ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อำนาจเจริญ
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 252 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 252 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองบัวสงยาง 138
8 5.80
15 10.87
10 7.25
30 21.74
39 28.26
36 26.09
102 73.91%
2  โรงเรียนบ้านหินขัน 46
8 17.39
7 15.22
4 8.70
5 10.87
7 15.22
15 32.61
31 67.39%
3  โรงเรียนบ้านโพนเมืองน้อย 70
11 15.71
11 15.71
8 11.43
11 15.71
5 7.14
24 34.29
46 65.71%
4  โรงเรียนบ้านวังแคน 29
5 17.24
5 17.24
4 13.79
5 17.24
0 0.00
10 34.48
19 65.52%
5  โรงเรียนบ้านเสียว 67
15 22.39
9 13.43
11 16.42
3 4.48
0 0.00
29 43.28
38 56.72%
6  โรงเรียนห้วยไร่หาดทรายมูล 88
24 27.27
16 18.18
8 9.09
0 0.00
0 0.00
40 45.45
48 54.55%
7  โรงเรียนบ้านบุ่งเขียว 311
38 12.22
60 19.29
19 6.11
27 8.68
24 7.72
143 45.98
168 54.02%
8  โรงเรียนบ้านคำน้อย(หัวตะพาน) 41
9 21.95
4 9.76
5 12.20
3 7.32
1 2.44
19 46.34
22 53.66%
9  โรงเรียนบ้านดอนดู่(เมือง) 107
18 16.82
14 13.08
0 0.00
25 23.36
0 0.00
50 46.73
57 53.27%
10  โรงเรียนชุมชนโคกสารวิทยา 465
40 8.60
39 8.39
25 5.38
79 16.99
64 13.76
218 46.88
247 53.12%
11  โรงเรียนประชารัฐวิทยา 136
33 24.26
3 2.21
11 8.09
10 7.35
15 11.03
64 47.06
72 52.94%
12  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 1 89
17 19.10
4 4.49
9 10.11
10 11.24
6 6.74
43 48.31
46 51.69%
13  โรงเรียนนิคมชานุมานสงเคราะห์ 3 97
26 26.80
12 12.37
6 6.19
4 4.12
0 0.00
49 50.52
48 49.48%
14  โรงเรียนหัวดงหนองคลอง 98
13 13.27
0 0.00
11 11.22
13 13.27
11 11.22
50 51.02
48 48.98%
15  โรงเรียนบ้านโนนแคน 94
20 21.28
11 11.70
9 9.57
4 4.26
1 1.06
49 52.13
45 47.87%
16  โรงเรียนป่าติ้วป่าเตยวิทยาสรรค์ 99
10 10.10
9 9.09
8 8.08
10 10.10
10 10.10
52 52.53
47 47.47%
17  โรงเรียนอนุบาลเสนางคนิคม(หนองทับม้า) 351
29 8.26
20 5.70
23 6.55
49 13.96
43 12.25
187 53.28
164 46.72%
18  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 45
7 15.56
7 15.56
0 0.00
7 15.56
0 0.00
24 53.33
21 46.67%
19  โรงเรียนบ้านโค้งอร่าม 15
4 26.67
0 0.00
2 13.33
1 6.67
0 0.00
8 53.33
7 46.67%
20  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 157
17 10.83
22 14.01
34 21.66
0 0.00
0 0.00
84 53.50
73 46.50%
21  โรงเรียนหนองลุมพุกหนองยางสามัคคี 97
8 8.25
18 18.56
2 2.06
17 17.53
0 0.00
52 53.61
45 46.39%
22  โรงเรียนบ้านโคกช้างฮ้าย 102
11 10.78
9 8.82
10 9.80
15 14.71
2 1.96
55 53.92
47 46.08%
23  โรงเรียนหนองข่าป่าหวาย 190
33 17.37
24 12.63
11 5.79
16 8.42
2 1.05
104 54.74
86 45.26%
24  โรงเรียนบ้านคำโพน 100
19 19.00
17 17.00
8 8.00
1 1.00
0 0.00
55 55.00
45 45.00%
25  โรงเรียนอนุบาลพนา(อุดมวิทยากร) 185
41 22.16
22 11.89
18 9.73
2 1.08
0 0.00
102 55.14
83 44.86%
26  โรงเรียนบ้านหนองสะโน 23
2 8.70
7 30.43
1 4.35
0 0.00
0 0.00
13 56.52
10 43.48%
27  โรงเรียนบ้านหัวดอนขามสามัคคี 122
12 9.84
4 3.28
11 9.02
16 13.11
10 8.20
69 56.56
53 43.44%
28  โรงเรียนบ้านโพนทอง 306
24 7.84
32 10.46
34 11.11
24 7.84
18 5.88
174 56.86
132 43.14%
29  โรงเรียนบ้านดอนเมย 42
5 11.90
5 11.90
5 11.90
3 7.14
0 0.00
24 57.14
18 42.86%
30  โรงเรียนเหล่าพรวนป่ากุงโนนสวาง 167
34 20.36
9 5.39
16 9.58
10 5.99
2 1.20
96 57.49
71 42.51%
31  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 31
6 19.35
5 16.13
1 3.23
1 3.23
0 0.00
18 58.06
13 41.94%
