ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ยโสธร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 187 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 190 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 101.60
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนชุมชนบ้านสำโรง 114
69 60.53
13 11.40
9 7.89
13 11.40
10 8.77
0 0.00
114 100.00%
2  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 15
14 93.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00%
3  โรงเรียนบ้านดอนขะยอม 15
4 26.67
0 0.00
3 20.00
6 40.00
2 13.33
0 0.00
15 100.00%
4  โรงเรียนบ้านทรายงาม 63
49 77.78
2 3.17
12 19.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00%
5  โรงเรียนบ้านคุยตับเต่า 28
25 89.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 10.71
25 89.29%
6  โรงเรียนบ้านสำโรง 26
6 23.08
12 46.15
2 7.69
3 11.54
0 0.00
3 11.54
23 88.46%
7  โรงเรียนบ้านสมสะอาดหนองแวง 28
6 21.43
6 21.43
2 7.14
4 14.29
2 7.14
8 28.57
20 71.43%
8  โรงเรียนบ้านหนองเทา 28
5 17.86
0 0.00
3 10.71
5 17.86
3 10.71
12 42.86
16 57.14%
9  โรงเรียนบ้านค้อเหนือค้อใต้ดอนกลาง 133
37 27.82
19 14.29
4 3.01
15 11.28
0 0.00
58 43.61
75 56.39%
10  โรงเรียนบ้านเหล่ามะเขียว 55
14 25.45
5 9.09
11 20.00
0 0.00
0 0.00
25 45.45
30 54.55%
11  โรงเรียนบ้านนาสะไมย์ 144
36 25.00
15 10.42
12 8.33
14 9.72
0 0.00
67 46.53
77 53.47%
12  โรงเรียนชุมชนย่อวิทยา 121
24 19.83
8 6.61
27 22.31
3 2.48
0 0.00
59 48.76
62 51.24%
13  โรงเรียนชุมชนกู่จาน 182
20 10.99
31 17.03
22 12.09
20 10.99
0 0.00
89 48.90
93 51.10%
14  โรงเรียนบ้านเหล่าฝ้าย 92
6 6.52
7 7.61
7 7.61
5 5.43
22 23.91
45 48.91
47 51.09%
15  โรงเรียนบ้านยางเครือ 79
23 29.11
3 3.80
2 2.53
12 15.19
0 0.00
39 49.37
40 50.63%
16  โรงเรียนบ้านน้ำโผ่ 32
4 12.50
3 9.38
6 18.75
2 6.25
0 0.00
17 53.13
15 46.88%
17  โรงเรียนบ้านซำ 41
6 14.63
6 14.63
3 7.32
3 7.32
1 2.44
22 53.66
19 46.34%
18  โรงเรียนอนุบาลค้อวัง 323
24 7.43
44 13.62
35 10.84
24 7.43
21 6.50
175 54.18
148 45.82%
19  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 113
19 16.81
10 8.85
13 11.50
9 7.96
0 0.00
62 54.87
51 45.13%
20  โรงเรียนบ้านคุ้ม 122
30 24.59
5 4.10
20 16.39
0 0.00
0 0.00
67 54.92
55 45.08%
21  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 33
6 18.18
2 6.06
3 9.09
3 9.09
0 0.00
19 57.58
14 42.42%
22  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 62
8 12.90
14 22.58
4 6.45
0 0.00
0 0.00
36 58.06
26 41.94%
23  โรงเรียนบ้านนาถ่ม 69
12 17.39
7 10.14
3 4.35
6 8.70
0 0.00
41 59.42
28 40.58%
24  โรงเรียนบ้านฟ้าห่วน 189
7 3.70
10 5.29
16 8.47
32 16.93
11 5.82
113 59.79
76 40.21%
25  โรงเรียนบ้านหนองยาง 105
8 7.62
17 16.19
5 4.76
11 10.48
1 0.95
63 60.00
42 40.00%
26  โรงเรียนบ้านมะพริกดู่โพนสิม 169
4 2.37
6 3.55
21 12.43
10 5.92
25 14.79
103 60.95
66 39.05%
27  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 90
14 15.56
9 10.00
11 12.22
0 0.00
1 1.11
55 61.11
35 38.89%
28  โรงเรียนบ้านดอนมะยาง กม.3 49
9 18.37
3 6.12
6 12.24
1 2.04
0 0.00
30 61.22
19 38.78%
29  โรงเรียนบ้านชาดศาลา 62
9 14.52
6 9.68
6 9.68
2 3.23
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
30  โรงเรียนอนุบาลยโสธร 1932
121 6.26
67 3.47
464 24.02
