ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บึงกาฬ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 211 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 211 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านห้วยเชือมใต้ 87
0 0.00
13 14.94
50 57.47
20 22.99
4 4.60
0 0.00
87 100.00%
2  โรงเรียนบ้านหนองยาว 161
27 16.77
37 22.98
44 27.33
17 10.56
21 13.04
15 9.32
146 90.68%
3  โรงเรียนบ้านชุมภูพรโสกก่าม 15
3 20.00
1 6.67
4 26.67
1 6.67
4 26.67
2 13.33
13 86.67%
4  โรงเรียนบ้านโนนสา 54
4 7.41
8 14.81
7 12.96
12 22.22
15 27.78
8 14.81
46 85.19%
5  โรงเรียนหอคำพิทยาสรรค์ 116
35 30.17
30 25.86
5 4.31
10 8.62
10 8.62
26 22.41
90 77.59%
6  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 230
50 21.74
48 20.87
27 11.74
51 22.17
0 0.00
54 23.48
176 76.52%
7  โรงเรียนบ้านนาคำนาใน 150
30 20.00
20 13.33
11 7.33
33 22.00
16 10.67
40 26.67
110 73.33%
8  โรงเรียนบ้านท่ากกแดง 10
2 20.00
1 10.00
0 0.00
4 40.00
0 0.00
3 30.00
7 70.00%
9  โรงเรียนบ้านทองสาย 255
35 13.73
19 7.45
39 15.29
35 13.73
35 13.73
92 36.08
163 63.92%
10  โรงเรียนบ้านหนองพันทา 169
28 16.57
4 2.37
20 11.83
32 18.93
24 14.20
61 36.09
108 63.91%
11  โรงเรียนบ้านตาลเดี่ยว 67
4 5.97
4 5.97
10 14.93
8 11.94
14 20.90
27 40.30
40 59.70%
12  โรงเรียนบ้านนาคำ 113
22 19.47
26 23.01
5 4.42
1 0.88
12 10.62
47 41.59
66 58.41%
13  โรงเรียนอนุบาลสาสนสิทธิ์อำนวย 627
89 14.19
89 14.19
100 15.95
37 5.90
45 7.18
267 42.58
360 57.42%
14  โรงเรียนบ้านท่าสีไค 257
45 17.51
23 8.95
45 17.51
17 6.61
16 6.23
111 43.19
146 56.81%
15  โรงเรียนบ้านไทรงามโนนภูดิน 213
38 17.84
26 12.21
22 10.33
14 6.57
21 9.86
92 43.19
121 56.81%
16  โรงเรียนบ้านท่าดอกคำ 81
19 23.46
13 16.05
3 3.70
11 13.58
0 0.00
35 43.21
46 56.79%
17  โรงเรียนบ้านโนน 110
26 23.64
15 13.64
10 9.09
11 10.00
0 0.00
48 43.64
62 56.36%
18  โรงเรียนบ้านดงชมภู 181
13 7.18
20 11.05
8 4.42
33 18.23
28 15.47
79 43.65
102 56.35%
19  โรงเรียนบ้านห้วยไม้ซอด 530
51 9.62
34 6.42
17 3.21
99 18.68
95 17.92
234 44.15
296 55.85%
20  โรงเรียนบ้านหัวแฮต 181
26 14.36
17 9.39
10 5.52
18 9.94
25 13.81
85 46.96
96 53.04%
21  โรงเรียนบ้านไร่โนนสำราญ 100
13 13.00
12 12.00
9 9.00
9 9.00
10 10.00
47 47.00
53 53.00%
22  โรงเรียนอนุบาลพรเจริญ 477
25 5.24
45 9.43
32 6.71
70 14.68
77 16.14
228 47.80
249 52.20%
23  โรงเรียนบ้านท่าโพธิ์ 60
19 31.67
3 5.00
7 11.67
2 3.33
0 0.00
29 48.33
31 51.67%
24  โรงเรียนบ้านหนองหมู 229
28 12.23
25 10.92
37 16.16
11 4.80
17 7.42
111 48.47
118 51.53%
25  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 206
26 12.62
19 9.22
33 16.02
13 6.31
15 7.28
100 48.54
106 51.46%
26  โรงเรียนบ้านดอนแพง 61