32  โรงเรียนบ้านหนองหิ้งโคกเจริญ 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
1 5.88
2 11.76
10 58.82
7 41.18%
33  โรงเรียนบ้านชูชาติ 56
7 12.50
8 14.29
2 3.57
2 3.57
4 7.14
33 58.93
23 41.07%
34  โรงเรียนบ่อบุโปโล 144
31 21.53
19 13.19
9 6.25
0 0.00
0 0.00
85 59.03
59 40.97%
35  โรงเรียนบ้านหนองแสง(หัวตะพาน) 32
6 18.75
5 15.63
2 6.25
0 0.00
0 0.00
19 59.38
13 40.63%
36  โรงเรียนดอนชีหนองมะยอด 102
12 11.76
3 2.94
15 14.71
8 7.84
3 2.94
61 59.80
41 40.20%
37  โรงเรียนบ้านผึ้ง 25
4 16.00
1 4.00
1 4.00
3 12.00
1 4.00
15 60.00
10 40.00%
38  โรงเรียนบ้านโนนสูง 80
14 17.50
2 2.50
3 3.75
11 13.75
2 2.50
48 60.00
32 40.00%
39  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 20
2 10.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
3 15.00
12 60.00
8 40.00%
40  โรงเรียนบ้านคำแก้ว 185
25 13.51
15 8.11
4 2.16
29 15.68
0 0.00
112 60.54
73 39.46%
41  โรงเรียนโพธิ์ศิลานาหว้า 120
26 21.67
0 0.00
21 17.50
0 0.00
0 0.00
73 60.83
47 39.17%
42  โรงเรียนอนุบาลหัวตะพาน(รัตนวารี) 447
21 4.70
22 4.92
33 7.38
42 9.40
57 12.75
272 60.85
175 39.15%
43  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 95
3 3.16
4 4.21
11 11.58
11 11.58
8 8.42
58 61.05
37 38.95%
44  โรงเรียนบ้านพุทธรักษา 112
9 8.04
17 15.18
6 5.36
6 5.36
5 4.46
69 61.61
43 38.39%
45  โรงเรียนบ้านคำข่า 53
8 15.09
2 3.77
10 18.87
0 0.00
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
46  โรงเรียนบ้านตำแย(ประชาสงเคราะห์) 69
1 1.45
14 20.29
4 5.80
3 4.35
4 5.80
43 62.32
26 37.68%
47  โรงเรียนบ้านดงสีโท 48
3 6.25
1 2.08
6 12.50
8 16.67
0 0.00
30 62.50
18 37.50%
48  โรงเรียนอนุบาลอำนาจเจริญ 1810
167 9.23
39 2.15
111 6.13
208 11.49
150 8.29
1135 62.71
675 37.29%
49  โรงเรียนอุ่มยางหนองดั่ง 81
6 7.41
0 0.00
9 11.11
6 7.41
9 11.11
51 62.96
30 37.04%
50  โรงเรียนบ้านเหล่าหนาด 41
8 19.51
3 7.32
3 7.32
1 2.44
0 0.00
26 63.41
15 36.59%
51  โรงเรียนบ้านโนนค้อทุ่ง 44
7 15.91
3 6.82
4 9.09
2 4.55
0 0.00
28 63.64
16 36.36%
52  โรงเรียนชุมชนบ้านคำพระ 168
13 7.74
11 6.55
12 7.14
13 7.74
12 7.14
107 63.69
61 36.31%
53  โรงเรียนพัฒนาสามัคคี 144
20 13.89
6 4.17
4 2.78
12 8.33
10 6.94
92 63.89
52 36.11%
54  โรงเรียนโคกชาดกลางท่าโพธิ์ 39
3 7.69
2 5.13
5 12.82
0 0.00
4 10.26
25 64.10
14 35.90%
55  โรงเรียนเค็งใหญ่หนองงูเหลือม 168
12 7.14
16 9.52
31 18.45
1 0.60
0 0.00
108 64.29
60 35.71%
56  โรงเรียนบ้านนาอุดม(เสนางคนิคม) 104
11 10.58
10 9.62
6 5.77
7 6.73
3 2.88
67 64.42
37 35.58%
57  โรงเรียนบ้านไร่ขี 163
16 9.82
9 5.52
22 13.50
11 6.75
0 0.00
105 64.42
58 35.58%
58  โรงเรียนบ้านดอนแดง 20
2 10.00
0 0.00
3 15.00
2 10.00
0 0.00
13 65.00
7 35.00%
59  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 32
8 25.00
0 0.00
3 9.38
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38%
60  โรงเรียนบ้านห้วยงูเหลือม 76
5 6.58
4 5.26
6 7.89
10 13.16
1 1.32
50 65.79
26 34.21%
61  โรงเรียนบ้านแยหนองแคน 139
17 12.23
20 14.39
10 7.19
0 0.00
0 0.00
92 66.19
47 33.81%
62  โรงเรียนบ้านนาเมือง 33
4 12.12
2 6.06
3 9.09
1 3.03
1 3.03
22 66.67
11 33.33%
63  โรงเรียนบ้านสมสะอาดเนินกุง 165
26 15.76
0 0.00
20 12.12
9 5.45
0 0.00
110 66.67
55 33.33%
64  โรงเรียนโคกศรีหนองคลอง 66
10 15.15
1 1.52
10 15.15
1 1.52
0 0.00
44 66.67
22 33.33%
65  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ปทุมราชวงศา) 386
