ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 208 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 207 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 99.52
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเป้าประชาบำรุง 24
18 75.00
1 4.17
3 12.50
2 8.33
0 0.00
0 0.00
24 100.00%
2  โรงเรียนหนองตอกเกี้ยหัวนาประชาสรรค์ 75
13 17.33
12 16.00
11 14.67
24 32.00
15 20.00
0 0.00
75 100.00%
3  โรงเรียนเบญจมิตรวิทยาคม 147
15 10.20
12 8.16
103 70.07
10 6.80
7 4.76
0 0.00
147 100.00%
4  โรงเรียนบ้านนาจานซับสมบูรณ์ 111
25 22.52
19 17.12
25 22.52
17 15.32
15 13.51
10 9.01
101 90.99%
5  โรงเรียนบ้านโซ่งเหล่านาดี 97
8 8.25
9 9.28
19 19.59
17 17.53
28 28.87
16 16.49
81 83.51%
6  โรงเรียนบ้านกุดเชือก 143
18 12.59
25 17.48
0 0.00
44 30.77
32 22.38
24 16.78
119 83.22%
7  โรงเรียนบ้านวังหินเก่าค้อ 110
25 22.73
38 34.55
3 2.73
17 15.45
2 1.82
25 22.73
85 77.27%
8  โรงเรียนบ้านดอนดู่คุรุราษฎร์บำรุง 80
4 5.00
6 7.50
16 20.00
10 12.50
20 25.00
24 30.00
56 70.00%
9  โรงเรียนเก่านาโนมีวิทยา 49
34 69.39
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 30.61
34 69.39%
10  โรงเรียนโนนเขวาประชารักษ์ 38
3 7.89
6 15.79
1 2.63
9 23.68
7 18.42
12 31.58
26 68.42%
11  โรงเรียนบ้านดู่ใหญ่ 99
13 13.13
11 11.11
14 14.14
11 11.11
15 15.15
35 35.35
64 64.65%
12  โรงเรียนบ้านละว้า 174
45 25.86
4 2.30
8 4.60
49 28.16
5 2.87
63 36.21
111 63.79%
13  โรงเรียนบ้านวังเวินกุดหล่ม 110
7 6.36
11 10.00
11 10.00
18 16.36
22 20.00
41 37.27
69 62.73%
14  โรงเรียนบ้านป่าปอ 132
75 56.82
0 0.00
7 5.30
0 0.00
0 0.00
50 37.88
82 62.12%
15  โรงเรียนบ้านหนองแปน 153
37 24.18
22 14.38
13 8.50
17 11.11
5 3.27
59 38.56
94 61.44%
16  โรงเรียนบ้านไผ่ประถมศึกษา 874
96 10.98
84 9.61
48 5.49
163 18.65
130 14.87
353 40.39
521 59.61%
17  โรงเรียนบ้านหนองร้านหญ้าโนนข่า 70
18 25.71
10 14.29
13 18.57
0 0.00
0 0.00
29 41.43
41 58.57%
18  โรงเรียนบ้านดอนปอแดง 75
15 20.00
17 22.67
0 0.00
10 13.33
0 0.00
33 44.00
42 56.00%
19  โรงเรียนบ้านศิลานาโพธิ์ 146
6 4.11
11 7.53
23 15.75
17 11.64
24 16.44
65 44.52
81 55.48%
20  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องโนนสว่าง 85
2 2.35
4 4.71
15 17.65
6 7.06
20 23.53
38 44.71
47 55.29%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านหัวขัว 165
21 12.73
12 7.27
19 11.52
26 15.76
10 6.06
77 46.67
88 53.33%
22  โรงเรียนบ้านนาเสียวโคกสว่าง 17
1 5.88
