ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 192 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 192 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านทุ่งวังสาขาบ้านโคกอะโตด 43
12 27.91
7 16.28
3 6.98
9 20.93
3 6.98
9 20.93
34 79.07%
2  โรงเรียนบ้านจิก 186
9 4.84
15 8.06
54 29.03
17 9.14
32 17.20
59 31.72
127 68.28%
3  โรงเรียนวัดชายอรัญ 40
0 0.00
1 2.50
5 12.50
18 45.00
3 7.50
13 32.50
27 67.50%
4  โรงเรียนบ้านหนองแคน 54
27 50.00
3 5.56
5 9.26
1 1.85
0 0.00
18 33.33
36 66.67%
5  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 146
47 32.19
14 9.59
10 6.85
13 8.90
10 6.85
52 35.62
94 64.38%
6  โรงเรียนตงศิริราษฏร์อนุสรณ์ 41
22 53.66
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
15 36.59
26 63.41%
7  โรงเรียนบ้านหนองดุม(คูเมือง) 78
25 32.05
17 21.79
7 8.97
0 0.00
0 0.00
29 37.18
49 62.82%
8  โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 107
45 42.06
15 14.02
2 1.87
4 3.74
0 0.00
41 38.32
66 61.68%
9  โรงเรียนบ้านหนองบัว 95
15 15.79
10 10.53
12 12.63
13 13.68
6 6.32
39 41.05
56 58.95%
10  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง (เทพผาประชานุกูล) 51
10 19.61
3 5.88
8 15.69
2 3.92
7 13.73
21 41.18
30 58.82%
11  โรงเรียนอนุบาลสตึก(ประชาอนุสรณ์) 484
42 8.68
38 7.85
43 8.88
80 16.53
81 16.74
200 41.32
284 58.68%
12  โรงเรียนบ้านหนองสรวงเมืองน้อย 48
8 16.67
8 16.67
3 6.25
8 16.67
1 2.08
20 41.67
28 58.33%
13  โรงเรียนบ้านหนองเกาะ (คุรุราษฏร์บำรุง) 137
69 50.36
0 0.00
9 6.57
0 0.00
0 0.00
59 43.07
78 56.93%
14  โรงเรียนบ้านยางทะเล 142
15 10.56
6 4.23
25 17.61
17 11.97
16 11.27
63 44.37
79 55.63%
15  โรงเรียนบ้านบุ่งเบา 135
15 11.11
13 9.63
32 23.70
11 8.15
4 2.96
60 44.44
75 55.56%
16  โรงเรียนบ้านโนนยานาง 42
16 38.10
4 9.52
3 7.14
0 0.00
0 0.00
19 45.24
23 54.76%
17  โรงเรียนวัดสิริมงคล 223
34 15.25
8 3.59
19 8.52
43 19.28
17 7.62
102 45.74
121 54.26%
18  โรงเรียนวัดท่าเยี่ยม 145
18 12.41
11 7.59
28 19.31
8 5.52
13 8.97
67 46.21
78 53.79%
19  โรงเรียนบ้านแคน 88
19 21.59
13 14.77
7 7.95
8 9.09
0 0.00
41 46.59
47 53.41%
20  โรงเรียนบ้านหนองเชือก 160
73 45.63
2 1.25
5 3.13
3 1.88
2 1.25
75 46.88
85 53.13%
21  โรงเรียนวัดธาตุ 73
14 19.18
7 9.59
16 21.92
0 0.00
1 1.37
35 47.95
38 52.05%
22  โรงเรียนบ้านสาวเอ้ 130
12 9.23
13 10.00
9 6.92
29 22.31
2 1.54
65 50.00
65 50.00%
23  โรงเรียนบ้านดอนตูม 48
