ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 3
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 214 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 214 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านสระตะเคียน 56
37 66.07
3 5.36
7 12.50
2 3.57
7 12.50
0 0.00
56 100.00%
2  โรงเรียนบ้านลำนางรอง 332
74 22.29
39 11.75
30 9.04
113 34.04
69 20.78
7 2.11
325 97.89%
3  โรงเรียนบ้านตากอง 174
68 39.08
74 42.53
22 12.64
0 0.00
0 0.00
10 5.75
164 94.25%
4  โรงเรียนบ้านหนองมัน 91
25 27.47
23 25.27
15 16.48
11 12.09
9 9.89
8 8.79
83 91.21%
5  โรงเรียนเบญจมาศกุญชร 154
29 18.83
11 7.14
24 15.58
40 25.97
35 22.73
15 9.74
139 90.26%
6  โรงเรียนบ้านหนองถั่วแปบ 72
17 23.61
12 16.67
11 15.28
5 6.94
18 25.00
9 12.50
63 87.50%
7  โรงเรียนบ้านหนองตะครอง 207
54 26.09
50 24.15
12 5.80
37 17.87
0 0.00
54 26.09
153 73.91%
8  โรงเรียนบ้านดอนสมบูรณ์ 235
23 9.79
19 8.09
34 14.47
42 17.87
53 22.55
64 27.23
171 72.77%
9  โรงเรียนบ้านยายคำ 70
13 18.57
14 20.00
7 10.00
10 14.29
6 8.57
20 28.57
50 71.43%
10  โรงเรียนบ้านไร่โคกหนองปรือ (ประสมทรัพย์อนุสรณ์) 168
17 10.12
26 15.48
22 13.10
26 15.48
22 13.10
55 32.74
113 67.26%
11  โรงเรียนวัดโนนศรีคูณ 155
27 17.42
22 14.19
4 2.58
13 8.39
38 24.52
51 32.90
104 67.10%
12  โรงเรียนบ้านน้อยสะแกกวน 121
24 19.83
4 3.31
9 7.44
28 23.14
13 10.74
43 35.54
78 64.46%
13  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 86
15 17.44
14 16.28
7 8.14
10 11.63
8 9.30
32 37.21
54 62.79%
14  โรงเรียนบ้านโคกเขาพัฒนา 335
17 5.07
28 8.36
35 10.45
48 14.33
79 23.58
128 38.21
207 61.79%
15  โรงเรียนบ้านปากช่อง 332
28 8.43
26 7.83
33 9.94
54 16.27
59 17.77
132 39.76
200 60.24%
16  โรงเรียนบ้านดอนไม้ไฟ 247
36 14.57
20 8.10
22 8.91
34 13.77
35 14.17
100 40.49
147 59.51%
17  โรงเรียนบ้านเจริญสุข (กรป.กลางอุปถัมภ์) 116
18 15.52
11 9.48
23 19.83
8 6.90
9 7.76
47 40.52
69 59.48%
18  โรงเรียนบ้านโคกงิ้ว 51
14 27.45
5 9.80
7 13.73
2 3.92
2 3.92
21 41.18
30 58.82%
19  โรงเรียนบ้านเสลา 99
48 48.48
2 2.02
8 8.08
0 0.00
0 0.00
41 41.41
58 58.59%
20  โรงเรียนบ้านโคกลอย 172
22 12.79
31 18.02
41 23.84
6 3.49
0 0.00
72 41.86
100 58.14%
21  โรงเรียนบ้านดงบังซับสมบูรณ์ 488
60 12.30
57 11.68
58 11.89
47 9.63
46 9.43
220 45.08
268 54.92%
22  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองถนน 122
62 50.82
0 0.00
5 4.10
0 0.00
0 0.00
55 45.08
67 54.92%
23  โรงเรียนบ้านขามน้อย 163
10 6.13
19 11.66
5 3.07
29 17.79
24 14.72
76 46.63
87 53.37%
24  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.โนนดินแดง 126
21 16.67
20 15.87
15 11.90
4 3.17
7 5.56
59 46.83
67 53.17%
25  โรงเรียนบ้านหนองบอนฐานเจ้าป่า 149
25 16.78
27 18.12
15 10.07
8 5.37
4 2.68
70 46.98
79 53.02%
