ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ศรีสะเกษ เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 180 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 180 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กโนนหนองหว้า 54
15 27.78
9 16.67
15 27.78
6 11.11
9 16.67
0 0.00
54 100.00%
2  โรงเรียนบ้านไผ่ 98
31 31.63
29 29.59
15 15.31
11 11.22
3 3.06
9 9.18
89 90.82%
3  โรงเรียนบ้านโพธิ์แคน 82
9 10.98
28 34.15
18 21.95
13 15.85
5 6.10
9 10.98
73 89.02%
4  โรงเรียนบ้านหนองผือ 86
21 24.42
13 15.12
16 18.60
9 10.47
1 1.16
26 30.23
60 69.77%
5  โรงเรียนบ้านมะยาง 54
4 7.41
3 5.56
5 9.26
20 37.04
5 9.26
17 31.48
37 68.52%
6  โรงเรียนบ้านหนองลุงตาเกษ 16
3 18.75
0 0.00
2 12.50
3 18.75
2 12.50
6 37.50
10 62.50%
7  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 85
21 24.71
17 20.00
4 4.71
9 10.59
0 0.00
34 40.00
51 60.00%
8  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 62
7 11.29
11 17.74
11 17.74
5 8.06
3 4.84
25 40.32
37 59.68%
9  โรงเรียนบ้านขนวนสีแก้ว 138
18 13.04
20 14.49
23 16.67
12 8.70
9 6.52
56 40.58
82 59.42%
10  โรงเรียนบ้านหนองแคสวนสวรรค์ 83
15 18.07
4 4.82
10 12.05
13 15.66
7 8.43
34 40.96
49 59.04%
11  โรงเรียนบ้านเมืองหลวง 133
22 16.54
40 30.08
13 9.77
3 2.26
0 0.00
55 41.35
78 58.65%
12  โรงเรียนบ้านหนองหงอก 96
26 27.08
9 9.38
8 8.33
9 9.38
0 0.00
44 45.83
52 54.17%
13  โรงเรียนบ้านหาด(อสพป.13) 141
8 5.67
6 4.26
23 16.31
14 9.93
22 15.60
68 48.23
73 51.77%
14  โรงเรียนอนุบาลเมืองจันทร์(บ้านปลาซิว) 151
6 3.97
12 7.95
17 11.26
18 11.92
24 15.89
74 49.01
77 50.99%
15  โรงเรียนบ้านโนนเหมือดแอ่บัวหล่น 26
10 38.46
0 0.00
0 0.00
3 11.54
0 0.00
13 50.00
13 50.00%
16  โรงเรียนบ้านโคก 213
18 8.45
8 3.76
24 11.27
26 12.21
30 14.08
107 50.23
106 49.77%
17  โรงเรียนบ้านโคกหล่าม 83
16 19.28
14 16.87
5 6.02
4 4.82
2 2.41
42 50.60
41 49.40%
18  โรงเรียนบ้านสร้างเรือ 53
1 1.89
4 7.55
6 11.32
5 9.43
10 18.87
27 50.94
26 49.06%
19  โรงเรียนบ้านกระสังข์ 103
6 5.83
33 32.04
7 6.80
3 2.91
0 0.00
54 52.43
49 47.57%
20  โรงเรียนบ้านโทะ 150
24 16.00
20 13.33
8 5.33
12 8.00
7 4.67
79 52.67
71 47.33%
21  โรงเรียนบ้านหนองม้า 53
8 15.09
5 9.43
4 7.55
5 9.43
3 5.66
28 52.83
25 47.17%
22  โรงเรียนบ้านโจดม่วง 118
5 4.24
7 5.93
13 11.02
12 10.17
17 14.41
64 54.24
54 45.76%
23  โรงเรียนบ้านม่วง 84
14 16.67
7 8.33
6 7.14
9 10.71
2 2.38
46 54.76
38 45.24%
24  โรงเรียนบ้านโปร่งสามัคคี 224
12 5.36
7 3.13
28 12.50
19 8.48
35 15.63
123 54.91
101 45.09%
25  โรงเรียนบ้านตัง 121
9 7.44
13 10.74
16 13.22
7 5.79
9 7.44
67 55.37
54 44.63%
26  โรงเรียนบ้านปะอาว 88
