ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 233 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 233 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 98
8 8.16
14 14.29
16 16.33
22 22.45
22 22.45
16 16.33
82 83.67%
2  โรงเรียนบ้านยาง(สารกิจราษฎร์วิทยา) 119
14 11.76
18 15.13
6 5.04
32 26.89
21 17.65
28 23.53
91 76.47%
3  โรงเรียนบ้านไทยสันติสุข 51
10 19.61
9 17.65
6 11.76
6 11.76
6 11.76
14 27.45
37 72.55%
4  โรงเรียนบ้านขอนแตก 180
14 7.78
27 15.00
10 5.56
41 22.78
37 20.56
51 28.33
129 71.67%
5  โรงเรียนบ้านอาโพน 338
67 19.82
58 17.16
32 9.47
43 12.72
33 9.76
105 31.07
233 68.93%
6  โรงเรียนบ้านหนองโยโคกปืด 162
53 32.72
20 12.35
13 8.02
15 9.26
9 5.56
52 32.10
110 67.90%
7  โรงเรียนบ้านศรีนวล 184
26 14.13
26 14.13
13 7.07
22 11.96
31 16.85
66 35.87
118 64.13%
8  โรงเรียนราษฎร์พัฒนา 261
36 13.79
12 4.60
15 5.75
48 18.39
49 18.77
101 38.70
160 61.30%
9  โรงเรียนบ้านขยูงทองยางภิรมย์ 62
13 20.97
12 19.35
3 4.84
7 11.29
3 4.84
24 38.71
38 61.29%
10  โรงเรียนบ้านตะโนน 337
79 23.44
36 10.68
43 12.76
21 6.23
20 5.93
138 40.95
199 59.05%
11  โรงเรียนดมวิทยาคาร 223
27 12.11
15 6.73
18 8.07
42 18.83
24 10.76
97 43.50
126 56.50%
12  โรงเรียนบ้านทำนบ 128
21 16.41
19 14.84
6 4.69
13 10.16
13 10.16
56 43.75
72 56.25%
13  โรงเรียนสหมิตรวิทยา 156
27 17.31
32 20.51
12 7.69
16 10.26
0 0.00
69 44.23
87 55.77%
14  โรงเรียนบ้านปราสาทเบง 233
25 10.73
19 8.15
12 5.15
44 18.88
28 12.02
105 45.06
128 54.94%
15  โรงเรียนบ้านบัวขุนจง(กรป.กลางอุปถัมภ์) 62
8 12.90
3 4.84
7 11.29
7 11.29
9 14.52
28 45.16
34 54.84%
16  โรงเรียนบ้านทนง(รัฐราษฎร์วิทยา) 216
23 10.65
20 9.26
14 6.48
43 19.91
16 7.41
100 46.30
116 53.70%
17  โรงเรียนบ้านณรงค์ 149
13 8.72
13 8.72
10 6.71
26 17.45
17 11.41
70 46.98
79 53.02%
18  โรงเรียนบ้านกุง 122
17 13.93
21 17.21
2 1.64
21 17.21
2 1.64
59 48.36
63 51.64%
19  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 334
23 6.89
32 9.58
29 8.68
39 11.68
43 12.87
168 50.30
166 49.70%
20  โรงเรียนบ้านตรวจ 244
32 13.11
30 12.30
32 13.11
17 6.97
9 3.69
124 50.82
120 49.18%
21  โรงเรียนบ้านสระแก้ว 175
24 13.71
4 2.29
12 6.86
28 16.00
16 9.14
91 52.00
84 48.00%
22  โรงเรียนบ้านแดง 186
14 7.53
8 4.30
18 9.68
19 10.22
29 15.59
98 52.69
88 47.31%
23  โรงเรียนบ้านปวงตึก 270
42 15.56
30 11.11
26 9.63
20 7.41
8 2.96
144 53.33
126 46.67%
24  โรงเรียนโรงเรียนบ้านหลัก 146
18 12.33
15 10.27
18 12.33
10 6.85
7 4.79
78 53.42
68 46.58%
25  โรงเรียนพระจันทร์ศรีสุข 228
12 5.26
14 6.14
20 8.77
26 11.40
34 14.91
122 53.51
106 46.49%
26  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 69
11 15.94
9 13.04
3 4.35
9 13.04
0 0.00
37 53.62
32 46.38%
27  โรงเรียนบ้านโจรก 320
40 12.50
31 9.69
26 8.13
25 7.81
26 8.13
172 53.75
148 46.25%
28  โรงเรียนรัฐประชาสามัคคี 208
12 5.77
13 6.25