8 16.67
7 14.58
2 4.17
6 12.50
0 0.00
25 52.08
23 47.92%
24  โรงเรียนวัดบ้านสำราญราษฎร์ 113
10 8.85
11 9.73
9 7.96
10 8.85
14 12.39
59 52.21
54 47.79%
25  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 134
31 23.13
4 2.99
21 15.67
8 5.97
0 0.00
70 52.24
64 47.76%
26  โรงเรียนบ้านยางนกคู่ 76
12 15.79
9 11.84
13 17.11
2 2.63
0 0.00
40 52.63
36 47.37%
27  โรงเรียนบ้านโนนยาง 124
23 18.55
18 14.52
4 3.23
12 9.68
0 0.00
67 54.03
57 45.97%
28  โรงเรียนบ้านสระขี้ตุ่น 24
7 29.17
1 4.17
2 8.33
1 4.17
0 0.00
13 54.17
11 45.83%
29  โรงเรียนวัดสุคันธารมย์ 175
40 22.86
21 12.00
19 10.86
0 0.00
0 0.00
95 54.29
80 45.71%
30  โรงเรียนบ้านหญ้าคา 79
17 21.52
14 17.72
1 1.27
4 5.06
0 0.00
43 54.43
36 45.57%
31  โรงเรียนบ้านซาดหัวหนองแคน 148
12 8.11
3 2.03
21 14.19
15 10.14
16 10.81
81 54.73
67 45.27%
32  โรงเรียนบ้านหนองครก 126
25 19.84
0 0.00
11 8.73
21 16.67
0 0.00
69 54.76
57 45.24%
33  โรงเรียนบ้านหนองดุม(สตึก) 93
18 19.35
11 11.83
4 4.30
9 9.68
0 0.00
51 54.84
42 45.16%
34  โรงเรียนบ้านตาหล่ำ 105
15 14.29
14 13.33
7 6.67
11 10.48
0 0.00
58 55.24
47 44.76%
35  โรงเรียนบ้านหนองแวง 85
7 8.24
9 10.59
0 0.00
6 7.06
16 18.82
47 55.29
38 44.71%
36  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนมนต์ 287
41 14.29
24 8.36
32 11.15
16 5.57
15 5.23
159 55.40
128 44.60%
37  โรงเรียนบ้านโจด 83
13 15.66
8 9.64
7 8.43
6 7.23
2 2.41
47 56.63
36 43.37%
38  โรงเรียนบ้านกระทุ่มจานสามัคคี 104
9 8.65
9 8.65
10 9.62
8 7.69
9 8.65
59 56.73
45 43.27%
39  โรงเรียนบ้านกอกดอนพยอม 37
4 10.81
3 8.11
3 8.11
3 8.11
3 8.11
21 56.76
16 43.24%
40  โรงเรียนบ้านวังปลัด 99
25 25.25
11 11.11
4 4.04
2 2.02
0 0.00
57 57.58
42 42.42%
41  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 149
25 16.78
21 14.09
2 1.34
15 10.07
0 0.00
86 57.72
63 42.28%
42  โรงเรียนชุมชนบ้านสะแก 101
10 9.90
15 14.85
12 11.88
2 1.98
2 1.98
60 59.41
41 40.59%
43  โรงเรียนอนุบาลแคนดง 537
73 13.59
39 7.26
84 15.64
21 3.91
0 0.00
320 59.59
217 40.41%
44  โรงเรียนบ้านทุ่งวัง 296
38 12.84
56 18.92
15 5.07
10 3.38
0 0.00
177 59.80
119 40.20%
45  โรงเรียนบ้านเพียแก้ว 113
36 31.86
4 3.54
1 0.88
4 3.54
0 0.00
68 60.18
45 39.82%
46  โรงเรียนวัดศรีสุนทร 56
5 8.93
5 8.93
12 21.43
0 0.00
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
47  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 85
19 22.35