9 14.75
14 22.95
5 8.20
3 4.92
0 0.00
30 49.18
31 50.82%
27  โรงเรียนบ้านหนองจันทน์ 288
34 11.81
24 8.33
42 14.58
22 7.64
23 7.99
143 49.65
145 50.35%
28  โรงเรียนบ้านศรีชมภู 210
45 21.43
20 9.52
26 12.38
5 2.38
8 3.81
106 50.48
104 49.52%
29  โรงเรียนบ้านเหล่าทองหลาง 405
41 10.12
51 12.59
45 11.11
26 6.42
37 9.14
205 50.62
200 49.38%
30  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่ 92
17 18.48
8 8.70
12 13.04
8 8.70
0 0.00
47 51.09
45 48.91%
31  โรงเรียนบ้านบัวโคก 151
20 13.25
23 15.23
21 13.91
3 1.99
6 3.97
78 51.66
73 48.34%
32  โรงเรียนบ้านป่งไฮราษฎร์สามัคคี 286
36 12.59
32 11.19
41 14.34
19 6.64
10 3.50
148 51.75
138 48.25%
33  โรงเรียนบ้านหนองฮูฝอยลม 198
29 14.65
15 7.58
27 13.64
8 4.04
15 7.58
104 52.53
94 47.47%
34  โรงเรียนอนุบาลโซ่พิสัย 906
126 13.91
77 8.50
124 13.69
50 5.52
49 5.41
480 52.98
426 47.02%
35  โรงเรียนบ้านโนนยางคำ 141
17 12.06
25 17.73
16 11.35
2 1.42
6 4.26
75 53.19
66 46.81%
36  โรงเรียนบ้านหนองแวงประชาสรรค์ 13
3 23.08
0 0.00
0 0.00
3 23.08
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
37  โรงเรียนบ้านนาสิงห์ 349
63 18.05
38 10.89
45 12.89
9 2.58
6 1.72
188 53.87
161 46.13%
38  โรงเรียนบ้านคำสมบูรณ์บึงเจริญ 55
9 16.36
9 16.36
5 9.09
1 1.82
1 1.82
30 54.55
25 45.45%
39  โรงเรียนบ้านซ่อมกอก 207
10 4.83
53 25.60
29 14.01
0 0.00
0 0.00
115 55.56
92 44.44%
40  โรงเรียนบ้านชุมภูทอง 127
5 3.94
32 25.20
18 14.17
1 0.79
0 0.00
71 55.91
56 44.09%
41  โรงเรียนบ้านโคกสำราญพรสวรรค์ 155
22 14.19
19 12.26
10 6.45
12 7.74
5 3.23
87 56.13
68 43.87%
42  โรงเรียนบ้านท่ากกต้อง 143
27 18.88
7 4.90
7 4.90
21 14.69
0 0.00
81 56.64
62 43.36%
43  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 261
8 3.07
25 9.58
11 4.21
33 12.64
36 13.79
148 56.70
113 43.30%
44  โรงเรียนบ้านท่าเชียงเครือ 134
14 10.45
12 8.96
18 13.43
6 4.48
8 5.97
76 56.72
58 43.28%
45  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 63
4 6.35
13 20.63
9 14.29
0 0.00
1 1.59
36 57.14
27 42.86%
46  โรงเรียนบ้านคำหมื่น "ตชด.อนุสรณ์" 95
13 13.68
7 7.37
13 13.68
6 6.32
0 0.00
56 58.95
39 41.05%
47  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 355
30 8.45
33 9.30
47 13.24
17 4.79
18 5.07
210 59.15
145 40.85%
48  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์ 112
29 25.89
4 3.57
9 8.04
3 2.68
0 0.00
67 59.82
45 40.18%
49  โรงเรียนบ้านคลองเค็ม 123
14 11.38
11 8.94
12 9.76
7 5.69
5 4.07
74 60.16
49 39.84%
50  โรงเรียนบ้านห้วยก้านเหลือง 141
6 4.26
6 4.26
17 12.06
12 8.51
15 10.64
85 60.28
56 39.72%
51  โรงเรียนบ้านหนองนาแซง 121
19 15.70
8 6.61
7 5.79
9 7.44
5 4.13
73 60.33
48 39.67%