2 11.76
2 11.76
2 11.76
2 11.76
8 47.06
9 52.94%
23  โรงเรียนโพนเพ็กพัฒนวิทยา 47
11 23.40
4 8.51
4 8.51
5 10.64
0 0.00
23 48.94
24 51.06%
24  โรงเรียนบ้านโพธิ์ไชย 38
3 7.89
3 7.89
1 2.63
11 28.95
1 2.63
19 50.00
19 50.00%
25  โรงเรียนบ้านภูเหล็ก 270
21 7.78
31 11.48
46 17.04
12 4.44
22 8.15
138 51.11
132 48.89%
26  โรงเรียนบ้านสระแก้วประชาสรรค์ 29
4 13.79
0 0.00
2 6.90
6 20.69
2 6.90
15 51.72
14 48.28%
27  โรงเรียนหัวห้วยหัวฝาย 52
14 26.92
6 11.54
3 5.77
1 1.92
1 1.92
27 51.92
25 48.08%
28  โรงเรียนบ้านโสกตลิ่งโสกจาน 69
8 11.59
6 8.70
5 7.25
8 11.59
6 8.70
36 52.17
33 47.83%
29  โรงเรียนบ้านไส้ไก่ 61
14 22.95
5 8.20
10 16.39
0 0.00
0 0.00
32 52.46
29 47.54%
30  โรงเรียนบ้านหนองไห 112
29 25.89
8 7.14
8 7.14
8 7.14
0 0.00
59 52.68
53 47.32%
31  โรงเรียนบัวเหลือง(สาขาบ้านหนองบัว) 34
4 11.76
6 17.65
1 2.94
0 0.00
5 14.71
18 52.94
16 47.06%
32  โรงเรียนบ้านโคกพระหนองยายเกลี้ยง 100
14 14.00
9 9.00
10 10.00
7 7.00
7 7.00
53 53.00
47 47.00%
33  โรงเรียนบ้านหนองไฮหนองแวง 58
2 3.45
7 12.07
7 12.07
10 17.24
1 1.72
31 53.45
27 46.55%
34  โรงเรียนบ้านน้อยกลางคำแคนเหนือ 52
8 15.38
9 17.31
5 9.62
2 3.85
0 0.00
28 53.85
24 46.15%
35  โรงเรียนดอนหมู 102
15 14.71
22 21.57
10 9.80
0 0.00
0 0.00
55 53.92
47 46.08%
36  โรงเรียนบ้านโจด 87
30 34.48
1 1.15
8 9.20
1 1.15
0 0.00
47 54.02
40 45.98%
37  โรงเรียนบ้านส้มป่อย 125
13 10.40
25 20.00
18 14.40
1 0.80
0 0.00
68 54.40
57 45.60%
38  โรงเรียนไตรคามประชาสรรค์ 156
0 0.00
2 1.28
59 37.82
6 3.85
4 2.56
85 54.49
71 45.51%
39  โรงเรียนบ้านนาดอกไม้ขามเปี้ยดอนข่า 66
5 7.58
0 0.00
2 3.03
2 3.03
20 30.30
37 56.06
29 43.94%
40  โรงเรียนไตรมิตรประชาบำรุง 114
17 14.91
14 12.28
18 15.79
0 0.00
0 0.00
65 57.02
49 42.98%
41  โรงเรียนบ้านขุมดิน 75
12 16.00
5 6.67
12 16.00
3 4.00
0 0.00
43 57.33
32 42.67%
42  โรงเรียนบ้านหนองขามวิทยา 54
7 12.96
6 11.11
1 1.85
1 1.85
8 14.81
31 57.41
23 42.59%
43  โรงเรียนบ้านไผ่แสงทองประชาสรรค์ 187
16 8.56
13 6.95
16 8.56
16 8.56
17 9.09
109 58.29
78 41.71%
44  โรงเรียนบ้านโนนคุต 38
3 7.89
3 7.89
9 23.68
0 0.00
0 0.00
23 60.53
15 39.47%
45  โรงเรียนจตุรมิตรบ้านไผ่ 56
13 23.21
5 8.93
4 7.14
0 0.00
0 0.00
34 60.71
22 39.29%
46  โรงเรียนบ้านเหล่ากกหุ่งสว่าง 75
3 4.00
7 9.33
19 25.33
0 0.00
0 0.00
46 61.33
29 38.67%
47  โรงเรียนชุมชนบ้านไผ่ยิ่งยงอุทิศ 208
21 10.10
33 15.87
20 9.62
5 2.40
1 0.48
128 61.54
80 38.46%
