ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุดรธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 219 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 217 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.09
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านนาพัง 38
13 34.21
11 28.95
12 31.58
2 5.26
0 0.00
0 0.00
38 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองตุ 9
1 11.11
2 22.22
2 22.22
3 33.33
1 11.11
0 0.00
9 100.00%
3  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
4  โรงเรียนบ้านไชยฟอง 18
7 38.89
3 16.67
5 27.78
3 16.67
0 0.00
0 0.00
18 100.00%
5  โรงเรียนบ้านนาทรายนาม่วง 93
21 22.58
18 19.35
29 31.18
21 22.58
3 3.23
1 1.08
92 98.92%
6  โรงเรียนบ้านสังซาวังน้ำขาว 87
73 83.91
6 6.90
2 2.30
5 5.75
0 0.00
1 1.15
86 98.85%
7  โรงเรียนบ้านน้ำพ่น 152
22 14.47
44 28.95
28 18.42
20 13.16
19 12.50
19 12.50
133 87.50%
8  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนเงิน 125
13 10.40
20 16.00
32 25.60
19 15.20
24 19.20
17 13.60
108 86.40%
9  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 275
33 12.00
65 23.64
60 21.82
40 14.55
39 14.18
38 13.82
237 86.18%
10  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 3 186
39 20.97
39 20.97
20 10.75
28 15.05
30 16.13
30 16.13
156 83.87%
11  โรงเรียนบ้านพรานเหมือน 127
28 22.05
21 16.54
12 9.45
29 22.83
13 10.24
24 18.90
103 81.10%
12  โรงเรียนบ้านดงขันทอง 66
14 21.21
15 22.73
9 13.64
9 13.64
5 7.58
14 21.21
52 78.79%
13  โรงเรียนชุมชนบ้านธาตุ 133
72 54.14
17 12.78
4 3.01
8 6.02
0 0.00
32 24.06
101 75.94%
14  โรงเรียนบ้านดอนข่าคำผักหนามประชาสามัคคี 245
49 20.00
44 17.96
19 7.76
38 15.51
34 13.88
61 24.90
184 75.10%
15  โรงเรียนบ้านหมากแข้ง 2253
211 9.37
211 9.37
476 21.13
85 3.77
687 30.49
583 25.88
1670 74.12%
16  โรงเรียนชุมชนหมูม่นวิทยาสรรค์ 53
6 11.32
6 11.32
10 18.87
6 11.32
10 18.87
15 28.30
38 71.70%
17  โรงเรียนบ้านยามกาโนนคำ 176
46 26.14
21 11.93
11 6.25
29 16.48
17 9.66
52 29.55
124 70.45%
18  โรงเรียนบ้านยวด 117
26 22.22
21 17.95
10 8.55
20 17.09
0 0.00
40 34.19
77 65.81%
19  โรงเรียนจอมตาลโนนดู่โนนสำราญ 250
46 18.40
44 17.60
27 10.80
30 12.00
6 2.40
97 38.80
153 61.20%
20  โรงเรียนบ้านอีหลุ่ง 111
19 17.12
19 17.12
9 8.11
10 9.01
8 7.21
46 41.44
65 58.56%
21  โรงเรียนบ้านดงมะกรูดทรายทอง 200
36 18.00
22 11.00
29 14.50
14 7.00
14 7.00
85 42.50
115 57.50%
22  โรงเรียนบ้านชาด 110
14 12.73
7 6.36
8 7.27
21 19.09
13 11.82
47 42.73
63 57.27%
23  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงินหนองบัวทอง 131
62 47.33
0 0.00
6 4.58
6 4.58
0 0.00
57 43.51
74 56.49%
24  โรงเรียนบ้านขาว 62
20 32.26
15 24.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 43.55
35 56.45%
25  โรงเรียนอนุบาลอุดรธานี 3683
103 2.80
86 2.34
628 17.05
