ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 175 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 175 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านขามป้อมดงเย็น 15
3 20.00
0 0.00
7 46.67
5 33.33
0 0.00
0 0.00
15 100.00%
2  โรงเรียนบ้านสร้างแซ่งวังถั่ว 31
16 51.61
15 48.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองแสงน้อย 56
22 39.29
26 46.43
2 3.57
4 7.14
2 3.57
0 0.00
56 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองหารจาง 43
10 23.26
12 27.91
4 9.30
6 13.95
6 13.95
5 11.63
38 88.37%
5  โรงเรียนบ้านหินลาด 23
4 17.39
3 13.04
5 21.74
3 13.04
2 8.70
6 26.09
17 73.91%
6  โรงเรียนบ้านวังชัย 191
17 8.90
22 11.52
40 20.94
26 13.61
32 16.75
54 28.27
137 71.73%
7  โรงเรียนบ้านหนองซา 98
50 51.02
0 0.00
12 12.24
0 0.00
0 0.00
36 36.73
62 63.27%
8  โรงเรียนศรีเมืองแอม 38
6 15.79
3 7.89
8 21.05
4 10.53
3 7.89
14 36.84
24 63.16%
9  โรงเรียนบ้านหม้อ 41
3 7.32
0 0.00
13 31.71
3 7.32
6 14.63
16 39.02
25 60.98%
10  โรงเรียนชุมชนบ้านบัวใหญ่ 84
48 57.14
0 0.00
0 0.00
3 3.57
0 0.00
33 39.29
51 60.71%
11  โรงเรียนบ้านหนองกุงดิ่ง 103
25 24.27
16 15.53
7 6.80
5 4.85
6 5.83
44 42.72
59 57.28%
12  โรงเรียนบ้านวังโพน 112
20 17.86
15 13.39
8 7.14
16 14.29
3 2.68
50 44.64
62 55.36%
13  โรงเรียนบ้านโนนเชือก 58
23 39.66
4 6.90
0 0.00
1 1.72
2 3.45
28 48.28
30 51.72%
14  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายม 98
10 10.20
13 13.27
22 22.45
5 5.10
0 0.00
48 48.98
50 51.02%
15  โรงเรียนบ้านคำแก่นคูณ 109
17 15.60
12 11.01
7 6.42
9 8.26
10 9.17
54 49.54
55 50.46%
16  โรงเรียนบ้านดงมัน 79
20 25.32
7 8.86
2 2.53
9 11.39
0 0.00
41 51.90
38 48.10%
17  โรงเรียนบ้านโคกกลางนาล้อม 30
3 10.00
2 6.67
5 16.67
2 6.67
2 6.67
16 53.33
14 46.67%
18  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใส 216
31 14.35
13 6.02
24 11.11
10 4.63
16 7.41
122 56.48
94 43.52%
19  โรงเรียนบ้านนาเรียง 100
20 20.00
6 6.00
14 14.00
2 2.00
1 1.00
57 57.00
43 43.00%
20  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๓๔ (บ้านกุดโง้ง) 118
10 8.47
1 0.85
22 18.64
11 9.32
6 5.08
68 57.63
50 42.37%
21  โรงเรียนบ้านโนนสง่า 79
4 5.06
7 8.86
6 7.59
5 6.33
11 13.92
46 58.23
33 41.77%
22  โรงเรียนบ้านโนนศิลาราศรี 51
7 13.73
7 13.73
4 7.84
3 5.88
0 0.00
30 58.82
21 41.18%
23  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 141
36 25.53
8 5.67
11 7.80
1 0.71
2 1.42
83 58.87
58 41.13%
24  โรงเรียนบ้านจำปาหัวบึง 98
11 11.22
9 9.18
7 7.14
6 6.12
7 7.14
58 59.18
40 40.82%
25  โรงเรียนบ้านคำม่วมดงเย็น 54
12 22.22
3 5.56
4 7.41
3 5.56
0 0.00
32 59.26
22 40.74%
26  โรงเรียนบ้านหนองแวงคูป่าชาติ 96
14 14.58
5 5.21
7 7.29
4 4.17
9 9.38
57 59.38
39 40.63%
27  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์เก่าข่า 79
27 34.18
3 3.80
2 2.53
0 0.00
0 0.00
47 59.49
32 40.51%
28  โรงเรียนบ้านหลุบเลา 52
7 13.46
5 9.62
2 3.85
2 3.85
5 9.62
31 59.62
21 40.38%
29  โรงเรียนนามูลวิทยาคม 136
15 11.03
25 18.38
14 10.29
0 0.00
0 0.00
82 60.29
54 39.71%
30  โรงเรียนบ้านทางพาดเขาสวนกวาง 38
5 13.16