52  โรงเรียนบ้านห้วยทราย 150
19 12.67
12 8.00
10 6.67
12 8.00
6 4.00
91 60.67
59 39.33%
53  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 387
42 10.85
43 11.11
28 7.24
18 4.65
20 5.17
236 60.98
151 39.02%
54  โรงเรียนบ้านหนองแก่งทราย 185
26 14.05
21 11.35
19 10.27
5 2.70
1 0.54
113 61.08
72 38.92%
55  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นท่า 67
8 11.94
1 1.49
7 10.45
10 14.93
0 0.00
41 61.19
26 38.81%
56  โรงเรียนบ้านโคกนิยม 147
31 21.09
9 6.12
15 10.20
2 1.36
0 0.00
90 61.22
57 38.78%
57  โรงเรียนประสานมิตรวิทยา 334
31 9.28
20 5.99
50 14.97
7 2.10
20 5.99
206 61.68
128 38.32%
58  โรงเรียนบ้านดงบัง 167
18 10.78
13 7.78
25 14.97
4 2.40
3 1.80
104 62.28
63 37.72%
59  โรงเรียนบ้านนาทราย 244
29 11.89
22 9.02
26 10.66
15 6.15
0 0.00
152 62.30
92 37.70%
60  โรงเรียนบ้านหนองชัยวาน 140
15 10.71
14 10.00
13 9.29
10 7.14
0 0.00
88 62.86
52 37.14%
61  โรงเรียนบ้านใหม่ศรีชมภู 128
20 15.63
7 5.47
11 8.59
5 3.91
4 3.13
81 63.28
47 36.72%
62  โรงเรียนบ้านแสนสำราญ 96
9 9.38
5 5.21
8 8.33
13 13.54
0 0.00
61 63.54
35 36.46%
63  โรงเรียนธเนตรวิทยา 90
16 17.78
5 5.56
8 8.89
3 3.33
0 0.00
58 64.44
32 35.56%
64  โรงเรียนบ้านนาเหว่อโนนอุดม 231
22 9.52
18 7.79
24 10.39
8 3.46
9 3.90
150 64.94
81 35.06%
65  โรงเรียนบ้านเหล่าถาวร 152
11 7.24
18 11.84
20 13.16
2 1.32
2 1.32
99 65.13
53 34.87%
66  โรงเรียนบ้านคำไผ่ 253
10 3.95
9 3.56
27 10.67
19 7.51
23 9.09
165 65.22
88 34.78%
67  โรงเรียนบ้านโคกหนองลาด 147
10 6.80
13 8.84
25 17.01
0 0.00
3 2.04
96 65.31
51 34.69%
68  โรงเรียนชุมชนบ้านโนนสมบูรณ์ (ธนาคารกรุงเทพ 29) 453
33 7.28
61 13.47
54 11.92
6 1.32
2 0.44
297 65.56
156 34.44%
69  โรงเรียนบ้านโนนสะแบงหนองสวรรค์ 163
7 4.29
16 9.82
19 11.66
7 4.29
7 4.29
107 65.64
56 34.36%
70  โรงเรียนบ้านคำภู 169
14 8.28
12 7.10
20 11.83
7 4.14
3 1.78
113 66.86
56 33.14%
71  โรงเรียนบ้านหนองตะไก้โนนมันปลา 242
25 10.33
22 9.09
20 8.26
12 4.96
0 0.00
163 67.36
79 32.64%
72  โรงเรียนบ้านโนนแก้วโพนทอง 245
47 19.18
13 5.31
19 7.76
0 0.00
0 0.00
166 67.76
79 32.24%
73  โรงเรียนบ้านโคกกระแชขี้เหล็กน้อย 171
33 19.30
1 0.58
20 11.70
1 0.58
0 0.00
116 67.84
55 32.16%
74  โรงเรียนบ้านท่าไคร้ 53
8 15.09
2 3.77
6 11.32
1 1.89
0 0.00
36 67.92
17 32.08%
75  โรงเรียนบ้านท่าไร่ไทยเจริญ 194
21 10.82
24 12.37
13 6.70
4 2.06
0 0.00
132 68.04
62 31.96%
76  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกอุดม 380
32 8.42
22 5.79
58 15.26
9 2.37
0 0.00
259 68.16
121 31.84%
77  โรงเรียนสังวาลย์วิทย์ 1 236
19 8.05
33 13.98
23 9.75
0 0.00
0 0.00
161 68.22
75 31.78%
78  โรงเรียนบ้านโพธิ์น้อยหนองสิม 95
9 9.47
14 14.74
6 6.32
0 0.00
1 1.05
65 68.42