84 2.28
1165 31.63
1617 43.90
2066 56.10%
26  โรงเรียนบ้านหนองเม็กห้วยทราย 101
12 11.88
9 8.91
17 16.83
10 9.90
7 6.93
46 45.54
55 54.46%
27  โรงเรียนบ้านสร้างหลวงสร้างคำ 137
0 0.00
0 0.00
73 53.28
0 0.00
0 0.00
64 46.72
73 53.28%
28  โรงเรียนบ้านหนองหว้าหนองไผ่ 153
27 17.65
12 7.84
18 11.76
9 5.88
14 9.15
73 47.71
80 52.29%
29  โรงเรียนบ้านหนองไผ่หนองหิน 76
5 6.58
6 7.89
12 15.79
6 7.89
10 13.16
37 48.68
39 51.32%
30  โรงเรียนชุมชนโนนสูง 437
61 13.96
37 8.47
33 7.55
22 5.03
70 16.02
214 48.97
223 51.03%
31  โรงเรียนบ้านหนองโอนหนองฮาง 106
21 19.81
11 10.38
11 10.38
11 10.38
0 0.00
52 49.06
54 50.94%
32  โรงเรียนบ้านสะอาดนาพังศรีเจริญ 177
20 11.30
26 14.69
16 9.04
22 12.43
6 3.39
87 49.15
90 50.85%
33  โรงเรียนอนุบาลเพ็ญประขานุกูล 1045
136 13.01
110 10.53
153 14.64
54 5.17
73 6.99
519 49.67
526 50.33%
34  โรงเรียนถ่อนใหญ่ถ่อนน้อย 8
1 12.50
0 0.00
3 37.50
0 0.00
0 0.00
4 50.00
4 50.00%
35  โรงเรียนบ้านอี่เลี่ยน 179
26 14.53
27 15.08
12 6.70
18 10.06
6 3.35
90 50.28
89 49.72%
36  โรงเรียนบ้านหนองบุนาหล่ำ 146
5 3.42
12 8.22
17 11.64
9 6.16
29 19.86
74 50.68
72 49.32%
37  โรงเรียนบ้านนาดี 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 40.43
4 8.51
24 51.06
23 48.94%
38  โรงเรียนบ้านเซประชาอุทิศ 73
24 32.88
0 0.00
11 15.07
0 0.00
0 0.00
38 52.05
35 47.95%
39  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 84
29 34.52
6 7.14
4 4.76
0 0.00
1 1.19
44 52.38
40 47.62%
40  โรงเรียนบ้านหนองกุง 103
44 42.72
0 0.00
4 3.88
0 0.00
0 0.00
55 53.40
48 46.60%
41  โรงเรียนบ้านหว้าน 26
2 7.69
2 7.69
3 11.54
2 7.69
3 11.54
14 53.85
12 46.15%
42  โรงเรียนบ้านหนองบั่วประชาสรรค์ 124
16 12.90
12 9.68
5 4.03
18 14.52
5 4.03
68 54.84
56 45.16%
43  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 89
15 16.85
15 16.85
9 10.11
1 1.12
0 0.00
49 55.06
40 44.94%
44  โรงเรียนบ้านศรีเชียงใหม่ 49
6 12.24
6 12.24
5 10.20
3 6.12
2 4.08
27 55.10
22 44.90%
45  โรงเรียนบ้านดอนกลอยดอนอุดม 121
21 17.36
16 13.22
17 14.05
0 0.00
0 0.00
67 55.37
54 44.63%
46  โรงเรียนบ้านหนองขาม(ค่ายเสนีย์อุปถัมภ์) 412
41 9.95
28 6.80
35 8.50
18 4.37
61 14.81
229 55.58
183 44.42%
47  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 41
5 12.20
4 9.76
7 17.07
1 2.44
1 2.44
23 56.10
18 43.90%
48  โรงเรียนบ้านดอนจันทร์โพนสวรรค์ 87
9 10.34
6 6.90
4 4.60
9 10.34
10 11.49
49 56.32
38 43.68%
49  โรงเรียนบ้านยางซอง 122
13 10.66
13 10.66
18 14.75
7 5.74
2 1.64
69 56.56
53 43.44%
50  โรงเรียนบ้านแม่นนท์ 88
12 13.64
5 5.68
16 18.18
4 4.55
1 1.14
50 56.82
38 43.18%
51  โรงเรียนบ้านดงศรีสําราญ 49
15 30.61
2 4.08
0 0.00
2 4.08
2 4.08
28 57.14
21 42.86%
52  โรงเรียนบ้านหนองแวงฮีคำหมากคูณ 164
23 14.02
24 14.63
13 7.93
7 4.27
2 1.22
95 57.93
69 42.07%
53  โรงเรียนอนุบาลสร้างคอม 352
37 10.51