8 9.41
4 4.71
2 2.35
0 0.00
52 61.18
33 38.82%
48  โรงเรียนบ้านหนองเรือ 67
9 13.43
2 2.99
14 20.90
0 0.00
0 0.00
42 62.69
25 37.31%
49  โรงเรียนบ้านสระปะคำถาวร 86
4 4.65
6 6.98
7 8.14
5 5.81
10 11.63
54 62.79
32 37.21%
50  โรงเรียนวัดโพธิ์ชัย 43
2 4.65
5 11.63
7 16.28
2 4.65
0 0.00
27 62.79
16 37.21%
51  โรงเรียนบ้านปรือเกียน 109
19 17.43
21 19.27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
69 63.30
40 36.70%
52  โรงเรียนบ้านโคกก่อง 129
2 1.55
11 8.53
12 9.30
14 10.85
8 6.20
82 63.57
47 36.43%
53  โรงเรียนบ้านกม.ศูนย์ 157
16 10.19
6 3.82
29 18.47
4 2.55
1 0.64
101 64.33
56 35.67%
54  โรงเรียนบ้านหนองไผ่เบญจมิตร 101
15 14.85
5 4.95
12 11.88
3 2.97
1 0.99
65 64.36
36 35.64%
55  โรงเรียนบ้านดงยายเภา 88
10 11.36
13 14.77
8 9.09
0 0.00
0 0.00
57 64.77
31 35.23%
56  โรงเรียนบ้านเขว้า 189
16 8.47
7 3.70
25 13.23
5 2.65
12 6.35
124 65.61
65 34.39%
57  โรงเรียนบ้านเมืองแก 185
26 14.05
9 4.86
27 14.59
1 0.54
0 0.00
122 65.95
63 34.05%
58  โรงเรียนบ้านหนองตาด 72
5 6.94
4 5.56
8 11.11
4 5.56
3 4.17
48 66.67
24 33.33%
59  โรงเรียนวัดชัยสมพร 87
9 10.34
9 10.34
2 2.30
7 8.05
2 2.30
58 66.67
29 33.33%
60  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองขมาร 221
22 9.95
10 4.52
18 8.14
10 4.52
13 5.88
148 66.97
73 33.03%
61  โรงเรียนบ้านโนนธาตุ 55
8 14.55
5 9.09
2 3.64
3 5.45
0 0.00
37 67.27
18 32.73%
62  โรงเรียนวัดสระจันทร์ 153
11 7.19
10 6.54
4 2.61
21 13.73
4 2.61
103 67.32
50 32.68%
63  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 219
24 10.96
24 10.96
18 8.22
4 1.83
1 0.46
148 67.58
71 32.42%
64  โรงเรียนอนุบาลพุทไธสง(โอกาสประชานุกูล) 1157
101 8.73
55 4.75
69 5.96
81 7.00
68 5.88
783 67.68
374 32.32%
65  โรงเรียนบ้านดงพลอง 175
23 13.14
8 4.57
16 9.14
4 2.29
5 2.86
119 68.00
56 32.00%
66  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 116
13 11.21
11 9.48
4 3.45
6 5.17
3 2.59
79 68.10
37 31.90%
67  โรงเรียนบ้านคูขาด 134
24 17.91
0 0.00
13 9.70
3 2.24
2 1.49
92 68.66
42 31.34%
68  โรงเรียนวัดหงษ์ 336
44 13.10
8 2.38
53 15.77
0 0.00
0 0.00
231 68.75
105 31.25%
69  โรงเรียนบ้านขี้เหล็ก 87
12 13.79
7 8.05
7 8.05
0 0.00
1 1.15
60 68.97
27 31.03%
70  โรงเรียนบ้านกระทุ่ม 173
19 10.98
12 6.94
19 10.98
2 1.16
1 0.58
120 69.36
53 30.64%
71  โรงเรียนบ้านคูบอน 61
10 16.39
4 6.56
4 6.56
0 0.00
0 0.00
43 70.49
18 29.51%
