ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.อุบลราชธานี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 239 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 239 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ 28
23 82.14
1 3.57
3 10.71
1 3.57
0 0.00
0 0.00
28 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโนนบ่อหวายดินดำ 113
24 21.24
32 28.32
17 15.04
26 23.01
2 1.77
12 10.62
101 89.38%
3  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 47
9 19.15
11 23.40
5 10.64
12 25.53
5 10.64
5 10.64
42 89.36%
4  โรงเรียนบ้านท่าศิลา 36
12 33.33
6 16.67
3 8.33
6 16.67
2 5.56
7 19.44
29 80.56%
5  โรงเรียนบ้านเอ้ 25
17 68.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 32.00
17 68.00%
6  โรงเรียนบ้านนาเมือง 55
12 21.82
10 18.18
13 23.64
0 0.00
0 0.00
20 36.36
35 63.64%
7  โรงเรียนบ้านยางกะเดา 96
26 27.08
15 15.63
8 8.33
11 11.46
0 0.00
36 37.50
60 62.50%
8  โรงเรียนบ้านหนองแต้ 133
12 9.02
10 7.52
21 15.79
18 13.53
20 15.04
52 39.10
81 60.90%
9  โรงเรียนบ้านเชือก(ทวีปัญญา) 28
4 14.29
4 14.29
4 14.29
1 3.57
3 10.71
12 42.86
16 57.14%
10  โรงเรียนบ้านหนองเมืองน้อย 32
5 15.63
3 9.38
7 21.88
1 3.13
2 6.25
14 43.75
18 56.25%
11  โรงเรียนบ้านดอนแดง 94
3 3.19
41 43.62
6 6.38
1 1.06
1 1.06
42 44.68
52 55.32%
12  โรงเรียนบ้านหนองเซือม 43
6 13.95
6 13.95
5 11.63
6 13.95
0 0.00
20 46.51
23 53.49%
13  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนใหญ่ 134
17 12.69
20 14.93
8 5.97
17 12.69
9 6.72
63 47.01
71 52.99%
14  โรงเรียนวัดท่าวังหิน 19
2 10.53
3 15.79
2 10.53
2 10.53
1 5.26
9 47.37
10 52.63%
15  โรงเรียนบ้านเป็ดฟากทุ่ง 42
5 11.90
3 7.14
8 19.05
4 9.52
2 4.76
20 47.62
22 52.38%
16  โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 86
12 13.95
9 10.47
24 27.91
0 0.00
0 0.00
41 47.67
45 52.33%
17  โรงเรียนเมืองอุบล 219
24 10.96
5 2.28
24 10.96
29 13.24
29 13.24
108 49.32
111 50.68%
18  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบ่อ(วิจิตรราษฎร์สามัคคี 267
55 20.60
40 14.98
10 3.75
20 7.49
10 3.75
132 49.44
135 50.56%
19  โรงเรียนบ้านกระบูน 80
4 5.00
4 5.00
10 12.50
8 10.00
14 17.50
40 50.00
40 50.00%
20  โรงเรียนบ้านวังอ้อ(ยอดสังข์วิทยาคาร) 64
2 3.13
6 9.38
11 17.19
8 12.50
5 7.81
32 50.00
32 50.00%
21  โรงเรียนบ้านหนองไข่นก 180
9 5.00
9 5.00
33 18.33
18 10.00
21 11.67
90 50.00
90 50.00%
22  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(โอภาสพิทยาคาร) 34
2 5.88
5 14.71
8 23.53
2 5.88
0 0.00
17 50.00
17 50.00%
23  โรงเรียนบ้านโนนจานหนองแสง 146
19 13.01
18 12.33
16 10.96
9 6.16
9 6.16
75 51.37
71 48.63%
24  โรงเรียนบ้านดูน 83
12 14.46
11 13.25
9 10.84
5 6.02
3 3.61
43 51.81
40 48.19%
25  โรงเรียนบ้านดอนประทาย 27
6 22.22
3 11.11
2 7.41
2 7.41
0 0.00
14 51.85
13 48.15%
26  โรงเรียนอุบลวิทยาคม 1993
120 6.02
40 2.01
269 13.50
90 4.52
440 22.08
1034 51.88
959 48.12%
27  โรงเรียนบ้านรังแร้ง 46
4 8.70
6 13.04
2 4.35
7 15.22
3 6.52
24 52.17
22 47.83%
28  โรงเรียนบ้านโพนเมือง(สุกวิทยา) 60
0 0.00
2 3.33
26 43.33
0 0.00
0 0.00
32 53.33
28 46.67%
29  โรงเรียนชุมชนสร้างถ่อสามัคคี 86