20 22.73
9 10.23
7 7.95
2 2.27
0 0.00
50 56.82
38 43.18%
27  โรงเรียนบ้านจังเอิน 65
9 13.85
8 12.31
4 6.15
5 7.69
2 3.08
37 56.92
28 43.08%
28  โรงเรียนบ้านพลับฝางผักหม 62
5 8.06
7 11.29
11 17.74
2 3.23
1 1.61
36 58.06
26 41.94%
29  โรงเรียนบ้านหว้า 101
31 30.69
4 3.96
7 6.93
0 0.00
0 0.00
59 58.42
42 41.58%
30  โรงเรียนบ้านตาโกน 234
26 11.11
29 12.39
39 16.67
0 0.00
0 0.00
140 59.83
94 40.17%
31  โรงเรียนบ้านเมืองจันทร์ 166
6 3.61
10 6.02
13 7.83
16 9.64
21 12.65
100 60.24
66 39.76%
32  โรงเรียนบ้านเปือยขาม 48
9 18.75
1 2.08
7 14.58
2 4.17
0 0.00
29 60.42
19 39.58%
33  โรงเรียนบ้านแต้(ประชาบำรุง) 144
9 6.25
3 2.08
16 11.11
11 7.64
18 12.50
87 60.42
57 39.58%
34  โรงเรียนบ้านฮ่องข่า 72
6 8.33
6 8.33
7 9.72
7 9.72
2 2.78
44 61.11
28 38.89%
35  โรงเรียนบ้านผือ 175
9 5.14
6 3.43
23 13.14
15 8.57
15 8.57
107 61.14
68 38.86%
36  โรงเรียนบ้านเมืองน้อย 132
17 12.88
11 8.33
20 15.15
3 2.27
0 0.00
81 61.36
51 38.64%
37  โรงเรียนบ้านหนองห้าง 178
17 9.55
11 6.18
36 20.22
4 2.25
0 0.00
110 61.80
68 38.20%
38  โรงเรียนบ้านบัวหุ่ง(รัฐราษฎร์สามัคคี) 97
0 0.00
21 21.65
13 13.40
1 1.03
2 2.06
60 61.86
37 38.14%
39  โรงเรียนบ้านน้ำอ้อมน้อย 99
8 8.08
5 5.05
17 17.17
5 5.05
2 2.02
62 62.63
37 37.37%
40  โรงเรียนบ้านหว้าน(รัฐราษฎร์นุกูล) 169
22 13.02
5 2.96
20 11.83
5 2.96
11 6.51
106 62.72
63 37.28%
41  โรงเรียนบ้านโนนดู่ (รัฐราษฎร์อุปถัมภ์) 43
8 18.60
0 0.00
3 6.98
5 11.63
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
42  โรงเรียนบ้านกุงขาม 78
14 17.95
3 3.85
9 11.54
1 1.28
2 2.56
49 62.82
29 37.18%
43  โรงเรียนบ้านครั่ง 78
2 2.56
9 11.54
18 23.08
0 0.00
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
44  โรงเรียนบ้านจานแสนไชย 117
8 6.84
4 3.42
7 5.98
13 11.11
11 9.40
74 63.25
43 36.75%
45  โรงเรียนอนุบาลราษีไศล 654
26 3.98
24 3.67
155 23.70
21 3.21
11 1.68
417 63.76
237 36.24%
46  โรงเรียนบ้านโซงเลง 116
10 8.62
10 8.62
6 5.17
10 8.62
6 5.17
74 63.79
42 36.21%
47  โรงเรียนบ้านกอย 166
8 4.82
8 4.82
10 6.02
16 9.64
18 10.84
106 63.86
60 36.14%
48  โรงเรียนบ้านหัวช้าง(ราษฎร์บำรุง) 50
5 10.00
3 6.00
4 8.00
4 8.00
2 4.00
32 64.00
18 36.00%
49  โรงเรียนบ้านอีเซ(คุรุราษฎร์วิทยา) 84
2 2.38
7 8.33
10 11.90
7 8.33
4 4.76
54 64.29
30 35.71%
50  โรงเรียนบ้านโนนสูง 126
17 13.49
11 8.73
14 11.11
3 2.38
0 0.00
81 64.29
45 35.71%
51  โรงเรียนบ้านส้มป่อย(ส้มป่อยวิทยาเสริม) 283
5 1.77
12 4.24
39 13.78
17 6.01
28 9.89
182 64.31
101 35.69%
52  โรงเรียนบ้านหอย 58
7 12.07
5 8.62
4 6.90
2 3.45
2 3.45
38 65.52
20 34.48%
53  โรงเรียนบ้านดู่ค้อ 41
2 4.88
0 0.00
11 26.83