72  โรงเรียนบ้านดงเค็ง 107
12 11.21
5 4.67
13 12.15
1 0.93
0 0.00
76 71.03
31 28.97%
73  โรงเรียนบ้านสวายสอ 45
2 4.44
0 0.00
11 24.44
0 0.00
0 0.00
32 71.11
13 28.89%
74  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 122
17 13.93
5 4.10
13 10.66
0 0.00
0 0.00
87 71.31
35 28.69%
75  โรงเรียนบ้านปลัดมุม 143
20 13.99
1 0.70
6 4.20
9 6.29
5 3.50
102 71.33
41 28.67%
76  โรงเรียนบ้านโคกเมือง 63
10 15.87
2 3.17
5 7.94
1 1.59
0 0.00
45 71.43
18 28.57%
77  โรงเรียนบ้านโนนตาล (ศิลาคุรุราษฎร์พัฒนา) 21
1 4.76
1 4.76
2 9.52
1 4.76
1 4.76
15 71.43
6 28.57%
78  โรงเรียนบ้านละกอ 39
4 10.26
2 5.13
4 10.26
0 0.00
1 2.56
28 71.79
11 28.21%
79  โรงเรียนบ้านงิ้ว 95
6 6.32
4 4.21
14 14.74
2 2.11
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
80  โรงเรียนวัดทรงสุวรรณ 68
4 5.88
3 4.41
10 14.71
1 1.47
0 0.00
50 73.53
18 26.47%
81  โรงเรียนวัดบ้านปะเคียบ 178
6 3.37
6 3.37
12 6.74
22 12.36
0 0.00
132 74.16
46 25.84%
82  โรงเรียนบ้านเสม็ด(สถาปัตย์อนุสรณ์) 86
20 23.26
0 0.00
2 2.33
0 0.00
0 0.00
64 74.42
22 25.58%
83  โรงเรียนบ้านหนองบัวเจ้าป่า 94
11 11.70
6 6.38
7 7.45
0 0.00
0 0.00
70 74.47
24 25.53%
84  โรงเรียนบ้านยางน้ำใส 91
18 19.78
1 1.10
3 3.30
1 1.10
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
85  โรงเรียนบ้านโคกกุง 119
7 5.88
4 3.36
19 15.97
0 0.00
0 0.00
89 74.79
30 25.21%
86  โรงเรียนบ้านปากช่องสนามชัย 127
7 5.51
6 4.72
7 5.51
5 3.94
7 5.51
95 74.80
32 25.20%
87  โรงเรียนบ้านหนองติ้ว 80
7 8.75
4 5.00
7 8.75
2 2.50
0 0.00
60 75.00
20 25.00%
88  โรงเรียนบ้านสตึก 1254
41 3.27
67 5.34
145 11.56
50 3.99
7 0.56
944 75.28
310 24.72%
89  โรงเรียนบ้านแพ 85
6 7.06
5 5.88
10 11.76
0 0.00
0 0.00
64 75.29
21 24.71%
90  โรงเรียนอนุบาลคูเมือง 563
17 3.02
17 3.02
32 5.68
32 5.68
39 6.93
426 75.67
137 24.33%
91  โรงเรียนอนุบาลนาโพธิ์ 276
22 7.97
11 3.99
33 11.96
1 0.36
0 0.00
209 75.72
67 24.28%
92  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 136
6 4.41
10 7.35
12 8.82
3 2.21
2 1.47
103 75.74
33 24.26%
93  โรงเรียนวัดหลักศิลา 66
7 10.61
0 0.00
6 9.09
3 4.55
0 0.00
50 75.76
16 24.24%
94  โรงเรียนวัดท่าเรียบ 109
9 8.26
3 2.75
5 4.59
6 5.50
3 2.75
83 76.15
26 23.85%
95  โรงเรียนวัดเทพรังษี 93
8 8.60
6 6.45
5 5.38
2 2.15
1 1.08
71 76.34
22 23.66%
96  โรงเรียนวัดธรรมประสิทธิ์ 34
2 5.88
1 2.94
5 14.71
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53%
