ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 179 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 134 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 74.86
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกุดหว้า 103
41 39.81
24 23.30
25 24.27
10 9.71
3 2.91
0 0.00
103 100.00%
2  โรงเรียนบ้านตะคร้อหนองหญ้าขาว 49
25 51.02
10 20.41
5 10.20
9 18.37
0 0.00
0 0.00
49 100.00%
3  โรงเรียนบ้านท่านางแนว 157
25 15.92
25 15.92
71 45.22
15 9.55
21 13.38
0 0.00
157 100.00%
4  โรงเรียนบ้านป่าเป้า 2
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00%
5  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 9
2 22.22
4 44.44
0 0.00
2 22.22
1 11.11
0 0.00
9 100.00%
6  โรงเรียนบ้านโคกสูงประชาสรรค์ 43
17 39.53
2 4.65
7 16.28
12 27.91
5 11.63
0 0.00
43 100.00%
7  โรงเรียนบ้านโนนทองหลางโคกสูง 21
8 38.10
4 19.05
2 9.52
7 33.33
0 0.00
0 0.00
21 100.00%
8  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 6
2 33.33
0 0.00
4 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00%
9  โรงเรียนบ้านโนนสะอาดประชาสรรค์ 53
25 47.17
0 0.00
28 52.83
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00%
10  โรงเรียนบ้านโนนเมืองโคกกุง 83
17 20.48
9 10.84
42 50.60
9 10.84
6 7.23
0 0.00
83 100.00%
11  โรงเรียนบ้านโสกนกเต็น 169
32 18.93
32 18.93
45 26.63
27 15.98
33 19.53
0 0.00
169 100.00%
12  โรงเรียนมิตรภาพ 2 48
38 79.17
6 12.50
2 4.17
1 2.08
1 2.08
0 0.00
48 100.00%
13  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดงวิทยา 81
23 28.40
16 19.75
15 18.52
11 13.58
13 16.05
3 3.70
78 96.30%
14  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนหัน 123
26 21.14
14 11.38
4 3.25
40 32.52
24 19.51
15 12.20
108 87.80%
15  โรงเรียนนาโพธิ์ชีวิทยา 187
15 8.02
17 9.09
38 20.32
32 17.11
55 29.41
30 16.04
157 83.96%
16  โรงเรียนบ้านป่าพร้าว-บูรณะ 12
2 16.67
2 16.67
2 16.67
3 25.00
0 0.00
3 25.00
9 75.00%
17  โรงเรียนบ้านหนองไผ่น้อย 64
19 29.69
25 39.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 31.25
44 68.75%
18  โรงเรียนบ้านวังคูณ 91
14 15.38
11 12.09
14 15.38
10 10.99
7 7.69
35 38.46
56 61.54%
19  โรงเรียนบ้านหนองไฮประชาสรรค์ 72
12 16.67
10 13.89
6 8.33
10 13.89
4 5.56
30 41.67
42 58.33%
20  โรงเรียนบ้านดงบังคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 42
5 11.90
8 19.05
1 2.38
9 21.43
1 2.38
18 42.86
24 57.14%
21  โรงเรียนบ้านหนองดู่ประชาสรรค์ 81
15 18.52
7 8.64
6 7.41
12 14.81
5 6.17
36 44.44
45 55.56%
22  โรงเรียนบ้านหนองไผ่วิทยา 76
26 34.21
6 7.89
2 2.63
6 7.89
2 2.63
34 44.74
42 55.26%
23  โรงเรียนบ้านหนองบะโคกสว่าง 87
6 6.90
10 11.49
3 3.45
16 18.39
13 14.94
39 44.83
48 55.17%
24  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 71
8 11.27
8 11.27
7 9.86
8 11.27
7 9.86
33 46.48
38 53.52%
25  โรงเรียนบ้านรัตนะ 153