44 12.50
57 16.19
5 1.42
5 1.42
204 57.95
148 42.05%
54  โรงเรียนบ้านนาส่อนโพนทัน 100
13 13.00
12 12.00
13 13.00
3 3.00
1 1.00
58 58.00
42 42.00%
55  โรงเรียนบ้านโคกผักหอม 182
42 23.08
22 12.09
12 6.59
0 0.00
0 0.00
106 58.24
76 41.76%
56  โรงเรียนบ้านดงยางนารายณ์ 178
19 10.67
23 12.92
24 13.48
8 4.49
0 0.00
104 58.43
74 41.57%
57  โรงเรียนบ้านนาบัวไผ่วิทยา 121
11 9.09
17 14.05
10 8.26
8 6.61
4 3.31
71 58.68
50 41.32%
58  โรงเรียนบ้านท่าหนาด 90
16 17.78
4 4.44
7 7.78
5 5.56
5 5.56
53 58.89
37 41.11%
59  โรงเรียนบ้านคอนสวรรค์สินเจริญ 61
8 13.11
4 6.56
9 14.75
4 6.56
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
60  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 96
17 17.71
8 8.33
9 9.38
3 3.13
2 2.08
57 59.38
39 40.63%
61  โรงเรียนบ้านโนนชัยศรี 72
21 29.17
0 0.00
8 11.11
0 0.00
0 0.00
43 59.72
29 40.28%
62  โรงเรียนบ้านหนองตูม 127
30 23.62
0 0.00
21 16.54
0 0.00
0 0.00
76 59.84
51 40.16%
63  โรงเรียนชุมชนนากว้างพัฒนศึกษา 153
22 14.38
15 9.80
5 3.27
11 7.19
8 5.23
92 60.13
61 39.87%
64  โรงเรียนค่ายประจักษ์ศิลปาคม 53
13 24.53
0 0.00
2 3.77
6 11.32
0 0.00
32 60.38
21 39.62%
65  โรงเรียนหนองสำโรงวิทยา 455
40 8.79
50 10.99
15 3.30
70 15.38
5 1.10
275 60.44
180 39.56%
66  โรงเรียนบ้านหนองแวงชุมพล 207
28 13.53
21 10.14
22 10.63
10 4.83
0 0.00
126 60.87
81 39.13%
67  โรงเรียนบ้านหนองนาคำ 402
64 15.92
42 10.45
21 5.22
26 6.47
0 0.00
249 61.94
153 38.06%
68  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้ 103
18 17.48
9 8.74
6 5.83
4 3.88
2 1.94
64 62.14
39 37.86%
69  โรงเรียนบ้านตาด 344
8 2.33
31 9.01
91 26.45
0 0.00
0 0.00
214 62.21
130 37.79%
70  โรงเรียนบ้านหนองนาไฮโนนสะอาด 173
26 15.03
17 9.83
6 3.47
8 4.62
8 4.62
108 62.43
65 37.57%
71  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เพ็ญ) 62
6 9.68
11 17.74
2 3.23
3 4.84
1 1.61
39 62.90
23 37.10%
72  โรงเรียนบ้านอูบมุง 141
30 21.28
0 0.00
10 7.09
0 0.00
12 8.51
89 63.12
52 36.88%
73  โรงเรียนบ้านดงปอ 85
8 9.41
4 4.71
10 11.76
7 8.24
2 2.35
54 63.53
31 36.47%
74  โรงเรียนหนองไฮวิทยา 169
23 13.61
12 7.10
23 13.61
0 0.00
2 1.18
109 64.50
60 35.50%
75  โรงเรียนบ้านถ่อนน้อยหนองไผ่คำ 113
23 20.35
3 2.65
11 9.73
1 0.88
2 1.77
73 64.60
40 35.40%
76  โรงเรียนบ้านหมูม่นโพนสว่าง 136
12 8.82
18 13.24
16 11.76
1 0.74
1 0.74
88 64.71
48 35.29%
77  โรงเรียนบ้านหนองแซงสร้อย 202
8 3.96
15 7.43
5 2.48
23 11.39
20 9.90
131 64.85
71 35.15%
78  โรงเรียนบ้านหนองแก 43
4 9.30
3 6.98
4 9.30
2 4.65
2 4.65
28 65.12
15 34.88%
79  โรงเรียนบ้านศรีชมชื่นบุญชิตวิทยา 46
2 4.35
4 8.70
5 10.87
4 8.70
1 2.17
30 65.22
16 34.78%
80  โรงเรียนบ้านเตาไห 69
10 14.49
3 4.35
11 15.94
0 0.00
0 0.00
45 65.22
24 34.78%
81  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองผือวิทยา 94
10 10.64
4 4.26