23 5.96
27 6.99
26 6.74
50 12.95
0 0.00
260 67.36
126 32.64%
66  โรงเรียนคุรุประชาสรรค์ 46
3 6.52
3 6.52
6 13.04
2 4.35
1 2.17
31 67.39
15 32.61%
67  โรงเรียนบ้านสายนาดงอุปถัมภ์ 68
11 16.18
5 7.35
6 8.82
0 0.00
0 0.00
46 67.65
22 32.35%
68  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(หัวตะพาน) 73
12 16.44
3 4.11
5 6.85
3 4.11
0 0.00
50 68.49
23 31.51%
69  โรงเรียนบ้านโคกก่ง 83
7 8.43
9 10.84
5 6.02
5 6.02
0 0.00
57 68.67
26 31.33%
70  โรงเรียนบ้านนาคำสามัคคี 32
2 6.25
2 6.25
3 9.38
3 9.38
0 0.00
22 68.75
10 31.25%
71  โรงเรียนประชาสามัคคี 154
13 8.44
12 7.79
7 4.55
10 6.49
6 3.90
106 68.83
48 31.17%
72  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 42
4 9.52
2 4.76
4 9.52
1 2.38
2 4.76
29 69.05
13 30.95%
73  โรงเรียนบ้านชะแงะ 65
5 7.69
2 3.08
7 10.77
3 4.62
3 4.62
45 69.23
20 30.77%
74  โรงเรียนบ้านชาด 62
10 16.13
7 11.29
2 3.23
0 0.00
0 0.00
43 69.35
19 30.65%
75  โรงเรียนบ้านดงบังพัฒนา 36
5 13.89
2 5.56
4 11.11
0 0.00
0 0.00
25 69.44
11 30.56%
76  โรงเรียนคำมะเบื่อแสงเพชร 53
12 22.64
4 7.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 69.81
16 30.19%
77  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 34
3 8.82
0 0.00
4 11.76
3 8.82
0 0.00
24 70.59
10 29.41%
78  โรงเรียนบ้านนาเวียง(วรพจนานุสรณ์) 48
1 2.08
0 0.00
5 10.42
4 8.33
4 8.33
34 70.83
14 29.17%
79  โรงเรียนปลาค้าวหนองน้ำเที่ยง 121
23 19.01
3 2.48
9 7.44
0 0.00
0 0.00
86 71.07
35 28.93%
80  โรงเรียนบ้านท่ายางชุม 56
15 26.79
1 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 71.43
16 28.57%
81  โรงเรียนบ้านนาคู(คุรุราษฎร์อุปถัมภ์) 21
3 14.29
3 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
82  โรงเรียนภักดีเจริญหัวนาโคกช้างมะนาย 133
18 13.53
11 8.27
9 6.77
0 0.00
0 0.00
95 71.43
38 28.57%
83  โรงเรียนบ้านเจริญสามัคคี 88
11 12.50
10 11.36
4 4.55
0 0.00
0 0.00
63 71.59
25 28.41%
84  โรงเรียนบ้านโนนกุง 111
25 22.52
4 3.60
0 0.00
2 1.80
0 0.00
80 72.07
31 27.93%
85  โรงเรียนบ้านโนนดู่(เมือง) 104
5 4.81
11 10.58
13 12.50
0 0.00
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
86  โรงเรียนหนองนาเทิงโนนผึ้ง 22
3 13.64
0 0.00
3 13.64
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27%
87  โรงเรียนบ้านคันสูง 92
9 9.78
9 9.78
2 2.17
5 5.43
0 0.00
67 72.83
25 27.17%
88  โรงเรียนบ้านหนองแสง(ปทุมราชวงศา) 59
7 11.86
2 3.39
3 5.08
4 6.78
0 0.00
43 72.88
16 27.12%
89  โรงเรียนบ้านสว่างใต้ 96
7 7.29
6 6.25
10 10.42
3 3.13
0 0.00
70 72.92
26 27.08%
90  โรงเรียนบ้านโนนทุ่งดอนชาด 52
2 3.85
2 3.85
2 3.85
4 7.69
4 7.69
38 73.08
14 26.92%
91  โรงเรียนสามแยกชมภูโคกเจริญยางเครือพัฒนา 52
6 11.54
2 3.85
4 7.69
2 3.85
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
92  โรงเรียนบ้านศรีราชา 41
5 12.20
1 2.44
4 9.76
1 2.44
0 0.00
30 73.17
11 26.83%
93  โรงเรียนบ้านนาสีนวน 49
10 20.41
2 4.08
1 2.04
0 0.00
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
94  โรงเรียนหินเกิ้งธารศิลา 156
16 10.26
12 7.69
4 2.56
9 5.77
0 0.00
115 73.72
41 26.28%
95  โรงเรียนมิ่งมงคล 103
6 5.83
3 2.91
14 13.59
1 0.97
3 2.91
76 73.79
27 26.21%
96  โรงเรียนบ้านหนองโนสวนโคก 65
2 3.08
0 0.00
14 21.54
1 1.54
0 0.00
48 73.85
17 26.15%
97  โรงเรียนบ้านคำย่านาง 81
11 13.58
3 3.70
0 0.00
7 8.64
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