97  โรงเรียนบ้านโศกกะฐิน 57
0 0.00
0 0.00
13 22.81
0 0.00
0 0.00
44 77.19
13 22.81%
98  โรงเรียนบ้านหนองขุนพรม 53
6 11.32
1 1.89
4 7.55
1 1.89
0 0.00
41 77.36
12 22.64%
99  โรงเรียนบ้านโคกสุพรรณ 71
6 8.45
6 8.45
4 5.63
0 0.00
0 0.00
55 77.46
16 22.54%
100  โรงเรียนบ้านจะหลวย 80
7 8.75
1 1.25
5 6.25
5 6.25
0 0.00
62 77.50
18 22.50%
101  โรงเรียนบ้านตะแบงสามัคคี 107
5 4.67
5 4.67
7 6.54
4 3.74
3 2.80
83 77.57
24 22.43%
102  โรงเรียนวัดโพธิ์ 186
7 3.76
3 1.61
30 16.13
0 0.00
1 0.54
145 77.96
41 22.04%
103  โรงเรียนบ้านตามา 173
18 10.40
13 7.51
7 4.05
0 0.00
0 0.00
135 78.03
38 21.97%
104  โรงเรียนบ้านดงย่อ 123
6 4.88
12 9.76
6 4.88
3 2.44
0 0.00
96 78.05
27 21.95%
105  โรงเรียนวัดบุปผาราม 55
2 3.64
3 5.45
4 7.27
0 0.00
3 5.45
43 78.18
12 21.82%
106  โรงเรียนบ้านสระบัว(แดนดง) 163
10 6.13
10 6.13
15 9.20
0 0.00
0 0.00
128 78.53
35 21.47%
107  โรงเรียนวัดพลสุวรรณ 57
7 12.28
2 3.51
2 3.51
1 1.75
0 0.00
45 78.95
12 21.05%
108  โรงเรียนบ้านหินเหล็กไฟ 238
10 4.20
12 5.04
26 10.92
2 0.84
0 0.00
188 78.99
50 21.01%
109  โรงเรียนบ้านพรสำราญ 145
8 5.52
9 6.21
10 6.90
3 2.07
0 0.00
115 79.31
30 20.69%
110  โรงเรียนบ้านโสกแต้ 63
7 11.11
2 3.17
4 6.35
0 0.00
0 0.00
50 79.37
13 20.63%
111  โรงเรียนจุฬางกูรวิทยา 44
3 6.82
1 2.27
4 9.09
1 2.27
0 0.00
35 79.55
9 20.45%
112  โรงเรียนบ้านป่าหนาม 79
6 7.59
6 7.59
4 5.06
0 0.00
0 0.00
63 79.75
16 20.25%
113  โรงเรียนบ้านขาม 154
11 7.14
4 2.60
12 7.79
2 1.30
2 1.30
123 79.87
31 20.13%
114  โรงเรียนวัดบ้านพลับ 110
10 9.09
2 1.82
10 9.09
0 0.00
0 0.00
88 80.00
22 20.00%
115  โรงเรียนวัดสมณาวาส 122
6 4.92
5 4.10
13 10.66
0 0.00
0 0.00
98 80.33
24 19.67%
116  โรงเรียนวัดฤาษีสถิต 232
0 0.00
22 9.48
22 9.48
0 0.00
1 0.43
187 80.60
45 19.40%
117  โรงเรียนบ้านทองหลาง 151
8 5.30
6 3.97
14 9.27
1 0.66
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
118  โรงเรียนวัดเทพประดิษฐ์ 63
4 6.35
4 6.35
4 6.35
0 0.00
0 0.00
51 80.95
12 19.05%
119  โรงเรียนบ้านหัวฝาย 306
20 6.54
2 0.65
24 7.84
11 3.59
1 0.33
248 81.05
58 18.95%
120  โรงเรียนวัดสระบัว 153
11 7.19
9 5.88
4 2.61
2 1.31
3 1.96
124 81.05
29 18.95%
121  โรงเรียนบ้านคู (คุรุศิษย์วิทยาคาร) 223
15 6.73
9 4.04
1 0.45
17 7.62
0 0.00
181 81.17
42 18.83%
122  โรงเรียนบ้านหนองนกเกรียน 218
14 6.42
13 5.96
13 5.96
0 0.00
0 0.00
178 81.65
40 18.35%
123  โรงเรียนสามัคคีเทพอำนวย 44