11 7.19
15 9.80
8 5.23
22 14.38
23 15.03
74 48.37
79 51.63%
26  โรงเรียนบ้านหนองแดง 68
6 8.82
7 10.29
9 13.24
4 5.88
9 13.24
33 48.53
35 51.47%
27  โรงเรียนบ้านแฝก 39
10 25.64
4 10.26
4 10.26
2 5.13
0 0.00
19 48.72
20 51.28%
28  โรงเรียนบ้านโนนชาดวิทยา 69
11 15.94
0 0.00
24 34.78
0 0.00
0 0.00
34 49.28
35 50.72%
29  โรงเรียนบ้านใหม่นาเพียง 72
8 11.11
8 11.11
6 8.33
6 8.33
8 11.11
36 50.00
36 50.00%
30  โรงเรียนบ้านหนองแซงแสงอรุณ 81
18 22.22
8 9.88
12 14.81
0 0.00
0 0.00
43 53.09
38 46.91%
31  โรงเรียนบ้านรวงโนนไทโนนโจด 84
14 16.67
0 0.00
17 20.24
2 2.38
4 4.76
47 55.95
37 44.05%
32  โรงเรียนจตุคามวิทยา 73
11 15.07
0 0.00
10 13.70
1 1.37
9 12.33
42 57.53
31 42.47%
33  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 123
15 12.20
6 4.88
19 15.45
5 4.07
7 5.69
71 57.72
52 42.28%
34  โรงเรียนบ้านโจดหนองแกหนองสิม 106
16 15.09
9 8.49
5 4.72
10 9.43
4 3.77
62 58.49
44 41.51%
35  โรงเรียนบ้านหนองแวงนางเบ้า 108
4 3.70
18 16.67
4 3.70
13 12.04
4 3.70
65 60.19
43 39.81%
36  โรงเรียนบ้านตลาดหนองแก 40
3 7.50
1 2.50
10 25.00
1 2.50
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
37  โรงเรียนบ้านหินแร่ 65
9 13.85
6 9.23
8 12.31
1 1.54
0 0.00
41 63.08
24 36.92%
38  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงสามัคคี 36
2 5.56
0 0.00
7 19.44
0 0.00
4 11.11
23 63.89
13 36.11%
39  โรงเรียนบ้านยานางโนนแต้ 39
13 33.33
1 2.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 64.10
14 35.90%
40  โรงเรียนโพธิ์ทองหนองน้ำขุ่นเหนือ 96
8 8.33
6 6.25
8 8.33
6 6.25
6 6.25
62 64.58
34 35.42%
41  โรงเรียนบ้านสว่างวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
8 34.78
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งน้อยหนองโจดหนองหอย 126
17 13.49
6 4.76
12 9.52
4 3.17
4 3.17
83 65.87
43 34.13%
43  โรงเรียนบ้านเหล่านกชุม 12
3 25.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33%
44  โรงเรียนบ้านโคกล่ามกลางตำแย(ไพจิตรอุปถัมภ์) 57
2 3.51
4 7.02
5 8.77
6 10.53
2 3.51
38 66.67
19 33.33%
45  โรงเรียนบ้านวังยาวสามัคคี 100
10 10.00
5 5.00
18 18.00
0 0.00
0 0.00
67 67.00
33 33.00%
46  โรงเรียนบ้านหนองแวงโสกพระ 80
10 12.50
5 6.25
8 10.00
2 2.50
0 0.00
55 68.75
25 31.25%
47  โรงเรียน บ้านโนนตะโก 26
3 11.54
1 3.85
4 15.38
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77%
48  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้องพัฒนา 30
3 10.00
3 10.00
1 3.33
2 6.67
0 0.00
21 70.00
9 30.00%
49  โรงเรียนไตรราษฎร์สามัคคี 77
3 3.90
5 6.49
12 15.58
3 3.90
0 0.00
54 70.13
23 29.87%
50  โรงเรียนบ้านโคกกลางประชาสรรค์ 50
4 8.00
2 4.00
3 6.00
1 2.00
4 8.00
36 72.00
14 28.00%
51  โรงเรียนบ้านโนนข่าวิทยา 68
1 1.47
6 8.82
11 16.18
1 1.47
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
52  โรงเรียนบ้านหนองแขมอีโล 92
3 3.26
5 5.43