7 8.14
0 0.00
3 3.49
28 32.56
2 2.33
46 53.49
40 46.51%
30  โรงเรียนบ้านนามน 13
3 23.08
1 7.69
2 15.38
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
31  โรงเรียนบ้านมะเขือ 52
13 25.00
2 3.85
3 5.77
6 11.54
0 0.00
28 53.85
24 46.15%
32  โรงเรียนบ้านสวนงัว(ราษฎร์ใจดี) 65
7 10.77
6 9.23
12 18.46
4 6.15
1 1.54
35 53.85
30 46.15%
33  โรงเรียนบ้านแคน(สมเด็จอุปถัมภ์) 120
20 16.67
20 16.67
12 10.00
2 1.67
1 0.83
65 54.17
55 45.83%
34  โรงเรียนบ้านเค็ง 79
14 17.72
11 13.92
3 3.80
7 8.86
1 1.27
43 54.43
36 45.57%
35  โรงเรียนบ้านแต้ใหม่ 126
15 11.90
13 10.32
11 8.73
7 5.56
11 8.73
69 54.76
57 45.24%
36  โรงเรียนบ้านนามึน 122
5 4.10
10 8.20
6 4.92
16 13.11
18 14.75
67 54.92
55 45.08%
37  โรงเรียนราษฎร์ร่วมแรงรัฐ(กำจัดอุปถัมภ์) 78
10 12.82
13 16.67
11 14.10
0 0.00
0 0.00
44 56.41
34 43.59%
38  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอเมือง) 235
42 17.87
35 14.89
16 6.81
7 2.98
2 0.85
133 56.60
102 43.40%
39  โรงเรียนบ้านท่าเมือง 116
18 15.52
14 12.07
13 11.21
3 2.59
2 1.72
66 56.90
50 43.10%
40  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กคำเจริญ 21
2 9.52
2 9.52
5 23.81
0 0.00
0 0.00
12 57.14
9 42.86%
41  โรงเรียนบ้านคูเดื่อ 93
10 10.75
8 8.60
17 18.28
4 4.30
0 0.00
54 58.06
39 41.94%
42  โรงเรียนบ้านกุดตากล้า 55
5 9.09
6 10.91
10 18.18
2 3.64
0 0.00
32 58.18
23 41.82%
43  โรงเรียนบ้านวังพระวังไฮ 132
15 11.36
15 11.36
19 14.39
5 3.79
1 0.76
77 58.33
55 41.67%
44  โรงเรียนบ้านแก้งซาว 123
19 15.45
8 6.50
13 10.57
4 3.25
7 5.69
72 58.54
51 41.46%
45  โรงเรียนบ้านไผ่ 61
13 21.31
12 19.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 59.02
25 40.98%
46  โรงเรียนบ้านพระโรจน์(ชนูปถัมภ์) 62
1 1.61
14 22.58
10 16.13
0 0.00
0 0.00
37 59.68
25 40.32%
47  โรงเรียนบ้านหนองมะแซว 25
4 16.00
2 8.00
3 12.00
1 4.00
0 0.00
15 60.00
10 40.00%
48  โรงเรียนบ้านหมากมี่ 30
8 26.67
1 3.33
1 3.33
2 6.67
0 0.00
18 60.00
12 40.00%
49  โรงเรียนดอนมดแดง(บ้านดงบัง) 394
15 3.81
25 6.35
33 8.38
40 10.15
44 11.17
237 60.15
157 39.85%
50  โรงเรียนบ้านหนองบก 96
15 15.63
3 3.13
10 10.42
4 4.17
6 6.25
58 60.42
38 39.58%
51  โรงเรียนบ้านนาดูน 89
18 20.22
5 5.62
9 10.11
3 3.37
0 0.00
54 60.67
35 39.33%
52  โรงเรียนบ้านก่อบึง 51
4 7.84
7 13.73
5 9.80
4 7.84
0 0.00
31 60.78
20 39.22%
53  โรงเรียนม่วงสามสิบ(อำนวยปัญญา) 619
45 7.27
28 4.52
102 16.48
17 2.75
46 7.43
381 61.55
238 38.45%
54  โรงเรียนบ้านน้ำคำน้อย 21
4 19.05
2 9.52
2 9.52
0 0.00
0 0.00
13 61.90
8 38.10%
55  โรงเรียนบ้านผึ้ง(สามัคคี) 53
4 7.55
6 11.32
9 16.98
1 1.89
0 0.00
33 62.26
20 37.74%
56  โรงเรียนบ้านแดงหม้อ 133
2 1.50
10 7.52
3 2.26
17 12.78
18 13.53
83 62.41
50 37.59%
57  โรงเรียนบ้านบัวยาง 104
12 11.54
6 5.77
3 2.88
12 11.54
6 5.77
65 62.50
39 37.50%
58  โรงเรียนบ้านแสงน้อย 107
0 0.00
28 26.17
8 7.48
3 2.80
1 0.93
67 62.62
40 37.38%
59  โรงเรียนบ้านแต้เก่า 62
3 4.84
16 25.81
4 6.45
0 0.00
0 0.00
39 62.90
23 37.10%
60  โรงเรียนบ้านคำเกิ่งหนองจิก 71
9 12.68
6 8.45
6 8.45
5 7.04
0 0.00
45 63.38
26 36.62%
61  โรงเรียนบ้านกระโสบ(เพียรประสิทธิ์วิทยา) 165