26  โรงเรียนบ้านหนองมดแดง (ราษฎร์ประสิทธิ์วิทยาคม) 142
72 50.70
0 0.00
3 2.11
0 0.00
0 0.00
67 47.18
75 52.82%
27  โรงเรียนบ้านหนองงิ้ว หนองไทร 144
39 27.08
8 5.56
6 4.17
12 8.33
11 7.64
68 47.22
76 52.78%
28  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 90 56
9 16.07
9 16.07
7 12.50
4 7.14
0 0.00
27 48.21
29 51.79%
29  โรงเรียนบ้านละหานทราย (คุรุราษฎร์บำรุงวิทยา) 1718
244 14.20
186 10.83
117 6.81
97 5.65
236 13.74
838 48.78
880 51.22%
30  โรงเรียนบ้านโคกตะโก 111
17 15.32
11 9.91
4 3.60
16 14.41
8 7.21
55 49.55
56 50.45%
31  โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 121
13 10.74
6 4.96
8 6.61
19 15.70
14 11.57
61 50.41
60 49.59%
32  โรงเรียนบ้านโคกยางหนองตาสี 168
28 16.67
29 17.26
21 12.50
5 2.98
0 0.00
85 50.60
83 49.40%
33  โรงเรียนบ้านโคกลอย 116
33 28.45
9 7.76
9 7.76
3 2.59
3 2.59
59 50.86
57 49.14%
34  โรงเรียนบ้านสมจิต 77
9 11.69
9 11.69
9 11.69
9 11.69
1 1.30
40 51.95
37 48.05%
35  โรงเรียนบ้านพูนสุข (ประชานุกูล) 92
10 10.87
7 7.61
26 28.26
1 1.09
0 0.00
48 52.17
44 47.83%
36  โรงเรียนบ้านหนองทองลิ่ม 283
27 9.54
14 4.95
19 6.71
41 14.49
33 11.66
149 52.65
134 47.35%
37  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ อ.ละหานทราย 80
14 17.50
10 12.50
3 3.75
9 11.25
1 1.25
43 53.75
37 46.25%
38  โรงเรียนบ้านเสลาโสรง 98
3 3.06
3 3.06
15 15.31
6 6.12
18 18.37
53 54.08
45 45.92%
39  โรงเรียนบ้านบุกระสัง 205
32 15.61
19 9.27
13 6.34
29 14.15
1 0.49
111 54.15
94 45.85%
40  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 144
23 15.97
14 9.72
16 11.11
11 7.64
2 1.39
78 54.17
66 45.83%
41  โรงเรียนมิตรภาพโนนสมบูรณ์ 147
20 13.61
11 7.48
26 17.69
6 4.08
4 2.72
80 54.42
67 45.58%
42  โรงเรียนวัดก้านเหลือง 186
23 12.37
18 9.68
24 12.90
12 6.45
7 3.76
102 54.84
84 45.16%
43  โรงเรียนวัดอัมภาราม (เทิ่งอนุสรณ์) 301
22 7.31
30 9.97
25 8.31
31 10.30
27 8.97
166 55.15
135 44.85%
44  โรงเรียนบ้านกระเบื้อง 48
10 20.83
2 4.17
7 14.58
2 4.17
0 0.00
27 56.25
21 43.75%
45  โรงเรียนชุมชนวัดชุมพร 423
24 5.67
20 4.73
38 8.98
44 10.40
58 13.71
239 56.50
184 43.50%
46  โรงเรียนบ้านถนนหัก (เพียรประจงวิทยา) 424
64 15.09
48 11.32
41 9.67
30 7.08
0 0.00
241 56.84
183 43.16%
47  โรงเรียนบ้านลุงขี้หนู 121
9 7.44
5 4.13
9 7.44
14 11.57
15 12.40
69 57.02
52 42.98%
48  โรงเรียนอนุบาลนางรอง(สังขกฤษณ์อนุสรณ์) 1668
112 6.71
111 6.65
169 10.13
149 8.93
169 10.13
958 57.43
710 42.57%
49  โรงเรียนบ้านโคกยาง 242
26 10.74
29 11.98
13 5.37
23 9.50
10 4.13
141 58.26
101 41.74%
50  โรงเรียนบ้านโนนสูงน้อย 207
5 2.42
15 7.25
23 11.11
20 9.66
23 11.11
121 58.45
86 41.55%
51  โรงเรียนบ้านหนองกก (ทรงรวมมิตร) 53
14 26.42
2 3.77
6 11.32
0 0.00
0 0.00
31 58.49
22 41.51%
52  โรงเรียนอนุบาลเฉลิมพระเกียรติจังหวัดบุรีรัมย์ 328
