ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สุรินทร์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 292 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 292 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านกระดาน 10
2 20.00
2 20.00
2 20.00
2 20.00
2 20.00
0 0.00
10 100.00%
2  โรงเรียนบ้านขมิ้น(เรืองราษฎร์รังสรรค์) 160
33 20.63
26 16.25
56 35.00
24 15.00
21 13.13
0 0.00
160 100.00%
3  โรงเรียนบ้านสวายไตรภูมิ 138
112 81.16
14 10.14
7 5.07
5 3.62
0 0.00
0 0.00
138 100.00%
4  โรงเรียนบ้านหนองฮะ 141
36 25.53
25 17.73
25 17.73
35 24.82
20 14.18
0 0.00
141 100.00%
5  โรงเรียนบ้านภูมิสตึง 187
40 21.39
21 11.23
16 8.56
51 27.27
58 31.02
1 0.53
186 99.47%
6  โรงเรียนบ้านบุทม 120
56 46.67
37 30.83
3 2.50
20 16.67
0 0.00
4 3.33
116 96.67%
7  โรงเรียนบ้านโนนสวรรค์ 91
21 23.08
14 15.38
5 5.49
21 23.08
14 15.38
16 17.58
75 82.42%
8  โรงเรียนบึงวิทยาคาร 162
43 26.54
19 11.73
20 12.35
25 15.43
25 15.43
30 18.52
132 81.48%
9  โรงเรียนบ้านกระโดนค้อ(กระโดนค้อผดุงวิทยา) 187
10 5.35
26 13.90
20 10.70
36 19.25
46 24.60
49 26.20
138 73.80%
10  โรงเรียนบ้านบึงขวาง 173
28 16.18
20 11.56
27 15.61
25 14.45
27 15.61
46 26.59
127 73.41%
11  โรงเรียนบ้านกันโจรง 67
14 20.90
8 11.94
7 10.45
9 13.43
8 11.94
21 31.34
46 68.66%
12  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 35
8 22.86
6 17.14
5 14.29
5 14.29
0 0.00
11 31.43
24 68.57%
13  โรงเรียนบ้านอนันต์(ชูศรีราษฎร์สามัคคี) 195
33 16.92
56 28.72
42 21.54
0 0.00
0 0.00
64 32.82
131 67.18%
14  โรงเรียนบ้านหนองกุง 45
15 33.33
8 17.78
7 15.56
0 0.00
0 0.00
15 33.33
30 66.67%
15  โรงเรียนบ้านตรมไพร 291
74 25.43
63 21.65
15 5.15
33 11.34
0 0.00
106 36.43
185 63.57%
16  โรงเรียนบ้านนาท่มหนองผักบุ้ง 64
9 14.06
9 14.06
13 20.31
8 12.50
1 1.56
24 37.50
40 62.50%
17  โรงเรียนบ้านรัตนะ 206
36 17.48
17 8.25
22 10.68
13 6.31
39 18.93
79 38.35
127 61.65%
18  โรงเรียนบ้านสลักได 178
28 15.73
27 15.17
26 14.61
13 7.30
13 7.30
71 39.89
107 60.11%
19  โรงเรียนบ้านโพธิ์(โพธิ์ศรีวิทยา) 140
32 22.86
26 18.57
12 8.57
13 9.29
0 0.00
57 40.71
83 59.29%
20  โรงเรียนบ้านยางเตี้ย 252
15 5.95
36 14.29
10 3.97
27 10.71
61 24.21
103 40.87
149 59.13%
21  โรงเรียนบ้านพันธุลี 70
12 17.14
13 18.57
12 17.14
4 5.71
0 0.00
29 41.43
41 58.57%
22  โรงเรียนบ้านเกาะแก้ว 127
15 11.81
26 20.47
8 6.30
15 11.81
8 6.30
55 43.31
72 56.69%
23  โรงเรียนบ้านกาเจาะกุดทองหนองไผ่ 72
7 9.72
9 12.50
7 9.72
10 13.89
7 9.72
32 44.44
40 55.56%
24  โรงเรียนบ้านเสม็ด(ประชารัฐนุเคราะห์) 156
47 30.13
7 4.49
11 7.05
3 1.92
18 11.54
70 44.87
86 55.13%
25  โรงเรียนบ้านดู่โศกโคกสะอาด 84
3 3.57
8 9.52
8 9.52
11 13.10
16 19.05
38 45.24
46 54.76%
26  โรงเรียนบ้านดู่ 309
28 9.06
30 9.71
11 3.56
58 18.77
41 13.27
141 45.63
168 54.37%
27  โรงเรียนบ้านกันเตรียง 234
48 20.51
31 13.25
26 11.11
21 8.97
0 0.00
108 46.15
126 53.85%
28  โรงเรียนบ้านโคกกรวด 41
13 31.71
1 2.44
3 7.32
5 12.20
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
29  โรงเรียนอนุบาลสำโรงทาบ(บริคุตต์วิทยาคุณ) 296
75 25.34
42 14.19
26 8.78
13 4.39
2 0.68
138 46.62
158 53.38%
30  โรงเรียนบ้านสังแกหนองคู 72
13 18.06
5 6.94
10 13.89
6 8.33
4 5.56
34 47.22
38 52.78%
31  โรงเรียนบ้านชุมแสง 162
24 14.81
27 16.67
13 8.02
16 9.88
3 1.85
79 48.77
83 51.23%
32  โรงเรียนบ้านโคกลาวหนองเหล็ก 55
8 14.55
15 27.27
1 1.82
4 7.27
0 0.00
27 49.09
28 50.91%
33  โรงเรียนบ้านตะคร้อ 105
11 10.48
20 19.05
15 14.29
7 6.67
0 0.00
52 49.52
53 50.48%
34  โรงเรียนบ้านเมืองลีง 117
16 13.68
0 0.00
17 14.53
22 18.80
4 3.42
58 49.57
59 50.43%
35  โรงเรียนบ้านตะเคียนกูยวิทยา 292
44 15.07