98  โรงเรียนชุมชนบ้านนาไร่ใหญ่ 159
1 0.63
14 8.81
15 9.43
10 6.29
1 0.63
118 74.21
41 25.79%
99  โรงเรียนอนุบาลชานุมาน 249
37 14.86
0 0.00
27 10.84
0 0.00
0 0.00
185 74.30
64 25.70%
100  โรงเรียนแก้งกฐินภูจำปา 59
2 3.39
4 6.78
7 11.86
1 1.69
1 1.69
44 74.58
15 25.42%
101  โรงเรียนนาแต้โคกสำราญ 184
12 6.52
11 5.98
18 9.78
4 2.17
1 0.54
138 75.00
46 25.00%
102  โรงเรียนบ้านบก 88
11 12.50
2 2.27
4 4.55
5 5.68
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
103  โรงเรียนบ้านโนนจาน 32
2 6.25
3 9.38
3 9.38
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
104  โรงเรียนบ้านภูเขาขาม 154
26 16.88
4 2.60
7 4.55
1 0.65
0 0.00
116 75.32
38 24.68%
105  โรงเรียนบ้านจานลาน 147
7 4.76
8 5.44
9 6.12
9 6.12
3 2.04
111 75.51
36 24.49%
106  โรงเรียนบ้านนิคม 103
5 4.85
12 11.65
7 6.80
1 0.97
0 0.00
78 75.73
25 24.27%
107  โรงเรียนบ้านจิก 29
2 6.90
1 3.45
4 13.79
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14%
108  โรงเรียนก้าวหน้าสามัคคีคำงูเหลือม 71
5 7.04
3 4.23
3 4.23
6 8.45
0 0.00
54 76.06
17 23.94%
109  โรงเรียนบ้านถ่อนดอนม่วง 42
5 11.90
1 2.38
4 9.52
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
110  โรงเรียนบ้านห่องเตย 42
6 14.29
4 9.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 76.19
10 23.81%
111  โรงเรียนโคกสวาสดิ์หนองสองห้องดอนแดง 80
6 7.50
4 5.00
8 10.00
1 1.25
0 0.00
61 76.25
19 23.75%
112  โรงเรียนบ้านคำปอแก้วคำไหล 148
4 2.70
18 12.16
9 6.08
0 0.00
4 2.70
113 76.35
35 23.65%
113  โรงเรียนบ้านม่วงสวาสดิ์ 55
3 5.45
4 7.27
2 3.64
2 3.64
2 3.64
42 76.36
13 23.64%
114  โรงเรียนบ้านบ่อชะเนง 106
3 2.83
13 12.26
7 6.60
1 0.94
1 0.94
81 76.42
25 23.58%
115  โรงเรียนบ้านคึมใหญ่ 68
6 8.82
1 1.47
6 8.82
3 4.41
0 0.00
52 76.47
16 23.53%
116  โรงเรียนสร้างนกทาดอนหวาย 98
17 17.35
1 1.02
5 5.10
0 0.00
0 0.00
75 76.53
23 23.47%
117  โรงเรียนบ้านโคกจักจั่น 64
2 3.13
6 9.38
7 10.94
0 0.00
0 0.00
49 76.56
15 23.44%
118  โรงเรียนบ้านคำกลางคำสมบูรณ์ 127
6 4.72
6 4.72
17 13.39
0 0.00
0 0.00
98 77.17
29 22.83%
119  โรงเรียนม่วงโป้หนองน้ำขุ่น 128
10 7.81
5 3.91
14 10.94
0 0.00
0 0.00
99 77.34
29 22.66%
120  โรงเรียนบ้านหนองมะเสี่ยงโนนม่วง 115
13 11.30
5 4.35
4 3.48
0 0.00
4 3.48
89 77.39
26 22.61%
121  โรงเรียนบ้านดอนชาด 45
5 11.11
0 0.00
4 8.89
0 0.00
1 2.22
35 77.78
10 22.22%
122  โรงเรียนบ้านโคกค่าย 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22%
123  โรงเรียนบ้านดงมะยางหนองนกหอ 127
7 5.51
0 0.00
21 16.54
0 0.00
0 0.00
99 77.95
28 22.05%
124  โรงเรียนบ้านโคกก่องนคร 100
7 7.00
9 9.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
78 78.00
22 22.00%
125  โรงเรียนดงแสนแก้วดงสำราญ 132
11 8.33
5 3.79
0 0.00
13 9.85
0 0.00
103 78.03
29 21.97%
126  โรงเรียนนาห้วยยางสองคอน 88
12 13.64
7 7.95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 78.41
19 21.59%
127  โรงเรียนบ้านดงสวาง 33
4 12.12
2 6.06
0 0.00
1 3.03
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
128  โรงเรียนบ้านดอนหมู 57
2 3.51
2 3.51
4 7.02
2 3.51
2 3.51
45 78.95
12 21.05%
129  โรงเรียนบ้านนาป่าแซง(ประชาสามัคคี) 100
10 10.00
3 3.00
8 8.00
0 0.00
0 0.00
79 79.00
21 21.00%
130  โรงเรียนบ้านหินกอง(บ้านนามน) 97
6 6.19
3 3.09
9 9.28
1 1.03
1 1.03
77 79.38
20 20.62%
131  โรงเรียนบ้านคำสร้างบ่อ 73
0 0.00
2 2.74
9 12.33