22 10.58
25 12.02
24 11.54
112 53.85
96 46.15%
29  โรงเรียนเจริญราษฎร์วิทยา 343
48 13.99
31 9.04
32 9.33
23 6.71
23 6.71
186 54.23
157 45.77%
30  โรงเรียนบ้านบัวเชด 244
29 11.89
8 3.28
18 7.38
37 15.16
18 7.38
134 54.92
110 45.08%
31  โรงเรียนบ้านสำโรง(บางมด 2514) 145
12 8.28
7 4.83
13 8.97
19 13.10
14 9.66
80 55.17
65 44.83%
32  โรงเรียนบ้านชำเบง 265
11 4.15
20 7.55
25 9.43
31 11.70
31 11.70
147 55.47
118 44.53%
33  โรงเรียนบ้านแสนกาง 172
12 6.98
15 8.72
4 2.33
24 13.95
20 11.63
97 56.40
75 43.60%
34  โรงเรียนบ้านโชคนาสาม 272
32 11.76
33 12.13
21 7.72
27 9.93
2 0.74
157 57.72
115 42.28%
35  โรงเรียนบ้านหนองคันนา 393
56 14.25
40 10.18
32 8.14
25 6.36
12 3.05
228 58.02
165 41.98%
36  โรงเรียนบ้านสองสะโกม 223
36 16.14
16 7.17
24 10.76
10 4.48
7 3.14
130 58.30
93 41.70%
37  โรงเรียนจัดสรรที่ดินสงเคราะห์ 53
4 7.55
4 7.55
4 7.55
10 18.87
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
38  โรงเรียนบ้านมะเมียง 251
32 12.75
21 8.37
28 11.16
14 5.58
9 3.59
147 58.57
104 41.43%
39  โรงเรียนบ้านปราสาท 112
12 10.71
12 10.71
5 4.46
12 10.71
5 4.46
66 58.93
46 41.07%
40  โรงเรียนบ้านกะดาด 212
34 16.04
16 7.55
27 12.74
10 4.72
0 0.00
125 58.96
87 41.04%
41  โรงเรียนรัฐราษฎร์พัฒนา 105
10 9.52
3 2.86
8 7.62
13 12.38
9 8.57
62 59.05
43 40.95%
42  โรงเรียนบ้านแยงมิตรภาพที่ 146 233
29 12.45
27 11.59
23 9.87
15 6.44
0 0.00
139 59.66
94 40.34%
43  โรงเรียนบ้านเกษตรถาวร 181
14 7.73
10 5.52
12 6.63
24 13.26
13 7.18
108 59.67
73 40.33%
44  โรงเรียนบ้านศาลาสามัคคี 358
48 13.41
56 15.64
24 6.70
12 3.35
4 1.12
214 59.78
144 40.22%
45  โรงเรียนบ้านโคกทม 221
11 4.98
14 6.33
32 14.48
18 8.14
13 5.88
133 60.18
88 39.82%
46  โรงเรียนบ้านอำปึลกง 197
29 14.72
25 12.69
5 2.54
19 9.64
0 0.00
119 60.41
78 39.59%
47  โรงเรียนบ้านพลวง(พรหมบำรุงราษฎร์) 260
17 6.54
12 4.62
20 7.69
29 11.15
24 9.23
158 60.77
102 39.23%
48  โรงเรียนบ้านเกาะตรวจ 185
19 10.27
10 5.41
13 7.03
17 9.19
13 7.03
113 61.08
72 38.92%
49  โรงเรียนบ้านตาแตรวทัพดัด 317
22 6.94
20 6.31
12 3.79
42 13.25
27 8.52
194 61.20
123 38.80%
50  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 247
29 11.74
13 5.26
36 14.57
9 3.64
8 3.24
152 61.54
95 38.46%
51  โรงเรียนบ้านไทร 133
13 9.77
4 3.01
6 4.51
17 12.78
10 7.52
83 62.41
50 37.59%
52  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 86
7 8.14
2 2.33
7 8.14
7 8.14
9 10.47
54 62.79
32 37.21%
53  โรงเรียนบ้านจีกแดก 61
7 11.48
5 8.20
2 3.28
8 13.11
0 0.00
39 63.93
22 36.07%
54  โรงเรียนบ้านสะแร 156
25 16.03
13 8.33
8 5.13
10 6.41
0 0.00
100 64.10
56 35.90%
55  โรงเรียนบ้านกระสัง 249
22 8.84
23 9.24
7 2.81
25 10.04
12 4.82
160 64.26
89 35.74%
56  โรงเรียนบ้านเลิศอรุณ 253
22 8.70
12 4.74
22 8.70
17 6.72
17 6.72
163 64.43
90 35.57%
57  โรงเรียนหนองโสนวิทยา 209
20 9.57
44 21.05
10 4.78
0 0.00