18 10.91
20 12.12
20 12.12
2 1.21
0 0.00
105 63.64
60 36.36%
62  โรงเรียนบ้านเหล่าแค 66
8 12.12
7 10.61
5 7.58
4 6.06
0 0.00
42 63.64
24 36.36%
63  โรงเรียนบ้านหนองปลาปาก 67
4 5.97
10 14.93
6 8.96
4 5.97
0 0.00
43 64.18
24 35.82%
64  โรงเรียนบ้านเป้า 119
15 12.61
6 5.04
15 12.61
6 5.04
0 0.00
77 64.71
42 35.29%
65  โรงเรียนบ้านโพนเมืองมะทัน 207
11 5.31
11 5.31
9 4.35
19 9.18
23 11.11
134 64.73
73 35.27%
66  โรงเรียนบ้านยางสักกระโพหลุ่ม 63
11 17.46
6 9.52
4 6.35
1 1.59
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
67  โรงเรียนชุมชนกลางแก้งส้มป่อย 167
29 17.37
0 0.00
29 17.37
0 0.00
0 0.00
109 65.27
58 34.73%
68  โรงเรียนบ้านหนองจำนัก 114
5 4.39
10 8.77
8 7.02
16 14.04
0 0.00
75 65.79
39 34.21%
69  โรงเรียนบ้านด้ามพร้า 220
8 3.64
25 11.36
17 7.73
8 3.64
17 7.73
145 65.91
75 34.09%
70  โรงเรียนบ้านค้อทอง(อำไพพิทยาคาร) 53
4 7.55
6 11.32
8 15.09
0 0.00
0 0.00
35 66.04
18 33.96%
71  โรงเรียนบ้านหนองก่านคำไผ่ 77
6 7.79
4 5.19
0 0.00
16 20.78
0 0.00
51 66.23
26 33.77%
72  โรงเรียนบ้านโอดนาดี 83
11 13.25
8 9.64
3 3.61
6 7.23
0 0.00
55 66.27
28 33.73%
73  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 95
14 14.74
10 10.53
5 5.26
3 3.16
0 0.00
63 66.32
32 33.68%
74  โรงเรียนมูลนิธิวัดศรีอุบลรัตนารามฯ 2307
252 10.92
164 7.11
361 15.65
0 0.00
0 0.00
1530 66.32
777 33.68%
75  โรงเรียนบ้านยางขี้นก 48
3 6.25
2 4.17
11 22.92
0 0.00
0 0.00
32 66.67
16 33.33%
76  โรงเรียนบ้านหวาง 57
16 28.07
3 5.26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 66.67
19 33.33%
77  โรงเรียนบ้านแคน(ประชาสามัคคี) 9
2 22.22
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33%
78  โรงเรียนบ้านขามใหญ่ 109
20 18.35
2 1.83
10 9.17
2 1.83
2 1.83
73 66.97
36 33.03%
79  โรงเรียนอนุบาลอุบลราชธานี 3592
202 5.62
14 0.39
516 14.37
216 6.01
234 6.51
2410 67.09
1182 32.91%
80  โรงเรียนบ้านผาสุกหนองซองแมว 52
10 19.23
0 0.00
5 9.62
0 0.00
2 3.85
35 67.31
17 32.69%
81  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเหล่า 141
21 14.89
7 4.96
4 2.84
7 4.96
7 4.96
95 67.38
46 32.62%
82  โรงเรียนบ้านสร้างถ่อ 37
2 5.41
4 10.81
6 16.22
0 0.00
0 0.00
25 67.57
12 32.43%
83  โรงเรียนบ้านหนองห้างหนองกวาง 31
3 9.68
3 9.68
3 9.68
1 3.23
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
84  โรงเรียนบ้านเทพา 62
3 4.84
4 6.45
11 17.74
2 3.23
0 0.00
42 67.74
20 32.26%
85  โรงเรียนบ้านยาง 101
10 9.90
6 5.94
16 15.84
0 0.00
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
86  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 57
5 8.77
3 5.26
5 8.77
2 3.51
3 5.26
39 68.42
18 31.58%
87  โรงเรียนบ้านสงยางดอนไม้คูณ 19
4 21.05
0 0.00
2 10.53
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58%
88  โรงเรียนศรีศึกษา 57
4 7.02
5 8.77
0 0.00
6 10.53
3 5.26
39 68.42
18 31.58%
89  โรงเรียนบ้านเค็งนาดี 51
7 13.73
1 1.96
3 5.88
5 9.80
0 0.00
35 68.63
16 31.37%
90  โรงเรียนบ้านปลาดุก 198
13 6.57
3 1.52
11 5.56
25 12.63
10 5.05
136 68.69
62 31.31%
91  โรงเรียนบ้านตำแย 61
9 14.75
9 14.75
1 1.64
0 0.00
0 0.00
42 68.85
19 31.15%
92  โรงเรียนกิตติญาณอุปถัมภ์ 29