7 7.45
11 11.70
0 0.00
62 65.96
32 34.04%
82  โรงเรียนบ้านดอนหาดดงเหล่าต้อง 93
13 13.98
11 11.83
7 7.53
0 0.00
0 0.00
62 66.67
31 33.33%
83  โรงเรียนบ้านเชียงพัง 130
19 14.62
0 0.00
24 18.46
0 0.00
0 0.00
87 66.92
43 33.08%
84  โรงเรียนชุมชนหนองแสง 124
17 13.71
5 4.03
12 9.68
1 0.81
5 4.03
84 67.74
40 32.26%
85  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 5 63
3 4.76
8 12.70
8 12.70
1 1.59
0 0.00
43 68.25
20 31.75%
86  โรงเรียนบ้านดงใหญ่ 199
31 15.58
7 3.52
14 7.04
8 4.02
1 0.50
138 69.35
61 30.65%
87  โรงเรียนบ้านกิ่วดงมะไฟ 125
12 9.60
17 13.60
8 6.40
1 0.80
0 0.00
87 69.60
38 30.40%
88  โรงเรียนบ้านนาพู่ 193
6 3.11
10 5.18
8 4.15
16 8.29
18 9.33
135 69.95
58 30.05%
89  โรงเรียนบ้านหนองผง 37
1 2.70
0 0.00
9 24.32
1 2.70
0 0.00
26 70.27
11 29.73%
90  โรงเรียนบ้านเชียงหวางสร้างลาน 180
18 10.00
13 7.22
3 1.67
15 8.33
4 2.22
127 70.56
53 29.44%
91  โรงเรียนบ้านป่องมหิดลอนุสรณ์ 6 48
6 12.50
2 4.17
0 0.00
6 12.50
0 0.00
34 70.83
14 29.17%
92  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 31
3 9.68
2 6.45
2 6.45
2 6.45
0 0.00
22 70.97
9 29.03%
93  โรงเรียนบ้านหนองขุ่นเหล่าหลักวิทยา 102
11 10.78
7 6.86
9 8.82
2 1.96
0 0.00
73 71.57
29 28.43%
94  โรงเรียนชุมชนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 2 46
6 13.04
0 0.00
6 13.04
1 2.17
0 0.00
33 71.74
13 28.26%
95  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 90
8 8.89
3 3.33
13 14.44
0 0.00
1 1.11
65 72.22
25 27.78%
96  โรงเรียนบ้านหนองหลอด 158
12 7.59
7 4.43
21 13.29
3 1.90
0 0.00
115 72.78
43 27.22%
97  โรงเรียนบ้านจอมศรี 92
14 15.22
6 6.52
5 5.43
0 0.00
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
98  โรงเรียนบ้านยามกาใหญ่ 56
8 14.29
3 5.36
4 7.14
0 0.00
0 0.00
41 73.21
15 26.79%
99  โรงเรียนบ้านหนองคอนแสน 15
2 13.33
0 0.00
0 0.00
1 6.67
1 6.67
11 73.33
4 26.67%
100  โรงเรียนบ้านหลุบหวายป่าขาม 90
5 5.56
5 5.56
5 5.56
7 7.78
2 2.22
66 73.33
24 26.67%
101  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 30
0 0.00
1 3.33
4 13.33
3 10.00
0 0.00
22 73.33
8 26.67%
102  โรงเรียนบ้านเชียงดา 139
28 20.14
2 1.44
3 2.16
4 2.88
0 0.00
102 73.38
37 26.62%
103  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนโพนทัน 134
4 2.99
5 3.73
17 12.69
4 2.99
5 3.73
99 73.88
35 26.12%
104  โรงเรียนบ้านศรีบุญเรือง(เมือง) 46
4 8.70
7 15.22
0 0.00
1 2.17
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
105  โรงเรียนบ้านเชียงยืน 217
8 3.69
4 1.84
28 12.90
16 7.37
0 0.00
161 74.19
56 25.81%
106  โรงเรียนบ้านดงเค็ง (นําวัฒนาอุปถัมภ์) 84
7 8.33
5 5.95
8 9.52
0 0.00
1 1.19
63 75.00
21 25.00%
107  โรงเรียนบ้านตลิ่งชัน-สร้างแก้ว 134
15 11.19
4 2.99
10 7.46
4 2.99
0 0.00
101 75.37
33 24.63%
108  โรงเรียนบ้านขมิ้นบ่อโคลน 61
4 6.56
3 4.92
8 13.11
0 0.00
0 0.00