3 7.89
5 13.16
2 5.26
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
31  โรงเรียนบ้านคำป่าก่อ 33
6 18.18
0 0.00
2 6.06
5 15.15
0 0.00
20 60.61
13 39.39%
32  โรงเรียนบ้านดง(บึงไทรวิทยาคาร) 89
23 25.84
7 7.87
5 5.62
0 0.00
0 0.00
54 60.67
35 39.33%
33  โรงเรียนบ้านฟากพอง 36
4 11.11
5 13.89
5 13.89
0 0.00
0 0.00
22 61.11
14 38.89%
34  โรงเรียนบ้านโนนพยอม 44
2 4.55
11 25.00
3 6.82
0 0.00
1 2.27
27 61.36
17 38.64%
35  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ประชารัฐรังสรรค์ 58
4 6.90
2 3.45
11 18.97
1 1.72
4 6.90
36 62.07
22 37.93%
36  โรงเรียนน้ำพอง 1027
56 5.45
21 2.04
133 12.95
77 7.50
94 9.15
646 62.90
381 37.10%
37  โรงเรียนบ้านหนองผือ 42
0 0.00
0 0.00
14 33.33
1 2.38
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
38  โรงเรียนบ้านคอกคีแสนตอ 107
8 7.48
3 2.80
14 13.08
4 3.74
9 8.41
69 64.49
38 35.51%
39  โรงเรียนบ้านหนองกุงขี้ควง 48
5 10.42
5 10.42
7 14.58
0 0.00
0 0.00
31 64.58
17 35.42%
40  โรงเรียนบ้านหนองแวง 46
4 8.70
8 17.39
4 8.70
0 0.00
0 0.00
30 65.22
16 34.78%
41  โรงเรียนบ้านหนองแวงเป่ง 29
4 13.79
0 0.00
4 13.79
0 0.00
2 6.90
19 65.52
10 34.48%
42  โรงเรียนบ้านขุนด่าน 130
9 6.92
7 5.38
8 6.15
8 6.15
12 9.23
86 66.15
44 33.85%
43  โรงเรียนชุมชนหนองกุงวิทยา 218
9 4.13
19 8.72
40 18.35
3 1.38
0 0.00
147 67.43
71 32.57%
44  โรงเรียนห้วยยางวิทยาสรรพ์ 159
14 8.81
21 13.21
14 8.81
2 1.26
0 0.00
108 67.92
51 32.08%
45  โรงเรียนชุมชนโนนสมบูรณ์ 186
16 8.60
9 4.84
34 18.28
0 0.00
0 0.00
127 68.28
59 31.72%
46  โรงเรียนหนองแวงเรือประชาศึกษา 121
5 4.13
9 7.44
15 12.40
8 6.61
1 0.83
83 68.60
38 31.40%
47  โรงเรียนบ้านโคกกลางหนองไหลพิทยาสรรพ์ 131
11 8.40
7 5.34
9 6.87
14 10.69
0 0.00
90 68.70
41 31.30%
48  โรงเรียนบ้านเวียงแก้ว 75
4 5.33
6 8.00
13 17.33
0 0.00
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
49  โรงเรียนอนุบาลเขาสวนกวาง 633
29 4.58
12 1.90
67 10.58
39 6.16
47 7.42
439 69.35
194 30.65%
50  โรงเรียนบ้านป่าหวายนั่งราษฎร์บำรุง 41
6 14.63
0 0.00
3 7.32
0 0.00
3 7.32
29 70.73
12 29.27%
51  โรงเรียนบ้านหัวบึง 79
6 7.59
5 6.33
5 6.33
4 5.06
3 3.80
56 70.89
23 29.11%
52  โรงเรียนชุมชนหนองกุงใหญ่ 191
12 6.28
12 6.28
15 7.85
0 0.00
16 8.38
136 71.20
55 28.80%
53  โรงเรียนบ้านบ่อใหญ่ 73
15 20.55
0 0.00
6 8.22
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
54  โรงเรียนบ้านบะแต้ 88
11 12.50
4 4.55
4 4.55
4 4.55
2 2.27
63 71.59
25 28.41%
55  โรงเรียนน้ำพองประชานุกูล 198
16 8.08
3 1.52
37 18.69
0 0.00
0 0.00
142 71.72
56 28.28%
56  โรงเรียนบ้านโนนน้ำผึ้ง 18
0 0.00
1 5.56
4 22.22
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78%
57  โรงเรียนบ้านฝางวิทยา 144
6 4.17
5 3.47
20 13.89
0 0.00
7 4.86
106 73.61
38 26.39%
58  โรงเรียนบ้านกุดเชียงมี 81
10 12.35
2 2.47
8 9.88
1 1.23
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
59  โรงเรียนบ้านโคกใหม่นายมสาขาบ้านดงซำ 27
2 7.41
0 0.00
5 18.52
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
60  โรงเรียนชุมชนดูนสาด 535
30 5.61
48 8.97
7 1.31
37 6.92
16 2.99
397 74.21
138 25.79%