36 10.98
0 0.00
100 30.49
0 0.00
0 0.00
192 58.54
136 41.46%
53  โรงเรียนบ้านหนองบัวลี 143
9 6.29
3 2.10
43 30.07
3 2.10
0 0.00
85 59.44
58 40.56%
54  โรงเรียนบ้านอุบลสามัคคี 132
13 9.85
9 6.82
22 16.67
5 3.79
4 3.03
79 59.85
53 40.15%
55  โรงเรียนบ้านโคกมะค่า 147
12 8.16
5 3.40
20 13.61
17 11.56
5 3.40
88 59.86
59 40.14%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งจังหัน 311
23 7.40
36 11.58
49 15.76
12 3.86
3 0.96
188 60.45
123 39.55%
57  โรงเรียนบ้านหนองละหานทราย 110
17 15.45
7 6.36
16 14.55
2 1.82
1 0.91
67 60.91
43 39.09%
58  โรงเรียนบ้านบุ 167
14 8.38
17 10.18
24 14.37
10 5.99
0 0.00
102 61.08
65 38.92%
59  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 111
12 10.81
12 10.81
1 0.90
18 16.22
0 0.00
68 61.26
43 38.74%
60  โรงเรียนอนุบาลโนนสุวรรณ 664
66 9.94
81 12.20
48 7.23
36 5.42
23 3.46
410 61.75
254 38.25%
61  โรงเรียนบ้านโคกสูง (สมานสามัคคี) 124
17 13.71
10 8.06
11 8.87
6 4.84
3 2.42
77 62.10
47 37.90%
62  โรงเรียนบ้านบาระแนะ 141
15 10.64
18 12.77
9 6.38
11 7.80
0 0.00
88 62.41
53 37.59%
63  โรงเรียนบ้านสันติสุข 162
16 9.88
10 6.17
15 9.26
19 11.73
0 0.00
102 62.96
60 37.04%
64  โรงเรียนบ้านหนองโสน 100
10 10.00
10 10.00
11 11.00
3 3.00
3 3.00
63 63.00
37 37.00%
65  โรงเรียนบ้านสระขุด 158
23 14.56
14 8.86
13 8.23
5 3.16
3 1.90
100 63.29
58 36.71%
66  โรงเรียนบ้านหนองยาง 218
64 29.36
6 2.75
0 0.00
10 4.59
0 0.00
138 63.30
80 36.70%
67  โรงเรียนบ้านทุ่งไผ่ 36
2 5.56
2 5.56
7 19.44
2 5.56
0 0.00
23 63.89
13 36.11%
68  โรงเรียนอนุบาลโคกใหม่ละหานทราย 528
57 10.80
58 10.98
19 3.60
37 7.01
19 3.60
338 64.02
190 35.98%
69  โรงเรียนบ้านนางรอง (ยุทธกาจราษฎร์วิทยาคาร) 156
13 8.33
9 5.77
12 7.69
22 14.10
0 0.00
100 64.10
56 35.90%
70  โรงเรียนบ้านหนองไทร (ปัญจคามคุรุสรรค์) 234
33 14.10
18 7.69
24 10.26
9 3.85
0 0.00
150 64.10
84 35.90%
71  โรงเรียนบ้านสะเดา (สามัคคีวิทยา) 160
21 13.13
10 6.25
15 9.38
10 6.25
0 0.00
104 65.00
56 35.00%
72  โรงเรียนบ้านคลองหิน 191
20 10.47
20 10.47
24 12.57
2 1.05
0 0.00
125 65.45
66 34.55%
73  โรงเรียนบ้านสวายสอ 44
4 9.09
4 9.09
7 15.91
0 0.00
0 0.00
29 65.91
15 34.09%
74  โรงเรียนบ้านหนองรีมิตรภาพที่ 225 200
49 24.50
6 3.00
11 5.50
1 0.50
1 0.50
132 66.00
68 34.00%
75  โรงเรียนบ้านโคกสูงคูขาด 91
4 4.40
6 6.59
2 2.20
10 10.99
8 8.79
61 67.03
30 32.97%
76  โรงเรียนบ้านเขว้า 102
7 6.86
13 12.75
0 0.00
13 12.75
0 0.00
69 67.65
33 32.35%
77  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 84
16 19.05
0 0.00
10 11.90
1 1.19
0 0.00
57 67.86
27 32.14%
78  โรงเรียนบ้านหนองแช่ไม้ 130
34 26.15
0 0.00
7 5.38
0 0.00
0 0.00
89 68.46
41 31.54%
79  โรงเรียนบ้านเสาเดียวอนุสรณ์ 62
10 16.13
0 0.00
8 12.90
0 0.00
1 1.61