46 75.41
15 24.59%
109  โรงเรียนบ้านป่าก้าวดอนแดง 45
6 13.33
1 2.22
0 0.00
2 4.44
2 4.44
34 75.56
11 24.44%
110  โรงเรียนบ้านงอยเลิงทอง 87
4 4.60
8 9.20
9 10.34
0 0.00
0 0.00
66 75.86
21 24.14%
111  โรงเรียนบ้านนาพูนทรัพย์ 54
6 11.11
1 1.85
5 9.26
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
112  โรงเรียนบ้านเหล่าดอนแตง 54
5 9.26
4 7.41
3 5.56
1 1.85
0 0.00
41 75.93
13 24.07%
113  โรงเรียนบ้านยาง (คุรุราษฎร์วิทยา) 79
8 10.13
4 5.06
1 1.27
3 3.80
3 3.80
60 75.95
19 24.05%
114  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดผาสุข 221
15 6.79
13 5.88
25 11.31
0 0.00
0 0.00
168 76.02
53 23.98%
115  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเชียงพิณ 1 88
5 5.68
9 10.23
5 5.68
2 2.27
0 0.00
67 76.14
21 23.86%
116  โรงเรียนบ้านดอนเดื่อ 122
18 14.75
8 6.56
3 2.46
0 0.00
0 0.00
93 76.23
29 23.77%
117  โรงเรียนบ้านหนองบัว 223
9 4.04
18 8.07
22 9.87
4 1.79
0 0.00
170 76.23
53 23.77%
118  โรงเรียนบ้านหม้อ 93
5 5.38
5 5.38
4 4.30
6 6.45
2 2.15
71 76.34
22 23.66%
119  โรงเรียนบ้านชัยพรมิตรภาพที่ 67 191
14 7.33
18 9.42
13 6.81
0 0.00
0 0.00
146 76.44
45 23.56%
120  โรงเรียนนาคลองหนองศรีคามวิทยา 85
6 7.06
6 7.06
2 2.35
6 7.06
0 0.00
65 76.47
20 23.53%
121  โรงเรียนบ้านปากดงส่งเสริมธรรม 68
2 2.94
0 0.00
14 20.59
0 0.00
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
122  โรงเรียนบ้านทอนดอนยาว 194
10 5.15
11 5.67
22 11.34
2 1.03
0 0.00
149 76.80
45 23.20%
123  โรงเรียนบ้านโนนหวาย 268
13 4.85
12 4.48
31 11.57
4 1.49
2 0.75
206 76.87
62 23.13%
124  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(เพ็ญ) 92
10 10.87
4 4.35
7 7.61
0 0.00
0 0.00
71 77.17
21 22.83%
125  โรงเรียนผ่านศึกสงเคราะห์ 136
11 8.09
5 3.68
8 5.88
5 3.68
2 1.47
105 77.21
31 22.79%
126  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 22
1 4.55
1 4.55
3 13.64
0 0.00
0 0.00
17 77.27
5 22.73%
127  โรงเรียนชุมชนสามพร้าว 669
49 7.32
40 5.98
51 7.62
11 1.64
1 0.15
517 77.28
152 22.72%
128  โรงเรียนบ้านถิ่น สุขาวิทยา 141
18 12.77
3 2.13
11 7.80
0 0.00
0 0.00
109 77.30
32 22.70%
129  โรงเรียนประชาสามัคคี 133
8 6.02
4 3.01
18 13.53
0 0.00
0 0.00
103 77.44
30 22.56%
130  โรงเรียนบ้านกุดลิงง้อหนองแก 54
3 5.56
0 0.00
9 16.67
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
131  โรงเรียนบ้านดอนอุดม(เนยอุปถัมภ์) 51
2 3.92
1 1.96
8 15.69
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
132  โรงเรียนอนุบาลหนองวัวซอ 759
159 20.95
0 0.00
3 0.40
0 0.00
0 0.00
597 78.66
162 21.34%
133  โรงเรียนบ้านเชียงพิณ 123
2 1.63
6 4.88
16 13.01
2 1.63
0 0.00
97 78.86
26 21.14%
134  โรงเรียนบ้านดอนบาก 77
3 3.90
1 1.30
7 9.09
5 6.49
0 0.00
61 79.22
16 20.78%
135  โรงเรียนบ้านโนนเดื่อ 87
10 11.49
0 0.00
4 4.60
0 0.00
4 4.60
69 79.31
18 20.69%
136  โรงเรียนสุมเส้าวิทยา 281