23 7.88
21 7.19
24 8.22
33 11.30
147 50.34
145 49.66%
36  โรงเรียนบ้านระเวียง 154
25 16.23
26 16.88
16 10.39
6 3.90
1 0.65
80 51.95
74 48.05%
37  โรงเรียนบ้านประทัดบุอาลอ 171
25 14.62
27 15.79
15 8.77
15 8.77
0 0.00
89 52.05
82 47.95%
38  โรงเรียนบ้านระไซร์(เด่นพัฒนา) 99
5 5.05
6 6.06
9 9.09
10 10.10
17 17.17
52 52.53
47 47.47%
39  โรงเรียนวัดประสพ 140
21 15.00
23 16.43
3 2.14
12 8.57
7 5.00
74 52.86
66 47.14%
40  โรงเรียนบ้านสว่างโนนแดง 205
41 20.00
18 8.78
27 13.17
8 3.90
1 0.49
110 53.66
95 46.34%
41  โรงเรียนอนุบาลศีขรภูมิ 1113
131 11.77
87 7.82
72 6.47
48 4.31
177 15.90
598 53.73
515 46.27%
42  โรงเรียนบ้านเล้าข้าว 78
13 16.67
12 15.38
4 5.13
7 8.97
0 0.00
42 53.85
36 46.15%
43  โรงเรียนบ้านขนาด 50
3 6.00
4 8.00
10 20.00
0 0.00
6 12.00
27 54.00
23 46.00%
44  โรงเรียนบ้านศรีราชา 66
8 12.12
4 6.06
2 3.03
12 18.18
4 6.06
36 54.55
30 45.45%
45  โรงเรียนบ้านประปืด 156
27 17.31
12 7.69
19 12.18
6 3.85
6 3.85
86 55.13
70 44.87%
46  โรงเรียนบ้านโดนออง 192
34 17.71
20 10.42
19 9.90
12 6.25
0 0.00
107 55.73
85 44.27%
47  โรงเรียนบ้านจบก 69
2 2.90
16 23.19
4 5.80
8 11.59
0 0.00
39 56.52
30 43.48%
48  โรงเรียนบ้านตาเปาว์ 138
26 18.84
17 12.32
17 12.32
0 0.00
0 0.00
78 56.52
60 43.48%
49  โรงเรียนบ้านคาบ 260
51 19.62
18 6.92
23 8.85
11 4.23
8 3.08
149 57.31
111 42.69%
50  โรงเรียนบ้านม่วงทรัพย์โกฏิ 59
13 22.03
3 5.08
3 5.08
3 5.08
3 5.08
34 57.63
25 42.37%
51  โรงเรียนบ้านภูดินหนองตะครอง 161
19 11.80
17 10.56
12 7.45
8 4.97
12 7.45
93 57.76
68 42.24%
52  โรงเรียนบ้านกันแสง 93
28 30.11
6 6.45
3 3.23
2 2.15
0 0.00
54 58.06
39 41.94%
53  โรงเรียนบ้านราม 272
90 33.09
0 0.00
24 8.82
0 0.00
0 0.00
158 58.09
114 41.91%
54  โรงเรียนบ้านทุ่งรูง 164
33 20.12
19 11.59
12 7.32
4 2.44
0 0.00
96 58.54
68 41.46%
55  โรงเรียนบ้านโคกกระเพอ 75
7 9.33
11 14.67
1 1.33
11 14.67
1 1.33
44 58.67
31 41.33%
56  โรงเรียนเมืองสุรินทร์ 2491
160 6.42
112 4.50
318 12.77
222 8.91
217 8.71
1462 58.69
1029 41.31%
57  โรงเรียนบ้านหนองเหล็ก 175
41 23.43
11 6.29
10 5.71
10 5.71
0 0.00
103 58.86
72 41.14%
58  โรงเรียนบ้านสะโน 110
11 10.00
3 2.73
7 6.36
14 12.73
10 9.09
65 59.09
45 40.91%
59  โรงเรียนบ้านอาแวะ 103
25 24.27
11 10.68
5 4.85
1 0.97
0 0.00
61 59.22
42 40.78%
60  โรงเรียนบ้านหนองบัว 107
19 17.76
0 0.00
5 4.67
19 17.76
0 0.00
64 59.81
43 40.19%
61  โรงเรียนบ้านกุดหวาย(สาขาบ้านแก่นเมธี) 40
7 17.50
5 12.50
3 7.50
0 0.00
1 2.50
24 60.00
16 40.00%
62  โรงเรียนบ้านจังเอิดหนองแมว 55
11 20.00
6 10.91
3 5.45
2 3.64
0 0.00
33 60.00
22 40.00%
63  โรงเรียนบ้านนาสม(วิไลราษฎร์ศึกษา) 106
14 13.21
11 10.38
11 10.38
6 5.66
0 0.00
64 60.38
42 39.62%
64  โรงเรียนหนองโตง"สุรวิทยาคม" 1419
121 8.53
92 6.48
220 15.50
44 3.10
85 5.99
857 60.39
562 39.61%
65  โรงเรียนบ้านหนองแคน 74
14 18.92
8 10.81
5 6.76
1 1.35
1 1.35
45 60.81
29 39.19%
66  โรงเรียนกันจารย์โคกขลาประชาสามัคคี 77
7 9.09
8 10.39
5 6.49
6 7.79
4 5.19
47 61.04
30 38.96%
67  โรงเรียนรุ่งรัฐวิทยา 83
3 3.61
9 10.84
8 9.64
12 14.46
0 0.00
51 61.45
32 38.55%
68  โรงเรียนบ้านระวี 34
10 29.41
2 5.88
1 2.94
0 0.00
0 0.00
21 61.76
13 38.24%
69  โรงเรียนบ้านโชกใต้ 168
12 7.14
4 2.38
14 8.33
16 9.52
18 10.71
104 61.90
64 38.10%
70  โรงเรียนบ้านตาเพชร 116
11 9.48
8 6.90
0 0.00
19 16.38
6 5.17
72 62.07
44 37.93%
71  โรงเรียนบ้านพระปืด 74
11 14.86
7 9.46
4 5.41
6 8.11
0 0.00
46 62.16
28 37.84%
72  โรงเรียนบ้านโคกมะเมียน(ธรรมสุชาติอุทิศ) 345
47 13.62
38 11.01
41 11.88
3 0.87
0 0.00
216 62.61
129 37.39%
73  โรงเรียนบ้านแกสระใหญ่ 68
8 11.76
9 13.24
4 5.88
3 4.41
1 1.47
43 63.24
25 36.76%
74  โรงเรียนอมรินทร์ราษฎร์วิทยา 188