0 0.00
135 64.59
74 35.41%
58  โรงเรียนบ้านโดง 195
27 13.85
15 7.69
14 7.18
11 5.64
2 1.03
126 64.62
69 35.38%
59  โรงเรียนบ้านเถกิง 229
9 3.93
13 5.68
12 5.24
22 9.61
25 10.92
148 64.63
81 35.37%
60  โรงเรียนบ้านพระแก้ว 406
37 9.11
35 8.62
23 5.67
27 6.65
21 5.17
263 64.78
143 35.22%
61  โรงเรียนบ้านหนองโจงโลง 133
23 17.29
12 9.02
8 6.02
3 2.26
0 0.00
87 65.41
46 34.59%
62  โรงเรียนบ้านสวาท 90
15 16.67
0 0.00
16 17.78
0 0.00
0 0.00
59 65.56
31 34.44%
63  โรงเรียนบ้านราวนคร 61
8 13.11
2 3.28
11 18.03
0 0.00
0 0.00
40 65.57
21 34.43%
64  โรงเรียนบ้านนา 120
17 14.17
13 10.83
11 9.17
0 0.00
0 0.00
79 65.83
41 34.17%
65  โรงเรียนสหราษฎร์วิทยา 135
6 4.44
12 8.89
12 8.89
10 7.41
6 4.44
89 65.93
46 34.07%
66  โรงเรียนบ้านคูตัน 171
5 2.92
7 4.09
17 9.94
11 6.43
18 10.53
113 66.08
58 33.92%
67  โรงเรียนบ้านโชค(ปราสาท) 133
6 4.51
7 5.26
8 6.02
13 9.77
11 8.27
88 66.17
45 33.83%
68  โรงเรียนบ้านตราด 95
8 8.42
11 11.58
11 11.58
1 1.05
1 1.05
63 66.32
32 33.68%
69  โรงเรียนบ้านสำเภาลูน 167
12 7.19
20 11.98
7 4.19
11 6.59
6 3.59
111 66.47
56 33.53%
70  โรงเรียนบ้านละเอาะ 180
15 8.33
15 8.33
18 10.00
12 6.67
0 0.00
120 66.67
60 33.33%
71  โรงเรียนบ้านโตงน้อย 250
30 12.00
22 8.80
18 7.20
10 4.00
3 1.20
167 66.80
83 33.20%
72  โรงเรียนบ้านลำดวน(เมยราษฎร์อุปถัมภ์) 108
15 13.89
8 7.41
10 9.26
2 1.85
0 0.00
73 67.59
35 32.41%
73  โรงเรียนบ้านโคกโบสถ์ 136
7 5.15
2 1.47
15 11.03
10 7.35
10 7.35
92 67.65
44 32.35%
74  โรงเรียนบ้านจารย์ 127
10 7.87
14 11.02
5 3.94
9 7.09
3 2.36
86 67.72
41 32.28%
75  โรงเรียนวันเจริญสามัคคี 285
36 12.63
27 9.47
18 6.32
8 2.81
1 0.35
195 68.42
90 31.58%
76  โรงเรียนบ้านหนองแวง 206
12 5.83
13 6.31
16 7.77
17 8.25
7 3.40
141 68.45
65 31.55%
77  โรงเรียนบ้านทมอ(เดื่อราษฎร์บำรุง) 124
4 3.23
4 3.23
15 12.10
0 0.00
16 12.90
85 68.55
39 31.45%
78  โรงเรียนบ้านตาวัง 140
9 6.43
6 4.29
6 4.29
17 12.14
6 4.29
96 68.57
44 31.43%
79  โรงเรียนบ้านจรัส 331
15 4.53
16 4.83
18 5.44
31 9.37
24 7.25
227 68.58
104 31.42%
80  โรงเรียนบ้านกระวัน 67
4 5.97
8 11.94
6 8.96
3 4.48
0 0.00
46 68.66
21 31.34%
81  โรงเรียนบ้านคลอง 198
17 8.59
10 5.05
19 9.60
10 5.05
5 2.53
137 69.19
61 30.81%
82  โรงเรียนบ้านพะเนาว์ 52
5 9.62
2 3.85
6 11.54
3 5.77
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
83  โรงเรียนบ้านสำโรง 114
6 5.26
14 12.28
8 7.02
7 6.14
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
84  โรงเรียนบ้านห้วยสิงห์ 75
6 8.00
5 6.67
10 13.33
0 0.00
2 2.67
52 69.33
23 30.67%
85  โรงเรียนบ้านกระเทียม(ราษฎร์วิทยาคม) 389
24 6.17
28 7.20
28 7.20
27 6.94
12 3.08
270 69.41
119 30.59%
86  โรงเรียนบ้านหนองขี้เหล็ก 135
25 18.52
7 5.19
9 6.67
0 0.00
0 0.00
94 69.63
41 30.37%
87  โรงเรียนบ้านจีกแดก 209
55 26.32
0 0.00
8 3.83
0 0.00
0 0.00
146 69.86
63 30.14%
88  โรงเรียนเกษตรอีสานสามัคคี 147