16 17.39
0 0.00
1 1.09
67 72.83
25 27.17%
53  โรงเรียนชุมชนหนองเม็ก 200
19 9.50
12 6.00
7 3.50
9 4.50
7 3.50
146 73.00
54 27.00%
54  โรงเรียนบ้านโคกสง่า 26
3 11.54
0 0.00
3 11.54
0 0.00
1 3.85
19 73.08
7 26.92%
55  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงศรีชุมพร 183
36 19.67
10 5.46
2 1.09
0 0.00
0 0.00
135 73.77
48 26.23%
56  โรงเรียนบ้านหนองแปน 23
4 17.39
0 0.00
1 4.35
0 0.00
1 4.35
17 73.91
6 26.09%
57  โรงเรียนบ้านโนนหอมโนนศาลา 69
18 26.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 73.91
18 26.09%
58  โรงเรียนบ้านหัวนาหนองแวง 73
0 0.00
8 10.96
9 12.33
1 1.37
1 1.37
54 73.97
19 26.03%
59  โรงเรียนบ้านสำโรง 124
6 4.84
3 2.42
11 8.87
5 4.03
7 5.65
92 74.19
32 25.81%
60  โรงเรียนหนองมะเขือซองแมวโคกไม้งามวิทยา 59
4 6.78
5 8.47
4 6.78
2 3.39
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
61  โรงเรียนบ้านหนองแวงตอตั้ง 198
14 7.07
15 7.58
16 8.08
4 2.02
1 0.51
148 74.75
50 25.25%
62  โรงเรียนบ้านหนองแวงน้อย 40
7 17.50
1 2.50
2 5.00
0 0.00
0 0.00
30 75.00
10 25.00%
63  โรงเรียนบ้านโนนเขวาประชาศึกษา 104
4 3.85
4 3.85
17 16.35
1 0.96
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
64  โรงเรียนบ้านฮ่องหอยห้วยว่านหอมประชาสรรค์ 38
5 13.16
0 0.00
2 5.26
1 2.63
1 2.63
29 76.32
9 23.68%
65  โรงเรียนบ้านโคกล่ามโนนกอกสามัคคี 81
5 6.17
6 7.41
7 8.64
0 0.00
0 0.00
63 77.78
18 22.22%
66  โรงเรียนไตรคามราษฎร์บำรุง 45
1 2.22
2 4.44
7 15.56
0 0.00
0 0.00
35 77.78
10 22.22%
67  โรงเรียนบ้านหลุบคา 86
6 6.98
7 8.14
4 4.65
1 1.16
1 1.16
67 77.91
19 22.09%
68  โรงเรียนหนองม่วงน้อยนานิคมสามัคคี 73
0 0.00
1 1.37
5 6.85
1 1.37
9 12.33
57 78.08
16 21.92%
69  โรงเรียนบ้านหนองแวงมน 133
11 8.27
5 3.76
13 9.77
0 0.00
0 0.00
104 78.20
29 21.80%
70  โรงเรียนบ้านผักหวาน 98
4 4.08
3 3.06
13 13.27
1 1.02
0 0.00
77 78.57
21 21.43%
71  โรงเรียนบ้านหนองปลาหมอศรีสง่า 88
1 1.14
1 1.14
10 11.36
2 2.27
4 4.55
70 79.55
18 20.45%
72  โรงเรียนบ้านทุ่งแค 60
3 5.00
0 0.00
6 10.00
2 3.33
1 1.67
48 80.00
12 20.00%
73  โรงเรียนบ้านหันใหญ่ 170
8 4.71
8 4.71
6 3.53
8 4.71
4 2.35
136 80.00
34 20.00%
74  โรงเรียนป่าแดงคุรุราษฎร์บำรุง 55
4 7.27
4 7.27
3 5.45
0 0.00
0 0.00
44 80.00
11 20.00%
75  โรงเรียนบ้านหนองอรุณ 120
21 17.50
0 0.00
0 0.00
1 0.83
0 0.00
98 81.67
22 18.33%
76  โรงเรียนบ้านถลุงเหล็ก 44
4 9.09
1 2.27
2 4.55
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
77  โรงเรียนสหราษฎร์อนุกูล 44
3 6.82
4 9.09
1 2.27
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
78  โรงเรียนวัดอัมพร(คุรุราษฎร์รังสรรค์) 89
0 0.00
7 7.87
9 10.11
0 0.00
0 0.00
73 82.02
16 17.98%
79  โรงเรียนบ้านเปือยใหญ่ชาติหนองบ่อ 75
2 2.67
1 1.33
7 9.33
3 4.00
0 0.00
62 82.67
13 17.33%
80  โรงเรียนบ้านชาดหนองเหล็ก 93
6 6.45
1 1.08
9 9.68
0 0.00
0 0.00
77 82.80
16 17.20%