20 10.64
18 9.57
13 6.91
12 6.38
6 3.19
119 63.30
69 36.70%
75  โรงเรียนบ้านตะตึงไถง 193
12 6.22
16 8.29
13 6.74
16 8.29
13 6.74
123 63.73
70 36.27%
76  โรงเรียนบ้านบุญโลก 69
9 13.04
9 13.04
0 0.00
7 10.14
0 0.00
44 63.77
25 36.23%
77  โรงเรียนบ้านอังกัญเสกแอ(ประดิษฐ์ราษฎร์สามัคคี) 164
16 9.76
11 6.71
12 7.32
11 6.71
9 5.49
105 64.02
59 35.98%
78  โรงเรียนบ้านพันษี 168
21 12.50
16 9.52
13 7.74
10 5.95
0 0.00
108 64.29
60 35.71%
79  โรงเรียนบ้านขะเนก 219
20 9.13
13 5.94
25 11.42
9 4.11
11 5.02
141 64.38
78 35.62%
80  โรงเรียนบ้านเขวา(เทพอนุสรณ์) 55
8 14.55
5 9.09
6 10.91
0 0.00
0 0.00
36 65.45
19 34.55%
81  โรงเรียนบ้านขามระกา 137
8 5.84
5 3.65
9 6.57
13 9.49
12 8.76
90 65.69
47 34.31%
82  โรงเรียนอนุบาลจอมพระ 722
73 10.11
53 7.34
96 13.30
23 3.19
0 0.00
477 66.07
245 33.93%
83  โรงเรียนบ้านอำปึล(ปอเกีย-พลินอุทิศ 3) 166
22 13.25
15 9.04
8 4.82
11 6.63
0 0.00
110 66.27
56 33.73%
84  โรงเรียนบ้านหนองหิน 191
14 7.33
5 2.62
40 20.94
5 2.62
0 0.00
127 66.49
64 33.51%
85  โรงเรียนการุญวิทยา 127
30 23.62
7 5.51
5 3.94
0 0.00
0 0.00
85 66.93
42 33.07%
86  โรงเรียนบ้านสำโรง-โคกเพชร 318
38 11.95
35 11.01
23 7.23
6 1.89
3 0.94
213 66.98
105 33.02%
87  โรงเรียนบ้านจันรม 187
14 7.49
5 2.67
10 5.35
19 10.16
12 6.42
127 67.91
60 32.09%
88  โรงเรียนบ้านกรวดนาฮัง (เข็มแก้วบำรุง) 106
7 6.60
8 7.55
2 1.89
15 14.15
2 1.89
72 67.92
34 32.08%
89  โรงเรียนบ้านอู่โลก 125
7 5.60
8 6.40
16 12.80
4 3.20
5 4.00
85 68.00
40 32.00%
90  โรงเรียนบ้านจอมพระ 594
52 8.75
48 8.08
87 14.65
1 0.17
2 0.34
404 68.01
190 31.99%
91  โรงเรียนบ้านผักไหม 142
12 8.45
9 6.34
21 14.79
2 1.41
1 0.70
97 68.31
45 31.69%
92  โรงเรียนบ้านโคกยาง(บุญรอด-บอนอุทิศ) 89
12 13.48
4 4.49
10 11.24
2 2.25
0 0.00
61 68.54
28 31.46%
93  โรงเรียนหนองเหล็กเบญจวิทยา 179
12 6.70
18 10.06
7 3.91
12 6.70
7 3.91
123 68.72
56 31.28%
94  โรงเรียนบ้านกระออม 94
20 21.28
3 3.19
3 3.19
3 3.19
0 0.00
65 69.15
29 30.85%
95  โรงเรียนบ้านสมบูรณ์(ปัญจวิทยา) 114
21 18.42
5 4.39
9 7.89
0 0.00
0 0.00
79 69.30
35 30.70%
96  โรงเรียนบ้านบรมสุข 163
18 11.04
13 7.98
9 5.52
10 6.13
0 0.00
113 69.33
50 30.67%
97  โรงเรียนสามัคคีวิทยา 59
15 25.42
1 1.69
1 1.69
1 1.69
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
98  โรงเรียนบ้านโคกสำโรง 115
15 13.04
8 6.96
10 8.70
2 1.74
0 0.00
80 69.57
35 30.43%
99  โรงเรียนบ้านโคกพระ 103
15 14.56
0 0.00
16 15.53
0 0.00
0 0.00
72 69.90
31 30.10%
100  โรงเรียนบ้านโคกวัด 180
17 9.44
6 3.33
11 6.11
20 11.11
0 0.00
126 70.00
54 30.00%
101  โรงเรียนบ้านโชกเหนือ 160
16 10.00
14 8.75
7 4.38
9 5.63
2 1.25
112 70.00
48 30.00%
102  โรงเรียนบ้านระหาร 67
5 7.46
5 7.46
3 4.48
4 5.97
3 4.48
47 70.15
20 29.85%
103  โรงเรียนบ้านจักจรูก 94
0 0.00
0 0.00
19 20.21
9 9.57
0 0.00
66 70.21
28 29.79%
104  โรงเรียนบ้านสังแก 121
11 9.09
0 0.00
16 13.22
0 0.00
9 7.44
85 70.25
36 29.75%
105  โรงเรียนบ้านแสลงพันบุณเยิง 125
7 5.60
14 11.20
16 12.80
0 0.00
0 0.00
88 70.40
37 29.60%
106  โรงเรียนบ้านนาตังตระแบก(กาญจนูปถัมภ์) 221
21 9.50
22 9.95
21 9.50
1 0.45
0 0.00
156 70.59
65 29.41%
107  โรงเรียนบ้านบุอาไร 17
3 17.65
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41%
108  โรงเรียนบ้านหนองกระดาน 62
5 8.06
0 0.00
4 6.45
9 14.52
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
109  โรงเรียนบ้านตำปูง 69
7 10.14
4 5.80
5 7.25
3 4.35
1 1.45
49 71.01
20 28.99%
110  โรงเรียนบ้านดงถาวร 183
16 8.74
21 11.48
10 5.46
5 2.73
0 0.00
131 71.58
52 28.42%
111  โรงเรียนบ้านขามศึกษาคาร 213
26 12.21
11 5.16
19 8.92
3 1.41
1 0.47
153 71.83
60 28.17%
112  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 71