32 21.77
5 3.40
4 2.72
3 2.04
0 0.00
103 70.07
44 29.93%
89  โรงเรียนบ้านวังปลัด 138
11 7.97
15 10.87
15 10.87
0 0.00
0 0.00
97 70.29
41 29.71%
90  โรงเรียนบ้านด่าน 356
43 12.08
18 5.06
14 3.93
14 3.93
15 4.21
252 70.79
104 29.21%
91  โรงเรียนบ้านโพนชาย 110
12 10.91
6 5.45
7 6.36
0 0.00
7 6.36
78 70.91
32 29.09%
92  โรงเรียนบ้านสีโค 69
5 7.25
2 2.90
6 8.70
5 7.25
2 2.90
49 71.01
20 28.99%
93  โรงเรียนบ้านพนมดิน 211
7 3.32
10 4.74
13 6.16
15 7.11
16 7.58
150 71.09
61 28.91%
94  โรงเรียนบ้านไทยเดิม 156
27 17.31
9 5.77
9 5.77
0 0.00
0 0.00
111 71.15
45 28.85%
95  โรงเรียนบ้านตาเบา 129
28 21.71
4 3.10
5 3.88
0 0.00
0 0.00
92 71.32
37 28.68%
96  โรงเรียนกลาโหมราชเสนา 2 221
12 5.43
15 6.79
27 12.22
9 4.07
0 0.00
158 71.49
63 28.51%
97  โรงเรียนบ้านโคกไทร 228
10 4.39
9 3.95
9 3.95
19 8.33
18 7.89
163 71.49
65 28.51%
98  โรงเรียนบ้านรันเดง 214
20 9.35
18 8.41
9 4.21
13 6.07
0 0.00
154 71.96
60 28.04%
99  โรงเรียนบ้านตาโมม 193
5 2.59
7 3.63
16 8.29
12 6.22
14 7.25
139 72.02
54 27.98%
100  โรงเรียนบ้านศรีสวาย 59
5 8.47
2 3.39
6 10.17
2 3.39
1 1.69
43 72.88
16 27.12%
101  โรงเรียนบ้านกะปู 104
1 0.96
4 3.85
18 17.31
5 4.81
0 0.00
76 73.08
28 26.92%
102  โรงเรียนบ้านเจ้าคุณ 203
18 8.87
2 0.99
9 4.43
20 9.85
5 2.46
149 73.40
54 26.60%
103  โรงเรียนบ้านโอทะลัน 245
21 8.57
0 0.00
28 11.43
14 5.71
2 0.82
180 73.47
65 26.53%
104  โรงเรียนบ้านจบก (ปราสาท) 137
20 14.60
5 3.65
7 5.11
3 2.19
1 0.73
101 73.72
36 26.28%
105  โรงเรียนบ้านคูขาด 130
12 9.23
4 3.08
4 3.08
9 6.92
5 3.85
96 73.85
34 26.15%
106  โรงเรียนบ้านเสกกอง 142
13 9.15
8 5.63
9 6.34
7 4.93
0 0.00
105 73.94
37 26.06%
107  โรงเรียนบ้านแนงมุด 353
23 6.52
18 5.10
10 2.83
23 6.52
18 5.10
261 73.94
92 26.06%
108  โรงเรียนหวลถวิลวิทยา 50
6 12.00
0 0.00
7 14.00
0 0.00
0 0.00
37 74.00
13 26.00%
109  โรงเรียนบ้านโนนทอง 154
29 18.83
1 0.65
10 6.49
0 0.00
0 0.00
114 74.03
40 25.97%
110  โรงเรียนบ้านกูน 175
11 6.29
2 1.14
14 8.00
9 5.14
9 5.14
130 74.29
45 25.71%
111  โรงเรียนอนุบาลบัวเชด(บ้านระมาดค้อ) 355
44 12.39
25 7.04
10 2.82
11 3.10
1 0.28
264 74.37
91 25.63%
112  โรงเรียนบ้านศาลา 82
4 4.88
6 7.32
4 4.88
6 7.32
1 1.22
61 74.39
21 25.61%
113  โรงเรียนบ้านร่มเย็น 141
9 6.38
4 2.84
6 4.26
11 7.80
6 4.26
105 74.47
36 25.53%
114  โรงเรียนอนุบาลปราสาทศึกษาคาร 1958
80 4.09
41 2.09
194 9.91
184 9.40
0 0.00
1459 74.51
499 25.49%
115  โรงเรียนบ้านจังเอิล 59
2 3.39
3 5.08
8 13.56
2 3.39
0 0.00
44 74.58
15 25.42%
116  โรงเรียนบ้านกะเลงเวกทับทิมสยาม 134
14 10.45
9 6.72
9 6.72
2 1.49
0 0.00
100 74.63
34 25.37%
117  โรงเรียนบ้านตาลวก 150
6 4.00
8 5.33
0 0.00
14 9.33
10 6.67
112 74.67
38 25.33%
118  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 1 83
3 3.61
10 12.05
3 3.61
2 2.41
3 3.61
62 74.70
21 25.30%
119  โรงเรียนสุขพรหมมีศรัทธาญาติ 95