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
54  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 44
4 9.09
4 9.09
7 15.91
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
55  โรงเรียนบ้านยาง 138
9 6.52
11 7.97
27 19.57
0 0.00
0 0.00
91 65.94
47 34.06%
56  โรงเรียนสระกำแพงวิทยาคม 366
34 9.29
21 5.74
10 2.73
9 2.46
50 13.66
242 66.12
124 33.88%
57  โรงเรียนบ้านตลาดหนองเรือ 63
5 7.94
4 6.35
7 11.11
4 6.35
1 1.59
42 66.67
21 33.33%
58  โรงเรียนบ้านโพนเมือง 21
3 14.29
2 9.52
1 4.76
1 4.76
0 0.00
14 66.67
7 33.33%
59  โรงเรียนบ้านเพียมาต(รัฐราษฎร์พิทยาคาร) 151
21 13.91
10 6.62
10 6.62
8 5.30
0 0.00
102 67.55
49 32.45%
60  โรงเรียนบ้านปะหละ 128
10 7.81
5 3.91
21 16.41
3 2.34
2 1.56
87 67.97
41 32.03%
61  โรงเรียนบ้านเห็ดผึ้งหนองก่าม 88
5 5.68
2 2.27
9 10.23
7 7.95
5 5.68
60 68.18
28 31.82%
62  โรงเรียนบ้านโคก 66
7 10.61
0 0.00
6 9.09
6 9.09
2 3.03
45 68.18
21 31.82%
63  โรงเรียนบ้านพอกหนองแข้ 83
7 8.43
7 8.43
2 2.41
6 7.23
4 4.82
57 68.67
26 31.33%
64  โรงเรียนบ้านกระเดาอุ่มแสง 144
4 2.78
4 2.78
19 13.19
7 4.86
11 7.64
99 68.75
45 31.25%
65  โรงเรียนบ้านขะยูง(ขะยูงศิลป์ศึกษา) 180
6 3.33
25 13.89
13 7.22
4 2.22
7 3.89
125 69.44
55 30.56%
66  โรงเรียนบ้านหนองแคน 102
5 4.90
11 10.78
12 11.76
2 1.96
1 0.98
71 69.61
31 30.39%
67  โรงเรียนบ้านดอนทัพควายครั่งน้อยโนนชาด 43
3 6.98
1 2.33
3 6.98
4 9.30
2 4.65
30 69.77
13 30.23%
68  โรงเรียนบ้านแต้มะหลี่นาดี 165
16 9.70
13 7.88
20 12.12
0 0.00
0 0.00
116 70.30
49 29.70%
69  โรงเรียนบ้านจิก 128
1 0.78
1 0.78
11 8.59
13 10.16
12 9.38
90 70.31
38 29.69%
70  โรงเรียนบ้านมะฟัก 88
5 5.68
13 14.77
5 5.68
3 3.41
0 0.00
62 70.45
26 29.55%
71  โรงเรียนบ้านพะวร 227
22 9.69
28 12.33
13 5.73
4 1.76
0 0.00
160 70.48
67 29.52%
72  โรงเรียนบ้านโนนลาน 62
5 8.06
6 9.68
3 4.84
2 3.23
2 3.23
44 70.97
18 29.03%
73  โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ศรีสุวรรณ 157
11 7.01
7 4.46
10 6.37
8 5.10
9 5.73
112 71.34
45 28.66%
74  โรงเรียนบ้านยางบอน(อำพานุสรณ์) 70
2 2.86
3 4.29
14 20.00
0 0.00
1 1.43
50 71.43
20 28.57%
75  โรงเรียนบ้านค้อกำแพง 156
6 3.85
7 4.49
7 4.49
11 7.05
13 8.33
112 71.79
44 28.21%
76  โรงเรียนบ้านเมืองเก่าซ่ง(รัฐราษฎร์รังสรรค์) 68
4 5.88
5 7.35
9 13.24
1 1.47
0 0.00
49 72.06
19 27.94%
77  โรงเรียนเบญจคามวิทยาประชาสรรค์ 86
9 10.47
10 11.63
4 4.65
1 1.16
0 0.00
62 72.09
24 27.91%
78  โรงเรียนบ้านกล้วยกว้าง 140
13 9.29
12 8.57
5 3.57
6 4.29
2 1.43
102 72.86
38 27.14%
79  โรงเรียนบ้านโต่งโต้น 163
29 17.79
5 3.07
10 6.13
0 0.00
0 0.00
119 73.01
44 26.99%
80  โรงเรียนบ้านแต้ชะบา ( อสพป.38 ) 93
13 13.98
