ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 142 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 142 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านคูสว่าง 25
4 16.00
4 16.00
3 12.00
6 24.00
6 24.00
2 8.00
23 92.00%
2  โรงเรียนบ้านป่าข่า 65
18 27.69
18 27.69
10 15.38
8 12.31
1 1.54
10 15.38
55 84.62%
3  โรงเรียนบ้านหาดสวนยา 35
8 22.86
5 14.29
4 11.43
5 14.29
3 8.57
10 28.57
25 71.43%
4  โรงเรียนบ้านท่าช้าง(เขตการทางนครราชสีมาสงเคราะห์2) 230
52 22.61
45 19.57
23 10.00
30 13.04
13 5.65
67 29.13
163 70.87%
5  โรงเรียนบ้านเปือย 85
7 8.24
16 18.82
5 5.88
23 27.06
5 5.88
29 34.12
56 65.88%
6  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยา 119
28 23.53
11 9.24
4 3.36
32 26.89
2 1.68
42 35.29
77 64.71%
7  โรงเรียนบ้านบุ่ง 186
23 12.37
20 10.75
23 12.37
10 5.38
43 23.12
67 36.02
119 63.98%
8  โรงเรียนบ้านนาดี 129
15 11.63
17 13.18
6 4.65
36 27.91
7 5.43
48 37.21
81 62.79%
9  โรงเรียนบ้านกระแอกน้อย 55
11 20.00
19 34.55
1 1.82
1 1.82
1 1.82
22 40.00
33 60.00%
10  โรงเรียนบ้านทางสาย 66
6 9.09
13 19.70
5 7.58
15 22.73
0 0.00
27 40.91
39 59.09%
11  โรงเรียนบ้านโนนโหนน(อ่อนอุปการ) 124
17 13.71
8 6.45
24 19.35
6 4.84
18 14.52
51 41.13
73 58.87%
12  โรงเรียนบ้านสว่าง 79
19 24.05
18 22.78
5 6.33
2 2.53
2 2.53
33 41.77
46 58.23%
13  โรงเรียนบ้านสร้างโหง่น 148
16 10.81
26 17.57
21 14.19
8 5.41
13 8.78
64 43.24
84 56.76%
14  โรงเรียนบ้านน้ำเกลี้ยง 75
8 10.67
6 8.00
15 20.00
6 8.00
6 8.00
34 45.33
41 54.67%
15  โรงเรียนบ้านคูเมือง(อ่อนอนุเคราะห์) 302
70 23.18
38 12.58
31 10.26
19 6.29
0 0.00
144 47.68
158 52.32%
16  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อย 74
12 16.22
7 9.46
7 9.46
5 6.76
7 9.46
36 48.65
38 51.35%
17  โรงเรียนบ้านโนนยาง 114
16 14.04
15 13.16
7 6.14
12 10.53
7 6.14
57 50.00
57 50.00%
18  โรงเรียนบ้านผับแล้ง 75
8 10.67
21 28.00
3 4.00
3 4.00
2 2.67
38 50.67
37 49.33%
19  โรงเรียนบ้านผำ 41
7 17.07
6 14.63
1 2.44
6 14.63
0 0.00
21 51.22
20 48.78%
20  โรงเรียนประชารัฐสามัคคี(ธนาคารกรุงเทพ 13) 208
37 17.79
19 9.13
23 11.06
11 5.29
9 4.33
109 52.40
99 47.60%
21  โรงเรียนบ้านห้วยนกเปล้า(คุ้ยคุรุราษฎร์วิทยา) 152
22 14.47
14 9.21
12 7.89
11 7.24
13 8.55
80 52.63
72 47.37%
22  โรงเรียนบ้านหนองแปน 126
18 14.29
19 15.08
11 8.73
11 8.73
0 0.00
67 53.17
59 46.83%
23  โรงเรียนบ้านหินลาด 116
19 16.38
1 0.86
6 5.17
20 17.24
7 6.03
63 54.31
53 45.69%
24  โรงเรียนบ้านจั่น 158
25 15.82
8 5.06
23 14.56
8 5.06
8 5.06
86 54.43
72 45.57%
25  โรงเรียนบ้านสำโรงคุรุราษฎร์วิทยาคาร(สาขาบ้านหนองแวง) 40
6 15.00
8 20.00
4 10.00
0 0.00
0 0.00
22 55.00
18 45.00%
26  โรงเรียนบ้านห้วยขะยุง(คุรุพานิชวิทยาคาร) 329
36 10.94
22 6.69
49 14.89
16 4.86
22 6.69
184 55.93
145 44.07%
27  โรงเรียนบ้านสว่าง(สว่างวิทยาคาร) 66
10 15.15
11 16.67
2 3.03
4 6.06
2 3.03
37 56.06
29 43.94%
28  โรงเรียนบ้านกะแอก 131