30 31.58%
79  โรงเรียนบ้านห้วยเล็บมือ 143
14 9.79
10 6.99
7 4.90
10 6.99
4 2.80
98 68.53
45 31.47%
80  โรงเรียนบ้านกำแพงเพชร 99
20 20.20
3 3.03
8 8.08
0 0.00
0 0.00
68 68.69
31 31.31%
81  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 147
8 5.44
9 6.12
13 8.84
8 5.44
8 5.44
101 68.71
46 31.29%
82  โรงเรียนบ้านนาป่าน 66
4 6.06
1 1.52
10 15.15
0 0.00
5 7.58
46 69.70
20 30.30%
83  โรงเรียนบ้านดอนหญ้านาง 261
12 4.60
1 0.38
26 9.96
13 4.98
26 9.96
183 70.11
78 29.89%
84  โรงเรียนบ้านห้วยลึก(โซ่พิสัย) 221
21 9.50
22 9.95
7 3.17
10 4.52
6 2.71
155 70.14
66 29.86%
85  โรงเรียนบ้านไร่สุขสันต์ 129
21 16.28
8 6.20
9 6.98
0 0.00
0 0.00
91 70.54
38 29.46%
86  โรงเรียนบ้านโนนยาง 68
8 11.76
2 2.94
4 5.88
2 2.94
4 5.88
48 70.59
20 29.41%
87  โรงเรียนบ้านพันลำ 150
15 10.00
14 9.33
15 10.00
0 0.00
0 0.00
106 70.67
44 29.33%
88  โรงเรียนบ้านนาขาม 228
23 10.09
12 5.26
9 3.95
22 9.65
0 0.00
162 71.05
66 28.95%
89  โรงเรียนบ้านนาขาม 159
13 8.18
7 4.40
25 15.72
0 0.00
0 0.00
114 71.70
45 28.30%
90  โรงเรียนอนุบาลศรีวิไล 1037
55 5.30
23 2.22
66 6.36
82 7.91
64 6.17
747 72.03
290 27.97%
91  โรงเรียนบ้านกุดสิม 147
10 6.80
11 7.48
11 7.48
8 5.44
1 0.68
106 72.11
41 27.89%
92  โรงเรียนหนองทุ่มวิทยา 158
5 3.16
8 5.06
5 3.16
13 8.23
13 8.23
114 72.15
44 27.85%
93  โรงเรียนอนุบาลบึงกาฬวิศิษฐ์อำนวยศิลป์ 1077
12 1.11
20 1.86
114 10.58
22 2.04
130 12.07
779 72.33
298 27.67%
94  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 51(บ้านโคกกว้าง) 230
16 6.96
17 7.39
20 8.70
10 4.35
0 0.00
167 72.61
63 27.39%
95  โรงเรียนบ้านดอนแก้วโนนอินทร์แปลง 77
2 2.60
4 5.19
13 16.88
1 1.30
1 1.30
56 72.73
21 27.27%
96  โรงเรียนท่าไร่วิทยา 147
14 9.52
17 11.56
9 6.12
0 0.00
0 0.00
107 72.79
40 27.21%
97  โรงเรียนบ้านสะง้อ 48
3 6.25
3 6.25
3 6.25
2 4.17
2 4.17
35 72.92
13 27.08%
98  โรงเรียนบ้านท่าส้มโฮง 126
12 9.52
8 6.35
11 8.73
2 1.59
1 0.79
92 73.02
34 26.98%
99  โรงเรียนบ้านนางวงสุ่มห้วยเนียม 112
12 10.71
7 6.25
11 9.82
0 0.00
0 0.00
82 73.21
30 26.79%
100  โรงเรียนบ้านโนนจำปา 45
0 0.00
0 0.00
5 11.11
1 2.22
6 13.33
33 73.33
12 26.67%
101  โรงเรียนบ้านเหล่าหมากผาง 49
7 14.29
4 8.16
1 2.04
1 2.04
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
102  โรงเรียนบ้านโสกก่ามนาตาไก้ 270
21 7.78
22 8.15
26 9.63
2 0.74
0 0.00
199 73.70
71 26.30%
103  โรงเรียนกัลยาณิวัฒนา 2 134
14 10.45
7 5.22
14 10.45
0 0.00
0 0.00
99 73.88
35 26.12%
104  โรงเรียนบ้านโสกโพธิ์โสกพอก 118
5 4.24
8 6.78
17 14.41
0 0.00
0 0.00
88 74.58
30 25.42%
105  โรงเรียนบ้านซำบอน 63
2 3.17
2 3.17
3 4.76
4 6.35
5 7.94
47 74.60
16 25.40%
106  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองยองวิทยา 178