3 3.23
9 9.68
0 0.00
0 0.00
68 73.12
25 26.88%
81  โรงเรียนอนุบาลห้วยทับทัน 407
22 5.41
0 0.00
42 10.32
31 7.62
14 3.44
298 73.22
109 26.78%
82  โรงเรียนบ้านหลักด่านหนองจอก 49
4 8.16
3 6.12
5 10.20
1 2.04
0 0.00
36 73.47
13 26.53%
83  โรงเรียนบ้านดงแดง 123
8 6.50
10 8.13
9 7.32
5 4.07
0 0.00
91 73.98
32 26.02%
84  โรงเรียนบ้านแสนแก้วหนองคูไซ 81
3 3.70
1 1.23
7 8.64
4 4.94
6 7.41
60 74.07
21 25.93%
85  โรงเรียนบ้านขะยุง 94
3 3.19
1 1.06
10 10.64
4 4.26
6 6.38
70 74.47
24 25.53%
86  โรงเรียนบ้านอีหนา(รัฐประชานุกูล) 94
8 8.51
4 4.26
8 8.51
4 4.26
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
87  โรงเรียนบ้านนาโนน 102
15 14.71
0 0.00
11 10.78
0 0.00
0 0.00
76 74.51
26 25.49%
88  โรงเรียนบ้านอีหล่ำ(ราษฎร์นุสรณ์) 209
10 4.78
4 1.91
12 5.74
11 5.26
16 7.66
156 74.64
53 25.36%
89  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กธาตุน้อย 119
16 13.45
7 5.88
0 0.00
6 5.04
1 0.84
89 74.79
30 25.21%
90  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 164
12 7.32
11 6.71
6 3.66
4 2.44
8 4.88
123 75.00
41 25.00%
91  โรงเรียนบ้านโดด 65
6 9.23
2 3.08
8 12.31
0 0.00
0 0.00
49 75.38
16 24.62%
92  โรงเรียนบ้านโนนน้อย 53
5 9.43
2 3.77
6 11.32
0 0.00
0 0.00
40 75.47
13 24.53%
93  โรงเรียนบ้านหนองดุมหนองแคนน้อย 41
0 0.00
4 9.76
6 14.63
0 0.00
0 0.00
31 75.61
10 24.39%
94  โรงเรียนบ้านปะโด๊ะ 58
3 5.17
4 6.90
2 3.45
0 0.00
5 8.62
44 75.86
14 24.14%
95  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 108
8 7.41
0 0.00
6 5.56
8 7.41
4 3.70
82 75.93
26 24.07%
96  โรงเรียนบ้านขี้เหล็กผือมอญโคกสะอาดพัฒนา 50
4 8.00
5 10.00
3 6.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
97  โรงเรียนบ้านค้อโนนเพ็ก 200
10 5.00
17 8.50
20 10.00
1 0.50
0 0.00
152 76.00
48 24.00%
98  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่(คุรุราษฎร์พัฒนา) 47
4 8.51
5 10.64
2 4.26
0 0.00
0 0.00
36 76.60
11 23.40%
99  โรงเรียนบ้านเกิ้ง(อสพป.37) 30
2 6.67
2 6.67
3 10.00
0 0.00
0 0.00
23 76.67
7 23.33%
100  โรงเรียนบ้านเชือก 48
2 4.17
0 0.00
8 16.67
0 0.00
1 2.08
37 77.08
11 22.92%
101  โรงเรียนบ้านไฮใหญ่ไฮน้อย 35
1 2.86
1 2.86
2 5.71
1 2.86
3 8.57
27 77.14
8 22.86%
102  โรงเรียนบ้านหนองปลาคูณ 114
11 9.65
11 9.65
1 0.88
3 2.63
0 0.00
88 77.19
26 22.81%
103  โรงเรียนบ้านแสงเมืองแคน 224
16 7.14
16 7.14
0 0.00
6 2.68
13 5.80
173 77.23
51 22.77%
104  โรงเรียนบ้านดงเค็งตู้ 67
2 2.99
6 8.96
7 10.45
0 0.00
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
105  โรงเรียนบ้านสำโรง(วิทยาราษฎร์) 67
4 5.97
2 2.99
8 11.94
1 1.49
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