44 2.28
0 0.00
1236 63.98
696 36.02%
31  โรงเรียนบ้านดู่ทุ่งคำบอน 94
14 14.89
5 5.32
7 7.45
1 1.06
5 5.32
62 65.96
32 34.04%
32  โรงเรียนบ้านคำน้ำเกี้ยง 24
1 4.17
2 8.33
5 20.83
0 0.00
0 0.00
16 66.67
8 33.33%
33  โรงเรียนบ้านแข่โพนเมือง 202
7 3.47
8 3.96
50 24.75
2 0.99
0 0.00
135 66.83
67 33.17%
34  โรงเรียนบ้านโนนหนองแฝก 84
12 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 17.86
57 67.86
27 32.14%
35  โรงเรียนบ้านผือเหมือดม่วงพัฒนา 101
5 4.95
8 7.92
10 9.90
7 6.93
2 1.98
69 68.32
32 31.68%
36  โรงเรียนบ้านขาม 54
6 11.11
6 11.11
5 9.26
0 0.00
0 0.00
37 68.52
17 31.48%
37  โรงเรียนบ้านผือฮี 108
11 10.19
7 6.48
16 14.81
0 0.00
0 0.00
74 68.52
34 31.48%
38  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 63 (ชุมชนบ้านคำแดง) 54
2 3.70
5 9.26
4 7.41
1 1.85
5 9.26
37 68.52
17 31.48%
39  โรงเรียนบ้านหมากมาย 35
10 28.57
0 0.00
1 2.86
0 0.00
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
40  โรงเรียนบ้านดงจงอาง 125
13 10.40
7 5.60
5 4.00
14 11.20
0 0.00
86 68.80
39 31.20%
41  โรงเรียนชุมชนดงแคนใหญ่ 226
24 10.62
10 4.42
26 11.50
7 3.10
3 1.33
156 69.03
70 30.97%
42  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อม 78
8 10.26
6 7.69
9 11.54
1 1.28
0 0.00
54 69.23
24 30.77%
43  โรงเรียนบ้านแจนแลน 49
9 18.37
1 2.04
5 10.20
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
44  โรงเรียนบ้านเหล่าน้อย(ศรีคุรุราษฎร์วิทยา) 102
7 6.86
9 8.82
14 13.73
0 0.00
0 0.00
72 70.59
30 29.41%
45  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 106
6 5.66
3 2.83
19 17.92
2 1.89
1 0.94
75 70.75
31 29.25%
46  โรงเรียนบ้านผิผ่วน 21
5 23.81
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57%
47  โรงเรียนบ้านดงเจริญ 141
17 12.06
3 2.13
18 12.77
2 1.42
0 0.00
101 71.63
40 28.37%
48  โรงเรียนบ้านปอแดงโคกสะอาด 96
9 9.38
0 0.00
8 8.33
0 0.00
10 10.42
69 71.88
27 28.13%
49  โรงเรียนบ้านดงมะหรี่ 72
12 16.67
2 2.78
6 8.33
0 0.00
0 0.00
52 72.22
20 27.78%
50  โรงเรียนอนุบาลฟ้าหยาดราษฏร์นิยม 497
23 4.63
36 7.24
26 5.23
12 2.41
41 8.25
359 72.23
138 27.77%
51  โรงเรียนบ้านขุมเงิน 109
6 5.50
12 11.01
11 10.09
1 0.92
0 0.00
79 72.48
30 27.52%
52  โรงเรียนบ้านกุดน้ำใสจานบกน้อย 132
18 13.64
1 0.76
11 8.33
2 1.52
4 3.03
96 72.73
36 27.27%
53  โรงเรียนมหาชนะชัย 203
11 5.42
10 4.93
31 15.27
3 1.48
0 0.00
148 72.91
55 27.09%
54  โรงเรียนบ้านบากใหญ่หนองปอหนองซำ 52
10 19.23
2 3.85
2 3.85
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
55  โรงเรียนบ้านตูม(สังวาลย์ราษฎร์สามัคคี) 105
20 19.05
0 0.00
7 6.67
1 0.95
0 0.00
77 73.33
28 26.67%
56  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 64
9 14.06
0 0.00
8 12.50
0 0.00
0 0.00
47 73.44
17 26.56%
57  โรงเรียนหนองแสง 38
2 5.26
2 5.26
4 10.53
0 0.00
2 5.26
28 73.68
10 26.32%
58  โรงเรียนบ้านนาเวียงคำศิริ 84
5 5.95
2 2.38
15 17.86
0 0.00
0 0.00
62 73.81
22 26.19%
59  โรงเรียนบ้านเหมือดขาว 116
11 9.48
7 6.03
4 3.45
5 4.31
3 2.59
86 74.14
30 25.86%
60  โรงเรียนบ้านสว่างเชียงหวาง 101
13 12.87
0 0.00
12 11.88
1 0.99
0 0.00
75 74.26
26 25.74%
61  โรงเรียนบ้านม่วงอาจโพธิ์ศรี(คุรุราษฏร์วิชาคม) 153
20 13.07
12 7.84
7 4.58
0 0.00
0 0.00
114 74.51
39 25.49%
62  โรงเรียนบ้านเหล่าไฮ หนองแวง ชาตะยานนท์ 55