4 4.21
0 0.00
4 4.21
12 12.63
4 4.21
71 74.74
24 25.26%
120  โรงเรียนบ้านออดราษฎร์สามัคคี 85
7 8.24
8 9.41
4 4.71
2 2.35
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
121  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 154
18 11.69
7 4.55
8 5.19
5 3.25
0 0.00
116 75.32
38 24.68%
122  โรงเรียนบ้านถนนชัย 187
18 9.63
7 3.74
21 11.23
0 0.00
0 0.00
141 75.40
46 24.60%
123  โรงเรียนบ้านตาเตียว 98
11 11.22
6 6.12
7 7.14
0 0.00
0 0.00
74 75.51
24 24.49%
124  โรงเรียนบ้านตอกตรา 157
9 5.73
19 12.10
9 5.73
0 0.00
1 0.64
119 75.80
38 24.20%
125  โรงเรียนวิทยาราษฎร์นุกูล 219
9 4.11
12 5.48
7 3.20
10 4.57
15 6.85
166 75.80
53 24.20%
126  โรงเรียนบ้านขนาดมอญ 492
24 4.88
26 5.28
20 4.07
38 7.72
9 1.83
375 76.22
117 23.78%
127  โรงเรียนบ้านสังขะ 289
23 7.96
19 6.57
6 2.08
19 6.57
0 0.00
222 76.82
67 23.18%
128  โรงเรียนบ้านถนนหัก(สุวรรณราษฎร์บำรุง) 121
17 14.05
4 3.31
7 5.79
0 0.00
0 0.00
93 76.86
28 23.14%
129  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 126
7 5.56
5 3.97
6 4.76
5 3.97
6 4.76
97 76.98
29 23.02%
130  โรงเรียนบ้านละลมระไซ 109
13 11.93
4 3.67
8 7.34
0 0.00
0 0.00
84 77.06
25 22.94%
131  โรงเรียนบ้านจรูกแขวะ 79
3 3.80
3 3.80
11 13.92
1 1.27
0 0.00
61 77.22
18 22.78%
132  โรงเรียนบ้านพนม 53
5 9.43
0 0.00
7 13.21
0 0.00
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
133  โรงเรียนบ้านสนวน 124
12 9.68
7 5.65
3 2.42
5 4.03
1 0.81
96 77.42
28 22.58%
134  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก(กองทัพบกอุปถัมภ์) 93
3 3.23
4 4.30
14 15.05
0 0.00
0 0.00
72 77.42
21 22.58%
135  โรงเรียนบ้านสกล 157
13 8.28
10 6.37
12 7.64
0 0.00
0 0.00
122 77.71
35 22.29%
136  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 171
25 14.62
11 6.43
2 1.17
0 0.00
0 0.00
133 77.78
38 22.22%
137  โรงเรียนเรืองเจริญพัฒนา 172
7 4.07
8 4.65
19 11.05
2 1.16
2 1.16
134 77.91
38 22.09%
138  โรงเรียนบ้านสนบ 273
27 9.89
10 3.66
20 7.33
2 0.73
1 0.37
213 78.02
60 21.98%
139  โรงเรียนบ้านคะนา 96
3 3.13
14 14.58
4 4.17
0 0.00
0 0.00
75 78.13
21 21.88%
140  โรงเรียนบ้านละมงค์ 215
12 5.58
10 4.65
24 11.16
1 0.47
0 0.00
168 78.14
47 21.86%
141  โรงเรียนบ้านเกาะแจนแวน 124
5 4.03
4 3.23
18 14.52
0 0.00
0 0.00
97 78.23
27 21.77%
142  โรงเรียนบ้านโคลด 51
1 1.96
4 7.84
5 9.80
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
143  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท3 126
10 7.94
3 2.38
14 11.11
0 0.00
0 0.00
99 78.57
27 21.43%
144  โรงเรียนบ้านมหาชัย 61
2 3.28
5 8.20
6 9.84
0 0.00
0 0.00
48 78.69
13 21.31%
145  โรงเรียนบ้านหนองจูบ 113
7 6.19
4 3.54
11 9.73
2 1.77
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
146  โรงเรียนบ้านลำดวนพัฒนา 71
4 5.63
8 11.27
2 2.82
1 1.41
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
147  โรงเรียนศรีณรงค์วิทยาคาร 183