18 13.74
13 9.92
16 12.21
8 6.11
2 1.53
74 56.49
57 43.51%
29  โรงเรียนบ้านหนองคู(โสภณประชานุกูล) 123
12 9.76
9 7.32
8 6.50
9 7.32
15 12.20
70 56.91
53 43.09%
30  โรงเรียนบ้านโพธิ์มูลเพียเภ้า 80
12 15.00
1 1.25
10 12.50
11 13.75
0 0.00
46 57.50
34 42.50%
31  โรงเรียนบ้านหนองศิลา(พรชุมชนวิทยา) 172
16 9.30
34 19.77
17 9.88
4 2.33
0 0.00
101 58.72
71 41.28%
32  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 222
23 10.36
17 7.66
14 6.31
23 10.36
14 6.31
131 59.01
91 40.99%
33  โรงเรียนบ้านแมดคำลือชา(ราษฎร์สามัคคี) 66
16 24.24
3 4.55
5 7.58
3 4.55
0 0.00
39 59.09
27 40.91%
34  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 49
14 28.57
1 2.04
4 8.16
1 2.04
0 0.00
29 59.18
20 40.82%
35  โรงเรียนบ้านห่องชัน 47
3 6.38
1 2.13
6 12.77
4 8.51
5 10.64
28 59.57
19 40.43%
36  โรงเรียนบ้านโนนแคน 85
24 28.24
3 3.53
4 4.71
2 2.35
0 0.00
52 61.18
33 38.82%
37  โรงเรียนบ้านโนนทรายน้อย 144
15 10.42
10 6.94
17 11.81
7 4.86
6 4.17
89 61.81
55 38.19%
38  โรงเรียนบ้านแก้งยาง 58
1 1.72
0 0.00
8 13.79
13 22.41
0 0.00
36 62.07
22 37.93%
39  โรงเรียนบ้านคำขวาง 267
15 5.62
20 7.49
24 8.99
21 7.87
20 7.49
167 62.55
100 37.45%
40  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 27
1 3.70
8 29.63
1 3.70
0 0.00
0 0.00
17 62.96
10 37.04%
41  โรงเรียนบ้านนาแก 91
19 20.88
9 9.89
5 5.49
0 0.00
0 0.00
58 63.74
33 36.26%
42  โรงเรียนบ้านหนองเทา 105
12 11.43
2 1.90
9 8.57
6 5.71
9 8.57
67 63.81
38 36.19%
43  โรงเรียนบ้านวังยาง 170
25 14.71
8 4.71
14 8.24
6 3.53
8 4.71
109 64.12
61 35.88%
44  โรงเรียนบ้านหินแห่ 99
2 2.02
17 17.17
7 7.07
9 9.09
0 0.00
64 64.65
35 35.35%
45  โรงเรียนบ้านนานวล 97
6 6.19
8 8.25
15 15.46
2 2.06
3 3.09
63 64.95
34 35.05%
46  โรงเรียนบ้านหนองกระบือ 43
10 23.26
0 0.00
0 0.00
5 11.63
0 0.00
28 65.12
15 34.88%
47  โรงเรียนบ้านบก(มั่นสามัคคีพิทยาคาร) 124
10 8.06
5 4.03
13 10.48
15 12.10
0 0.00
81 65.32
43 34.68%
48  โรงเรียนบ้านนาดี 54
10 18.52
0 0.00
8 14.81
0 0.00
0 0.00
36 66.67
18 33.33%
49  โรงเรียนบ้านหนองหิน 45
1 2.22
2 4.44
3 6.67
4 8.89
5 11.11
30 66.67
15 33.33%
50  โรงเรียนบ้านโนนจิก 133
4 3.01
7 5.26
16 12.03
6 4.51
11 8.27
89 66.92
44 33.08%
51  โรงเรียนบ้านคำโพธิ์โคกก่อง 216
18 8.33
16 7.41
11 5.09
18 8.33
8 3.70
145 67.13
71 32.87%
52  โรงเรียนบ้านสะพานโดม 117
13 11.11
17 14.53
3 2.56
5 4.27
0 0.00
79 67.52
38 32.48%
53  โรงเรียนบ้านแพง 110
17 15.45
7 6.36
9 8.18
2 1.82
0 0.00
75 68.18
35 31.82%
54  โรงเรียนบ้านแฮหนามแท่ง 82
1 1.22
8 9.76
16 19.51
1 1.22
0 0.00
56 68.29
26 31.71%
55  โรงเรียนบ้านบุ่งหวาย 174
36 20.69
6 3.45
9 5.17
4 2.30
0 0.00
119 68.39
55 31.61%
56  โรงเรียนบ้านโนนแดง 333
21 6.31
13 3.90
35 10.51
30 9.01
6 1.80
228 68.47
105 31.53%
57  โรงเรียนบ้านดอนผอุง 35
6 17.14
1 2.86
1 2.86
3 8.57
0 0.00
24 68.57
11 31.43%
58  โรงเรียนบ้านหว้านแกเจริญ 64