5 9.09
0 0.00
8 14.55
1 1.82
0 0.00
41 74.55
14 25.45%
63  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเมือง 79
7 8.86
3 3.80
5 6.33
2 2.53
3 3.80
59 74.68
20 25.32%
64  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 171
31 18.13
0 0.00
12 7.02
0 0.00
0 0.00
128 74.85
43 25.15%
65  โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 32
1 3.13
4 12.50
3 9.38
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
66  โรงเรียนบ้านหัวดง 56
2 3.57
3 5.36
6 10.71
1 1.79
2 3.57
42 75.00
14 25.00%
67  โรงเรียนบ้านแจ้งน้อย 36
0 0.00
2 5.56
3 8.33
2 5.56
2 5.56
27 75.00
9 25.00%
68  โรงเรียนบ้านทุ่งนางโอก(อ่อนอำนวยศิลป์) 101
4 3.96
0 0.00
16 15.84
4 3.96
1 0.99
76 75.25
25 24.75%
69  โรงเรียนบ้านบัวขาว 65
5 7.69
0 0.00
9 13.85
0 0.00
2 3.08
49 75.38
16 24.62%
70  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนผึ้ง 70
9 12.86
1 1.43
6 8.57
1 1.43
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
71  โรงเรียนบ้านดงบัง 96
9 9.38
1 1.04
12 12.50
0 0.00
0 0.00
74 77.08
22 22.92%
72  โรงเรียนบ้านสังข์(ศรีเมืองราษฎร์สามัคคี) 118
9 7.63
9 7.63
5 4.24
3 2.54
1 0.85
91 77.12
27 22.88%
73  โรงเรียนบ้านหนองเป้า 101
10 9.90
3 2.97
8 7.92
1 0.99
0 0.00
79 78.22
22 21.78%
74  โรงเรียนบ้านสงยาง 134
9 6.72
8 5.97
3 2.24
5 3.73
4 2.99
105 78.36
29 21.64%
75  โรงเรียนคำเขื่อนแก้ว 286
16 5.59
18 6.29
13 4.55
12 4.20
2 0.70
225 78.67
61 21.33%
76  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 75
7 9.33
0 0.00
7 9.33
2 2.67
0 0.00
59 78.67
16 21.33%
77  โรงเรียนบ้านโนนยาง 71
3 4.23
4 5.63
6 8.45
2 2.82
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
78  โรงเรียนบ้านนาห่อม 73
7 9.59
4 5.48
4 5.48
0 0.00
0 0.00
58 79.45
15 20.55%
79  โรงเรียนบ้านบาก 69
5 7.25
3 4.35
6 8.70
0 0.00
0 0.00
55 79.71
14 20.29%
80  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 94
5 5.32
4 4.26
8 8.51
2 2.13
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
81  โรงเรียนบ้านขาทรายมะเขือสามัคคี 30
3 10.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 80.00
6 20.00%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 110
8 7.27
4 3.64
10 9.09
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
83  โรงเรียนบ้านบ่อบึงโพนจาน 95
4 4.21
5 5.26
4 4.21
4 4.21
2 2.11
76 80.00
19 20.00%
84  โรงเรียนบ้านสะแนน(สามัคคีวิทยาคม) 60
4 6.67
0 0.00
8 13.33
0 0.00
0 0.00
48 80.00
12 20.00%
85  โรงเรียนบ้านคำน้ำสร้าง 76
6 7.89
0 0.00
9 11.84
0 0.00
0 0.00
61 80.26
15 19.74%
86  โรงเรียนบ้านหนองหิน 61
7 11.48
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
87  โรงเรียนสหประชาสรรค์ 37
0 0.00
3 8.11
4 10.81
0 0.00
0 0.00
30 81.08
7 18.92%
88  โรงเรียนบ้านพลไว 108
3 2.78
1 0.93
16 14.81
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
89  โรงเรียนโซงเหล่าโป่วิทยา 72
3 4.17
3 4.17
7 9.72
0 0.00
0 0.00
59 81.94
13 18.06%
90  โรงเรียนวัดบ้านเปาะ 50
1 2.00
0 0.00
7 14.00
1 2.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00%
91  โรงเรียนบ้านตาดทอง 185
18 9.73
7 3.78
8 4.32
0 0.00
0 0.00
152 82.16
33 17.84%
92  โรงเรียนบ้านหนองบกโนนสวาท 40
4 10.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
33 82.50
7 17.50%