1 3.45
2 6.90
2 6.90
0 0.00
4 13.79
20 68.97
9 31.03%
93  โรงเรียนบ้านหัวคำ 107
7 6.54
17 15.89
5 4.67
4 3.74
0 0.00
74 69.16
33 30.84%
94  โรงเรียนบ้านหนองมุก 100
10 10.00
5 5.00
15 15.00
0 0.00
0 0.00
70 70.00
30 30.00%
95  โรงเรียนประชาสามัคคี(อำเภอม่วงสามสิบ) 30
2 6.67
0 0.00
6 20.00
0 0.00
1 3.33
21 70.00
9 30.00%
96  โรงเรียนบ้านหนองช้าง(ประชาสามัคคี) 77
10 12.99
5 6.49
7 9.09
0 0.00
1 1.30
54 70.13
23 29.87%
97  โรงเรียนบ้านธรรมละ 57
10 17.54
2 3.51
4 7.02
1 1.75
0 0.00
40 70.18
17 29.82%
98  โรงเรียนบ้านยางน้อย(พรหมพิทยา) 41
4 9.76
1 2.44
7 17.07
0 0.00
0 0.00
29 70.73
12 29.27%
99  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 28 (บ้านจานเขื่องนามั่ง) 76
7 9.21
1 1.32
10 13.16
2 2.63
2 2.63
54 71.05
22 28.95%
100  โรงเรียนบ้านกุดกั่ว 66
7 10.61
5 7.58
7 10.61
0 0.00
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
101  โรงเรียนบ้านเหล่าแดง 136
10 7.35
9 6.62
10 7.35
6 4.41
4 2.94
97 71.32
39 28.68%
102  โรงเรียนบ้านดู่น้อย 42
3 7.14
5 11.90
1 2.38
3 7.14
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
103  โรงเรียนบ้านหนองฮาง 198
16 8.08
9 4.55
15 7.58
14 7.07
2 1.01
142 71.72
56 28.28%
104  โรงเรียนบ้านหนองไหล(พุธเพิ่มวัฒนราษฎร์) 184
13 7.07
13 7.07
15 8.15
6 3.26
4 2.17
133 72.28
51 27.72%
105  โรงเรียนบ้านแพง 29
3 10.34
3 10.34
2 6.90
0 0.00
0 0.00
21 72.41
8 27.59%
106  โรงเรียนบ้านจิก 102
5 4.90
4 3.92
0 0.00
19 18.63
0 0.00
74 72.55
28 27.45%
107  โรงเรียนบ้านกุดกะเสียน 197
6 3.05
6 3.05
12 6.09
12 6.09
18 9.14
143 72.59
54 27.41%
108  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 197
22 11.17
11 5.58
19 9.64
2 1.02
0 0.00
143 72.59
54 27.41%
109  โรงเรียนบ้านนาคำ 95
4 4.21
9 9.47
7 7.37
4 4.21
2 2.11
69 72.63
26 27.37%
110  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขุ่น 103
10 9.71
8 7.77
8 7.77
2 1.94
0 0.00
75 72.82
28 27.18%
111  โรงเรียนบ้านคูขาด(ศรีวิทยาคาร) 130
9 6.92
9 6.92
17 13.08
0 0.00
0 0.00
95 73.08
35 26.92%
112  โรงเรียนบ้านยางเทิง 52
0 0.00
0 0.00
14 26.92
0 0.00
0 0.00
38 73.08
14 26.92%
113  โรงเรียนบ้านขามน้อย 161
14 8.70
9 5.59
14 8.70
6 3.73
0 0.00
118 73.29
43 26.71%
114  โรงเรียนบ้านทุ่งใต้ 80
3 3.75
1 1.25
6 7.50
4 5.00
7 8.75
59 73.75
21 26.25%
115  โรงเรียนบ้านก่อ 27
2 7.41
3 11.11
2 7.41
0 0.00
0 0.00
20 74.07
7 25.93%
116  โรงเรียนบ้านปลาฝา 31
2 6.45
1 3.23
4 12.90
1 3.23
0 0.00
23 74.19
8 25.81%
117  โรงเรียนบ้านสร้างมิ่ง 191
33 17.28
0 0.00
16 8.38
0 0.00
0 0.00
142 74.35
49 25.65%
118  โรงเรียนบ้านยางโยภาพ 43
5 11.63
2 4.65
4 9.30
0 0.00
0 0.00
32 74.42
11 25.58%
119  โรงเรียนบ้านหนองขุ่น 47
6 12.77
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
35 74.47
12 25.53%
120  โรงเรียนบ้านดอนกลางทุ่งคำแต้ 63
4 6.35
4 6.35
5 7.94
3 4.76
0 0.00
47 74.60
16 25.40%
121  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวเรือ 132
21 15.91
0 0.00
9 6.82
3 2.27
0 0.00
99 75.00
33 25.00%
122  โรงเรียนบ้านท่าลาดหนองหล่มยางนกหอ 196
10 5.10
11 5.61
11 5.61
10 5.10
7 3.57
147 75.00
49 25.00%
123  โรงเรียนบ้านท่าศาลา 84
5 5.95