11 6.18
8 4.49
12 6.74
12 6.74
2 1.12
133 74.72
45 25.28%
107  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 48
7 14.58
4 8.33
1 2.08
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
108  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหิ้ง 182
16 8.79
3 1.65
26 14.29
0 0.00
0 0.00
137 75.27
45 24.73%
109  โรงเรียนบ้านปรารถนาดี 85
5 5.88
2 2.35
14 16.47
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
110  โรงเรียนบ้านท่าสะอาด 304
7 2.30
4 1.32
34 11.18
11 3.62
19 6.25
229 75.33
75 24.67%
111  โรงเรียนบ้านหนองตอ 141
7 4.96
7 4.96
12 8.51
0 0.00
8 5.67
107 75.89
34 24.11%
112  โรงเรียนบึงของหลงวิทยา 396
32 8.08
17 4.29
46 11.62
0 0.00
0 0.00
301 76.01
95 23.99%
113  โรงเรียนบ้านศรีนาวา 59
4 6.78
5 8.47
2 3.39
2 3.39
1 1.69
45 76.27
14 23.73%
114  โรงเรียนบ้านห้วยดอกไม้ 38
1 2.63
0 0.00
5 13.16
0 0.00
3 7.89
29 76.32
9 23.68%
115  โรงเรียนบ้านท่าสวาทท่าลี่ 179
16 8.94
7 3.91
19 10.61
0 0.00
0 0.00
137 76.54
42 23.46%
116  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 43
1 2.33
6 13.95
1 2.33
1 2.33
1 2.33
33 76.74
10 23.26%
117  โรงเรียนบ้านหนองโดดอนเสียด 212
23 10.85
0 0.00
25 11.79
0 0.00
0 0.00
164 77.36
48 22.64%
118  โรงเรียนบ้านไคสี 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 10.59
10 11.76
66 77.65
19 22.35%
119  โรงเรียนบ้านท่าอินทร์แปลง 54
8 14.81
2 3.70
2 3.70
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
120  โรงเรียนบ้านห้วยผักขะ 114
14 12.28
3 2.63
6 5.26
2 1.75
0 0.00
89 78.07
25 21.93%
121  โรงเรียนบ้านโนนประเสริฐ 46
4 8.70
2 4.35
3 6.52
1 2.17
0 0.00
36 78.26
10 21.74%
122  โรงเรียนบ้านโนนสวาง 253
13 5.14
15 5.93
26 10.28
1 0.40
0 0.00
198 78.26
55 21.74%
123  โรงเรียนสันติสุขเจริญราษฎร์ 90
11 12.22
4 4.44
4 4.44
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
124  โรงเรียนบ้านหนองเข็ง 48
5 10.42
1 2.08
4 8.33
0 0.00
0 0.00
38 79.17
10 20.83%
125  โรงเรียนบ้านห้วยลึก(ศรีวิไล) 204
16 7.84
7 3.43
12 5.88
6 2.94
1 0.49
162 79.41
42 20.59%
126  โรงเรียนบ้านดงเสียด 114
3 2.63
2 1.75
18 15.79
0 0.00
0 0.00
91 79.82
23 20.18%
127  โรงเรียนบ้านเหล่าคาม 170
18 10.59
0 0.00
16 9.41
0 0.00
0 0.00
136 80.00
34 20.00%
128  โรงเรียนบ้านนาเจริญ 237
21 8.86
7 2.95
15 6.33
2 0.84
0 0.00
192 81.01
45 18.99%
129  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ-ยางเรียน 182
12 6.59
4 2.20
17 9.34
1 0.55
0 0.00
148 81.32
34 18.68%
130  โรงเรียนแก่งอาฮง 102
0 0.00
2 1.96
8 7.84
4 3.92
5 4.90
83 81.37
19 18.63%
131  โรงเรียนบ้านบะยาวราษฎร์นุเคราะห์ 145
11 7.59
4 2.76
8 5.52
3 2.07
1 0.69
118 81.38
27 18.62%
132  โรงเรียนบ้านท่าศรีชมชื่น 157