61  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 152
15 9.87
9 5.92
15 9.87
0 0.00
0 0.00
113 74.34
39 25.66%
62  โรงเรียนบ้านหนองโอง 82
6 7.32
3 3.66
6 7.32
4 4.88
2 2.44
61 74.39
21 25.61%
63  โรงเรียนบ้านบึงกลาง 67
3 4.48
3 4.48
4 5.97
3 4.48
4 5.97
50 74.63
17 25.37%
64  โรงเรียนคูคำพิทยาสรรพ์ 119
5 4.20
5 4.20
16 13.45
4 3.36
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
65  โรงเรียนบ้านสะอาดหนองเรือ 32
0 0.00
3 9.38
5 15.63
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
66  โรงเรียนบ้านเสียวโคกกลาง 128
10 7.81
10 7.81
6 4.69
0 0.00
6 4.69
96 75.00
32 25.00%
67  โรงเรียนอนุบาลอุบลรัตน์ 400
41 10.25
2 0.50
57 14.25
0 0.00
0 0.00
300 75.00
100 25.00%
68  โรงเรียนชุมชนกระนวน 309
15 4.85
22 7.12
38 12.30
2 0.65
0 0.00
232 75.08
77 24.92%
69  โรงเรียนบ้านโคกสง่านางาม 65
0 0.00
2 3.08
12 18.46
2 3.08
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
70  โรงเรียนอุดมพัฒน์ฟินิคซฯอุปถัมภ์ 59
8 13.56
0 0.00
6 10.17
0 0.00
0 0.00
45 76.27
14 23.73%
71  โรงเรียนบ้านโนน 188
12 6.38
6 3.19
19 10.11
6 3.19
1 0.53
144 76.60
44 23.40%
72  โรงเรียนบ้านสำโรง 150
8 5.33
15 10.00
12 8.00
0 0.00
0 0.00
115 76.67
35 23.33%
73  โรงเรียนบ้านโนนทองห้วยบาก 78
3 3.85
4 5.13
11 14.10
0 0.00
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
74  โรงเรียนบ้านศรีสุขสำราญ 231
15 6.49
6 2.60
10 4.33
9 3.90
13 5.63
178 77.06
53 22.94%
75  โรงเรียนบ้านหนองอ้อโคกสว่าง 114
15 13.16
5 4.39
0 0.00
6 5.26
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
76  โรงเรียนบ้านคำครึ่ง 143
20 13.99
4 2.80
8 5.59
0 0.00
0 0.00
111 77.62
32 22.38%
77  โรงเรียนบ้านบ่อ 85
3 3.53
4 4.71
8 9.41
4 4.71
0 0.00
66 77.65
19 22.35%
78  โรงเรียนบ้านพระบาทท่าเรือ 525
45 8.57
17 3.24
25 4.76
11 2.10
18 3.43
409 77.90
116 22.10%
79  โรงเรียนบ้านโสกเสี้ยวแสนสุข 104
6 5.77
6 5.77
3 2.88
6 5.77
1 0.96
82 78.85
22 21.15%
80  โรงเรียนทุ่งบ่อวิทยา 110
9 8.18
0 0.00
14 12.73
0 0.00
0 0.00
87 79.09
23 20.91%
81  โรงเรียนบ้านคำบอนคุรุราษฎร์บำรุง 139
9 6.47
6 4.32
9 6.47
0 0.00
5 3.60
110 79.14
29 20.86%
82  โรงเรียนบ้านคำบง 344
25 7.27
5 1.45
33 9.59
5 1.45
1 0.29
275 79.94
69 20.06%
83  โรงเรียนสองห้องประชาบำรุง 80
5 6.25
6 7.50
3 3.75
2 2.50
0 0.00
64 80.00
16 20.00%
84  โรงเรียนบ้านดงเรืองประชาสรรพ์ 31
0 0.00
0 0.00
6 19.35
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35%
85  โรงเรียนบ้านห้วยเตย 52
0 0.00
2 3.85
8 15.38
0 0.00
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
86  โรงเรียนบ้านนาศรีดงเค็ง 110
10 9.09
0 0.00
9 8.18
0 0.00
2 1.82
89 80.91
21 19.09%
87  โรงเรียนบ้านสองคอนศิริคุรุราษฎร์ 195
11 5.64
6 3.08
8 4.10
6 3.08
6 3.08
158 81.03
37 18.97%
88  โรงเรียนโรงเรียนโนนสมบูรณ์โคกใหญ่ 107
8 7.48
1 0.93
11 10.28
0 0.00
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
89  โรงเรียนบ้านคำม่วง 103
4 3.88
4 3.88
4 3.88
2 1.94
5 4.85
84 81.55
19 18.45%
90  โรงเรียนบ้านโนนศรีสวัสดิ์ 49
1 2.04
6 12.24
0 0.00
2 4.08
0 0.00
40 81.63
9 18.37%
91  โรงเรียนบ้านโนนสว่างหนองตะนา 115
2 1.74
4 3.48
7 6.09
2 1.74