5 7.04
9 12.68
1 1.41
5 7.04
0 0.00
51 71.83
20 28.17%
113  โรงเรียนบ้านอำปึลสนวน 228
27 11.84
20 8.77
11 4.82
6 2.63
0 0.00
164 71.93
64 28.07%
114  โรงเรียนบ้านกะทม(ร่วนวิทยา) 140
16 11.43
6 4.29
16 11.43
1 0.71
0 0.00
101 72.14
39 27.86%
115  โรงเรียนบ้านกู่(ราษฎร์สามัคคี) 90
15 16.67
2 2.22
8 8.89
0 0.00
0 0.00
65 72.22
25 27.78%
116  โรงเรียนบ้านเปรียง 126
11 8.73
6 4.76
11 8.73
7 5.56
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
117  โรงเรียนบ้านดงมัน 155
18 11.61
7 4.52
16 10.32
2 1.29
0 0.00
112 72.26
43 27.74%
118  โรงเรียนอนุบาลลำดวน(สุรพินท์ราษฎร์นุสรณ์) 364
21 5.77
11 3.02
36 9.89
21 5.77
11 3.02
264 72.53
100 27.47%
119  โรงเรียนราชวิถี(ประสาทราษฎร์บำรุง) 126
8 6.35
12 9.52
10 7.94
4 3.17
0 0.00
92 73.02
34 26.98%
120  โรงเรียนบ้านขามเดื่อราษฎร์สงเคราะห์ 123
18 14.63
6 4.88
8 6.50
0 0.00
1 0.81
90 73.17
33 26.83%
121  โรงเรียนบ้านทุ่งนาค 98
5 5.10
5 5.10
3 3.06
10 10.20
3 3.06
72 73.47
26 26.53%
122  โรงเรียนสะโนวิทยา 185
6 3.24
18 9.73
25 13.51
0 0.00
0 0.00
136 73.51
49 26.49%
123  โรงเรียนอนุบาลสุรินทร์ 3391
143 4.22
160 4.72
237 6.99
160 4.72
190 5.60
2501 73.75
890 26.25%
124  โรงเรียนบ้านพม่า 58
1 1.72
4 6.90
5 8.62
5 8.62
0 0.00
43 74.14
15 25.86%
125  โรงเรียนบ้านตางมาง 141
15 10.64
9 6.38
4 2.84
8 5.67
0 0.00
105 74.47
36 25.53%
126  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 170
12 7.06
9 5.29
9 5.29
8 4.71
5 2.94
127 74.71
43 25.29%
127  โรงเรียนบ้านศรีตะวัน(ราษฎร์สามัคคี) 171
7 4.09
20 11.70
12 7.02
2 1.17
2 1.17
128 74.85
43 25.15%
128  โรงเรียนบ้านโดนโอก 112
11 9.82
4 3.57
9 8.04
0 0.00
4 3.57
84 75.00
28 25.00%
129  โรงเรียนบ้านโชค 104
7 6.73
7 6.73
11 10.58
1 0.96
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
130  โรงเรียนบ้านใต้ฆ้องโนนจิก 65
6 9.23
2 3.08
6 9.23
1 1.54
1 1.54
49 75.38
16 24.62%
131  โรงเรียนบ้านหนองขนาด 103
8 7.77
4 3.88
3 2.91
8 7.77
2 1.94
78 75.73
25 24.27%
132  โรงเรียนบ้านลุมพุกหนองกุง 178
13 7.30
13 7.30
7 3.93
8 4.49
2 1.12
135 75.84
43 24.16%
133  โรงเรียนบ้านท่าสว่าง 260
4 1.54
5 1.92
18 6.92
10 3.85
25 9.62
198 76.15
62 23.85%
134  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 59
0 0.00
3 5.08
2 3.39
6 10.17
3 5.08
45 76.27
14 23.73%
135  โรงเรียนจตุรมิตรวิทยา 174
12 6.90
6 3.45
19 10.92
3 1.72
1 0.57
133 76.44
41 23.56%
136  โรงเรียนบ้านจรวย 78
6 7.69
2 2.56
3 3.85
7 8.97
0 0.00
60 76.92
18 23.08%
137  โรงเรียนบ้านโคกลำดวน 262
26 9.92
13 4.96
5 1.91
16 6.11
0 0.00
202 77.10
60 22.90%
138  โรงเรียนบ้านตระเปียงเตีย 166
14 8.43
11 6.63
6 3.61
4 2.41
3 1.81
128 77.11
38 22.89%
139  โรงเรียนบ้านหนองกับ 162
25 15.43
5 3.09
6 3.70
0 0.00
1 0.62
125 77.16
37 22.84%
140  โรงเรียนบ้านทุ่งราม(รามรุ่งอรชัย) 110
6 5.45
14 12.73
5 4.55
0 0.00
0 0.00
85 77.27
25 22.73%
141  โรงเรียนหมื่นศรีประชาสรรค์ 313
14 4.47
14 4.47
9 2.88
24 7.67
10 3.19
242 77.32
71 22.68%
142  โรงเรียนบ้านขอนแก่น 98
7 7.14
2 2.04
11 11.22
2 2.04
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
143  โรงเรียนบ้านจารพัต 277
14 5.05
19 6.86
22 7.94
7 2.53
0 0.00
215 77.62
62 22.38%
144  โรงเรียนบ้านบุแกรง-ตะเคียน(ปานอุทิศวิทยา) 76
3 3.95
7 9.21
2 2.63
5 6.58
0 0.00
59 77.63
17 22.37%
145  โรงเรียนบ้านขวาวใหญ่ 90
5 5.56
0 0.00
15 16.67
0 0.00
0 0.00
70 77.78
20 22.22%
146  โรงเรียนบ้านตั้งใจ 63
9 14.29
0 0.00
5 7.94
0 0.00
0 0.00
49 77.78
14 22.22%
147  โรงเรียนบ้านบึง(สำนักงานสลากกินแบ่งสมทบสร้าง 253) 51
1 1.96
4 7.84
6 11.76
0 0.00
0 0.00
40 78.43
11 21.57%
148  โรงเรียนบ้านกรูดหนองซำ 154
18 11.69
0 0.00
11 7.14
4 2.60
0 0.00
121 78.57