43 69.35
19 30.65%
80  โรงเรียนบ้านราษฎร์รักแดน 118
10 8.47
8 6.78
16 13.56
1 0.85
1 0.85
82 69.49
36 30.51%
81  โรงเรียนบ้านโคกสมบูรณ์ 89
5 5.62
15 16.85
7 7.87
0 0.00
0 0.00
62 69.66
27 30.34%
82  โรงเรียนบ้านโคกขาม 65
6 9.23
4 6.15
3 4.62
4 6.15
2 3.08
46 70.77
19 29.23%
83  โรงเรียนบ้านโคกเฟือง 55
8 14.55
0 0.00
1 1.82
1 1.82
6 10.91
39 70.91
16 29.09%
84  โรงเรียนบ้านกองพระทราย 62
4 6.45
5 8.06
5 8.06
4 6.45
0 0.00
44 70.97
18 29.03%
85  โรงเรียนบ้านทรัพย์สมบูรณ์ 69
10 14.49
4 5.80
2 2.90
3 4.35
1 1.45
49 71.01
20 28.99%
86  โรงเรียนบ้านหนองหมี 149
16 10.74
9 6.04
5 3.36
13 8.72
0 0.00
106 71.14
43 28.86%
87  โรงเรียนบ้านหนองถนน 105
20 19.05
6 5.71
3 2.86
1 0.95
0 0.00
75 71.43
30 28.57%
88  โรงเรียนบ้านม่วงงาม 74
5 6.76
8 10.81
4 5.41
4 5.41
0 0.00
53 71.62
21 28.38%
89  โรงเรียนบ้านน้อยหนองหว้า 175
20 11.43
0 0.00
29 16.57
0 0.00
0 0.00
126 72.00
49 28.00%
90  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 126
9 7.14
12 9.52
14 11.11
0 0.00
0 0.00
91 72.22
35 27.78%
91  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 166
19 11.45
6 3.61
13 7.83
3 1.81
5 3.01
120 72.29
46 27.71%
92  โรงเรียนอนุบาลปะคำ 301
16 5.32
18 5.98
26 8.64
14 4.65
8 2.66
219 72.76
82 27.24%
93  โรงเรียนชุมชนวัดโคกกลาง -สระมะค่าวิทยา- 142
22 15.49
3 2.11
13 9.15
0 0.00
0 0.00
104 73.24
38 26.76%
94  โรงเรียนบ้านโคกหลวงพ่อ (พินิจศิลป์ประชานุกูล) 105
9 8.57
0 0.00
5 4.76
9 8.57
5 4.76
77 73.33
28 26.67%
95  โรงเรียนบ้านสระสะแก 170
22 12.94
8 4.71
13 7.65
2 1.18
0 0.00
125 73.53
45 26.47%
96  โรงเรียนบ้านบัวตะเคียน 81
5 6.17
0 0.00
14 17.28
2 2.47
0 0.00
60 74.07
21 25.93%
97  โรงเรียนบ้านชุมแสง อ.หนองหงส์ 85
4 4.71
10 11.76
6 7.06
1 1.18
1 1.18
63 74.12
22 25.88%
98  โรงเรียนบ้านคูขาดน้อย 48
7 14.58
2 4.17
3 6.25
0 0.00
0 0.00
36 75.00
12 25.00%
99  โรงเรียนบ้านขลุงไผ่ 138
30 21.74
0 0.00
4 2.90
0 0.00
0 0.00
104 75.36
34 24.64%
100  โรงเรียนบ้านหนองม่วง(อ.หนองกี่) 61
3 4.92
3 4.92
8 13.11
0 0.00
1 1.64
46 75.41
15 24.59%
101  โรงเรียนบ้านศรีภูมิ 151
3 1.99
3 1.99
11 7.28
6 3.97
14 9.27
114 75.50
37 24.50%
102  โรงเรียนบ้านนาจาน 91
5 5.49
0 0.00
6 6.59
5 5.49
6 6.59
69 75.82
22 24.18%
103  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดง 120
8 6.67
8 6.67
11 9.17
0 0.00
2 1.67
91 75.83
29 24.17%
104  โรงเรียนบ้านหินโคน 170
11 6.47
16 9.41
14 8.24
0 0.00
0 0.00
129 75.88
41 24.12%
105  โรงเรียนบ้านสระขาม 216
21 9.72
14 6.48
12 5.56
4 1.85
1 0.46
164 75.93
52 24.07%
106  โรงเรียนบ้านหนองสะแก (ราษฎร์บำรุง) 142
9 6.34
2 1.41
5 3.52
11 7.75
7 4.93
108 76.06
34 23.94%
107  โรงเรียนบ้านคอกควาย (สันติภาพคุรุราษฎร์พัฒนา) 135
7 5.19
20 14.81
2 1.48
2 1.48
1 0.74
103 76.30
32 23.70%