6 5.22
94 81.74
21 18.26%
92  โรงเรียนบ้านกุดกว้าง 44
3 6.82
3 6.82
2 4.55
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
93  โรงเรียนบ้านหนองคู 44
1 2.27
0 0.00
5 11.36
0 0.00
2 4.55
36 81.82
8 18.18%
94  โรงเรียนบ้านหนองแสง 99
4 4.04
4 4.04
4 4.04
6 6.06
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
95  โรงเรียนบ้านน้ำสามวัง 72
4 5.56
2 2.78
6 8.33
1 1.39
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
96  โรงเรียนชุมชนน้ำอ้อม 89
6 6.74
4 4.49
6 6.74
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
97  โรงเรียนบ้านกระนวนซำสูง 307
26 8.47
13 4.23
16 5.21
0 0.00
0 0.00
252 82.08
55 17.92%
98  โรงเรียนบ้านคำไฮผักแว่น 204
23 11.27
12 5.88
1 0.49
0 0.00
0 0.00
168 82.35
36 17.65%
99  โรงเรียนบ้านโนนจิก 23
2 8.70
1 4.35
1 4.35
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
100  โรงเรียนบ้านนางิ้วนาโพธิ์ 104
5 4.81
0 0.00
13 12.50
0 0.00
0 0.00
86 82.69
18 17.31%
101  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่หนองโน 100
5 5.00
3 3.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
83 83.00
17 17.00%
102  โรงเรียนบ้านคำแคนคำเจริญ 53
3 5.66
4 7.55
2 3.77
0 0.00
0 0.00
44 83.02
9 16.98%
103  โรงเรียนบ้านห้วยเสือเต้น 89
1 1.12
6 6.74
0 0.00
0 0.00
8 8.99
74 83.15
15 16.85%
104  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ท่ามะเดื่อน้อย 84
0 0.00
0 0.00
14 16.67
0 0.00
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
105  โรงเรียนบ้านป่าติ้ว 48
0 0.00
1 2.08
4 8.33
1 2.08
2 4.17
40 83.33
8 16.67%
106  โรงเรียนพระธาตุขามแก่น 120
8 6.67
4 3.33
5 4.17
3 2.50
0 0.00
100 83.33
20 16.67%
107  โรงเรียนบ้านผักหนาม 149
12 8.05
0 0.00
10 6.71
2 1.34
0 0.00
125 83.89
24 16.11%
108  โรงเรียนบ้านคำมืด 13
1 7.69
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38%
109  โรงเรียนหนองโนวิทยาคาร 208
9 4.33
4 1.92
18 8.65
1 0.48
0 0.00
176 84.62
32 15.38%
110  โรงเรียนบ้านหัวดง 73
3 4.11
1 1.37
7 9.59
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
111  โรงเรียนกู่สว่างสามัคคี 148
4 2.70
3 2.03
12 8.11
2 1.35
1 0.68
126 85.14
22 14.86%
112  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 162
0 0.00
0 0.00
7 4.32
12 7.41
5 3.09
138 85.19
24 14.81%
113  โรงเรียนบ้านนาขาม 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
0 0.00
1 2.08
41 85.42
7 14.58%
114  โรงเรียนโคกสูงใหญ่วิทยา 303
16 5.28
5 1.65
23 7.59
0 0.00
0 0.00
259 85.48
44 14.52%
115  โรงเรียนบ้านศาลาดินห้วยเตย 84
6 7.14
2 2.38
0 0.00
1 1.19
3 3.57
72 85.71
12 14.29%
116  โรงเรียนบ้านทรัพย์ภูพานคำปลาหลายหนองผักแว่น 50
3 6.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
117  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสุขใจ 36
0 0.00
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
31 86.11
5 13.89%
118  โรงเรียนบ้านกุดกระหนวน 58
1 1.72
0 0.00
7 12.07
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
119  โรงเรียนบ้านแห้ว 140
0 0.00
4 2.86
15 10.71
0 0.00
0 0.00
121 86.43
19 13.57%
120  โรงเรียนบ้านคำนางปุ่ม 74
4 5.41
3 4.05
3 4.05
0 0.00
0 0.00