2 2.74
2 2.74
58 79.45
15 20.55%
132  โรงเรียนบ้านอีเก้ง(รัฐประชานุกูล) 39
0 0.00
2 5.13
2 5.13
2 5.13
2 5.13
31 79.49
8 20.51%
133  โรงเรียนชุมชนไร่สีสุก 281
20 7.12
10 3.56
9 3.20
8 2.85
10 3.56
224 79.72
57 20.28%
134  โรงเรียนบ้านจอกพัฒนา 40
1 2.50
1 2.50
6 15.00
0 0.00
0 0.00
32 80.00
8 20.00%
135  โรงเรียนบ้านหินสิ่ว 60
2 3.33
2 3.33
3 5.00
3 5.00
2 3.33
48 80.00
12 20.00%
136  โรงเรียนบ้านนาผาง(วิบูลย์ราษฎร์สามัคคี) 106
8 7.55
4 3.77
9 8.49
0 0.00
0 0.00
85 80.19
21 19.81%
137  โรงเรียนบ้านฤกษ์อุดมอู่สะเภา 46
6 13.04
0 0.00
2 4.35
1 2.17
0 0.00
37 80.43
9 19.57%
138  โรงเรียนบ้านหนองเทา 41
0 0.00
4 9.76
4 9.76
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
139  โรงเรียนบ้านเวียงหลวง 41
6 14.63
0 0.00
2 4.88
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51%
140  โรงเรียนหนองแห่โนนสมบูรณ์ 36
0 0.00
2 5.56
3 8.33
2 5.56
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
141  โรงเรียนบ้านคำเดือย 232
19 8.19
12 5.17
9 3.88
5 2.16
0 0.00
187 80.60
45 19.40%
142  โรงเรียนบ้านนาเรือง 67
5 7.46
3 4.48
3 4.48
2 2.99
0 0.00
54 80.60
13 19.40%
143  โรงเรียนบ้านสามัคคีพัฒนา 62
4 6.45
1 1.61
7 11.29
0 0.00
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
144  โรงเรียนบ้านโนนหนามแท่ง(เมือง) 53
5 9.43
1 1.89
4 7.55
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
145  โรงเรียนบ้านขุมเหล็ก 48
2 4.17
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
146  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 156
6 3.85
11 7.05
6 3.85
2 1.28
4 2.56
127 81.41
29 18.59%
147  โรงเรียนดอนหวายหนองตาใกล้เหล่าเจริญ 190
11 5.79
12 6.32
11 5.79
1 0.53
0 0.00
155 81.58
35 18.42%
148  โรงเรียนบ้านนาอุดม(ลืออำนาจ) 44
5 11.36
2 4.55
1 2.27
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
149  โรงเรียนบ้านกุดสิม 96
5 5.21
1 1.04
2 2.08
1 1.04
8 8.33
79 82.29
17 17.71%
150  โรงเรียนบ้านยางช้า 74
0 0.00
0 0.00
11 14.86
2 2.70
0 0.00
61 82.43
13 17.57%
151  โรงเรียนบ้านโคกกลางเหนือ 86
3 3.49
0 0.00
12 13.95
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
152  โรงเรียนบ้านดอนไร่ 92
5 5.43
4 4.35
7 7.61
0 0.00
0 0.00
76 82.61
16 17.39%
153  โรงเรียนหนองไหลคึมน้อยวิทยา 46
7 15.22
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
154  โรงเรียนบ้านก่อนาดี 52
0 0.00
2 3.85
7 13.46
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
155  โรงเรียนบ้านหินกองสามัคคี 52
3 5.77
2 3.85
3 5.77
1 1.92
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
156  โรงเรียนบ้านโนนหวางโนนกุง 35
4 11.43
1 2.86
1 2.86
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
157  โรงเรียนบ้านห้วยทม 152
9 5.92
5 3.29
7 4.61
3 1.97
2 1.32
126 82.89
26 17.11%
158  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(เสนางคนิคม) 271
14 5.17
10 3.69
18 6.64
4 1.48
0 0.00
225 83.03
46 16.97%
159  โรงเรียนบ้านโป่งหิน 77
5 6.49
0 0.00
6 7.79
1 1.30
1 1.30
64 83.12
13 16.88%
160  โรงเรียนบ้านกุดน้ำกิน 166
14 8.43
3 1.81
11 6.63
0 0.00
0 0.00
138 83.13
28 16.87%
161  โรงเรียนเมืองอำนาจเจริญ 920
64 6.96
32 3.48
58 6.30
0 0.00
0 0.00
766 83.26
154 16.74%
162  โรงเรียนบ้านดงบังโนนจานเสาเล้า 36
4 11.11
0 0.00
2 5.56
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
163  โรงเรียนบ้านนาเยีย 138
3 2.17
3 2.17
17 12.32