93  โรงเรียนบ้านกลางนา 35
1 2.86
2 5.71
3 8.57
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14%
94  โรงเรียนบ้านหนามแท่งไชยประสิทธิ์ 35
0 0.00
0 0.00
3 8.57
2 5.71
1 2.86
29 82.86
6 17.14%
95  โรงเรียนบ้านท่าสมอโคกสมบูรณ์ 82
1 1.22
1 1.22
6 7.32
6 7.32
0 0.00
68 82.93
14 17.07%
96  โรงเรียนบ้านแคนน้อยหนองเลิง 181
15 8.29
7 3.87
8 4.42
0 0.00
0 0.00
151 83.43
30 16.57%
97  โรงเรียนบ้านกุดกุง 49
3 6.12
0 0.00
5 10.20
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
98  โรงเรียนบ้านติ้ว(คุรุราษฎร์สงเคราะห์) 80
2 2.50
2 2.50
3 3.75
6 7.50
0 0.00
67 83.75
13 16.25%
99  โรงเรียนบ้านคำแหลม 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
3 9.68
0 0.00
26 83.87
5 16.13%
100  โรงเรียนบ้านหนองไร่จันทร์เกษม 46
4 8.70
0 0.00
2 4.35
0 0.00
1 2.17
39 84.78
7 15.22%
101  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ(พิศาลราษฏร์พัฒนา) 92
5 5.43
6 6.52
3 3.26
0 0.00
0 0.00
78 84.78
14 15.22%
102  โรงเรียนบ้านนาดีนาอุดม 53
2 3.77
4 7.55
2 3.77
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
103  โรงเรียนบ้านหัวดอน 54
4 7.41
2 3.70
0 0.00
0 0.00
2 3.70
46 85.19
8 14.81%
104  โรงเรียนบ้านดวนบากน้อย 85
2 2.35
0 0.00
7 8.24
3 3.53
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
105  โรงเรียนบ้านหนองทองหลางโนนกุง 85
5 5.88
0 0.00
5 5.88
2 2.35
0 0.00
73 85.88
12 14.12%
106  โรงเรียนบ้านพระเสาร์(สามัคคีวิทยาคม) 94
5 5.32
0 0.00
8 8.51
0 0.00
0 0.00
81 86.17
13 13.83%
107  โรงเรียนบ้านโนนกอย(จูมสุรพรรควิทยา) 53
4 7.55
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
46 86.79
7 13.21%
108  โรงเรียนบ้านเหมือดป่าตอง 122
13 10.66
0 0.00
0 0.00
3 2.46
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
109  โรงเรียนบ้านแหล่งหนู 61
3 4.92
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
110  โรงเรียนบ้านหนองขอนโพนสิม 70
5 7.14
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
111  โรงเรียนบ้านห้องข่าหนองเสือตาย 106
2 1.89
0 0.00
8 7.55
3 2.83
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
112  โรงเรียนบ้านแดง 41
4 9.76
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
113  โรงเรียนบ้านหนองไม้ตายหนองซองแมว 74
2 2.70
2 2.70
3 4.05
2 2.70
0 0.00
65 87.84
9 12.16%
114  โรงเรียนบ้านแดงประชาสรรค์ 34
1 2.94
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
115  โรงเรียนบ้านนาคำปักแฮด 52
1 1.92
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
116  โรงเรียนบ้านหนองตุ 52
0 0.00
0 0.00
1 1.92
5 9.62
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
117  โรงเรียนบ้านนาแกม่วงหนองตุกหลุก 61
1 1.64
0 0.00
6 9.84
0 0.00
0 0.00
54 88.52
7 11.48%
118  โรงเรียนบ้านดอนกลองหนองไฮ 45
0 0.00
2 4.44
3 6.67
0 0.00
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
119  โรงเรียนบ้านสามเพียแสนจำปา 45
2 4.44
1 2.22
1 2.22
1 2.22
0 0.00
40 88.89
5 11.11%
120  โรงเรียนบ้านทุ่งแต้ 159
7 4.40
2 1.26
3 1.89
2 1.26
1 0.63
144 90.57
15 9.43%
121  โรงเรียนบ้านยางน้อย 43
1 2.33
0 0.00
3 6.98
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
122  โรงเรียนบ้านคำฮี 65
0 0.00
0 0.00
4 6.15
2 3.08
0 0.00
59 90.77
6 9.23%
123  โรงเรียนบ้านเขื่องคำ 109
2 1.83
0 0.00
8 7.34
0 0.00
0 0.00
99 90.83
10 9.17%