19 10.38
0 0.00
19 10.38
0 0.00
0 0.00
145 79.23
38 20.77%
148  โรงเรียนบ้านโคกเพชร(เภดประชารัฐบำรุง) 164
6 3.66
8 4.88
4 2.44
8 4.88
8 4.88
130 79.27
34 20.73%
149  โรงเรียนบ้านตาพราม 145
5 3.45
3 2.07
13 8.97
3 2.07
6 4.14
115 79.31
30 20.69%
150  โรงเรียนบ้านบักจรัง 280
15 5.36
10 3.57
8 2.86
13 4.64
11 3.93
223 79.64
57 20.36%
151  โรงเรียนบ้านจารย์ 365
20 5.48
15 4.11
34 9.32
4 1.10
0 0.00
292 80.00
73 20.00%
152  โรงเรียนบ้านปลัด 207
14 6.76
9 4.35
12 5.80
3 1.45
3 1.45
166 80.19
41 19.81%
153  โรงเรียนบ้านสวาย 152
3 1.97
8 5.26
19 12.50
0 0.00
0 0.00
122 80.26
30 19.74%
154  โรงเรียนไพลศึกษาคาร 61
3 4.92
2 3.28
6 9.84
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67%
155  โรงเรียนบ้านลันแต้ 173
19 10.98
6 3.47
9 5.20
0 0.00
0 0.00
139 80.35
34 19.65%
156  โรงเรียนบ้านตายัวะ 97
18 18.56
0 0.00
1 1.03
0 0.00
0 0.00
78 80.41
19 19.59%
157  โรงเรียนบ้านหนองยาว 82
6 7.32
3 3.66
4 4.88
3 3.66
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
158  โรงเรียนบ้านกล้วย 212
21 9.91
14 6.60
5 2.36
1 0.47
0 0.00
171 80.66
41 19.34%
159  โรงเรียนบ้านกาบกระบือ 203
16 7.88
9 4.43
13 6.40
1 0.49
0 0.00
164 80.79
39 19.21%
160  โรงเรียนบ้านพรหมสะอาด 110
7 6.36
3 2.73
7 6.36
4 3.64
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
161  โรงเรียนกันทราราม(นุ่นศึกษาคาร) 205
9 4.39
7 3.41
6 2.93
16 7.80
1 0.49
166 80.98
39 19.02%
162  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท2 209
12 5.74
0 0.00
14 6.70
12 5.74
1 0.48
170 81.34
39 18.66%
163  โรงเรียนบ้านโคกตะเคียน 263
25 9.51
9 3.42
15 5.70
0 0.00
0 0.00
214 81.37
49 18.63%
164  โรงเรียนบ้านสะเดา 275
28 10.18
10 3.64
12 4.36
0 0.00
0 0.00
225 81.82
50 18.18%
165  โรงเรียนบ้านตาวร 177
9 5.08
16 9.04
5 2.82
1 0.56
1 0.56
145 81.92
32 18.08%
166  โรงเรียนมหาราช ๔ 172
9 5.23
9 5.23
12 6.98
1 0.58
0 0.00
141 81.98
31 18.02%
167  โรงเรียนอนุบาลกาบเชิง 778
42 5.40
44 5.66
47 6.04
5 0.64
2 0.26
638 82.01
140 17.99%
168  โรงเรียนบ้านลำพุก 102
6 5.88
8 7.84
4 3.92
0 0.00
0 0.00
84 82.35
18 17.65%
169  โรงเรียนบ้านโคกบุ(บอนประชารัฐบำรุง) 187
3 1.60
6 3.21
18 9.63
5 2.67
1 0.53
154 82.35
33 17.65%
170  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 149
3 2.01
4 2.68
12 8.05
2 1.34
5 3.36
123 82.55
26 17.45%
171  โรงเรียนแสงทองสมบูรณ์วิทยา 129
6 4.65
6 4.65
9 6.98
1 0.78
0 0.00
107 82.95
22 17.05%
172  โรงเรียนบ้านกำไสจาน 171
8 4.68
7 4.09
14 8.19
0 0.00
0 0.00
142 83.04
29 16.96%
173  โรงเรียนบ้านทัพทัน 118
2 1.69
5 4.24
8 6.78
5 4.24
0 0.00
98 83.05
20 16.95%
174  โรงเรียนบ้านทุ่งมน(ริมราษฎร์นุสรณ์) 425
41 9.65
16 3.76
12 2.82
2 0.47
1 0.24
353 83.06
72 16.94%
175  โรงเรียนบ้านชำสมิง 150
6 4.00
4 2.67
6 4.00
3 2.00
6 4.00
125 83.33
25 16.67%
176  โรงเรียนบ้านหนองหรี่ 186
7 3.76
9 4.84
8 4.30
7 3.76