108  โรงเรียนบ้านชุมแสง(บุญคุรุราษฎร์บำรุง) 152
4 2.63
3 1.97
18 11.84
2 1.32
9 5.92
116 76.32
36 23.68%
109  โรงเรียนบ้านปรือพวงสำราญ 102
14 13.73
8 7.84
2 1.96
0 0.00
0 0.00
78 76.47
24 23.53%
110  โรงเรียนบ้านหนองกราด 30
1 3.33
1 3.33
2 6.67
2 6.67
1 3.33
23 76.67
7 23.33%
111  โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 254
14 5.51
7 2.76
32 12.60
6 2.36
0 0.00
195 76.77
59 23.23%
112  โรงเรียนบ้านขามเสม็ดบำรุง 420
30 7.14
30 7.14
25 5.95
8 1.90
3 0.71
324 77.14
96 22.86%
113  โรงเรียนบ้านสิงห์ (ราษฎร์อนุสรณ์) 320
22 6.88
18 5.63
33 10.31
0 0.00
0 0.00
247 77.19
73 22.81%
114  โรงเรียนบ้านวังกระโดน 123
5 4.07
7 5.69
15 12.20
1 0.81
0 0.00
95 77.24
28 22.76%
115  โรงเรียนบ้านตะกุดตาสา (ลองตองประชานุกูล) 58
3 5.17
1 1.72
9 15.52
0 0.00
0 0.00
45 77.59
13 22.41%
116  โรงเรียนวัดน้ำไหล 143
16 11.19
5 3.50
3 2.10
8 5.59
0 0.00
111 77.62
32 22.38%
117  โรงเรียนบ้านสองพี่น้อง 117
11 9.40
3 2.56
9 7.69
3 2.56
0 0.00
91 77.78
26 22.22%
118  โรงเรียนบ้านโคกตาพรม 99
8 8.08
6 6.06
7 7.07
1 1.01
0 0.00
77 77.78
22 22.22%
119  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนอะราง 304
21 6.91
10 3.29
27 8.88
9 2.96
0 0.00
237 77.96
67 22.04%
120  โรงเรียนบ้านเทพพัฒนา 150
13 8.67
11 7.33
2 1.33
7 4.67
0 0.00
117 78.00
33 22.00%
121  โรงเรียนชุมชนวัดบ้านหนองกง (ประจวบไตรมิตรวิทยา) 219
9 4.11
5 2.28
18 8.22
15 6.85
0 0.00
172 78.54
47 21.46%
122  โรงเรียนอนุบาลหนองกี่ 1138
38 3.34
57 5.01
99 8.70
28 2.46
20 1.76
896 78.73
242 21.27%
123  โรงเรียนอนุบาลโนนดินแดง 532
39 7.33
37 6.95
34 6.39
0 0.00
0 0.00
422 79.32
110 20.68%
124  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยม 68
2 2.94
5 7.35
0 0.00
7 10.29
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
125  โรงเรียนบ้านไทรออ 34
5 14.71
0 0.00
2 5.88
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59%
126  โรงเรียนบ้านหนองกง 195
9 4.62
10 5.13
16 8.21
5 2.56
0 0.00
155 79.49
40 20.51%
127  โรงเรียนบ้านปลื้มพัฒนา 239
12 5.02
18 7.53
14 5.86
3 1.26
2 0.84
190 79.50
49 20.50%
128  โรงเรียนบ้านโพธิ์ทอง 118
7 5.93
5 4.24
3 2.54
4 3.39
5 4.24
94 79.66
24 20.34%
129  โรงเรียนบ้านโคกปราสาท 119
12 10.08
5 4.20
3 2.52
3 2.52
1 0.84
95 79.83
24 20.17%
130  โรงเรียนบ้านหนองน้ำขุ่น 191
12 6.28
7 3.66
19 9.95
0 0.00
0 0.00
153 80.10
38 19.90%
131  โรงเรียนบ้านหนองหัวหมู 96
2 2.08
4 4.17
13 13.54
0 0.00
0 0.00
77 80.21
19 19.79%
132  โรงเรียนบ้านผไทรวมพล 91
6 6.59
5 5.49
4 4.40
3 3.30
0 0.00
73 80.22
18 19.78%
133  โรงเรียนชุมชนบ้านกระเดื่อง (โสภณประชานุกูล) 133
3 2.26
7 5.26
16 12.03
0 0.00
0 0.00
107 80.45
26 19.55%
134  โรงเรียนจตุคามราษฎร์วิทยา 103
11 10.68
3 2.91
4 3.88
2 1.94
0 0.00
83 80.58
20 19.42%
135  โรงเรียนบ้านหนองแวง 212