106  โรงเรียนบ้านพงสิม 121
11 9.09
9 7.44
7 5.79
0 0.00
0 0.00
94 77.69
27 22.31%
107  โรงเรียนบ้านหัวขัวนาแปะหนองอึ่ง 103
7 6.80
5 4.85
10 9.71
0 0.00
0 0.00
81 78.64
22 21.36%
108  โรงเรียนบ้านดอนไม้งาม 89
3 3.37
0 0.00
16 17.98
0 0.00
0 0.00
70 78.65
19 21.35%
109  โรงเรียนบ้านหนองคู (อ.ส.พ.ป.23) 33
4 12.12
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
26 78.79
7 21.21%
110  โรงเรียนบ้านห่องวารี(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 76
7 9.21
2 2.63
7 9.21
0 0.00
0 0.00
60 78.95
16 21.05%
111  โรงเรียนบ้านนาทุ่ง 199
1 0.50
25 12.56
14 7.04
0 0.00
1 0.50
158 79.40
41 20.60%
112  โรงเรียนบ้านทุ่งสว่าง(ราษฎร์พัฒนา) 39
0 0.00
0 0.00
8 20.51
0 0.00
0 0.00
31 79.49
8 20.51%
113  โรงเรียนจินดาวิทยาคาร 2(บ้านหนองศาลา) 113
8 7.08
1 0.88
5 4.42
3 2.65
6 5.31
90 79.65
23 20.35%
114  โรงเรียนบ้านคูสระ 118
4 3.39
11 9.32
7 5.93
2 1.69
0 0.00
94 79.66
24 20.34%
115  โรงเรียนบ้านด่านนอกดง 59
1 1.69
0 0.00
11 18.64
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
116  โรงเรียนบ้านแขมโพนทอง 74
3 4.05
0 0.00
12 16.22
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
117  โรงเรียนบ้านทุ่งไชย(พัฒนานุสรณ์) 194
11 5.67
3 1.55
8 4.12
0 0.00
17 8.76
155 79.90
39 20.10%
118  โรงเรียนบ้านหนองบัวดง(รัฐราษฎร์วิทยาคม) 165
8 4.85
3 1.82
17 10.30
4 2.42
0 0.00
133 80.61
32 19.39%
119  โรงเรียนบ้านบุยาว 125
7 5.60
3 2.40
14 11.20
0 0.00
0 0.00
101 80.80
24 19.20%
120  โรงเรียนบ้านกงพาน 37
1 2.70
0 0.00
1 2.70
1 2.70
4 10.81
30 81.08
7 18.92%
121  โรงเรียนบ้านกุง 48
2 4.17
2 4.17
2 4.17
3 6.25
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
122  โรงเรียนบ้านบึงหมอก 59
2 3.39
0 0.00
9 15.25
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64%
123  โรงเรียนบ้านอีสร้อย 81
6 7.41
1 1.23
5 6.17
0 0.00
3 3.70
66 81.48
15 18.52%
124  โรงเรียนบ้านโจดนาห่อมเดื่อ 98
11 11.22
2 2.04
5 5.10
0 0.00
0 0.00
80 81.63
18 18.37%
125  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองคู 101
6 5.94
2 1.98
10 9.90
0 0.00
0 0.00
83 82.18
18 17.82%
126  โรงเรียนบ้านห้วย 51
2 3.92
2 3.92
3 5.88
1 1.96
1 1.96
42 82.35
9 17.65%
127  โรงเรียนบ้านหนองหมีหัวดง(ประชาวิทยาคาร) 154
8 5.19
1 0.65
17 11.04
1 0.65
0 0.00
127 82.47
27 17.53%
128  โรงเรียนบ้านสะเดา 64
7 10.94
3 4.69
1 1.56
0 0.00
0 0.00
53 82.81
11 17.19%
129  โรงเรียนบ้านตาทอง 222
11 4.95
7 3.15
19 8.56
1 0.45
0 0.00
184 82.88
38 17.12%
130  โรงเรียนบ้านหนองสำโรงน้อย 59
5 8.47
5 8.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 83.05
10 16.95%
131  โรงเรียนอนุบาลศิลาลาด 159
8 5.03
9 5.66
9 5.66
0 0.00