48  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมเหนือ 13
1 7.69
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46%
49  โรงเรียนบ้านโคกสำราญ 147
10 6.80
13 8.84
20 13.61
8 5.44
5 3.40
91 61.90
56 38.10%
50  โรงเรียนบ้านวังผือขามป้อม 142
29 20.42
2 1.41
21 14.79
2 1.41
0 0.00
88 61.97
54 38.03%
51  โรงเรียนบ้านหนองต่อโคกหนองโจด 58
5 8.62
5 8.62
6 10.34
5 8.62
1 1.72
36 62.07
22 37.93%
52  โรงเรียนบ้านท่าศาลาประชารังสรรค์ 95
0 0.00
6 6.32
17 17.89
11 11.58
2 2.11
59 62.11
36 37.89%
53  โรงเรียนชุมชนบ้านหันมัญจาคีรี 418
48 11.48
34 8.13
73 17.46
0 0.00
0 0.00
263 62.92
155 37.08%
54  โรงเรียนไตรคามประชาพัฒนา 190
17 8.95
8 4.21
1 0.53
21 11.05
22 11.58
121 63.68
69 36.32%
55  โรงเรียนบ้านหัวฝายโนนสะอาดวิทยา 106
19 17.92
19 17.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
68 64.15
38 35.85%
56  โรงเรียนบ้านทุ่งมน 192
3 1.56
16 8.33
12 6.25
26 13.54
11 5.73
124 64.58
68 35.42%
57  โรงเรียนบ้านเมืองเพีย 89
5 5.62
3 3.37
6 6.74
8 8.99
9 10.11
58 65.17
31 34.83%
58  โรงเรียนบ้านโกน้อย 38
9 23.68
2 5.26
2 5.26
0 0.00
0 0.00
25 65.79
13 34.21%
59  โรงเรียนบ้านนางาม 112
5 4.46
6 5.36
5 4.46
11 9.82
11 9.82
74 66.07
38 33.93%
60  โรงเรียนหนองหญ้าปล้องวิทยา 62
5 8.06
6 9.68
10 16.13
0 0.00
0 0.00
41 66.13
21 33.87%
61  โรงเรียนบ้านท่านางเลื่อนท่าข่อย 65
3 4.62
1 1.54
15 23.08
3 4.62
0 0.00
43 66.15
22 33.85%
62  โรงเรียนบ้านป่าดู่ 30
4 13.33
2 6.67
2 6.67
2 6.67
0 0.00
20 66.67
10 33.33%
63  โรงเรียนบ้านห้วยไผ่โนนคำมี 137
21 15.33
9 6.57
13 9.49
2 1.46
0 0.00
92 67.15
45 32.85%
64  โรงเรียนบ้านหนองตับเต่า 129
11 8.53
8 6.20
13 10.08
7 5.43
3 2.33
87 67.44
42 32.56%
65  โรงเรียนบ้านขามคุรุราษฎร์อุปถัมภ์ 31
7 22.58
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
21 67.74
10 32.26%
66  โรงเรียนบ้านหนองเต่า 62
8 12.90
0 0.00
4 6.45
4 6.45
4 6.45
42 67.74
20 32.26%
67  โรงเรียนบัวเหลือง 49
9 18.37
4 8.16
2 4.08
0 0.00
0 0.00
34 69.39
15 30.61%
68  โรงเรียนบ้านเขวา 37
4 10.81
2 5.41
2 5.41
2 5.41
1 2.70
26 70.27
11 29.73%
69  โรงเรียนบ้านหนองน้ำใส 115
11 9.57
6 5.22
10 8.70
6 5.22
1 0.87
81 70.43
34 29.57%
70  โรงเรียนบ้านโนนกระยอมกุดลอบ 129
15 11.63
5 3.88
7 5.43
10 7.75
1 0.78
91 70.54
38 29.46%
71  โรงเรียนบ้านห้วยม่วงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 102
9 8.82
2 1.96
3 2.94
11 10.78
5 4.90
72 70.59
30 29.41%
72  โรงเรียนบ้านหนองผักตบ 121