6 2.83
24 11.32
10 4.72
0 0.00
1 0.47
171 80.66
41 19.34%
136  โรงเรียนบ้านแท่นบัลลังก์ 145
13 8.97
0 0.00
7 4.83
8 5.52
0 0.00
117 80.69
28 19.31%
137  โรงเรียนบ้านไทยสามัคคี 78
3 3.85
0 0.00
6 7.69
6 7.69
0 0.00
63 80.77
15 19.23%
138  โรงเรียนบ้านถนน (ประสมทรัพย์ประชานุกูล 1) 230
19 8.26
9 3.91
16 6.96
0 0.00
0 0.00
186 80.87
44 19.13%
139  โรงเรียนบ้านหนองหว้า อ.ละหานทราย 215
3 1.40
0 0.00
14 6.51
24 11.16
0 0.00
174 80.93
41 19.07%
140  โรงเรียนบ้านบุตาเวสน์ 79
5 6.33
1 1.27
9 11.39
0 0.00
0 0.00
64 81.01
15 18.99%
141  โรงเรียนบ้านนิคมเขต 69
5 7.25
3 4.35
3 4.35
1 1.45
1 1.45
56 81.16
13 18.84%
142  โรงเรียนบ้านโนนขี้เหล็ก 144
5 3.47
4 2.78
15 10.42
3 2.08
0 0.00
117 81.25
27 18.75%
143  โรงเรียนบ้านแพงพวย (สังฆคุรุราษฎร์บำรุง) 161
7 4.35
3 1.86
18 11.18
2 1.24
0 0.00
131 81.37
30 18.63%
144  โรงเรียนบ้านโกรกแก้ว 126
9 7.14
5 3.97
9 7.14
0 0.00
0 0.00
103 81.75
23 18.25%
145  โรงเรียนบ้านแท่นทัพไทย 118
10 8.47
3 2.54
8 6.78
0 0.00
0 0.00
97 82.20
21 17.80%
146  โรงเรียนบ้านเทพพยัคฆ์ 124
6 4.84
5 4.03
9 7.26
2 1.61
0 0.00
102 82.26
22 17.74%
147  โรงเรียนบ้านก้านเหลือง 137
4 2.92
3 2.19
6 4.38
11 8.03
0 0.00
113 82.48
24 17.52%
148  โรงเรียนบ้านหนองตาดำ 189
20 10.58
6 3.17
4 2.12
3 1.59
0 0.00
156 82.54
33 17.46%
149  โรงเรียนบ้านหนองกราด 52
0 0.00
0 0.00
9 17.31
0 0.00
0 0.00
43 82.69
9 17.31%
150  โรงเรียนบ้านหนองกี่สุขสำราญ 285
14 4.91
17 5.96
14 4.91
4 1.40
0 0.00
236 82.81
49 17.19%
151  โรงเรียนบ้านหนองตะลุมปุ๊ก 146
5 3.42
2 1.37
18 12.33
0 0.00
0 0.00
121 82.88
25 17.12%
152  โรงเรียนบ้านโนนทอง 30
2 6.67
2 6.67
1 3.33
0 0.00
0 0.00
25 83.33
5 16.67%
153  โรงเรียนชุมชนบ้านโคกว่าน 158
0 0.00
13 8.23
13 8.23
0 0.00
0 0.00
132 83.54
26 16.46%
154  โรงเรียนวัดสุขสำราญ 153
4 2.61
6 3.92
11 7.19
3 1.96
1 0.65
128 83.66
25 16.34%
155  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ 158
18 11.39
5 3.16
1 0.63
1 0.63
0 0.00
133 84.18
25 15.82%
156  โรงเรียนไตรคาม 103
10 9.71
5 4.85
1 0.97
0 0.00
0 0.00
87 84.47
16 15.53%
157  โรงเรียนบ้านระนามพลวง (สมานราษฎร์วิทยาคาร) 158
14 8.86
4 2.53
2 1.27
2 1.27
2 1.27
134 84.81
24 15.19%
158  โรงเรียนบ้านหนองตาเยา 192
9 4.69
9 4.69
9 4.69
2 1.04
0 0.00
163 84.90
29 15.10%
159  โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 140
5 3.57
0 0.00
7 5.00
0 0.00
9 6.43
119 85.00
21 15.00%
160  โรงเรียนบ้านฝ้าย 244
9 3.69
17 6.97
9 3.69
1 0.41
0 0.00
208 85.25
36 14.75%
161  โรงเรียนบ้านตะโก 189
11 5.82
4 2.12
12 6.35
0 0.00
0 0.00
162 85.71
27 14.29%
162  โรงเรียนบ้านหนองต้อ 49
2 4.08
2 4.08
3 6.12
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29%
163  โรงเรียนวราวัฒนา 155
2 1.29
3 1.94
17 10.97
0 0.00
0 0.00