81  โรงเรียนบ้านเมย 106
5 4.72
0 0.00
13 12.26
0 0.00
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
82  โรงเรียนบ้านกระหนวนดอนดั่ง 131
3 2.29
4 3.05
11 8.40
2 1.53
2 1.53
109 83.21
22 16.79%
83  โรงเรียนบ้านกุดหอยกาบ 36
1 2.78
0 0.00
5 13.89
0 0.00
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
84  โรงเรียนบ้านหนองหว้าสามัคคี 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
10 83.33
2 16.67%
85  โรงเรียนบ้านวังขอนพาดหนองแวง 68
1 1.47
0 0.00
10 14.71
0 0.00
0 0.00
57 83.82
11 16.18%
86  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าขาว 144
9 6.25
9 6.25
5 3.47
0 0.00
0 0.00
121 84.03
23 15.97%
87  โรงเรียนบ้านหันศิลางาม 203
1 0.49
2 0.99
24 11.82
5 2.46
0 0.00
171 84.24
32 15.76%
88  โรงเรียนบ้านหนองคลองหนองทุ่ม 91
7 7.69
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
89  โรงเรียนบ้านโนนขามป้อม 72
1 1.39
1 1.39
9 12.50
0 0.00
0 0.00
61 84.72
11 15.28%
90  โรงเรียนบ้านชาดศรีสมบูรณ์ 132
6 4.55
0 0.00
14 10.61
0 0.00
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
91  โรงเรียนหนองกุงห้วยเสียววิทยา 147
7 4.76
4 2.72
8 5.44
3 2.04
0 0.00
125 85.03
22 14.97%
92  โรงเรียนเบญจคามสามัคคี 104
8 7.69
0 0.00
7 6.73
0 0.00
0 0.00
89 85.58
15 14.42%
93  โรงเรียนบ้านโจดใหญ่ 64
0 0.00
0 0.00
7 10.94
2 3.13
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
94  โรงเรียนบ้านหันโจดหนองกุง 46
4 8.70
0 0.00
0 0.00
2 4.35
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
95  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่หนองสองห้อง 62
1 1.61
1 1.61
6 9.68
0 0.00
0 0.00
54 87.10
8 12.90%
96  โรงเรียนบ้านโนนท่อน 48
1 2.08
0 0.00
2 4.17
2 4.17
1 2.08
42 87.50
6 12.50%
97  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกสี 242
11 4.55
12 4.96
6 2.48
0 0.00
0 0.00
213 88.02
29 11.98%
98  โรงเรียนวังบงน้อยวิทยา 103
4 3.88
2 1.94
4 3.88
1 0.97
1 0.97
91 88.35
12 11.65%
99  โรงเรียนบ้านดอนชาด 55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 5.45
3 5.45
49 89.09
6 10.91%
100  โรงเรียนบ้านคอนฉิม 121
9 7.44
1 0.83
2 1.65
1 0.83
0 0.00
108 89.26
13 10.74%
101  โรงเรียนบ้านหนองเปล่ง 55
1 1.82
1 1.82
3 5.45
0 0.00
0 0.00
50 90.91
5 9.09%
102  โรงเรียนบ้านหนองไทร 33
0 0.00
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09%
103  โรงเรียนบ้านหันน้อย 68
0 0.00
0 0.00
4 5.88
0 0.00
2 2.94
62 91.18
6 8.82%
104  โรงเรียนบ้านโสกน้ำขาว 98
1 1.02
0 0.00
1 1.02
3 3.06
3 3.06
90 91.84
8 8.16%
105  โรงเรียนบ้านหนองแวงนอกหนองแวงในสามัคคี 62
1 1.61
0 0.00
2 3.23
0 0.00
2 3.23
57 91.94
5 8.06%
106  โรงเรียนบ้านหนองคลองดอนแดง 128
0 0.00
0 0.00
6 4.69
1 0.78
3 2.34
118 92.19
10 7.81%
107  โรงเรียนบ้านหลักด่าน 57
0 0.00
0 0.00
4 7.02
0 0.00
0 0.00
53 92.98
4 7.02%
108  โรงเรียนบ้านโสกไผ่ 67
2 2.99
0 0.00
2 2.99
0 0.00
0 0.00