5 5.95
11 13.10
0 0.00
0 0.00
63 75.00
21 25.00%
124  โรงเรียนบ้านพับ 32
3 9.38
0 0.00
5 15.63
0 0.00
0 0.00
24 75.00
8 25.00%
125  โรงเรียนบ้านศรีบัว 36
2 5.56
1 2.78
5 13.89
1 2.78
0 0.00
27 75.00
9 25.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองบัวดอนส้มป่อย 88
11 12.50
6 6.82
5 5.68
0 0.00
0 0.00
66 75.00
22 25.00%
127  โรงเรียนบ้านท่าไห(ไหทอง) 284
20 7.04
13 4.58
23 8.10
9 3.17
4 1.41
215 75.70
69 24.30%
128  โรงเรียนบ้านสว่างโนนสวาง 70
13 18.57
0 0.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
53 75.71
17 24.29%
129  โรงเรียนบ้านดอนชี (ศิริจันทรานุสรณ์) 50
4 8.00
3 6.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
130  โรงเรียนบ้านยางลุ่ม 72
7 9.72
4 5.56
6 8.33
0 0.00
0 0.00
55 76.39
17 23.61%
131  โรงเรียนบ้านปะอาว 263
22 8.37
10 3.80
27 10.27
3 1.14
0 0.00
201 76.43
62 23.57%
132  โรงเรียนบ้านคำไหล 30
3 10.00
1 3.33
2 6.67
1 3.33
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
133  โรงเรียนชุมชนโพนเมืองวิทยา 91
8 8.79
1 1.10
12 13.19
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
134  โรงเรียนชุมชนดอนเชียงโทรังแร้ง 87
3 3.45
1 1.15
16 18.39
0 0.00
0 0.00
67 77.01
20 22.99%
135  โรงเรียนบ้านหนองหิน 66
10 15.15
5 7.58
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 77.27
15 22.73%
136  โรงเรียนบ้านผาแก้ว 292
11 3.77
20 6.85
20 6.85
6 2.05
9 3.08
226 77.40
66 22.60%
137  โรงเรียนเขื่องใน(เจริญราษฎร์) 1515
102 6.73
66 4.36
163 10.76
5 0.33
1 0.07
1178 77.76
337 22.24%
138  โรงเรียนบ้านบุตร 54
5 9.26
1 1.85
4 7.41
2 3.70
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
139  โรงเรียนบ้านหนองแสงหนองเม็ก 51
5 9.80
4 7.84
1 1.96
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
140  โรงเรียนบ้านนาคำใหญ่(ราษฎร์บริบาล) 116
9 7.76
4 3.45
5 4.31
4 3.45
3 2.59
91 78.45
25 21.55%
141  โรงเรียนปทุมวิทยากร 856
57 6.66
20 2.34
106 12.38
0 0.00
0 0.00
673 78.62
183 21.38%
142  โรงเรียนบ้านข่าโคม 61
3 4.92
4 6.56
6 9.84
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
143  โรงเรียนบ้านคำไฮน้อย 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
5 10.64
37 78.72
10 21.28%
144  โรงเรียนบ้านนาขมิ้น 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
2 6.06
2 6.06
26 78.79
7 21.21%
145  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(เบญจานุเคราะห์) 19
1 5.26
0 0.00
2 10.53
1 5.26
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
146  โรงเรียนประชานุเคราะห์วิทยา 38
6 15.79
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
30 78.95
8 21.05%
147  โรงเรียนบ้านดงยาง 129
9 6.98
5 3.88
13 10.08
0 0.00
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
148  โรงเรียนบ้านคำสมอ(ศรีศึกษา) 39
2 5.13
1 2.56
3 7.69
2 5.13
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
149  โรงเรียนบ้านป่าก่อ 44
2 4.55
4 9.09
3 6.82
0 0.00
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
150  โรงเรียนบ้านก่อแสนสำราญสามัคคี 50
6 12.00
2 4.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00%
151  โรงเรียนบ้านหนองคูทรายมูล 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00%