0 0.00
133 83.65
26 16.35%
132  โรงเรียนบ้านฟ้าผ่า 129
11 8.53
4 3.10
3 2.33
0 0.00
3 2.33
108 83.72
21 16.28%
133  โรงเรียนบ้านคลีกลิ้ง 87
11 12.64
0 0.00
1 1.15
2 2.30
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
134  โรงเรียนบ้านพงพรต 137
7 5.11
7 5.11
4 2.92
2 1.46
2 1.46
115 83.94
22 16.06%
135  โรงเรียนบ้านหนองสะมอน 108
9 8.33
0 0.00
5 4.63
3 2.78
0 0.00
91 84.26
17 15.74%
136  โรงเรียนบ้านหนองโง้ง 58
6 10.34
0 0.00
3 5.17
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
137  โรงเรียนบ้านอะลาง 66
2 3.03
1 1.52
4 6.06
2 3.03
1 1.52
56 84.85
10 15.15%
138  โรงเรียนบ้านกระเต็ล 119
4 3.36
9 7.56
3 2.52
2 1.68
0 0.00
101 84.87
18 15.13%
139  โรงเรียนบ้านทุ่ม 47
3 6.38
3 6.38
1 2.13
0 0.00
0 0.00
40 85.11
7 14.89%
140  โรงเรียนบ้านบอนใหญ่ 122
9 7.38
0 0.00
7 5.74
2 1.64
0 0.00
104 85.25
18 14.75%
141  โรงเรียนบ้านเมี่ยงแคนดวน 135
5 3.70
1 0.74
13 9.63
0 0.00
0 0.00
116 85.93
19 14.07%
142  โรงเรียนบ้านทัพส่วยหนองพอก 43
2 4.65
2 4.65
2 4.65
0 0.00
0 0.00
37 86.05
6 13.95%
143  โรงเรียนบ้านเขวา 60
2 3.33
1 1.67
0 0.00
4 6.67
1 1.67
52 86.67
8 13.33%
144  โรงเรียนอนุบาลบึงบูรพ์(เป๊าะมิตรภาพที่ 203) 250
13 5.20
1 0.40
15 6.00
4 1.60
0 0.00
217 86.80
33 13.20%
145  โรงเรียนบ้านโกทา 138
3 2.17
3 2.17
8 5.80
3 2.17
0 0.00
121 87.68
17 12.32%
146  โรงเรียนเมืองคง(คงคาวิทยา) 358
9 2.51
9 2.51
10 2.79
7 1.96
8 2.23
315 87.99
43 12.01%
147  โรงเรียนบ้านก่อ(ราษฎร์นุกูล) 50
4 8.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
44 88.00
6 12.00%
148  โรงเรียนบ้านโนนกลาง 84
2 2.38
2 2.38
3 3.57
2 2.38
1 1.19
74 88.10
10 11.90%
149  โรงเรียนบ้านสร้างปี่ 68
0 0.00
0 0.00
8 11.76
0 0.00
0 0.00
60 88.24
8 11.76%
150  โรงเรียนบ้านหนองบ่อ 52
3 5.77
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
151  โรงเรียนบ้านหนองกก 71
3 4.23
1 1.41
2 2.82
2 2.82
0 0.00
63 88.73
8 11.27%
152  โรงเรียนบ้านแข้ 89
1 1.12
0 0.00
5 5.62
3 3.37
1 1.12
79 88.76
10 11.24%
153  โรงเรียนบ้านจาน 81
2 2.47
0 0.00
5 6.17
2 2.47
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
154  โรงเรียนบ้านยางเอือด 81
5 6.17
0 0.00
4 4.94
0 0.00
0 0.00
72 88.89
9 11.11%
155  โรงเรียนบ้านหนองยาง 54
1 1.85
0 0.00
4 7.41
1 1.85
0 0.00
48 88.89
6 11.11%
156  โรงเรียนบ้านสระภู 132
5 3.79
2 1.52
5 3.79
2 1.52
0 0.00
118 89.39
14 10.61%
157  โรงเรียนบ้านขวาว 30
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
1 3.33
27 90.00
3 10.00%
158  โรงเรียนบ้านเก็บงา(ประชารัฐพัฒนา) 80
6 7.50
0 0.00
0 0.00
2 2.50
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
159  โรงเรียนบ้านผึ้ง(รัฐราษฎร์บำรุง) 74