6 13.64
0 0.00
1 2.27
1 2.27
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
124  โรงเรียนบ้านข่อย 94
1 1.06
2 2.13
14 14.89
0 0.00
0 0.00
77 81.91
17 18.09%
125  โรงเรียนบ้านชุมแสง 256
11 4.30
11 4.30
6 2.34
11 4.30
6 2.34
211 82.42
45 17.58%
126  โรงเรียนบ้านปะคำดง 64
6 9.38
0 0.00
1 1.56
2 3.13
2 3.13
53 82.81
11 17.19%
127  โรงเรียนบ้านกระสัง 194
8 4.12
8 4.12
6 3.09
5 2.58
6 3.09
161 82.99
33 17.01%
128  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 265
21 7.92
12 4.53
12 4.53
0 0.00
0 0.00
220 83.02
45 16.98%
129  โรงเรียนบ้านคูณสระแก้ว (วิชานนท์ประชานุกูล) 112
7 6.25
1 0.89
11 9.82
0 0.00
0 0.00
93 83.04
19 16.96%
130  โรงเรียนอนุบาลบ้านใหม่ไชยพจน์(ฉลาดราษฎร์บำรุง) 95
5 5.26
7 7.37
4 4.21
0 0.00
0 0.00
79 83.16
16 16.84%
131  โรงเรียนบ้านร่อนทอง 245
15 6.12
12 4.90
13 5.31
1 0.41
0 0.00
204 83.27
41 16.73%
132  โรงเรียนบ้านตาโหงก 36
2 5.56
0 0.00
3 8.33
1 2.78
0 0.00
30 83.33
6 16.67%
133  โรงเรียนวัดสระทอง 43
1 2.33
2 4.65
2 4.65
2 4.65
0 0.00
36 83.72
7 16.28%
134  โรงเรียนบ้านตูม 160
6 3.75
5 3.13
10 6.25
5 3.13
0 0.00
134 83.75
26 16.25%
135  โรงเรียนวัดราษฏร์สามัคคี 161
9 5.59
6 3.73
11 6.83
0 0.00
0 0.00
135 83.85
26 16.15%
136  โรงเรียนบ้านสระบัว(คูเมือง) 50
0 0.00
0 0.00
8 16.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
137  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 150
6 4.00
2 1.33
4 2.67
5 3.33
7 4.67
126 84.00
24 16.00%
138  โรงเรียนวัดไพรงาม 44
0 0.00
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
139  โรงเรียนบ้านโนนเจริญ 127
8 6.30
2 1.57
10 7.87
0 0.00
0 0.00
107 84.25
20 15.75%
140  โรงเรียนบ้านกอกโคกวิทยา 83
4 4.82
2 2.41
6 7.23
1 1.20
0 0.00
70 84.34
13 15.66%
141  โรงเรียนบ้านโนนเพกา 84
3 3.57
2 2.38
5 5.95
3 3.57
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
142  โรงเรียนบ้านโคกใหญ่ 52
2 3.85
0 0.00
6 11.54
0 0.00
0 0.00
44 84.62
8 15.38%
143  โรงเรียนบ้านโนนไฮ 91
5 5.49
3 3.30
4 4.40
2 2.20
0 0.00
77 84.62
14 15.38%
144  โรงเรียนบ้านหนองปุนสำโรง 98
1 1.02
0 0.00
13 13.27
1 1.02
0 0.00
83 84.69
15 15.31%
145  โรงเรียนบ้านหนองกับ 125
8 6.40
2 1.60
9 7.20
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
146  โรงเรียนบ้านหนองบัวแดง 81
3 3.70
2 2.47
5 6.17
0 0.00
2 2.47
69 85.19
12 14.81%
147  โรงเรียนบ้านนาลาว 109
5 4.59
5 4.59
5 4.59
1 0.92