152  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 143
7 4.90
2 1.40
11 7.69
4 2.80
4 2.80
115 80.42
28 19.58%
153  โรงเรียนบ้านหนองฮีหนองแคน 87
4 4.60
4 4.60
1 1.15
1 1.15
7 8.05
70 80.46
17 19.54%
154  โรงเรียนบ้านหนองโนหนองดูน 123
7 5.69
15 12.20
2 1.63
0 0.00
0 0.00
99 80.49
24 19.51%
155  โรงเรียนบ้านโนนรังน้อย 52
3 5.77
0 0.00
5 9.62
2 3.85
0 0.00
42 80.77
10 19.23%
156  โรงเรียนบ้านนาไผ่ 53
3 5.66
1 1.89
6 11.32
0 0.00
0 0.00
43 81.13
10 18.87%
157  โรงเรียนบ้านทัพไทย 16
0 0.00
2 12.50
1 6.25
0 0.00
0 0.00
13 81.25
3 18.75%
158  โรงเรียนบ้านโนนชาติยูง 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
18 81.82
4 18.18%
159  โรงเรียนบ้านโพนทอง(แสงราษฎร์สามัคคี) 132
7 5.30
1 0.76
16 12.12
0 0.00
0 0.00
108 81.82
24 18.18%
160  โรงเรียนบ้านไพบูลย์ 33
2 6.06
1 3.03
1 3.03
2 6.06
0 0.00
27 81.82
6 18.18%
161  โรงเรียนสหธาตุสามัคคี(บำเพ็ญพิทยาคาร) 205
17 8.29
5 2.44
13 6.34
2 0.98
0 0.00
168 81.95
37 18.05%
162  โรงเรียนบ้านปากห้วยวังนอง 317
38 11.99
9 2.84
6 1.89
4 1.26
0 0.00
260 82.02
57 17.98%
163  โรงเรียนบ้านหนองดูนโนนค้อหนองหัวลิง 85
8 9.41
3 3.53
4 4.71
0 0.00
0 0.00
70 82.35
15 17.65%
164  โรงเรียนบ้านเหล่าบาก 46
2 4.35
2 4.35
4 8.70
0 0.00
0 0.00
38 82.61
8 17.39%
165  โรงเรียนบ้านหนองหล่มหนองเซือมใต้ 58
1 1.72
4 6.90
5 8.62
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24%
166  โรงเรียนบ้านเหล่าเสือโก้ก 125
9 7.20
0 0.00
6 4.80
6 4.80
0 0.00
104 83.20
21 16.80%
167  โรงเรียนบ้านท่าลาด 36
3 8.33
0 0.00
3 8.33
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
168  โรงเรียนบ้านหนองขอนดอนยูง 30
1 3.33
0 0.00
2 6.67
2 6.67
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
169  โรงเรียนบ้านหัวทุ่งประชาสรรค์ 12
1 8.33
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
170  โรงเรียนบ้านเหล่าข้าวดอนก่อ 96
7 7.29
1 1.04
2 2.08
0 0.00
6 6.25
80 83.33
16 16.67%
171  โรงเรียนบ้านป่าข่า 49
4 8.16
2 4.08
2 4.08
0 0.00
0 0.00
41 83.67
8 16.33%
172  โรงเรียนบ้านเสียม(เสียมทองวิทยาคาร) 98
10 10.20
1 1.02
5 5.10
0 0.00
0 0.00
82 83.67
16 16.33%
173  โรงเรียนบ้านหนองเค็ม 37
3 8.11
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
31 83.78
6 16.22%
174  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 256
13 5.08
11 4.30
7 2.73
6 2.34
3 1.17
216 84.38
40 15.63%
175  โรงเรียนบ้านเศรษฐี 45
2 4.44
0 0.00
5 11.11
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
176  โรงเรียนบ้านเหล่าคำ 45
0 0.00
4 8.89
3 6.67
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56%
177  โรงเรียนบ้านโนนขวาวนายูง 52
0 0.00
1 1.92
6 11.54
1 1.92
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
178  โรงเรียนบ้านหนองเป็ด 53
4 7.55
3 5.66
1 1.89
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
179  โรงเรียนบ้านโพนงาม(พูลเพิ่มวิทยาคาร) 53
2 3.77
2 3.77
4 7.55
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09%
180  โรงเรียนบ้านเตย 73
2 2.74
1 1.37
8 10.96
0 0.00
0 0.00
62 84.93
11 15.07%
181  โรงเรียนบ้านคำไฮใหญ่ 80
4 5.00
0 0.00
6 7.50
2 2.50
0 0.00
68 85.00
12 15.00%