16 25.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
44 68.75
20 31.25%
59  โรงเรียนบ้านนาโหนนน้อย 61
7 11.48
1 1.64
7 11.48
0 0.00
4 6.56
42 68.85
19 31.15%
60  โรงเรียนบ้านหนองตาปู่ 13
1 7.69
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
9 69.23
4 30.77%
61  โรงเรียนบ้านน้ำเที่ยง 75
6 8.00
1 1.33
6 8.00
10 13.33
0 0.00
52 69.33
23 30.67%
62  โรงเรียนบ้านดอนม่วง 30
2 6.67
1 3.33
2 6.67
2 6.67
2 6.67
21 70.00
9 30.00%
63  โรงเรียนบ้านโนนเกษม 67
4 5.97
2 2.99
11 16.42
1 1.49
2 2.99
47 70.15
20 29.85%
64  โรงเรียนวัดบ้านค้อหวาง 104
11 10.58
6 5.77
10 9.62
4 3.85
0 0.00
73 70.19
31 29.81%
65  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง(บุญคุรุราษฎร์วิทยา) 121
11 9.09
11 9.09
4 3.31
8 6.61
2 1.65
85 70.25
36 29.75%
66  โรงเรียนบ้านดอนกลาง(ราษฎร์สงเคราะห์) 122
19 15.57
2 1.64
12 9.84
3 2.46
0 0.00
86 70.49
36 29.51%
67  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 160
12 7.50
18 11.25
13 8.13
4 2.50
0 0.00
113 70.63
47 29.38%
68  โรงเรียนบ้านขัวไม้แก่น(มหิดลอนุสรณ์ 3) 113
16 14.16
3 2.65
4 3.54
3 2.65
7 6.19
80 70.80
33 29.20%
69  โรงเรียนบ้านบาก 113
5 4.42
17 15.04
10 8.85
1 0.88
0 0.00
80 70.80
33 29.20%
70  โรงเรียนบ้านค้อบอน 52
4 7.69
3 5.77
7 13.46
1 1.92
0 0.00
37 71.15
15 28.85%
71  โรงเรียนบ้านแก่งโดม 109
9 8.26
18 16.51
4 3.67
0 0.00
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
72  โรงเรียนบ้านคำสมิง 75
5 6.67
4 5.33
10 13.33
0 0.00
2 2.67
54 72.00
21 28.00%
73  โรงเรียนบ้านวังคกอูบมุง 115
10 8.70
8 6.96
11 9.57
3 2.61
0 0.00
83 72.17
32 27.83%
74  โรงเรียนบ้านท่าข้องเหล็ก 70
10 14.29
3 4.29
6 8.57
0 0.00
0 0.00
51 72.86
19 27.14%
75  โรงเรียนบ้านหนองกินเพล 168
22 13.10
8 4.76
15 8.93
0 0.00
0 0.00
123 73.21
45 26.79%
76  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดนเกษม 42
2 4.76
3 7.14
3 7.14
1 2.38
2 4.76
31 73.81
11 26.19%
77  โรงเรียนบ้านศีรษะกระบือ(อิสระคุรุราษฎร์) 46
2 4.35
2 4.35
5 10.87
3 6.52
0 0.00
34 73.91
12 26.09%
78  โรงเรียนบ้านโพนงาม 89
10 11.24
5 5.62
0 0.00
4 4.49
4 4.49
66 74.16
23 25.84%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านศรีไค(ศรีวัฒนาวิทยาคาร) 84
10 11.90
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
80  โรงเรียนบ้านกุดระงุม 124
13 10.48
5 4.03
11 8.87
2 1.61
0 0.00
93 75.00
31 25.00%
81  โรงเรียนบ้านท่างอย 32
3 9.38
2 6.25
1 3.13
2 6.25
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
82  โรงเรียนบ้านหนองบัว 90
3 3.33
4 4.44
7 7.78
6 6.67
2 2.22
68 75.56
22 24.44%
83  โรงเรียนชุมชนบ้านกุดเป่ง 171
18 10.53
5 2.92
15 8.77
1 0.58
2 1.17
130 76.02
41 23.98%
84  โรงเรียนบ้านบัวเทิง 43
0 0.00
5 11.63
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
85  โรงเรียนบ้านนาจาน 396
35 8.84
28 7.07
19 4.80
9 2.27
0 0.00
305 77.02
91 22.98%
86  โรงเรียนบ้านหนองจิกนาเรือง 106
3 2.83
2 1.89
14 13.21
2 1.89
3 2.83
82 77.36