33 21.43%
149  โรงเรียนบ้านฉันเพล 164
12 7.32
5 3.05
16 9.76
2 1.22
0 0.00
129 78.66
35 21.34%
150  โรงเรียนบ้านขามราษฎร์วิทยาคม 75
3 4.00
6 8.00
5 6.67
0 0.00
2 2.67
59 78.67
16 21.33%
151  โรงเรียนบ้านผือ 113
11 9.73
10 8.85
1 0.88
2 1.77
0 0.00
89 78.76
24 21.24%
152  โรงเรียนบ้านกุดหวาย 209
11 5.26
13 6.22
14 6.70
6 2.87
0 0.00
165 78.95
44 21.05%
153  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 157
12 7.64
7 4.46
14 8.92
0 0.00
0 0.00
124 78.98
33 21.02%
154  โรงเรียนบ้านหนองจิก 63
1 1.59
1 1.59
11 17.46
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
155  โรงเรียนบ้านสนวนนางแก้ว 83
6 7.23
1 1.20
10 12.05
0 0.00
0 0.00
66 79.52
17 20.48%
156  โรงเรียนบ้านทวารไพร 186
12 6.45
2 1.08
18 9.68
6 3.23
0 0.00
148 79.57
38 20.43%
157  โรงเรียนบ้านกันตรง 74
3 4.05
0 0.00
12 16.22
0 0.00
0 0.00
59 79.73
15 20.27%
158  โรงเรียนวัดทักษิณวารี 174
12 6.90
2 1.15
7 4.02
0 0.00
14 8.05
139 79.89
35 20.11%
159  โรงเรียนบ้านหนองแล้ง 148
11 7.43
4 2.70
14 9.46
0 0.00
0 0.00
119 80.41
29 19.59%
160  โรงเรียนบ้านอันโนง 87
10 11.49
7 8.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
70 80.46
17 19.54%
161  โรงเรียนบ้านช่างปี่ 62
0 0.00
0 0.00
4 6.45
8 12.90
0 0.00
50 80.65
12 19.35%
162  โรงเรียนอุปัชฌาย์พวนอุทิศ 93
8 8.60
1 1.08
7 7.53
2 2.15
0 0.00
75 80.65
18 19.35%
163  โรงเรียนบ้านระกาสังแก 140
6 4.29
8 5.71
12 8.57
1 0.71
0 0.00
113 80.71
27 19.29%
164  โรงเรียนบ้านกะเลา-ศรีพัฒนา 83
3 3.61
8 9.64
5 6.02
0 0.00
0 0.00
67 80.72
16 19.28%
165  โรงเรียนบ้านนาโพธิ์ 115
8 6.96
6 5.22
7 6.09
1 0.87
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
166  โรงเรียนบ้านใหม่ 115
7 6.09
3 2.61
8 6.96
4 3.48
0 0.00
93 80.87
22 19.13%
167  โรงเรียนบ้านหมื่นศรีน้อย 89
8 8.99
0 0.00
9 10.11
0 0.00
0 0.00
72 80.90
17 19.10%
168  โรงเรียนบ้านหนองคู 232
0 0.00
0 0.00
19 8.19
25 10.78
0 0.00
188 81.03
44 18.97%
169  โรงเรียนดรุณวิทยากร 85
7 8.24
3 3.53
6 7.06
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
170  โรงเรียนบ้านหนองท่ม 64
3 4.69
5 7.81
2 3.13
0 0.00
2 3.13
52 81.25
12 18.75%
171  โรงเรียนบ้านโคกเพชร 91
3 3.30
3 3.30
2 2.20
9 9.89
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
172  โรงเรียนบ้านตะกุย(ค้ำคูณบำรุง) 157
13 8.28
0 0.00
16 10.19
0 0.00
0 0.00
128 81.53
29 18.47%
173  โรงเรียนบ้านเทนมีย์ 125
6 4.80
9 7.20
8 6.40
0 0.00
0 0.00
102 81.60
23 18.40%
174  โรงเรียนลุ่มระวีวิทยา 87
8 9.20
2 2.30
6 6.90
0 0.00
0 0.00
71 81.61
16 18.39%
175  โรงเรียนบ้านโนนลี 60
0 0.00
0 0.00
11 18.33
0 0.00
0 0.00
49 81.67
11 18.33%
176  โรงเรียนบ้านสดอ 204
12 5.88
12 5.88
11 5.39
2 0.98
0 0.00
167 81.86
37 18.14%
177  โรงเรียนบ้านหนองขวาว(ศรีสุรินทร์บำรุง) 106
10 9.43
2 1.89
7 6.60
0 0.00
0 0.00
87 82.08
19 17.92%
178  โรงเรียนบ้านค้อ 56
1 1.79
0 0.00
9 16.07
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
179  โรงเรียนบ้านนาบัว 203
23 11.33
3 1.48
8 3.94
1 0.49
0 0.00
168 82.76
35 17.24%
180  โรงเรียนบ้านนาเกา 146
6 4.11
2 1.37
17 11.64
0 0.00
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
181  โรงเรียนบ้านหนองสนิท 100
6 6.00
0 0.00
6 6.00
1 1.00
4 4.00
83 83.00
17 17.00%
182  โรงเรียนบ้านประทุนอายอง 230
24 10.43
0 0.00
15 6.52
0 0.00
0 0.00
191 83.04
39 16.96%
183  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 101
9 8.91
2 1.98
3 2.97
3 2.97
0 0.00
84 83.17
17 16.83%
184  โรงเรียนบ้านหนองจอก 191
3 1.57
12 6.28
16 8.38
1 0.52
0 0.00
159 83.25
32 16.75%
185  โรงเรียนบ้านนาเสือก 78
7 8.97
0 0.00
5 6.41
0 0.00
1 1.28
65 83.33
13 16.67%
186  โรงเรียนบ้านคอโค 517
13 2.51
8 1.55
43 8.32
21 4.06