64 86.49
10 13.51%
121  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 82
2 2.44
0 0.00
6 7.32
2 2.44
1 1.22
71 86.59
11 13.41%
122  โรงเรียนบ้านหนองโก 196
19 9.69
2 1.02
5 2.55
0 0.00
0 0.00
170 86.73
26 13.27%
123  โรงเรียนบ้านกุดพังเครือ 39
0 0.00
0 0.00
5 12.82
0 0.00
0 0.00
34 87.18
5 12.82%
124  โรงเรียนบ้านคำแมด 78
3 3.85
3 3.85
4 5.13
0 0.00
0 0.00
68 87.18
10 12.82%
125  โรงเรียนนาคำพิทยาสรรพ์ 86
3 3.49
2 2.33
4 4.65
2 2.33
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
126  โรงเรียนบ้านสระกุด 146
10 6.85
4 2.74
1 0.68
0 0.00
3 2.05
128 87.67
18 12.33%
127  โรงเรียนหนองขามพิทยาคม 238
8 3.36
11 4.62
10 4.20
0 0.00
0 0.00
209 87.82
29 12.18%
128  โรงเรียนบ้านนาฝายเหนือ 25
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00%
129  โรงเรียนบ้านโนนสังป่ารัง 76
3 3.95
2 2.63
4 5.26
0 0.00
0 0.00
67 88.16
9 11.84%
130  โรงเรียนบ้านทรายมูล 163
8 4.91
6 3.68
4 2.45
1 0.61
0 0.00
144 88.34
19 11.66%
131  โรงเรียนบ้านกุดพังทุย 87
3 3.45
0 0.00
7 8.05
0 0.00
0 0.00
77 88.51
10 11.49%
132  โรงเรียนชุมชนบ้านห้วยโจดโคกสะอาด 61
2 3.28
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
133  โรงเรียนศิลาโป่งคำ 44
1 2.27
1 2.27
3 6.82
0 0.00
0 0.00
39 88.64
5 11.36%
134  โรงเรียนคำบอนวิทยา 53
1 1.89
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32%
135  โรงเรียนบ้านหนองบัวน้อยห้วยโจดโนนขามแป 36
0 0.00
0 0.00
3 8.33
1 2.78
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
136  โรงเรียนบ้านแสงสว่าง 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
0 0.00
3 4.11
65 89.04
8 10.96%
137  โรงเรียนบ้านท่ามะเดื่อ 55
1 1.82
1 1.82
3 5.45
1 1.82
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
138  โรงเรียนบ้านห้วยหินลาด 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
2 3.64
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
139  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์โนนอินทร์แปลง 92
3 3.26
2 2.17
2 2.17
1 1.09
2 2.17
82 89.13
10 10.87%
140  โรงเรียนบ้านสว่างซำโอง 48
2 4.17
0 0.00
3 6.25
0 0.00
0 0.00
43 89.58
5 10.42%
141  โรงเรียนบ้านดงเย็น 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
142  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 30
2 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.33
27 90.00
3 10.00%
143  โรงเรียนบ้านนาค้อ 42
2 4.76
0 0.00
2 4.76
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
144  โรงเรียนบ้านทุ่งโป่ง 87
4 4.60
4 4.60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
145  โรงเรียนบ้านโคกกลางวิทยา 142
5 3.52
7 4.93
0 0.00
1 0.70
0 0.00
129 90.85
13 9.15%
146  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ประชานุกูล 88
0 0.00
3 3.41
5 5.68
0 0.00
0 0.00
80 90.91
8 9.09%
147  โรงเรียนบ้านโสกแสง 44
2 4.55
0 0.00
2 4.55
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
148  โรงเรียนศรีสมบูรณ์วิทยา 89
7 7.87
0 0.00
0 0.00
1 1.12
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
149  โรงเรียนบ้านภูคำเบ้า 69
0 0.00
4 5.80
1 1.45
0 0.00
1 1.45
63 91.30
6 8.70%