24 22.64%
87  โรงเรียนหนองมังโนนกลางห่องแดง 49
4 8.16
3 6.12
1 2.04
2 4.08
1 2.04
38 77.55
11 22.45%
88  โรงเรียนบ้านยางวังกางฮุง 134
10 7.46
20 14.93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
104 77.61
30 22.39%
89  โรงเรียนบ้านถ่อน 170
8 4.71
9 5.29
15 8.82
6 3.53
0 0.00
132 77.65
38 22.35%
90  โรงเรียนบ้านทรายทอง 45
1 2.22
2 4.44
2 4.44
2 4.44
3 6.67
35 77.78
10 22.22%
91  โรงเรียนบ้านทุ่งเพียง 99
11 11.11
0 0.00
7 7.07
2 2.02
2 2.02
77 77.78
22 22.22%
92  โรงเรียนบ้านโนนบอน(คำหล้าประชานุเคราะห์) 246
11 4.47
10 4.07
11 4.47
11 4.47
11 4.47
192 78.05
54 21.95%
93  โรงเรียนบ้านขามป้อม 119
11 9.24
3 2.52
10 8.40
2 1.68
0 0.00
93 78.15
26 21.85%
94  โรงเรียนชุมชนบ้านนาเยีย 553
7 1.27
63 11.39
37 6.69
7 1.27
6 1.08
433 78.30
120 21.70%
95  โรงเรียนบ้านสำโรง(คุรุประชาสามัคคี) 166
5 3.01
14 8.43
16 9.64
0 0.00
1 0.60
130 78.31
36 21.69%
96  โรงเรียนบ้านหนองหัวงัว 97
2 2.06
4 4.12
15 15.46
0 0.00
0 0.00
76 78.35
21 21.65%
97  โรงเรียนบ้านท่าลาด 203
12 5.91
15 7.39
11 5.42
4 1.97
1 0.49
160 78.82
43 21.18%
98  โรงเรียนบ้านโนนชาดผดุงวิทย์ 114
8 7.02
5 4.39
6 5.26
5 4.39
0 0.00
90 78.95
24 21.05%
99  โรงเรียนบ้านนางาม 43
6 13.95
3 6.98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93%
100  โรงเรียนบ้านคำสว่าง 82
5 6.10
6 7.32
6 7.32
0 0.00
0 0.00
65 79.27
17 20.73%
101  โรงเรียนบ้านแสนคำ(นาชุมสามัคคี) 116
2 1.72
5 4.31
7 6.03
7 6.03
3 2.59
92 79.31
24 20.69%
102  โรงเรียนบ้านนาประชุม 92
6 6.52
6 6.52
7 7.61
0 0.00
0 0.00
73 79.35
19 20.65%
103  โรงเรียนบ้านกุดปลาขาว 25
3 12.00
0 0.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
20 80.00
5 20.00%
104  โรงเรียนอนุบาลวารินชำราบ(ก่อวิทยาคาร) 140
2 1.43
4 2.86
4 2.86
0 0.00
18 12.86
112 80.00
28 20.00%
105  โรงเรียนอนุบาลสว่างวีระวงศ์ 207
4 1.93
0 0.00
23 11.11
0 0.00
14 6.76
166 80.19
41 19.81%
106  โรงเรียนบ้านดอนชาด 66
3 4.55
0 0.00
10 15.15
0 0.00
0 0.00
53 80.30
13 19.70%
107  โรงเรียนบ้านค้อน้อย 94
2 2.13
10 10.64
6 6.38
0 0.00
0 0.00
76 80.85
18 19.15%
108  โรงเรียนบ้านนาดู่ 255
6 2.35
7 2.75
11 4.31
5 1.96
18 7.06
208 81.57
47 18.43%
109  โรงเรียนบ้านปากกุดหวาย 11
1 9.09
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
9 81.82
2 18.18%
110  โรงเรียนบ้านคำข่า 65
0 0.00
2 3.08
1 1.54
5 7.69
3 4.62
54 83.08
11 16.92%
111  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 95
3 3.16
2 2.11
10 10.53
1 1.05
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
112  โรงเรียนบ้านดอนยู 137
7 5.11
2 1.46
8 5.84
6 4.38
0 0.00
114 83.21
23 16.79%
113  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 73
6 8.22
3 4.11
3 4.11
0 0.00
0 0.00
61 83.56
12 16.44%
114  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 61
5 8.20
0 0.00
5 8.20
0 0.00
0 0.00
51 83.61
10 16.39%
115  โรงเรียนบ้านโพนเมืองโนนกาเล็น 105
3 2.86
3 2.86
10 9.52