11 9.09
5 4.13
4 3.31
7 5.79
8 6.61
86 71.07
35 28.93%
73  โรงเรียนบ้านวังม่วง 119
13 10.92
4 3.36
17 14.29
0 0.00
0 0.00
85 71.43
34 28.57%
74  โรงเรียนบ้านโคกสูงพิทยาคาร 84
2 2.38
2 2.38
20 23.81
0 0.00
0 0.00
60 71.43
24 28.57%
75  โรงเรียนโนนพะยอมพิทยไพศาล 170
3 1.76
5 2.94
13 7.65
11 6.47
16 9.41
122 71.76
48 28.24%
76  โรงเรียนบ้านเล็บเงือก 91
14 15.38
4 4.40
6 6.59
1 1.10
0 0.00
66 72.53
25 27.47%
77  โรงเรียนบ้านนาจานบ่อแก้ววิทยาคาร 84
4 4.76
5 5.95
14 16.67
0 0.00
0 0.00
61 72.62
23 27.38%
78  โรงเรียนชุมชนบ้านโคก 172
12 6.98
13 7.56
22 12.79
0 0.00
0 0.00
125 72.67
47 27.33%
79  โรงเรียนชุมชนบ้านชนบท 674
34 5.04
49 7.27
53 7.86
34 5.04
12 1.78
492 73.00
182 27.00%
80  โรงเรียนชุมชนบ้านแฮด 67
8 11.94
6 8.96
4 5.97
0 0.00
0 0.00
49 73.13
18 26.87%
81  โรงเรียนประชาพัฒนาบ้านแฮด 153
22 14.38
4 2.61
15 9.80
0 0.00
0 0.00
112 73.20
41 26.80%
82  โรงเรียนบ้านเสาเล้าหินแตก 66
7 10.61
2 3.03
8 12.12
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
83  โรงเรียนซับแดงซำไผ่ 105
6 5.71
4 3.81
13 12.38
2 1.90
2 1.90
78 74.29
27 25.71%
84  โรงเรียนบ้านแก้งค้อ 59
1 1.69
2 3.39
5 8.47
2 3.39
5 8.47
44 74.58
15 25.42%
85  โรงเรียนบ้านเกิ้ง 111
9 8.11
5 4.50
6 5.41
5 4.50
3 2.70
83 74.77
28 25.23%
86  โรงเรียนขามป้อมประชานุกูล 52
8 15.38
0 0.00
0 0.00
2 3.85
3 5.77
39 75.00
13 25.00%
87  โรงเรียนมาบตากล้าร่มเย็น 89
2 2.25
0 0.00
13 14.61
7 7.87
0 0.00
67 75.28
22 24.72%
88  โรงเรียนชุมชนโนนแสนสุข 115
8 6.96
1 0.87
7 6.09
2 1.74
10 8.70
87 75.65
28 24.35%
89  โรงเรียนบ้านหญ้าเครือเสาเล้าร่องดูก 95
5 5.26
2 2.11
16 16.84
0 0.00
0 0.00
72 75.79
23 24.21%
90  โรงเรียนบ้านหนองลุมพุก 62
3 4.84
3 4.84
6 9.68
2 3.23
1 1.61
47 75.81
15 24.19%
91  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา 50
3 6.00
4 8.00
4 8.00
1 2.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
92  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 50
4 8.00
3 6.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
38 76.00
12 24.00%
93  โรงเรียนบ้านปอแดง 89
10 11.24
2 2.25
9 10.11
0 0.00
0 0.00
68 76.40
21 23.60%
94  โรงเรียนบ้านหนองทุ่มวิทยา 81
5 6.17
3 3.70
7 8.64
2 2.47
2 2.47
62 76.54
19 23.46%
95  โรงเรียนบ้านขามเรียน 77
7 9.09
3 3.90
4 5.19
2 2.60
2 2.60
59 76.62
18 23.38%
96  โรงเรียนบ้านขามป้อมราษฎร์นุกูล 90
1 1.11
11 12.22
9 10.00
0 0.00
0 0.00
69 76.67
21 23.33%