150  โรงเรียนบ้านเพี้ยฟานโนนสวรรค์ 174
2 1.15
1 0.57
12 6.90
0 0.00
0 0.00
159 91.38
15 8.62%
151  โรงเรียนบ้านห้วยทรายศึกษา 105
3 2.86
3 2.86
2 1.90
0 0.00
1 0.95
96 91.43
9 8.57%
152  โรงเรียนบ้านห้วยยางสะอาด 87
2 2.30
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
80 91.95
7 8.05%
153  โรงเรียนบ้านโคกสูงสะอาด 63
1 1.59
0 0.00
2 3.17
2 3.17
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
154  โรงเรียนบ้านด้วงหนองหญ้ารังกา 64
0 0.00
0 0.00
5 7.81
0 0.00
0 0.00
59 92.19
5 7.81%
155  โรงเรียนบ้านโนนแดงโคกเล้า 39
1 2.56
0 0.00
0 0.00
1 2.56
1 2.56
36 92.31
3 7.69%
156  โรงเรียนโคกสูงกุดน้ำใส 79
0 0.00
3 3.80
3 3.80
0 0.00
0 0.00
73 92.41
6 7.59%
157  โรงเรียนบ้านหนองบัวคำมูล 74
0 0.00
2 2.70
3 4.05
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
158  โรงเรียนบ้านนาอ่างทอง 77
2 2.60
0 0.00
3 3.90
0 0.00
0 0.00
72 93.51
5 6.49%
159  โรงเรียนบ้านนาง้อง 64
2 3.13
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
160  โรงเรียนบ้านห้วยเชือก 35
0 0.00
0 0.00
2 5.71
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
161  โรงเรียนบ้านหัวนาคำ 196
0 0.00
0 0.00
11 5.61
0 0.00
0 0.00
185 94.39
11 5.61%
162  โรงเรียนบ้านท่าลาดคำตานา 110
2 1.82
2 1.82
2 1.82
0 0.00
0 0.00
104 94.55
6 5.45%
163  โรงเรียนบ้านท่ากระเสริม 92
0 0.00
0 0.00
4 4.35
1 1.09
0 0.00
87 94.57
5 5.43%
164  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 74
0 0.00
0 0.00
4 5.41
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
165  โรงเรียนบ้านคำจั่น(ปาสานะเตนุสรณ์) 102
0 0.00
2 1.96
0 0.00
3 2.94
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
166  โรงเรียนบ้านนาคู 46
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
167  โรงเรียนบ้านนาฝาย 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
168  โรงเรียนบ้านม่วงหวาน 118
5 4.24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
113 95.76
5 4.24%
169  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 51
0 0.00
0 0.00
2 3.92
0 0.00
0 0.00
49 96.08
2 3.92%
170  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวยโจดโคกสะอาดสาขาบ้านหนองแสงวิทยา 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
171  โรงเรียนบ้านหัวฝายประชานุกูล 35
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.86
34 97.14
1 2.86%
172  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์ 41
0 0.00
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
40 97.56
1 2.44%
173  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์บำรุง 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ชัย 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านโนนหัวช้าง 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,946 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,407 7.43
เตี้ย  795 4.20
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,507 7.95
ผอมและเตี้ย  483 2.55
อ้วนและเตี้ย  454 2.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,300 75.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,646 คน


24.52%


Powered By www.thaieducation.net