2 2.70
3 4.05
2 2.70
0 0.00
0 0.00
67 90.54
7 9.46%
160  โรงเรียนบ้านเสียว 126
0 0.00
8 6.35
1 0.79
2 1.59
0 0.00
115 91.27
11 8.73%
161  โรงเรียนบ้านเหงี่ยงกระจ๊ะ 86
0 0.00
0 0.00
7 8.14
0 0.00
0 0.00
79 91.86
7 8.14%
162  โรงเรียนบ้านโนนตุ่น 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 8.11
0 0.00
34 91.89
3 8.11%
163  โรงเรียนบ้านท่า 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69%
164  โรงเรียนบ้านโนนสายขมิ้นหนองแมว 26
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
1 3.85
24 92.31
2 7.69%
165  โรงเรียนบ้านสามขาหนองสำโรง(นิพัทธ์ธรรมาภรณ์อุปถัมภ์) 106
1 0.94
0 0.00
7 6.60
0 0.00
0 0.00
98 92.45
8 7.55%
166  โรงเรียนบ้านปลาขาว 40
1 2.50
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
167  โรงเรียนบ้านหนองแปน 88
2 2.27
0 0.00
4 4.55
0 0.00
0 0.00
82 93.18
6 6.82%
168  โรงเรียนบ้านนานวนหนองแคน 89
1 1.12
2 2.25
2 2.25
0 0.00
1 1.12
83 93.26
6 6.74%
169  โรงเรียนบ้านอ้อมแก้ว 118
2 1.69
0 0.00
1 0.85
2 1.69
1 0.85
112 94.92
6 5.08%
170  โรงเรียนบ้านไพรพะยอม 84
3 3.57
1 1.19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
171  โรงเรียนบ้านโนนแดงโนนม่วง 47
0 0.00
0 0.00
2 4.26
0 0.00
0 0.00
45 95.74
2 4.26%
172  โรงเรียนบ้านสำโรงน้อยหนองบัว 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
1 1.64
59 96.72
2 3.28%
173  โรงเรียนบ้านหนองอาคูณ 75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.67
73 97.33
2 2.67%
174  โรงเรียนบ้านท่าบ่อ 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
175  โรงเรียนบ้านส้มป่อยศรีวิศรมิตรภาพที่ 161 45
0 0.00
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
44 97.78
1 2.22%
176  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง(คุรุราษฎร์วัฒนา) 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
177  โรงเรียนบ้านด่าน(รัฐราษฎร์พัฒนา) 151
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 100.00
0 0.00%
178  โรงเรียนบ้านหนองสวง(อสพป.2) 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00%
179  โรงเรียนบ้านโก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
180  โรงเรียนอนุบาลอุทุมพรพิสัย 1022
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1022 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  19,876 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,360 6.84
เตี้ย  1,047 5.27
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,658 8.34
ผอมและเตี้ย  696 3.50
อ้วนและเตี้ย  620 3.12
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,495 72.93
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,381 คน


27.07%


Powered By www.thaieducation.net