0 0.00
155 83.33
31 16.67%
177  โรงเรียนบ้านโคกกรม 138
13 9.42
6 4.35
4 2.90
0 0.00
0 0.00
115 83.33
23 16.67%
178  โรงเรียนบ้านลำหาด 145
7 4.83
5 3.45
11 7.59
1 0.69
0 0.00
121 83.45
24 16.55%
179  โรงเรียนบ้านอังกอล 103
5 4.85
5 4.85
7 6.80
0 0.00
0 0.00
86 83.50
17 16.50%
180  โรงเรียนบ้านภูมินิยมพัฒนา 158
9 5.70
8 5.06
3 1.90
4 2.53
2 1.27
132 83.54
26 16.46%
181  โรงเรียนบ้านจบก 122
4 3.28
1 0.82
12 9.84
3 2.46
0 0.00
102 83.61
20 16.39%
182  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองปราสาท 4 171
3 1.75
7 4.09
6 3.51
7 4.09
5 2.92
143 83.63
28 16.37%
183  โรงเรียนบ้านน้อย 141
9 6.38
5 3.55
7 4.96
2 1.42
0 0.00
118 83.69
23 16.31%
184  โรงเรียนบ้านโคกสมอง 87
6 6.90
5 5.75
3 3.45
0 0.00
0 0.00
73 83.91
14 16.09%
185  โรงเรียนบ้านโพธิ์กอง 233
16 6.87
3 1.29
11 4.72
5 2.15
2 0.86
196 84.12
37 15.88%
186  โรงเรียนบ้านตานี 247
10 4.05
12 4.86
13 5.26
4 1.62
0 0.00
208 84.21
39 15.79%
187  โรงเรียนปราสาท 425
18 4.24
8 1.88
32 7.53
6 1.41
3 0.71
358 84.24
67 15.76%
188  โรงเรียนบ้านนาครอง 83
3 3.61
1 1.20
9 10.84
0 0.00
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
189  โรงเรียนบ้านรุน 491
20 4.07
19 3.87
35 7.13
0 0.00
0 0.00
417 84.93
74 15.07%
190  โรงเรียนบ้านโนนทอง 146
6 4.11
3 2.05
13 8.90
0 0.00
0 0.00
124 84.93
22 15.07%
191  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 310
12 3.87
24 7.74
0 0.00
0 0.00
10 3.23
264 85.16
46 14.84%
192  โรงเรียนบ้านโนนสังข์ 297
20 6.73
11 3.70
9 3.03
4 1.35
0 0.00
253 85.19
44 14.81%
193  โรงเรียนบ้านโชค(บัวเชด) 158
2 1.27
12 7.59
7 4.43
2 1.27
0 0.00
135 85.44
23 14.56%
194  โรงเรียนบ้านเสรียง 125
3 2.40
6 4.80
6 4.80
3 2.40
0 0.00
107 85.60
18 14.40%
195  โรงเรียนบ้านกู่ 147
7 4.76
8 5.44
4 2.72
1 0.68
1 0.68
126 85.71
21 14.29%
196  โรงเรียนบ้านลังโกม 217
8 3.69
9 4.15
12 5.53
2 0.92
0 0.00
186 85.71
31 14.29%
197  โรงเรียนบ้านสน 375
13 3.47
10 2.67
30 8.00
0 0.00
0 0.00
322 85.87
53 14.13%
198  โรงเรียนบ้านเชื้อเพลิง 220
15 6.82
10 4.55
6 2.73
0 0.00
0 0.00
189 85.91
31 14.09%
199  โรงเรียนบ้านตะเคียน 181
7 3.87
7 3.87
7 3.87
4 2.21
0 0.00
156 86.19
25 13.81%
200  โรงเรียนไพลอำนวยวิทย์ 174
10 5.75
6 3.45
8 4.60
0 0.00
0 0.00
150 86.21
24 13.79%
201  โรงเรียนสตรีวิทยาสมาคม 97
11 11.34
0 0.00
2 2.06
0 0.00
0 0.00
84 86.60
13 13.40%
202  โรงเรียนบ้านโคกจำเริญ 248
8 3.23
9 3.63
16 6.45
0 0.00
0 0.00
215 86.69
33 13.31%
203  โรงเรียนบ้านสวายซอ 188
9 4.79
9 4.79
7 3.72
0 0.00
0 0.00
163 86.70
25 13.30%
204  โรงเรียนบ้านโคกรัมย์ 166
7 4.22
8 4.82
7 4.22
0 0.00
0 0.00
144 86.75
22 13.25%
205  โรงเรียนบ้านฉลีกหนองมะแซว 296
13 4.39
16 5.41
10 3.38
0 0.00
0 0.00
257 86.82
39 13.18%
206  โรงเรียนบ้านก็วล 123
4 3.25
2 1.63
6 4.88
4 3.25
0 0.00
107 86.99
16 13.01%
207  โรงเรียนสังขะวิทยาคม 1065
30 2.82
6 0.56
30 2.82