25 8.90
5 1.78
25 8.90
3 1.07
0 0.00
223 79.36
58 20.64%
137  โรงเรียนบ้านจำปาโนนสะอาด 107
5 4.67
2 1.87
15 14.02
0 0.00
0 0.00
85 79.44
22 20.56%
138  โรงเรียนบ้านดงอุดม 103
4 3.88
2 1.94
7 6.80
5 4.85
2 1.94
83 80.58
20 19.42%
139  โรงเรียนโคกโพธิ์วิทยา 196
18 9.18
9 4.59
11 5.61
0 0.00
0 0.00
158 80.61
38 19.39%
140  โรงเรียนบ้านหนองอ้อน้อย 31
6 19.35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
141  โรงเรียนบ้านคำกลิ้ง 215
15 6.98
0 0.00
23 10.70
1 0.47
1 0.47
175 81.40
40 18.60%
142  โรงเรียนบ้านนาน้ำชุ่ม 228
17 7.46
12 5.26
10 4.39
1 0.44
2 0.88
186 81.58
42 18.42%
143  โรงเรียนบ้านดงผักเทียม 51
5 9.80
4 7.84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 82.35
9 17.65%
144  โรงเรียนบ้านเลา 68
6 8.82
6 8.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 82.35
12 17.65%
145  โรงเรียนบ้านแพงศรี 40
4 10.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
2 5.00
33 82.50
7 17.50%
146  โรงเรียนบ้านหลวงหัวสวย 149
7 4.70
8 5.37
4 2.68
6 4.03
1 0.67
123 82.55
26 17.45%
147  โรงเรียนบ้านโพนงามหนองตุ 167
11 6.59
4 2.40
14 8.38
0 0.00
0 0.00
138 82.63
29 17.37%
148  โรงเรียนบ้านคอนเลียบ 59
3 5.08
1 1.69
5 8.47
1 1.69
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
149  โรงเรียนบ้านนาหว้า(สันติราษฎร์พิทยาคม) 73
1 1.37
3 4.11
7 9.59
1 1.37
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
150  โรงเรียนบ้านโก่ย 93
7 7.53
4 4.30
2 2.15
1 1.08
1 1.08
78 83.87
15 16.13%
151  โรงเรียนมิตรภาพ 6 143
5 3.50
0 0.00
18 12.59
0 0.00
0 0.00
120 83.92
23 16.08%
152  โรงเรียนบ้านนาคอมนาดอกไม้ 138
16 11.59
0 0.00
6 4.35
0 0.00
0 0.00
116 84.06
22 15.94%
153  โรงเรียนบ้านกกสะทอนเครือหวายดิน 77
4 5.19
1 1.30
5 6.49
0 0.00
2 2.60
65 84.42
12 15.58%
154  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 143
5 3.50
2 1.40
10 6.99
2 1.40
3 2.10
121 84.62
22 15.38%
155  โรงเรียนบ้านดงบัง 59
1 1.69
2 3.39
6 10.17
0 0.00
0 0.00
50 84.75
9 15.25%
156  โรงเรียนบ้านโนนชาดวรุบลวิทยา 74
0 0.00
4 5.41
7 9.46
0 0.00
0 0.00
63 85.14
11 14.86%
157  โรงเรียนบ้านดอนแก้ว 48
4 8.33
0 0.00
1 2.08
2 4.17
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
158  โรงเรียนบ้านนิคมพัฒนา 91
4 4.40
2 2.20
6 6.59
1 1.10
0 0.00
78 85.71
13 14.29%
159  โรงเรียนบ้านเม่น 93
3 3.23
3 3.23
5 5.38
0 0.00
2 2.15
80 86.02
13 13.98%
160  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(หนองวัวซอ) 165
3 1.82
11 6.67
4 2.42
4 2.42
1 0.61
142 86.06
23 13.94%
161  โรงเรียนบ้านม่วงสว่างสามัคคี 133
3 2.26
5 3.76
10 7.52
0 0.00
0 0.00
115 86.47
18 13.53%
162  โรงเรียนบ้านท่าเสียว 134
3 2.24
0 0.00
11 8.21
1 0.75
3 2.24
116 86.57
18 13.43%
163  โรงเรียนบ้านข่าทุ่งม่วงโนนศรีสมบูรณ์ 127
3 2.36
4 3.15
6 4.72
3 2.36
1 0.79
110 86.61
17 13.39%
164  โรงเรียนบ้านหนองน้ำเค็ม 90