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
148  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 370
27 7.30
5 1.35
11 2.97
8 2.16
3 0.81
316 85.41
54 14.59%
149  โรงเรียนบ้านพงแขม 48
0 0.00
0 0.00
7 14.58
0 0.00
0 0.00
41 85.42
7 14.58%
150  โรงเรียนบ้านหัวขัว (เบญจคุรุราษฏร์อุทิศ) 139
6 4.32
0 0.00
14 10.07
0 0.00
0 0.00
119 85.61
20 14.39%
151  โรงเรียนบ้านหนองปลาแดก 77
1 1.30
1 1.30
8 10.39
0 0.00
1 1.30
66 85.71
11 14.29%
152  โรงเรียนวัดวงษ์วารี 92
2 2.17
5 5.43
4 4.35
2 2.17
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
153  โรงเรียนบ้านหนองการะโก 192
8 4.17
18 9.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
166 86.46
26 13.54%
154  โรงเรียนบ้านกระทุ่มเครือ 149
10 6.71
8 5.37
0 0.00
2 1.34
0 0.00
129 86.58
20 13.42%
155  โรงเรียนอมรสิริสามัคคี 149
1 0.67
1 0.67
17 11.41
0 0.00
0 0.00
130 87.25
19 12.75%
156  โรงเรียนบ้านปะคำสำโรง 136
11 8.09
1 0.74
5 3.68
0 0.00
0 0.00
119 87.50
17 12.50%
157  โรงเรียนบ้านซาดศึกษา 49
1 2.04
1 2.04
4 8.16
0 0.00
0 0.00
43 87.76
6 12.24%
158  โรงเรียนบ้านท่าเรือ 99
6 6.06
4 4.04
1 1.01
0 0.00
1 1.01
87 87.88
12 12.12%
159  โรงเรียนบ้านเป้า (สุทธิสารอุทิศ) 83
3 3.61
3 3.61
3 3.61
1 1.20
0 0.00
73 87.95
10 12.05%
160  โรงเรียนบ้านแดง (สหราษฏร์วิทยา) 78
3 3.85
0 0.00
5 6.41
1 1.28
0 0.00
69 88.46
9 11.54%
161  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าคา 98
9 9.18
0 0.00
0 0.00
2 2.04
0 0.00
87 88.78
11 11.22%
162  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 73
0 0.00
0 0.00
5 6.85
3 4.11
0 0.00
65 89.04
8 10.96%
163  โรงเรียนบ้านสำโรงพิมาน 47
0 0.00
0 0.00
5 10.64
0 0.00
0 0.00
42 89.36
5 10.64%
164  โรงเรียนไตรคามศรีอนุสรณ์ 104
2 1.92
4 3.85
4 3.85
0 0.00
1 0.96
93 89.42
11 10.58%
165  โรงเรียนบ้านหนองนางดำ 97
2 2.06
3 3.09
5 5.15
0 0.00
0 0.00
87 89.69
10 10.31%
166  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(แดนดง) 204
5 2.45
5 2.45
4 1.96
3 1.47
3 1.47
184 90.20
20 9.80%
167  โรงเรียนวัดบ้านสวายตางวน 205
7 3.41
10 4.88
0 0.00
0 0.00
3 1.46
185 90.24
20 9.76%
168  โรงเรียนวัดบ้านเบาน้อย 149
1 0.67
4 2.68
9 6.04
0 0.00
0 0.00
135 90.60
14 9.40%
169  โรงเรียนวัดอิสาณ 117
4 3.42
0 0.00
5 4.27
2 1.71
0 0.00
106 90.60
11 9.40%
170  โรงเรียนบ้านหนองรัก 54
0 0.00
1 1.85
3 5.56
1 1.85
0 0.00
49 90.74
5 9.26%
171  โรงเรียนบ้านคูบัว 89
4 4.49
0 0.00