36 3.38
36 3.38
927 87.04
138 12.96%
208  โรงเรียนบ้านตาคง 193
7 3.63
4 2.07
14 7.25
0 0.00
0 0.00
168 87.05
25 12.95%
209  โรงเรียนบ้านโสน 144
7 4.86
3 2.08
8 5.56
0 0.00
0 0.00
126 87.50
18 12.50%
210  โรงเรียนบ้านตาเสาะ 195
7 3.59
6 3.08
11 5.64
0 0.00
0 0.00
171 87.69
24 12.31%
211  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 90
3 3.33
1 1.11
7 7.78
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
212  โรงเรียนอมรินทราวารี 285
16 5.61
2 0.70
13 4.56
2 0.70
0 0.00
252 88.42
33 11.58%
213  โรงเรียนบ้านโนนสบาย 157
6 3.82
9 5.73
3 1.91
0 0.00
0 0.00
139 88.54
18 11.46%
214  โรงเรียนเพียงหลวง ๘ ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตน์ราชกัลยาฯ 88
3 3.41
3 3.41
1 1.14
3 3.41
0 0.00
78 88.64
10 11.36%
215  โรงเรียนบ้านตาเมียง 300
7 2.33
6 2.00
20 6.67
1 0.33
0 0.00
266 88.67
34 11.33%
216  โรงเรียนบ้านอำปึล 230
4 1.74
9 3.91
12 5.22
1 0.43
0 0.00
204 88.70
26 11.30%
217  โรงเรียนบ้านสระทอง 286
20 6.99
4 1.40
0 0.00
0 0.00
8 2.80
254 88.81
32 11.19%
218  โรงเรียนบ้านสะพานหัน 72
1 1.39
0 0.00
5 6.94
1 1.39
1 1.39
64 88.89
8 11.11%
219  โรงเรียนบ้านบุอันโนง 85
3 3.53
3 3.53
0 0.00
3 3.53
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
220  โรงเรียนประชาสามัคคี 224
5 2.23
7 3.13
11 4.91
0 0.00
0 0.00
201 89.73
23 10.27%
221  โรงเรียนสุวรรณาคารสงเคราะห์ 131
3 2.29
5 3.82
5 3.82
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
222  โรงเรียนบ้านอาวอก 112
4 3.57
0 0.00
1 0.89
2 1.79
4 3.57
101 90.18
11 9.82%
223  โรงเรียนบ้านอุโลก 309
6 1.94
3 0.97
14 4.53
5 1.62
0 0.00
281 90.94
28 9.06%
224  โรงเรียนบ้านโพนทอง 173
4 2.31
3 1.73
6 3.47
2 1.16
0 0.00
158 91.33
15 8.67%
225  โรงเรียนบ้านศรีมงคล 82
0 0.00
2 2.44
4 4.88
0 0.00
1 1.22
75 91.46
7 8.54%
226  โรงเรียนบ้านสะกาด 165
3 1.82
0 0.00
2 1.21
6 3.64
3 1.82
151 91.52
14 8.48%
227  โรงเรียนบ้านเตาแดก 83
5 6.02
1 1.20
1 1.20
0 0.00
0 0.00
76 91.57
7 8.43%
228  โรงเรียนบ้านบักดอก 287
0 0.00
0 0.00
9 3.14
14 4.88
0 0.00
264 91.99
23 8.01%
229  โรงเรียนบ้านถนน 87
1 1.15
1 1.15
4 4.60
0 0.00
0 0.00
81 93.10
6 6.90%
230  โรงเรียนบ้านสมุด 96
2 2.08
2 2.08
1 1.04
0 0.00
1 1.04
90 93.75
6 6.25%
231  โรงเรียนบ้านห้วยปูน 89
2 2.25
2 2.25
1 1.12
0 0.00
0 0.00
84 94.38
5 5.62%
232  โรงเรียนจตุคามวิทยา 156
0 0.00
0 0.00
6 3.85
0 0.00
0 0.00
150 96.15
6 3.85%
233  โรงเรียนบ้านไทยสมบูรณ์(กรป.กลางอุทิศ) 82
0 0.00
0 0.00
1 1.22
1 1.22
0 0.00
80 97.56
2 2.44%

 

จำนวนนักเรียน  44,863 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,486 7.77
เตี้ย  2,483 5.53
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,925 6.52
ผอมและเตี้ย  2,236 4.98
อ้วนและเตี้ย  1,311 2.92
ไม่มีภาวะโภชนาการ  32,422 72.27
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 12,441 คน


27.73%


Powered By www.thaieducation.net