63 94.03
4 5.97%
109  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 229
3 1.31
0 0.00
4 1.75
2 0.87
2 0.87
218 95.20
11 4.80%
110  โรงเรียนบ้านกอกโนนแต้ 69
2 2.90
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
111  โรงเรียนบ้านห้วยทรายทุ่งมน 124
2 1.61
0 0.00
2 1.61
0 0.00
0 0.00
120 96.77
4 3.23%
112  โรงเรียนบ้านหนองแวงท่าวัด 251
0 0.00
0 0.00
8 3.19
0 0.00
0 0.00
243 96.81
8 3.19%
113  โรงเรียนบ้านหนองยาง 69
0 0.00
0 0.00
2 2.90
0 0.00
0 0.00
67 97.10
2 2.90%
114  โรงเรียนบ้านห้วยโจด 79
1 1.27
0 0.00
0 0.00
1 1.27
0 0.00
77 97.47
2 2.53%
115  โรงเรียน บ้านหนองวัดป่า 84
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.38
82 97.62
2 2.38%
116  โรงเรียนบ้านโนนรังหนองบอน 50
0 0.00
0 0.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
49 98.00
1 2.00%
117  โรงเรียนบ้านศุภชัย 67
0 0.00
0 0.00
1 1.49
0 0.00
0 0.00
66 98.51
1 1.49%
118  โรงเรียนชุมชนบ้านชาด 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
119  โรงเรียนบ้านละหานนา 94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
94 100.00
0 0.00%
120  โรงเรียนบ้านลอมคอม 108
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
108 100.00
0 0.00%
121  โรงเรียนบ้านหญ้าคาท่าหลวง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
122  โรงเรียนบ้านหนองกุงโนนทัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
123  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
124  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มหนองสะแบง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
125  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00%
126  โรงเรียนบ้านหนองแสง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
127  โรงเรียนบ้านหนองโกโสกกระหนวน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
128  โรงเรียนบ้านเปาะ 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
129  โรงเรียนบ้านโคกสูงวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
130  โรงเรียนวัดจุมพล(วรพรตอุปถัมภ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
131  โรงเรียนหนองฉันเพลฮ่องแซงประชาสรร 39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
39 100.00
0 0.00%
132  โรงเรียนโนนจันทึกห้วยแกวิทยา 130
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
130 100.00
0 0.00%
133  โรงเรียนโนนชาดหนองช้างน้ำ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
134  โรงเรียนไตรมิตรพัฒนศึกษา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  10,297 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  913 8.87
เตี้ย  528 5.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  940 9.13
ผอมและเตี้ย  413 4.01
อ้วนและเตี้ย  349 3.39
ไม่มีภาวะโภชนาการ  7,154 69.48
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 3,143 คน


30.52%


Powered By www.thaieducation.net