182  โรงเรียนบ้านโพนสิม(เสมาพิทยา) 34
0 0.00
1 2.94
3 8.82
1 2.94
0 0.00
29 85.29
5 14.71%
183  โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำคำแดง(มนต์ชัยเวทย์วิวรณ์) 96
5 5.21
4 4.17
3 3.13
1 1.04
1 1.04
82 85.42
14 14.58%
184  โรงเรียนบ้านสว่างหนองเสือ 144
8 5.56
1 0.69
12 8.33
0 0.00
0 0.00
123 85.42
21 14.58%
185  โรงเรียนบ้านนาขามดอนติ้ว 83
3 3.61
2 2.41
7 8.43
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46%
186  โรงเรียนบ้านศรีสุข 50
1 2.00
2 4.00
1 2.00
3 6.00
0 0.00
43 86.00
7 14.00%
187  โรงเรียนบ้านวังมนเดือยไก่ 96
3 3.13
3 3.13
3 3.13
2 2.08
2 2.08
83 86.46
13 13.54%
188  โรงเรียนบ้านทุ่งขุนน้อยหนองจานวิทยา 138
5 3.62
5 3.62
7 5.07
0 0.00
1 0.72
120 86.96
18 13.04%
189  โรงเรียนบ้านนาเลิง 31
1 3.23
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
190  โรงเรียนบ้านหนองแฝกยางเครือ 62
6 9.68
0 0.00
1 1.61
1 1.61
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
191  โรงเรียนบ้านขามป้อม 70
0 0.00
0 0.00
9 12.86
0 0.00
0 0.00
61 87.14
9 12.86%
192  โรงเรียนบ้านกลางใหญ่ 98
8 8.16
4 4.08
0 0.00
0 0.00
0 0.00
86 87.76
12 12.24%
193  โรงเรียนบ้านแสง 66
1 1.52
0 0.00
5 7.58
2 3.03
0 0.00
58 87.88
8 12.12%
194  โรงเรียนบ้านค้อกุดลาด 58
5 8.62
2 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
195  โรงเรียนบ้านสำราญ 68
4 5.88
0 0.00
3 4.41
1 1.47
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
196  โรงเรียนบ้านแขม(ธรรมเสนานุสรณ์) 34
3 8.82
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76%
197  โรงเรียนบ้านดินดำคำไฮ(หาญคุรุราษฎร์สามัคคี) 77
0 0.00
0 0.00
4 5.19
0 0.00
5 6.49
68 88.31
9 11.69%
198  โรงเรียนบ้านจานตะโนน 120
6 5.00
3 2.50
5 4.17
0 0.00
0 0.00
106 88.33
14 11.67%
199  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมผักระย่า 129
1 0.78
5 3.88
9 6.98
0 0.00
0 0.00
114 88.37
15 11.63%
200  โรงเรียนบ้านนาดีทุ่งเจริญ 123
5 4.07
7 5.69
2 1.63
0 0.00
0 0.00
109 88.62
14 11.38%
201  โรงเรียนบ้านไทยโพนทราย 88
2 2.27
1 1.14
6 6.82
1 1.14
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
202  โรงเรียนบ้านปากน้ำ 179
4 2.23
2 1.12
13 7.26
1 0.56
0 0.00
159 88.83
20 11.17%
203  โรงเรียนบ้านดงบัง(อาทรราษฎร์บำรุง) 82
2 2.44
1 1.22
6 7.32
0 0.00
0 0.00
73 89.02
9 10.98%
204  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองแสง 121
8 6.61
2 1.65
3 2.48
0 0.00
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
205  โรงเรียนบ้านหนองตอแก้ว 39
0 0.00
3 7.69
1 2.56
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
206  โรงเรียนบ้านหนองแก 39
2 5.13
0 0.00
1 2.56
1 2.56
0 0.00
35 89.74
4 10.26%
207  โรงเรียนบ้านทุ่ง 49
2 4.08
1 2.04
2 4.08
0 0.00
0 0.00
44 89.80
5 10.20%
208  โรงเรียนบ้านทุ่งมณี(คุรุราษฎร์นุกูล) 60
2 3.33
2 3.33
2 3.33
0 0.00
0 0.00
54 90.00
6 10.00%
209  โรงเรียนบ้านดุมใหญ่ดงยาง 131
9 6.87
1 0.76
3 2.29
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
210  โรงเรียนบ้านผือ 55
0 0.00
1 1.82
4 7.27
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
211  โรงเรียนบ้านหนองมะทอ 22
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