4 4.44
0 0.00
8 8.89
0 0.00
0 0.00
78 86.67
12 13.33%
165  โรงเรียนบ้านเลี่ยมพิลึก 83
3 3.61
0 0.00
7 8.43
0 0.00
1 1.20
72 86.75
11 13.25%
166  โรงเรียนบ้านแมดวิทยาคม 92
5 5.43
0 0.00
7 7.61
0 0.00
0 0.00
80 86.96
12 13.04%
167  โรงเรียนบ้านโคกก่องหนองแวงยาว 63
1 1.59
1 1.59
5 7.94
0 0.00
1 1.59
55 87.30
8 12.70%
168  โรงเรียนรัฐประชา 509 129
8 6.20
3 2.33
5 3.88
0 0.00
0 0.00
113 87.60
16 12.40%
169  โรงเรียนบ้านโคกลาด 221
2 0.90
9 4.07
16 7.24
0 0.00
0 0.00
194 87.78
27 12.22%
170  โรงเรียนบ้านหมากตูมดอนยานาง 149
1 0.67
0 0.00
8 5.37
1 0.67
8 5.37
131 87.92
18 12.08%
171  โรงเรียนบ้านนามั่ง 150
6 4.00
0 0.00
9 6.00
1 0.67
2 1.33
132 88.00
18 12.00%
172  โรงเรียนบ้านหนองอ้อ 219
18 8.22
0 0.00
8 3.65
0 0.00
0 0.00
193 88.13
26 11.87%
173  โรงเรียนบ้านหนองบัวบาน(เพ็ญ) 68
2 2.94
1 1.47
5 7.35
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
174  โรงเรียนบ้านโพนเลาโพนทอง 104
1 0.96
0 0.00
10 9.62
1 0.96
0 0.00
92 88.46
12 11.54%
175  โรงเรียนบ้านจั่นศรีวิไล 113
2 1.77
2 1.77
6 5.31
0 0.00
2 1.77
101 89.38
12 10.62%
176  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 40
2 5.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
36 90.00
4 10.00%
177  โรงเรียนบ้านหนองตอสูงแคน 100
5 5.00
3 3.00
2 2.00
0 0.00
0 0.00
90 90.00
10 10.00%
178  โรงเรียนบ้านผาสิงห์ 94
3 3.19
3 3.19
0 0.00
0 0.00
3 3.19
85 90.43
9 9.57%
179  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๙๒ (ชุมชนนาข่า) 200
6 3.00
6 3.00
6 3.00
0 0.00
0 0.00
182 91.00
18 9.00%
180  โรงเรียนบ้านนาแอง 78
2 2.56
1 1.28
1 1.28
2 2.56
1 1.28
71 91.03
7 8.97%
181  โรงเรียนบ้านโนนนกหอ(เพ็งแสนวิทยา) 34
2 5.88
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
31 91.18
3 8.82%
182  โรงเรียนบ้านหนองนาเจริญ 70
4 5.71
1 1.43
1 1.43
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
183  โรงเรียนบ้านโคกล่าม 132
2 1.52
0 0.00
7 5.30
2 1.52
0 0.00
121 91.67
11 8.33%
184  โรงเรียนบ้านศรีสุวรรณโพนสว่าง 89
3 3.37
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
82 92.13
7 7.87%
185  โรงเรียนชุมชนกุดหมากไฟ 215
3 1.40
0 0.00
13 6.05
0 0.00
0 0.00
199 92.56
16 7.44%
186  โรงเรียนบ้านหนองแสนตอโนนสร้างคำ 129
3 2.33
3 2.33
3 2.33
0 0.00
0 0.00
120 93.02
9 6.98%
187  โรงเรียนบ้านโนนยางโนนบ่อ 59
2 3.39
0 0.00
2 3.39
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
188  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 60
1 1.67
0 0.00
2 3.33
0 0.00
1 1.67
56 93.33
4 6.67%
189  โรงเรียนบ้านนาสีนวล 76
1 1.32
1 1.32
2 2.63
1 1.32
0 0.00
71 93.42
5 6.58%
190  โรงเรียนบ้านหนองโสกดาว 168
5 2.98
3 1.79
3 1.79
0 0.00
0 0.00
157 93.45
11 6.55%
191  โรงเรียนบ้านใหม่ 46
1 2.17
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
43 93.48
3 6.52%
192  โรงเรียนบ้านดงยาง 171