0 0.00
432 83.56
85 16.44%
187  โรงเรียนบ้านละหุ่งหนองกก 67
5 7.46
1 1.49
5 7.46
0 0.00
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
188  โรงเรียนบ้านเพี้ยราม 232
17 7.33
0 0.00
21 9.05
0 0.00
0 0.00
194 83.62
38 16.38%
189  โรงเรียนบ้านนาสาม(เกียรติประชา) 226
4 1.77
0 0.00
26 11.50
6 2.65
0 0.00
190 84.07
36 15.93%
190  โรงเรียนบ้านแกใหญ่ 302
15 4.97
11 3.64
8 2.65
7 2.32
7 2.32
254 84.11
48 15.89%
191  โรงเรียนบ้านดู่อาราง 178
16 8.99
0 0.00
6 3.37
0 0.00
6 3.37
150 84.27
28 15.73%
192  โรงเรียนพรหมประสาทราษฎร์นุกูล 201
3 1.49
5 2.49
22 10.95
1 0.50
0 0.00
170 84.58
31 15.42%
193  โรงเรียนบ้านหัวตะพาน 176
8 4.55
8 4.55
5 2.84
6 3.41
0 0.00
149 84.66
27 15.34%
194  โรงเรียนบ้านหัวแรตนาโพธิ์ 189
14 7.41
0 0.00
15 7.94
0 0.00
0 0.00
160 84.66
29 15.34%
195  โรงเรียนบ้านหนองคูสะแบะ 151
8 5.30
0 0.00
14 9.27
0 0.00
0 0.00
129 85.43
22 14.57%
196  โรงเรียนบ้านแสลงพันธ์ 179
9 5.03
8 4.47
9 5.03
0 0.00
0 0.00
153 85.47
26 14.53%
197  โรงเรียนบ้านสำโรงนาดี 257
16 6.23
8 3.11
4 1.56
6 2.33
3 1.17
220 85.60
37 14.40%
198  โรงเรียนบ้านข่า 35
4 11.43
1 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 85.71
5 14.29%
199  โรงเรียนบ้านปอยเดิน(อินทรศึกษา) 262
4 1.53
5 1.91
10 3.82
11 4.20
7 2.67
225 85.88
37 14.12%
200  โรงเรียนบ้านตรึม(ตรึมวิทยานุเคราะห์) 234
9 3.85
7 2.99
6 2.56
8 3.42
3 1.28
201 85.90
33 14.10%
201  โรงเรียนบ้านกาเกาะ 64
2 3.13
3 4.69
4 6.25
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
202  โรงเรียนบ้านพะเนา 64
0 0.00
3 4.69
6 9.38
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
203  โรงเรียนเสกวิทยาคม 101
3 2.97
0 0.00
6 5.94
0 0.00
5 4.95
87 86.14
14 13.86%
204  โรงเรียนบ้านกางของ 102
9 8.82
1 0.98
4 3.92
0 0.00
0 0.00
88 86.27
14 13.73%
205  โรงเรียนบ้านแจรน(ปอเกีย-พลินอุทิศ 1) 111
4 3.60
7 6.31
4 3.60
0 0.00
0 0.00
96 86.49
15 13.51%
206  โรงเรียนบ้านบ่อน้ำใส 134
3 2.24
4 2.99
3 2.24
3 2.24
5 3.73
116 86.57
18 13.43%
207  โรงเรียนบ้านจังเกา(ลุสิมาวิทยาคาร) 152
8 5.26
7 4.61
5 3.29
0 0.00
0 0.00
132 86.84
20 13.16%
208  โรงเรียนบ้านโนนถ่อน 38
1 2.63
1 2.63
2 5.26
0 0.00
1 2.63
33 86.84
5 13.16%
209  โรงเรียนบ้านระเภาว์ 102
5 4.90
0 0.00
5 4.90
3 2.94
0 0.00
89 87.25
13 12.75%
210  โรงเรียนบ้านบุฤๅษี 127
6 4.72
5 3.94
5 3.94
0 0.00
0 0.00
111 87.40
16 12.60%
211  โรงเรียนบ้านขยอง 40
1 2.50
1 2.50
2 5.00
1 2.50
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
212  โรงเรียนบ้านปราสาทตราดมิตรภาพที่ 58 64
4 6.25
0 0.00
1 1.56
3 4.69
0 0.00
56 87.50
8 12.50%
213  โรงเรียนบ้านแตล 212
8 3.77
6 2.83
8 3.77
2 0.94
2 0.94
186 87.74
26 12.26%
214  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 106
7 6.60
0 0.00
4 3.77
0 0.00
2 1.89
93 87.74
13 12.26%
215  โรงเรียนบ้านโคกเกาะ 106
5 4.72
2 1.89
1 0.94
5 4.72
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
216  โรงเรียนบ้านกระแสร์อุดมท่าโคราช 75
4 5.33
2 2.67
3 4.00
0 0.00
0 0.00
66 88.00
9 12.00%
217  โรงเรียนบ้านลำชี(วุฒิวงษ์ราษฎร์สงเคราะห์) 209
11 5.26
3 1.44
11 5.26
0 0.00
0 0.00
184 88.04
25 11.96%
218  โรงเรียนบ้านสวาย 739
39 5.28
16 2.17
9 1.22
12 1.62
12 1.62
651 88.09
88 11.91%
219  โรงเรียนบ้านสกร็อม(ประสาทศีลสามัคคี) 42
0 0.00
0 0.00
5 11.90
0 0.00
0 0.00
37 88.10
5 11.90%
220  โรงเรียนบ้านตะมะหนองกระจาน 111
2 1.80
2 1.80
6 5.41
2 1.80
1 0.90
98 88.29
13 11.71%
221  โรงเรียนบ้านกะลัน 191
4 2.09
3 1.57
10 5.24
2 1.05
3 1.57
169 88.48
22 11.52%
222  โรงเรียนบ้านว่าน 70
2 2.86
1 1.43
2 2.86
3 4.29
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
223  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กราษฎร์วิทยา 62