10 6.37
7 4.46
10 6.37
2 1.27
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
133  โรงเรียนโนนสาสวรรค์ 114
9 7.89
5 4.39
6 5.26
1 0.88
0 0.00
93 81.58
21 18.42%
134  โรงเรียนบ้านสรรเสริญ 60
1 1.67
0 0.00
8 13.33
2 3.33
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
135  โรงเรียนบ้านคำไชยวาล 22
2 9.09
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
136  โรงเรียนอนุบาลเซกา 1158
54 4.66
7 0.60
110 9.50
14 1.21
22 1.90
951 82.12
207 17.88%
137  โรงเรียนสิริภัทรวิทยา 226
6 2.65
8 3.54
20 8.85
4 1.77
2 0.88
186 82.30
40 17.70%
138  โรงเรียนบ้านหนองแวง 70
2 2.86
4 5.71
4 5.71
2 2.86
0 0.00
58 82.86
12 17.14%
139  โรงเรียนบ้านโนนเสถียร 426
19 4.46
15 3.52
36 8.45
0 0.00
0 0.00
356 83.57
70 16.43%
140  โรงเรียนบ้านทรัพย์วังทอง 19
0 0.00
1 5.26
2 10.53
0 0.00
0 0.00
16 84.21
3 15.79%
141  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 111
4 3.60
1 0.90
10 9.01
2 1.80
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
142  โรงเรียนบ้านคำแก้วโนนสามัคคี 233
7 3.00
9 3.86
8 3.43
8 3.43
2 0.86
199 85.41
34 14.59%
143  โรงเรียนบ้านดงสว่าง 62
2 3.23
0 0.00
3 4.84
0 0.00
4 6.45
53 85.48
9 14.52%
144  โรงเรียนบ้านหนองบัว 56
0 0.00
0 0.00
3 5.36
0 0.00
5 8.93
48 85.71
8 14.29%
145  โรงเรียนบ้านนาแสง 208
9 4.33
10 4.81
6 2.88
4 1.92
0 0.00
179 86.06
29 13.94%
146  โรงเรียนบ้านดงกะพุงหนองนาแซง 151
8 5.30
4 2.65
0 0.00
4 2.65
5 3.31
130 86.09
21 13.91%
147  โรงเรียนประวิตร (หนองบ่อ) 65
4 6.15
0 0.00
5 7.69
0 0.00
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
148  โรงเรียนบ้านต้าย 37
4 10.81
0 0.00
0 0.00
1 2.70
0 0.00
32 86.49
5 13.51%
149  โรงเรียนบ้านสามหนอง 151
14 9.27
0 0.00
6 3.97
0 0.00
0 0.00
131 86.75
20 13.25%
150  โรงเรียนบ้านคลองทิพย์ 46
1 2.17
3 6.52
1 2.17
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
151  โรงเรียนบ้านโคกสวาง 93
2 2.15
4 4.30
6 6.45
0 0.00
0 0.00
81 87.10
12 12.90%
152  โรงเรียนบ้านดอนเสียด 351
12 3.42
16 4.56
7 1.99
5 1.42
4 1.14
307 87.46
44 12.54%
153  โรงเรียนบ้านนาเจริญวิทยา 123
5 4.07
5 4.07
2 1.63
3 2.44
0 0.00
108 87.80
15 12.20%
154  โรงเรียนบ้านศรีสว่างพัฒนา 41
2 4.88
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
155  โรงเรียนบ้านบึงกาฬ 404
2 0.50
3 0.74
33 8.17
11 2.72
0 0.00
355 87.87
49 12.13%
156  โรงเรียนบ้านนางัวสายปัญญา 307
3 0.98
18 5.86
16 5.21
0 0.00
0 0.00
270 87.95
37 12.05%
157  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 196
5 2.55
6 3.06
11 5.61
1 0.51
0 0.00
173 88.27
23 11.73%
158  โรงเรียนบ้านโคกบริการสันกำแพง 69
4 5.80
1 1.45
0 0.00
1 1.45
2 2.90
61 88.41
8 11.59%
159  โรงเรียนบ้านดอนปอ 165
6 3.64