3 1.75
3 1.75
5 2.92
0 0.00
0 0.00
160 93.57
11 6.43%
193  โรงเรียนบ้านด่าน 78
0 0.00
3 3.85
1 1.28
0 0.00
0 0.00
74 94.87
4 5.13%
194  โรงเรียนบ้านเลื่อม 212
0 0.00
0 0.00
10 4.72
0 0.00
0 0.00
202 95.28
10 4.72%
195  โรงเรียนบ้านหมากหญ้า 271
2 0.74
2 0.74
5 1.85
1 0.37
0 0.00
261 96.31
10 3.69%
196  โรงเรียนบ้านนาสมบูรณ์ 61
0 0.00
0 0.00
2 3.28
0 0.00
0 0.00
59 96.72
2 3.28%
197  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 65
0 0.00
0 0.00
2 3.08
0 0.00
0 0.00
63 96.92
2 3.08%
198  โรงเรียนบ้านนาเยีย 44
0 0.00
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
43 97.73
1 2.27%
199  โรงเรียนบ้านจำปา 68
0 0.00
0 0.00
1 1.47
0 0.00
0 0.00
67 98.53
1 1.47%
200  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดศรีบูรพา 102
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
101 99.02
1 0.98%
201  โรงเรียนบ้านดู่ 106
1 0.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
105 99.06
1 0.94%
202  โรงเรียนชุมชนบ้านเดื่อวิทยา 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนนิคมโนนสมบูรณ์ 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านท่าตูมดงสระพัง 128
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
128 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านนาคำหลวง 235
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
235 100.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านนาทาม 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 125
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
125 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านหนองบัวเงิน 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านหนองแวงเดิด 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านหัวบึง 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านหินโงม 158
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
158 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านเสาเล้า 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านแมด 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
215  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(สร้างคอม) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
216  โรงเรียนบ้านโคกหนองแซง 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
217  โรงเรียนเจ ซี บ้านอินทร์แปลง 71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
71 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  33,230 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,092 9.30
เตี้ย  2,003 6.03
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,337 10.04
ผอมและเตี้ย  1,197 3.60
อ้วนและเตี้ย  2,574 7.75
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,027 63.28
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 12,203 คน


36.72%


Powered By www.thaieducation.net