.net