212  โรงเรียนบ้านอีต้อม 69
2 2.90
1 1.45
2 2.90
0 0.00
1 1.45
63 91.30
6 8.70%
213  โรงเรียนบ้านท่าวารี 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33%
214  โรงเรียนบ้านท่าค้อ 25
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00%
215  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 39
0 0.00
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
36 92.31
3 7.69%
216  โรงเรียนบ้านโนนรังใหญ่ 69
2 2.90
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
64 92.75
5 7.25%
217  โรงเรียนบ้านท่าลาด 29
1 3.45
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90%
218  โรงเรียนบ้านดอนกลอยนากลาง 44
0 0.00
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
41 93.18
3 6.82%
219  โรงเรียนบ้านนาแก้วประชาสรรค์ 149
4 2.68
1 0.67
5 3.36
0 0.00
0 0.00
139 93.29
10 6.71%
220  โรงเรียนบ้านธาตุน้อย(สิงห์ประชาวิทยาคาร) 167
3 1.80
2 1.20
6 3.59
0 0.00
0 0.00
156 93.41
11 6.59%
221  โรงเรียนบ้านกอก 93
0 0.00
1 1.08
4 4.30
1 1.08
0 0.00
87 93.55
6 6.45%
222  โรงเรียนบ้านขมิ้น 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
0 0.00
0 0.00
58 93.55
4 6.45%
223  โรงเรียนบ้านผักแว่น(ผักแว่นวิทยาคาร) 78
0 0.00
2 2.56
3 3.85
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
224  โรงเรียนบ้านหนองเหล่า(ราษฎร์บำรุงวิทยาคาร) 145
2 1.38
1 0.69
2 1.38
1 0.69
3 2.07
136 93.79
9 6.21%
225  โรงเรียนบ้านหนองหลัก 89
3 3.37
0 0.00
2 2.25
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
226  โรงเรียนบ้านโนนรัง 73
0 0.00
0 0.00
4 5.48
0 0.00
0 0.00
69 94.52
4 5.48%
227  โรงเรียนบ้านโพนแพง 148
3 2.03
0 0.00
5 3.38
0 0.00
0 0.00
140 94.59
8 5.41%
228  โรงเรียนบ้านนาผาย 41
1 2.44
0 0.00
1 2.44
0 0.00
0 0.00
39 95.12
2 4.88%
229  โรงเรียนบ้านสร้างหมากแข้ง 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
1 2.17
0 0.00
44 95.65
2 4.35%
230  โรงเรียนบ้านแสงไผ่ 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 96.15
1 3.85%
231  โรงเรียนบ้านนาไร่ใหญ่ 28
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
232  โรงเรียนบ้านชีทวน 124
0 0.00
0 0.00
4 3.23
0 0.00
0 0.00
120 96.77
4 3.23%
233  โรงเรียนบ้านหาด 72
1 1.39
0 0.00
1 1.39
0 0.00
0 0.00
70 97.22
2 2.78%
234  โรงเรียนบ้านค้อ 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
235  โรงเรียนบ้านทัน 122
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
122 100.00
0 0.00%
236  โรงเรียนบ้านท่าสนามชัย 54
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
54 100.00
0 0.00%
237  โรงเรียนบ้านบก(วงศ์ทีประชาราษฎร์สามัคคี) 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00%
238  โรงเรียนบ้านสองห้อง(คุรุราษฎร์สามัคคี) 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00%
239  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  30,705 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,415 7.87
เตี้ย  1,490 4.85
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,042 9.91
ผอมและเตี้ย  1,050 3.42
อ้วนและเตี้ย  1,158 3.77
ไม่มีภาวะโภชนาการ  21,550 70.18
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 9,155 คน


29.82%


Powered By www.thaieducation.net