124  โรงเรียนบ้านกุดจอกห้องพอกขี้เหล็ก 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
125  โรงเรียนบ้านขั้นไดใหญ่โนนค้อ 78
1 1.28
0 0.00
5 6.41
1 1.28
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
126  โรงเรียนกุดพันเขียว 90
4 4.44
2 2.22
2 2.22
0 0.00
0 0.00
82 91.11
8 8.89%
127  โรงเรียนบ้านสงเปือย 90
2 2.22
1 1.11
3 3.33
1 1.11
1 1.11
82 91.11
8 8.89%
128  โรงเรียนบ้านสว่างดอนดู่ 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.70
2 3.70
50 92.59
4 7.41%
129  โรงเรียนบ้านกว้างท่าเยี่ยมศาลาแดง 118
2 1.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 5.08
110 93.22
8 6.78%
130  โรงเรียนบ้านบกน้อยหนองแคนหนองแปน 89
1 1.12
1 1.12
4 4.49
0 0.00
0 0.00
83 93.26
6 6.74%
131  โรงเรียนบ้านเวินชัย(คุรุราษฏร์บำรุง) 47
1 2.13
1 2.13
1 2.13
0 0.00
0 0.00
44 93.62
3 6.38%
132  โรงเรียนบ้านหัวขัว 50
0 0.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
133  โรงเรียนบ้านสำราญ 102
2 1.96
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
134  โรงเรียนคูสองชั้น 52
1 1.92
1 1.92
1 1.92
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
135  โรงเรียนบ้านบากเรือ 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
1 1.89
50 94.34
3 5.66%
136  โรงเรียนบ้านกุดระหวี่ 36
2 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56%
137  โรงเรียนบ้านพลับหนองคำ 42
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
40 95.24
2 4.76%
138  โรงเรียนบ้านโคกกลาง(วรนาถประชาสรรค์) 63
0 0.00
0 0.00
2 3.17
1 1.59
0 0.00
60 95.24
3 4.76%
139  โรงเรียนบ้านนาคำ(นาคำวิทยาคาร) 44
1 2.27
0 0.00
1 2.27
0 0.00
0 0.00
42 95.45
2 4.55%
140  โรงเรียนบ้านหนองเสียวชัยมงคล 67
0 0.00
0 0.00
2 2.99
1 1.49
0 0.00
64 95.52
3 4.48%
141  โรงเรียนบ้านตับเต่า 68
0 0.00
0 0.00
3 4.41
0 0.00
0 0.00
65 95.59
3 4.41%
142  โรงเรียนบ้านคูเมือง 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 3.33
58 96.67
2 3.33%
143  โรงเรียนบ้านดงยาง 34
0 0.00
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
33 97.06
1 2.94%
144  โรงเรียนบ้านนาหลู่เหล่าตอง 72
0 0.00
0 0.00
2 2.78
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
145  โรงเรียนบ้านหนองบัว 48
1 2.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 97.92
1 2.08%
146  โรงเรียนบ้านเดิด 101
0 0.00
0 0.00
2 1.98
0 0.00
0 0.00
99 98.02
2 1.98%
147  โรงเรียนบ้านคำม่วง 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 1.87
105 98.13
2 1.87%
148  โรงเรียนชุมชนบ้านบึงแกชัยชนะบูรพา 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
149  โรงเรียนดอนแก้วปากเป่งคุยสำโรง 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
150  โรงเรียนบ้านกุดกง 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00%
151  โรงเรียนบ้านกุดเป่ง 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
152  โรงเรียนบ้านจานทุ่ง 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
153  โรงเรียนบ้านดงขวาง 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00%
154  โรงเรียนบ้านดอนยางกล้วยสำโรง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00%
155  โรงเรียนบ้านดอนกลอย 110
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 100.00
0 0.00%
156  โรงเรียนบ้านนาดีดอนจาน 79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
79 100.00