4 4.49
0 0.00
0 0.00
81 91.01
8 8.99%
172  โรงเรียนบ้านเสม็ด 163
5 3.07
3 1.84
6 3.68
0 0.00
0 0.00
149 91.41
14 8.59%
173  โรงเรียนวัดเทพรังสรรค์ 83
4 4.82
1 1.20
1 1.20
0 0.00
1 1.20
76 91.57
7 8.43%
174  โรงเรียนบ้านขามพิมาย 96
2 2.08
2 2.08
0 0.00
4 4.17
0 0.00
88 91.67
8 8.33%
175  โรงเรียนวัดวนาสันต์ (โศกนาคสามัคคี) 61
1 1.64
1 1.64
2 3.28
1 1.64
0 0.00
56 91.80
5 8.20%
176  โรงเรียนบ้านดอน 124
4 3.23
3 2.42
3 2.42
0 0.00
0 0.00
114 91.94
10 8.06%
177  โรงเรียนวัดบัวทอง 131
3 2.29
1 0.76
6 4.58
0 0.00
0 0.00
121 92.37
10 7.63%
178  โรงเรียนบ้านสระกอไทร 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.50
37 92.50
3 7.50%
179  โรงเรียนชุมชนบ้านนาแพง 102
2 1.96
2 1.96
3 2.94
0 0.00
0 0.00
95 93.14
7 6.86%
180  โรงเรียนบ้านสระกุด 131
4 3.05
4 3.05
0 0.00
0 0.00
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
181  โรงเรียนโนนมาลัยหัวฝาย 116
0 0.00
0 0.00
7 6.03
0 0.00
0 0.00
109 93.97
7 6.03%
182  โรงเรียนบ้านหนองไทร 102
2 1.96
0 0.00
4 3.92
0 0.00
0 0.00
96 94.12
6 5.88%
183  โรงเรียนวัดสุวรรณาราม 95
2 2.11
1 1.05
2 2.11
0 0.00
0 0.00
90 94.74
5 5.26%
184  โรงเรียนชุมชนบ้านหายโศก 136
1 0.74
0 0.00
6 4.41
0 0.00
0 0.00
129 94.85
7 5.15%
185  โรงเรียนวัดวรดิษฐ์ 69
2 2.90
0 0.00
1 1.45
0 0.00
0 0.00
66 95.65
3 4.35%
186  โรงเรียนวัดพนมวัน 54
0 0.00
0 0.00
2 3.70
0 0.00
0 0.00
52 96.30
2 3.70%
187  โรงเรียนบ้านหนองยาง-หนองจาน 64
0 0.00
0 0.00
2 3.13
0 0.00
0 0.00
62 96.88
2 3.13%
188  โรงเรียนบ้านโศกนาคท่าม่วง 68
0 0.00
0 0.00
2 2.94
0 0.00
0 0.00
66 97.06
2 2.94%
189  โรงเรียนบ้านโคกสิงห์ 106
0 0.00
0 0.00
2 1.89
0 0.00
1 0.94
103 97.17
3 2.83%
190  โรงเรียนสามัคคีคุรุราษฏร์บำรุง 130
1 0.77
0 0.00
2 1.54
0 0.00
0 0.00
127 97.69
3 2.31%
191  โรงเรียนบ้านโนนกลาง(คูเมือง) 57
0 0.00
0 0.00
1 1.75
0 0.00
0 0.00
56 98.25
1 1.75%
192  โรงเรียนบ้านหนองดุมหัวช้าง (ราษฎร์พัฒนา) 59
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.69
0 0.00
58 98.31
1 1.69%

 

จำนวนนักเรียน  25,393 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,282 8.99
เตี้ย  1,296 5.10
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,987 7.82
ผอมและเตี้ย  924 3.64
อ้วนและเตี้ย  528 2.08
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,376 72.37
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,017 คน


27.63%


Powered By www.thaieducation.net