133 85.81
22 14.19%
164  โรงเรียนดงใหญ่พัฒนา (ดงใหญ่ 4) 163
14 8.59
9 5.52
0 0.00
0 0.00
0 0.00
140 85.89
23 14.11%
165  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าวัว 71
0 0.00
1 1.41
6 8.45
3 4.23
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
166  โรงเรียนวัดบ้านหนองตราดใหญ่ 137
10 7.30
2 1.46
7 5.11
0 0.00
0 0.00
118 86.13
19 13.87%
167  โรงเรียนบ้านหนองหว้าขุนอัดวิทยา 65
2 3.08
1 1.54
5 7.69
1 1.54
0 0.00
56 86.15
9 13.85%
168  โรงเรียนบ้านหนองตะคร้อ 58
3 5.17
2 3.45
3 5.17
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
169  โรงเรียนบ้านหนองเสม็ด อ.นางรอง 141
4 2.84
3 2.13
0 0.00
12 8.51
0 0.00
122 86.52
19 13.48%
170  โรงเรียนบ้านหนองพลวง 112
4 3.57
3 2.68
8 7.14
0 0.00
0 0.00
97 86.61
15 13.39%
171  โรงเรียนบ้านห้วยก้อม 30
1 3.33
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
172  โรงเรียนวัดห้วยหิน 77
0 0.00
0 0.00
6 7.79
4 5.19
0 0.00
67 87.01
10 12.99%
173  โรงเรียนบ้านหนองกราด 85
3 3.53
1 1.18
7 8.24
0 0.00
0 0.00
74 87.06
11 12.94%
174  โรงเรียนบ้านหนองกก 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90%
175  โรงเรียนบ้านสว่างพัฒนา 87
3 3.45
0 0.00
6 6.90
2 2.30
0 0.00
76 87.36
11 12.64%
176  โรงเรียนอนุบาลหนองหงส์ 581
20 3.44
7 1.20
45 7.75
0 0.00
1 0.17
508 87.44
73 12.56%
177  โรงเรียนบ้านศรีม่วงแดง 132
4 3.03
2 1.52
8 6.06
0 0.00
2 1.52
116 87.88
16 12.12%
178  โรงเรียนชุมชนบ้านดอนนางงาม 425
5 1.18
12 2.82
28 6.59
6 1.41
0 0.00
374 88.00
51 12.00%
179  โรงเรียนบ้านถาวร 233
9 3.86
11 4.72
7 3.00
0 0.00
0 0.00
206 88.41
27 11.59%
180  โรงเรียนบ้านโคกกระพี้หนองนกเขาสามัคคี 52
3 5.77
2 3.85
1 1.92
0 0.00
0 0.00
46 88.46
6 11.54%
181  โรงเรียนบ้านโคกกระชาย 106
4 3.77
1 0.94
5 4.72
2 1.89
0 0.00
94 88.68
12 11.32%
182  โรงเรียนบ้านหนองกกตะแบงสามัคคี 178
0 0.00
0 0.00
6 3.37
14 7.87
0 0.00
158 88.76
20 11.24%
183  โรงเรียนบ้านหนองกี่ประชาสามัคคี 155
5 3.23
4 2.58
8 5.16
0 0.00
0 0.00
138 89.03
17 10.97%
184  โรงเรียนบ้านหงอนไก่ (โคกสง่า) 186
12 6.45
0 0.00
8 4.30
0 0.00
0 0.00
166 89.25
20 10.75%
185  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๒๖ (บ้านหนองหิน) 131
5 3.82
3 2.29
4 3.05
2 1.53
0 0.00
117 89.31
14 10.69%
186  โรงเรียนบ้านหนองหว้า(อ.หนองกี่) 78
2 2.56
1 1.28
5 6.41
0 0.00
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
187  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 78
2 2.56
4 5.13
1 1.28
1 1.28
0 0.00
70 89.74
8 10.26%
188  โรงเรียนบ้านสะเดาหวาน 80
4 5.00
0 0.00
4 5.00
0 0.00
0 0.00
72 90.00
8 10.00%
189  โรงเรียนบ้านซับคะนิง 223
8 3.59
9 4.04
4 1.79
1 0.45
0 0.00
201 90.13
22 9.87%
190  โรงเรียนบ้านตลาดแย้ 42
0 0.00
0 0.00
3 7.14
1 2.38
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