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
164  โรงเรียนบ้านโคกเลาะ 90
10 11.11
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
75 83.33
15 16.67%
165  โรงเรียนชุมชนบ้านเสารีก 163
18 11.04
0 0.00
9 5.52
0 0.00
0 0.00
136 83.44
27 16.56%
166  โรงเรียนอนุบาลปทุมราชวงศา 601
17 2.83
12 2.00
35 5.82
13 2.16
21 3.49
503 83.69
98 16.31%
167  โรงเรียนบ้านนางาม 99
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 14.14
2 2.02
83 83.84
16 16.16%
168  โรงเรียนนาผือโคกกอก 112
7 6.25
6 5.36
5 4.46
0 0.00
0 0.00
94 83.93
18 16.07%
169  โรงเรียนบ้านนายูง 50
2 4.00
3 6.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
170  โรงเรียนบ้านคำน้อย(ปทุมราชวงศา) 38
2 5.26
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
32 84.21
6 15.79%
171  โรงเรียนบ้านทับเมย 95
3 3.16
0 0.00
1 1.05
7 7.37
4 4.21
80 84.21
15 15.79%
172  โรงเรียนบ้านนาหมอม้า 83
2 2.41
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
173  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำปลีก 221
10 4.52
0 0.00
24 10.86
0 0.00
0 0.00
187 84.62
34 15.38%
174  โรงเรียนบ้านคึมข่า 85
10 11.76
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
175  โรงเรียนบ้านโสกกระแต้ 85
2 2.35
2 2.35
7 8.24
2 2.35
0 0.00
72 84.71
13 15.29%
176  โรงเรียนโนนสูงโคกกลาง 81
5 6.17
5 6.17
2 2.47
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
177  โรงเรียนบ้านกุดปลาดุก 142
5 3.52
4 2.82
9 6.34
3 2.11
0 0.00
121 85.21
21 14.79%
178  โรงเรียนบ้านแสนสุข 61
3 4.92
1 1.64
3 4.92
1 1.64
1 1.64
52 85.25
9 14.75%
179  โรงเรียนบ้านกุงชัย 124
6 4.84
4 3.23
5 4.03
3 2.42
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
180  โรงเรียนบ้านห้วย(คุรุประชาคาร) 97
7 7.22
0 0.00
7 7.22
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
181  โรงเรียนนาวังกุดตากล้า 28
3 10.71
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
24 85.71
4 14.29%
182  โรงเรียนบ้านนาหนองใหญ่ 85
6 7.06
1 1.18
2 2.35
2 2.35
1 1.18
73 85.88
12 14.12%
183  โรงเรียนบ้านโนนเมือง 71
1 1.41
1 1.41
0 0.00
2 2.82
6 8.45
61 85.92
10 14.08%
184  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 72
2 2.78
2 2.78
1 1.39
4 5.56
1 1.39
62 86.11
10 13.89%
185  โรงเรียนไม้กลอนดอนหวาย 72
2 2.78
2 2.78
3 4.17
3 4.17
0 0.00
62 86.11
10 13.89%
186  โรงเรียนชุมชนบ้านจิกดู่ 80
0 0.00
1 1.25
10 12.50
0 0.00
0 0.00
69 86.25
11 13.75%
187  โรงเรียนบ้านนาสะอาด 59
3 5.08
0 0.00
0 0.00
2 3.39
3 5.08
51 86.44
8 13.56%
188  โรงเรียนอนุบาลลืออำนาจ(ชุมชนเปือยหัวดง) 459
18 3.92
3 0.65
41 8.93
0 0.00
0 0.00
397 86.49
62 13.51%
189  โรงเรียนบ้านเหล่าขวาว 104
5 4.81
6 5.77
0 0.00
3 2.88
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
190  โรงเรียนบ้านก่อ(รามคำแหงอนุสรณ์ 2) 45
0 0.00
0 0.00
2 4.44
0 0.00
4 8.89
39 86.67
6 13.33%
191  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านป่าก่อ 219
12 5.48
9 4.11
8 3.65
0 0.00
0 0.00
190 86.76
29 13.24%
192  โรงเรียนบ้านโสกท่าวังหิน 61
3 4.92
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
193  โรงเรียนขามนาเพียงโคกยาว 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
194  โรงเรียนบ้านลือนาคำ 128
4 3.13
2 1.56
4 3.13
6 4.69
0 0.00
112 87.50
16 12.50%
195  โรงเรียนบ้านดอนแดงนาโนน 89
1 1.12
1 1.12
1 1.12
0 0.00
8 8.99
78 87.64
11 12.36%