0 0.00
1 1.61
5 8.06
0 0.00
1 1.61
55 88.71
7 11.29%
224  โรงเรียนบ้านแกน้อย 142
9 6.34
0 0.00
7 4.93
0 0.00
0 0.00
126 88.73
16 11.27%
225  โรงเรียนอนุบาลเขวาสินรินทร์ 314
8 2.55
8 2.55
7 2.23
6 1.91
6 1.91
279 88.85
35 11.15%
226  โรงเรียนบ้านโสน(พิทยศึกษา) 154
0 0.00
7 4.55
10 6.49
0 0.00
0 0.00
137 88.96
17 11.04%
227  โรงเรียนบ้านห้วยโนนเจริญ 55
6 10.91
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 89.09
6 10.91%
228  โรงเรียนบ้านหนองเหล็กประชาพัฒน์ 130
8 6.15
3 2.31
3 2.31
0 0.00
0 0.00
116 89.23
14 10.77%
229  โรงเรียนบ้านเวียย 77
2 2.60
4 5.19
1 1.30
1 1.30
0 0.00
69 89.61
8 10.39%
230  โรงเรียนบ้านสามโค 68
2 2.94
0 0.00
4 5.88
1 1.47
0 0.00
61 89.71
7 10.29%
231  โรงเรียนบ้านปะตาเมาะ 89
3 3.37
0 0.00
2 2.25
3 3.37
1 1.12
80 89.89
9 10.11%
232  โรงเรียนบ้านระกา(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 74) 129
2 1.55
2 1.55
6 4.65
3 2.33
0 0.00
116 89.92
13 10.08%
233  โรงเรียนบ้านอังกัญ-โคกบรรเลง 119
4 3.36
2 1.68
4 3.36
2 1.68
0 0.00
107 89.92
12 10.08%
234  โรงเรียนบ้านนารุ่ง(ญาณมุนีราษฎร์สามัคคี) 239
9 3.77
7 2.93
7 2.93
0 0.00
0 0.00
216 90.38
23 9.62%
235  โรงเรียนบ้านตาอ็อง 105
4 3.81
0 0.00
2 1.90
0 0.00
4 3.81
95 90.48
10 9.52%
236  โรงเรียนบ้านโคกอาโพน 21
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 4.76
19 90.48
2 9.52%
237  โรงเรียนบ้านบึง-เบาะอุ่น 75
2 2.67
0 0.00
3 4.00
2 2.67
0 0.00
68 90.67
7 9.33%
238  โรงเรียนบ้านจารย์ 140
3 2.14
0 0.00
7 5.00
3 2.14
0 0.00
127 90.71
13 9.29%
239  โรงเรียนบ้านหนองหว้าโพธิ์ไทร 200
0 0.00
4 2.00
14 7.00
0 0.00
0 0.00
182 91.00
18 9.00%
240  โรงเรียนบ้านตรำดม 189
4 2.12
4 2.12
5 2.65
4 2.12
0 0.00
172 91.01
17 8.99%
241  โรงเรียนบ้านปะนอยไถง 179
3 1.68
4 2.23
3 1.68
3 1.68
3 1.68
163 91.06
16 8.94%
242  โรงเรียนศิริราษฎร์วิทยา 159
2 1.26
0 0.00
10 6.29
0 0.00
2 1.26
145 91.19
14 8.81%
243  โรงเรียนบ้านทะนงชัย 70
4 5.71
0 0.00
2 2.86
0 0.00
0 0.00
64 91.43
6 8.57%
244  โรงเรียนบ้านตะเคียน 108
3 2.78
0 0.00
6 5.56
0 0.00
0 0.00
99 91.67
9 8.33%
245  โรงเรียนบ้านอาวุธ 50
0 0.00
3 6.00
1 2.00
0 0.00
0 0.00
46 92.00
4 8.00%
246  โรงเรียนบ้านมะลูจรุงหนองปรีง 63
2 3.17
0 0.00
3 4.76
0 0.00
0 0.00
58 92.06
5 7.94%
247  โรงเรียนบ้านประสิทธิ์ธนู(ปอเกีย-พลินอุทิศ 2) 114
5 4.39
0 0.00
4 3.51
0 0.00
0 0.00
105 92.11
9 7.89%
248  โรงเรียนบ้านคาละแมะ 155
2 1.29
0 0.00
10 6.45
0 0.00
0 0.00
143 92.26
12 7.74%
249  โรงเรียนบ้านหัวแรต 120
3 2.50
1 0.83
4 3.33
0 0.00
1 0.83
111 92.50
9 7.50%
250  โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต) 177
0 0.00
0 0.00
13 7.34
0 0.00
0 0.00
164 92.66
13 7.34%
251  โรงเรียนบ้านกาเกาะ(แหลมราษฎร์นุเคราะห์) 99
3 3.03
0 0.00
4 4.04
0 0.00
0 0.00
92 92.93
7 7.07%
252  โรงเรียนบ้านหนองยาง 159
1 0.63
1 0.63
9 5.66
0 0.00
0 0.00
148 93.08
11 6.92%
253  โรงเรียนบ้านทัพกระบือ 257
17 6.61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
240 93.39
17 6.61%
254  โรงเรียนบ้านอาโพน(สหมิตรสงเคราะห์) 91
0 0.00
0 0.00
6 6.59
0 0.00
0 0.00
85 93.41
6 6.59%
255  โรงเรียนบ้านแสรออ 253
5 1.98
1 0.40
10 3.95
0 0.00
0 0.00
237 93.68
16 6.32%
256  โรงเรียนบ้านตากวน 131
2 1.53
1 0.76
5 3.82
0 0.00
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
257  โรงเรียนบ้านตากแดด 131
0 0.00
0 0.00
7 5.34
1 0.76
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
258  โรงเรียนบ้านหนองกง 50
1 2.00
2 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 94.00
3 6.00%
259  โรงเรียนบ้านผางอุดมสมบูรณ์วิทยา 191
5 2.62
0 0.00
6 3.14
0 0.00
0 0.00
180 94.24
11 5.76%
260  โรงเรียนบ้านโคกอารักษ์ 87
2 2.30
1 1.15