3 1.82
6 3.64
4 2.42
0 0.00
146 88.48
19 11.52%
160  โรงเรียนบ้านดาลบังบด 61
4 6.56
0 0.00
3 4.92
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
161  โรงเรียนบ้านนาซาว 157
12 7.64
0 0.00
6 3.82
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
162  โรงเรียนอนุบาลบุ่งคล้า 295
8 2.71
7 2.37
11 3.73
6 2.03
0 0.00
263 89.15
32 10.85%
163  โรงเรียนหนองสิมโนนสวรรค์ 102
4 3.92
2 1.96
5 4.90
0 0.00
0 0.00
91 89.22
11 10.78%
164  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 197
6 3.05
0 0.00
15 7.61
0 0.00
0 0.00
176 89.34
21 10.66%
165  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 57
4 7.02
0 0.00
2 3.51
0 0.00
0 0.00
51 89.47
6 10.53%
166  โรงเรียนบ้านนาจาน 86
5 5.81
0 0.00
4 4.65
0 0.00
0 0.00
77 89.53
9 10.47%
167  โรงเรียนบ้านหาดแฮ่ 98
8 8.16
1 1.02
1 1.02
0 0.00
0 0.00
88 89.80
10 10.20%
168  โรงเรียนอนุบาลปากคาด 319
2 0.63
2 0.63
25 7.84
1 0.31
2 0.63
287 89.97
32 10.03%
169  โรงเรียนบ้านหนองจิก 60
0 0.00
0 0.00
4 6.67
2 3.33
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
170  โรงเรียนสมาคมสื่อมวลชนกีฬาสมัครเล่นและดารา 207
4 1.93
0 0.00
14 6.76
2 0.97
0 0.00
187 90.34
20 9.66%
171  โรงเรียนบ้านขามเปี้ย 156
6 3.85
3 1.92
4 2.56
2 1.28
0 0.00
141 90.38
15 9.62%
172  โรงเรียนบ้านนาคำแคน 239
9 3.77
9 3.77
5 2.09
0 0.00
0 0.00
216 90.38
23 9.62%
173  โรงเรียนบ้านห้วยเซือมเหนือ 160
0 0.00
2 1.25
13 8.13
0 0.00
0 0.00
145 90.63
15 9.38%
174  โรงเรียนบ้านนากั้ง 260
16 6.15
1 0.38
6 2.31
1 0.38
0 0.00
236 90.77
24 9.23%
175  โรงเรียนบ้านต้องโคกกระแซ 178
5 2.81
0 0.00
11 6.18
0 0.00
0 0.00
162 91.01
16 8.99%
176  โรงเรียนบ้านแสงอรุณ 156
0 0.00
2 1.28
12 7.69
0 0.00
0 0.00
142 91.03
14 8.97%
177  โรงเรียนบ้านท่าสำราญ 136
2 1.47
5 3.68
5 3.68
0 0.00
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
178  โรงเรียนบ้านบ่อพนา 102
0 0.00
2 1.96
5 4.90
2 1.96
0 0.00
93 91.18
9 8.82%
179  โรงเรียนบ้านโสกบง 82
4 4.88
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
180  โรงเรียนบ้านวังยาว 110
0 0.00
0 0.00
9 8.18
0 0.00
0 0.00
101 91.82
9 8.18%
181  โรงเรียนบ้านเหล่าหนองยาง 125
0 0.00
4 3.20
6 4.80
0 0.00
0 0.00
115 92.00
10 8.00%
182  โรงเรียนบ้านหนองเดิ่นทุ่ง 129
1 0.78
1 0.78
6 4.65
0 0.00
2 1.55
119 92.25
10 7.75%
183  โรงเรียนบ้านหนองจิก 80
2 2.50
0 0.00
3 3.75
1 1.25
0 0.00
74 92.50
6 7.50%
184  โรงเรียนบ้านถ้ำเจริญ 125
2 1.60
2 1.60
4 3.20
0 0.00
1 0.80
116 92.80
9 7.20%
185  โรงเรียนบ้านห้วยคอม 44
3 6.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
186  โรงเรียนบ้านดงโทน 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67%
187  โรงเรียนบ้านโนนสูงสุขสมบูรณ์ 124
2 1.61