196  โรงเรียนบ้านนาจิกหนองทุ่งมนต์หนองชาด 90
4 4.44
2 2.22
3 3.33
2 2.22
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
197  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ 41
1 2.44
0 0.00
3 7.32
1 2.44
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
198  โรงเรียนโสกโดนคำไหลคำเตย 132
3 2.27
8 6.06
5 3.79
0 0.00
0 0.00
116 87.88
16 12.12%
199  โรงเรียนบ้านโนนงาม 110
7 6.36
2 1.82
4 3.64
0 0.00
0 0.00
97 88.18
13 11.82%
200  โรงเรียนบ้านถ่อนใหญ่ 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
9 8.82
0 0.00
90 88.24
12 11.76%
201  โรงเรียนบ้านหนองแก้ว 77
1 1.30
4 5.19
4 5.19
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
202  โรงเรียนสามแยกผดุงวิทย์ 139
8 5.76
8 5.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 88.49
16 11.51%
203  โรงเรียนบ้านดู่พัฒนา 35
1 2.86
0 0.00
3 8.57
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
204  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 35
1 2.86
3 8.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 88.57
4 11.43%
205  โรงเรียนม่วงหนองแดงหนองกะเลา 79
5 6.33
0 0.00
4 5.06
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
206  โรงเรียนบ้านตาด 88
2 2.27
1 1.14
7 7.95
0 0.00
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
207  โรงเรียนบ้านเกษมสุข 97
6 6.19
5 5.15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 88.66
11 11.34%
208  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 62
4 6.45
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
55 88.71
7 11.29%
209  โรงเรียนบ้านนาสีดา 152
6 3.95
0 0.00
11 7.24
0 0.00
0 0.00
135 88.82
17 11.18%
210  โรงเรียนบ้านเป้า 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
2 5.56
0 0.00
32 88.89
4 11.11%
211  โรงเรียนบ้านโพนขวาว 54
2 3.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 7.41
48 88.89
6 11.11%
212  โรงเรียนบ้านหนองแมงดา 136
2 1.47
1 0.74
4 2.94
3 2.21
5 3.68
121 88.97
15 11.03%
213  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 189
20 10.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
169 89.42
20 10.58%
214  โรงเรียนบ้านสามัคคี 67
2 2.99
4 5.97
1 1.49
0 0.00
0 0.00
60 89.55
7 10.45%
215  โรงเรียนบ้านหัวภู 53
3 5.66
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43%
216  โรงเรียนบ้านหนองเม็ก 32
1 3.13
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
29 90.63
3 9.38%
217  โรงเรียนบ้านคำมะโค้งหนองแฝก 140
0 0.00
0 0.00
6 4.29
7 5.00
0 0.00
127 90.71
13 9.29%
218  โรงเรียนบ้านทวีผล 67
2 2.99
0 0.00
4 5.97
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
219  โรงเรียนบ้านโนนสำราญ 45
3 6.67
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
41 91.11
4 8.89%
220  โรงเรียนบ้านไก่คำ 137
7 5.11
0 0.00
5 3.65
0 0.00
0 0.00
125 91.24
12 8.76%
221  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 35
1 2.86
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 91.43
3 8.57%
222  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 82
3 3.66
0 0.00
0 0.00
4 4.88
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
223  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 107
7 6.54
0 0.00
2 1.87
0 0.00
0 0.00
98 91.59
9 8.41%
224  โรงเรียนบ้านโนนผักหวาน 48
0 0.00
1 2.08
0 0.00
0 0.00
3 6.25
44 91.67
4 8.33%
225  โรงเรียนบ้านหนองสามสีหนองดินดำ 137