2 2.30
0 0.00
0 0.00
82 94.25
5 5.75%
261  โรงเรียนบ้านหนองอีเลิง 158
0 0.00
9 5.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
149 94.30
9 5.70%
262  โรงเรียนบ้านดินแดง 54
1 1.85
1 1.85
1 1.85
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
263  โรงเรียนบ้านตาเมาะ 74
1 1.35
0 0.00
3 4.05
0 0.00
0 0.00
70 94.59
4 5.41%
264  โรงเรียนบ้านม่วง 94
1 1.06
0 0.00
4 4.26
0 0.00
0 0.00
89 94.68
5 5.32%
265  โรงเรียนบ้านตากูก 101
0 0.00
0 0.00
5 4.95
0 0.00
0 0.00
96 95.05
5 4.95%
266  โรงเรียนบ้านระไซร์ 130
3 2.31
0 0.00
2 1.54
0 0.00
1 0.77
124 95.38
6 4.62%
267  โรงเรียนบ้านไถงตรง 131
1 0.76
1 0.76
3 2.29
1 0.76
0 0.00
125 95.42
6 4.58%
268  โรงเรียนทวีคามวิทยา 69
0 0.00
0 0.00
3 4.35
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
269  โรงเรียนบ้านหนองดุม 208
3 1.44
0 0.00
6 2.88
0 0.00
0 0.00
199 95.67
9 4.33%
270  โรงเรียนบ้านสำโรง 125
0 0.00
0 0.00
5 4.00
0 0.00
0 0.00
120 96.00
5 4.00%
271  โรงเรียนบ้านโนนงิ้ว 75
3 4.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
72 96.00
3 4.00%
272  โรงเรียนบ้านตะบัล 212
3 1.42
0 0.00
4 1.89
1 0.47
0 0.00
204 96.23
8 3.77%
273  โรงเรียนบ้านสำโรง(หลวงอุดมรักษ์) 165
1 0.61
0 0.00
0 0.00
2 1.21
2 1.21
160 96.97
5 3.03%
274  โรงเรียนบ้านตระแบก 138
0 0.00
0 0.00
4 2.90
0 0.00
0 0.00
134 97.10
4 2.90%
275  โรงเรียนบ้านไพรษรสำโรง(ราษฎรบำรุง) 75
2 2.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
276  โรงเรียนบ้านกาเกาะระโยง 410
6 1.46
0 0.00
4 0.98
0 0.00
0 0.00
400 97.56
10 2.44%
277  โรงเรียนเมืองที 291
4 1.37
1 0.34
2 0.69
0 0.00
0 0.00
284 97.59
7 2.41%
278  โรงเรียนบ้านหนองกัว 170
0 0.00
2 1.18
2 1.18
0 0.00
0 0.00
166 97.65
4 2.35%
279  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 184
4 2.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
180 97.83
4 2.17%
280  โรงเรียนบ้านหนองผือโนนแคน 98
2 2.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
96 97.96
2 2.04%
281  โรงเรียนบ้านระไซร์สองชั้น 99
0 0.00
1 1.01
1 1.01
0 0.00
0 0.00
97 97.98
2 2.02%
282  โรงเรียนบ้านหนองพญา 53
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 98.11
1 1.89%
283  โรงเรียนบ้านกุง 81
0 0.00
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
284  โรงเรียนบ้านขนวน 116
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
116 100.00
0 0.00%
285  โรงเรียนบ้านตระแสง 198
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
198 100.00
0 0.00%
286  โรงเรียนบ้านตลาดตาโหมก 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%
287  โรงเรียนบ้านตะเคียนสามัคคี 53
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
53 100.00
0 0.00%
288  โรงเรียนบ้านลุมพุก(จันทรศึกษา) 41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
41 100.00
0 0.00%
289  โรงเรียนบ้านวารไพรศรี 61
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
61 100.00
0 0.00%
290  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยาคม 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00%
291  โรงเรียนบ้านอาคตหนองขอนประชาวิทย์ 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
292  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาสรรค์ 76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
76 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  48,898 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  4,045 8.27
เตี้ย  2,622 5.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,560 7.28
ผอมและเตี้ย  1,962 4.01
อ้วนและเตี้ย  1,522 3.11
ไม่มีภาวะโภชนาการ  35,187 71.96
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 13,711 คน


28.04%


Powered By www.thaieducation.net