191  โรงเรียนบ้านสำราญ 105
4 3.81
0 0.00
6 5.71
0 0.00
0 0.00
95 90.48
10 9.52%
192  โรงเรียนบ้านหนองกวางทอง 200
2 1.00
8 4.00
9 4.50
0 0.00
0 0.00
181 90.50
19 9.50%
193  โรงเรียนวัดเย้ยปราสาท 106
5 4.72
0 0.00
5 4.72
0 0.00
0 0.00
96 90.57
10 9.43%
194  โรงเรียนบ้านโคกสำราญหินลาดพัฒนา 164
8 4.88
0 0.00
7 4.27
0 0.00
0 0.00
149 90.85
15 9.15%
195  โรงเรียนบ้านหนองโคลน 100
1 1.00
2 2.00
2 2.00
2 2.00
2 2.00
91 91.00
9 9.00%
196  โรงเรียนบ้านคลองโป่ง 136
3 2.21
5 3.68
4 2.94
0 0.00
0 0.00
124 91.18
12 8.82%
197  โรงเรียนบ้านบุตาสุ่มหนองโจด 105
3 2.86
0 0.00
4 3.81
0 0.00
2 1.90
96 91.43
9 8.57%
198  โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์(อ.นางรอง) 288
6 2.08
3 1.04
14 4.86
1 0.35
0 0.00
264 91.67
24 8.33%
199  โรงเรียนบ้านหนองยาง 65
2 3.08
0 0.00
3 4.62
0 0.00
0 0.00
60 92.31
5 7.69%
200  โรงเรียนบ้านโคกไม้แดงหัวกระสัง 170
2 1.18
0 0.00
11 6.47
0 0.00
0 0.00
157 92.35
13 7.65%
201  โรงเรียนบ้านหนองบัว 40
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 7.50
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
202  โรงเรียนบ้านตะกรุมทอง 52
0 0.00
0 0.00
3 5.77
0 0.00
0 0.00
49 94.23
3 5.77%
203  โรงเรียนวัดกัลยาณธรรมาราม 106
0 0.00
3 2.83
3 2.83
0 0.00
0 0.00
100 94.34
6 5.66%
204  โรงเรียนบ้านหนองย่างหมู 214
2 0.93
2 0.93
3 1.40
3 1.40
2 0.93
202 94.39
12 5.61%
205  โรงเรียนบ้านเพชรเจริญพัฒนา 76
1 1.32
0 0.00
3 3.95
0 0.00
0 0.00
72 94.74
4 5.26%
206  โรงเรียนบ้านป่าไม้สหกรณ์ 165
4 2.42
1 0.61
3 1.82
0 0.00
0 0.00
157 95.15
8 4.85%
207  โรงเรียนบ้านนายาวสามัคคี 72
0 0.00
0 0.00
3 4.17
0 0.00
0 0.00
69 95.83
3 4.17%
208  โรงเรียนบ้านโนนพะไล 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00%
209  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 32
1 3.13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 96.88
1 3.13%
210  โรงเรียนบ้านหนองยายพิมพ์ (ไตรคามประชาสรรค์) 213
0 0.00
0 0.00
5 2.35
0 0.00
0 0.00
208 97.65
5 2.35%
211  โรงเรียนบ้านสระประดู่หนองมะค่า 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00%
212  โรงเรียนบ้านหูทำนบ 310
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
310 100.00
0 0.00%
213  โรงเรียนบ้านโคกโสนทองวิทยา 67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
67 100.00
0 0.00%
214  โรงเรียนบ้านโนนงิ้วตลาดใหม่สามัคคี 88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  36,589 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,337 9.12
เตี้ย  2,285 6.25
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,882 7.88
ผอมและเตี้ย  1,772 4.84
อ้วนและเตี้ย  1,383 3.78
ไม่มีภาวะโภชนาการ  24,930 68.14
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 11,659 คน


31.86%


Powered By www.thaieducation.net