0 0.00
4 2.92
7 5.11
0 0.00
0 0.00
126 91.97
11 8.03%
226  โรงเรียนบ้านนาคำ 27
1 3.70
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
25 92.59
2 7.41%
227  โรงเรียนบ้านสงยางนาตากล้า 111
4 3.60
2 1.80
1 0.90
1 0.90
0 0.00
103 92.79
8 7.21%
228  โรงเรียนบ้านนาแวงหนองหัวลิง 28
0 0.00
0 0.00
2 7.14
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14%
229  โรงเรียนบ้านนายม 145
5 3.45
2 1.38
3 2.07
0 0.00
0 0.00
135 93.10
10 6.90%
230  โรงเรียนบ้านหนองแคน 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.45
27 93.10
2 6.90%
231  โรงเรียนบ้านไร่สมบูรณ์ 91
1 1.10
4 4.40
1 1.10
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
232  โรงเรียนบ้านน้ำซับ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
1 3.23
0 0.00
29 93.55
2 6.45%
233  โรงเรียนบ้านโสกใหญ่ 137
2 1.46
2 1.46
0 0.00
4 2.92
0 0.00
129 94.16
8 5.84%
234  โรงเรียนบ้านหนองยาง 35
2 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
33 94.29
2 5.71%
235  โรงเรียนนาเจริญหนองแดง 318
0 0.00
5 1.57
2 0.63
0 0.00
11 3.46
300 94.34
18 5.66%
236  โรงเรียนหนองยอดู่ในวิทยา 108
2 1.85
0 0.00
4 3.70
0 0.00
0 0.00
102 94.44
6 5.56%
237  โรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนบ้านหนองมะแซว 74
0 0.00
1 1.35
2 2.70
1 1.35
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
238  โรงเรียนบ้านบาก 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
239  โรงเรียนบ้านศรีคุณ(คุรุประชาวิทยา) 42
1 2.38
0 0.00
1 2.38
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
240  โรงเรียนบ้านดอนดู่(ปทุมราชวงศา) 45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 4.44
43 95.56
2 4.44%
241  โรงเรียนบ้านเชือก 45
2 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
242  โรงเรียนเพียงหลวง ๙ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 93
0 0.00
0 0.00
2 2.15
2 2.15
0 0.00
89 95.70
4 4.30%
243  โรงเรียนบ้านน้ำท่วม 156
2 1.28
0 0.00
3 1.92
1 0.64
0 0.00
150 96.15
6 3.85%
244  โรงเรียนบ้านสร้อย(ประชารัฐรังสรรค์) 102
1 0.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 0.98
100 98.04
2 1.96%
245  โรงเรียนบ้านเหล่ายางชุมสามัคคี 109
1 0.92
1 0.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 98.17
2 1.83%
246  โรงเรียนบ้านหนองขอน 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
247  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้ายศาลาสามัคคี 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
248  โรงเรียนบ้านเหล่าเลิง 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
249  โรงเรียนบ้านโคกพระวินัยดี 157
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
157 100.00
0 0.00%
250  โรงเรียนบ้านโคกสูง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
251  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00%
252  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 91(บ้านโคกจักจั่น) 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,080 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,143 7.91
เตี้ย  1,249 4.61
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,715 6.33
ผอมและเตี้ย  1,138 4.20
อ้วนและเตี้ย  692 2.56
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,143 74.38
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,937 คน


25.62%


Powered By www.thaieducation.net