0 0.00%
157  โรงเรียนบ้านนาสีนวลโนนสะอาด 66
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
66 100.00
0 0.00%
158  โรงเรียนบ้านปลาอีด 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00%
159  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%
160  โรงเรียนบ้านผือฮีนาลานาจาน 56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
56 100.00
0 0.00%
161  โรงเรียนบ้านยางกลาง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00%
162  โรงเรียนบ้านยางเดี่ยวหนองถ่ม 166
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 100.00
0 0.00%
163  โรงเรียนบ้านราชมุนี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
164  โรงเรียนบ้านศิริพัฒนา 107
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
107 100.00
0 0.00%
165  โรงเรียนบ้านสร้างแป้น 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
166  โรงเรียนบ้านสะเดา (คุรุประชาวิทยาคาร) 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
167  โรงเรียนบ้านสิงห์ 86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 100.00
0 0.00%
168  โรงเรียนบ้านหนองนางตุ้มบากหัวคำ 127
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
127 100.00
0 0.00%
169  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
170  โรงเรียนบ้านหนองบั่ว (สาขาบ้านโพนขวาว) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
171  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
172  โรงเรียนบ้านเชือก 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
173  โรงเรียนบ้านเชือกน้อย 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
174  โรงเรียนบ้านเลียบ 119
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
119 100.00
0 0.00%
175  โรงเรียนบ้านเหล่าหุ่ง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
176  โรงเรียนบ้านเหล่าใหญ่ 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
55 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านโคกป่าจิก 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านแหล่งแป้น 69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
180  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00%
181  โรงเรียนบ้านโนนทรายงาม 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
182  โรงเรียนบ้านโพนทัน 96
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 100.00
0 0.00%
183  โรงเรียนบ้านโพนแบง 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 100.00
0 0.00%
184  โรงเรียนประชาสงเคราะห์ 73
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 100.00
0 0.00%
185  โรงเรียนบ้านใหม่ชุมพร 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
186  โรงเรียนวุฒิศักดิ์คุรุราษฏร์อุปถัมภ์ 62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
62 100.00
0 0.00%
187  โรงเรียนอนุบาลลุมพุก(วันครู2503) 925
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
925 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  17,448 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,266 7.26
เตี้ย  632 3.62
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,456 8.34
ผอมและเตี้ย  398 2.28
อ้วนและเตี้ย  228 1.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,468 77.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,980 คน


22.81%


Powered By www.thaieducation.net