1 0.95
0 0.00
88 83.81
17 16.19%
116  โรงเรียนบ้านคำหมากอ่อน 77
4 5.19
0 0.00
4 5.19
1 1.30
3 3.90
65 84.42
12 15.58%
117  โรงเรียนบ้านบุ่งมะแลง 158
6 3.80
7 4.43
10 6.33
1 0.63
0 0.00
134 84.81
24 15.19%
118  โรงเรียนบ้านม่วงคำ 20
0 0.00
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00%
119  โรงเรียนบ้านบอน 101
8 7.92
0 0.00
1 0.99
0 0.00
6 5.94
86 85.15
15 14.85%
120  โรงเรียนบ้านคำเจริญ 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 14.29
0 0.00
6 85.71
1 14.29%
121  โรงเรียนบ้านคำนางรวย 36
0 0.00
0 0.00
1 2.78
0 0.00
4 11.11
31 86.11
5 13.89%
122  โรงเรียนบ้านธาตุ 86
1 1.16
1 1.16
9 10.47
0 0.00
0 0.00
75 87.21
11 12.79%
123  โรงเรียนบ้านอาเลา 47
0 0.00
4 8.51
-2 -4.26
0 0.00
4 8.51
41 87.23
6 12.77%
124  โรงเรียนบ้านหนองผือโปร่งคำ 110
2 1.82
3 2.73
8 7.27
1 0.91
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
125  โรงเรียนบ้านสร้างแก้ว 80
2 2.50
2 2.50
2 2.50
2 2.50
2 2.50
70 87.50
10 12.50%
126  โรงเรียนบ้านสระสมิง 75
5 6.67
2 2.67
2 2.67
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
127  โรงเรียนบ้านผึ้งโดม 94
3 3.19
3 3.19
3 3.19
2 2.13
0 0.00
83 88.30
11 11.70%
128  โรงเรียนบ้านบัวท่า 72
1 1.39
0 0.00
7 9.72
0 0.00
0 0.00
64 88.89
8 11.11%
129  โรงเรียนบ้านโนนสัง 43
1 2.33
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30%
130  โรงเรียนบ้านกุดชุม 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
131  โรงเรียนบ้านแกนาคำ 109
3 2.75
0 0.00
6 5.50
0 0.00
0 0.00
100 91.74
9 8.26%
132  โรงเรียนบ้านโนนงาม 126
0 0.00
9 7.14
0 0.00
1 0.79
0 0.00
116 92.06
10 7.94%
133  โรงเรียนบ้านคุ้ม 137
5 3.65
0 0.00
5 3.65
0 0.00
0 0.00
127 92.70
10 7.30%
134  โรงเรียนบ้านคอนสาย 55
3 5.45
1 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27%
135  โรงเรียนบ้านนาสะแบง 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
136  โรงเรียนบ้านสุขสมบูรณ์ 122
0 0.00
0 0.00
8 6.56
0 0.00
0 0.00
114 93.44
8 6.56%
137  โรงเรียนบ้านนาเรือง 169
8 4.73
0 0.00
3 1.78
0 0.00
0 0.00
158 93.49
11 6.51%
138  โรงเรียนบ้านหนองไฮ(ประชานุกูลวิทยา) 120
3 2.50
0 0.00
3 2.50
0 0.00
0 0.00
114 95.00
6 5.00%
139  โรงเรียนบ้านบัววัด 83
3 3.61
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
79 95.18
4 4.82%
140  โรงเรียนบ้านห่องขอน 56
0 0.00
2 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 96.43
2 3.57%
141  โรงเรียนบ้านสระดอกเกษ 160
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
160 100.00
0 0.00%
142  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  15,550 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,380 8.87
เตี้ย  1,067 6.86
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,184 7.61
ผอมและเตี้ย  683 4.39
อ้วนและเตี้ย  441 2.84
ไม่มีภาวะโภชนาการ  10,795 69.42
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,755 คน


30.58%


Powered By www.thaieducation.net