4 3.23
2 1.61
0 0.00
0 0.00
116 93.55
8 6.45%
188  โรงเรียนบ้านนาดง 116
0 0.00
2 1.72
4 3.45
1 0.86
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
189  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 50
3 6.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
190  โรงเรียนชุมชนบ้านตูม 180
0 0.00
0 0.00
8 4.44
2 1.11
0 0.00
170 94.44
10 5.56%
191  โรงเรียนบ้านคำแวง 55
1 1.82
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
52 94.55
3 5.45%
192  โรงเรียนบ้านนาสวรรค์ 407
7 1.72
5 1.23
10 2.46
0 0.00
0 0.00
385 94.59
22 5.41%
193  โรงเรียนหนองแสงประชาสรรค์ 138
2 1.45
2 1.45
2 1.45
1 0.72
0 0.00
131 94.93
7 5.07%
194  โรงเรียนบ้านท่าคำรวม 125
2 1.60
2 1.60
0 0.00
1 0.80
0 0.00
120 96.00
5 4.00%
195  โรงเรียนบ้านห้วยสามยอดเทวกุล 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
73 96.05
3 3.95%
196  โรงเรียนบ้านโคกก่องมิตรภาพที่ 86 228
0 0.00
4 1.75
5 2.19
0 0.00
0 0.00
219 96.05
9 3.95%
197  โรงเรียนบ้านศิริพัฒน์ 132
0 0.00
0 0.00
5 3.79
0 0.00
0 0.00
127 96.21
5 3.79%
198  โรงเรียนบ้านโนนวังเยี่ยม 66
0 0.00
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
199  โรงเรียนบ้านคำเตาะเลาะโนนเค็ง 160
0 0.00
0 0.00
2 1.25
2 1.25
0 0.00
156 97.50
4 2.50%
200  โรงเรียนชุมชนสมสนุก 250
0 0.00
0 0.00
6 2.40
0 0.00
0 0.00
244 97.60
6 2.40%
201  โรงเรียนบ้านหนองบัวงาม 122
0 0.00
0 0.00
2 1.64
0 0.00
0 0.00
120 98.36
2 1.64%
202  โรงเรียนเลิดสิน 126
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.59
124 98.41
2 1.59%
203  โรงเรียนบ้านโป่งเปือย 406
0 0.00
0 0.00
5 1.23
0 0.00
0 0.00
401 98.77
5 1.23%
204  โรงเรียนชุมชนบ้านซาง 212
0 0.00
0 0.00
2 0.94
0 0.00
0 0.00
210 99.06
2 0.94%
205  โรงเรียนบ้านนาต้อง 144
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.69
143 99.31
1 0.69%
206  โรงเรียนบ้านคำบอน 189
0 0.00
0 0.00
1 0.53
0 0.00
0 0.00
188 99.47
1 0.53%
207  โรงเรียนบ้านทุ่งทรายจก 145
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
145 100.00
0 0.00%
208  โรงเรียนบ้านป่าไร่โนนม่วง 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
209  โรงเรียนบ้านสร้างคำ 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
210  โรงเรียนบ้านห้วยเรือ 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
211  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,962 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,809 7.60
เตี้ย  2,127 5.75
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,108 8.41
ผอมและเตี้ย  1,400 3.79
อ้วนและเตี้ย  1,243 3.36
ไม่มีภาวะโภชนาการ  26,275 71.09
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 10,687 คน


28.91%


Powered By www.thaieducation.net