97  โรงเรียนบ้านดอนหมากพริกลิ้นฟ้า 26
3 11.54
1 3.85
2 7.69
0 0.00
0 0.00
20 76.92
6 23.08%
98  โรงเรียนบ้านกุดเพียขอมนาผายโนนสังข์ 116
5 4.31
10 8.62
11 9.48
0 0.00
0 0.00
90 77.59
26 22.41%
99  โรงเรียนบ้านชีกกค้อ 55
6 10.91
5 9.09
1 1.82
0 0.00
0 0.00
43 78.18
12 21.82%
100  โรงเรียนบ้านคำน้อย 83
0 0.00
3 3.61
14 16.87
1 1.20
0 0.00
65 78.31
18 21.69%
101  โรงเรียนวัดจันทร์ประสิทธิ์ 150
10 6.67
2 1.33
0 0.00
6 4.00
14 9.33
118 78.67
32 21.33%
102  โรงเรียนบ้านโนนตุ่นศึกษา 19
2 10.53
1 5.26
1 5.26
0 0.00
0 0.00
15 78.95
4 21.05%
103  โรงเรียนบ้านป่างิ้วหนองฮี 298
24 8.05
10 3.36
22 7.38
6 2.01
0 0.00
236 79.19
62 20.81%
104  โรงเรียนหนองไฮแจ้งบูรณวิทยา 135
13 9.63
9 6.67
6 4.44
0 0.00
0 0.00
107 79.26
28 20.74%
105  โรงเรียนบ้านลาน 121
11 9.09
0 0.00
14 11.57
0 0.00
0 0.00
96 79.34
25 20.66%
106  โรงเรียนบ้านขามป้อม 166
12 7.23
3 1.81
16 9.64
3 1.81
0 0.00
132 79.52
34 20.48%
107  โรงเรียนบ้านโนนคูณรัฐประชาสรรค์ 75
4 5.33
2 2.67
9 12.00
0 0.00
0 0.00
60 80.00
15 20.00%
108  โรงเรียนบ้านหนองกระหนวนหนองเม็ก 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
3 7.32
33 80.49
8 19.51%
109  โรงเรียนบ้านหนองขามบ่อหิน 36
0 0.00
0 0.00
2 5.56
5 13.89
0 0.00
29 80.56
7 19.44%
110  โรงเรียนสวัสดี 175
5 2.86
11 6.29
13 7.43
4 2.29
0 0.00
142 81.14
33 18.86%
111  โรงเรียนบ้านนาข่า 48
1 2.08
0 0.00
8 16.67
0 0.00
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
112  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียนนาเสถียร 43
3 6.98
2 4.65
3 6.98
0 0.00
0 0.00
35 81.40
8 18.60%
113  โรงเรียนบ้านเหล่าเหนือ 70
3 4.29
3 4.29
7 10.00
0 0.00
0 0.00
57 81.43
13 18.57%
114  โรงเรียนบ้านเสือเฒ่า 108
9 8.33
7 6.48
4 3.70
0 0.00
0 0.00
88 81.48
20 18.52%
115  โรงเรียนบ้านหินตั้งโคกก่อง 142
11 7.75
8 5.63
7 4.93
0 0.00
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
116  โรงเรียนบ้านคำปากดาว 77
2 2.60
0 0.00
9 11.69
3 3.90
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
117  โรงเรียนบ้านวังแสง 77
7 9.09
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
63 81.82
14 18.18%
118  โรงเรียนบ้านท่าสวรรค์ 84
5 5.95
1 1.19
9 10.71
0 0.00
0 0.00
69 82.14
15 17.86%
119  โรงเรียนบ้านหัวหนองนาวัวโนนงิ้ว 34
0 0.00
0 0.00
6 17.65
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
120  โรงเรียนบ้านหัวนา 86
7 8.14
1 1.16
7 8.14
0 0.00
0 0.00
71 82.56
15 17.44%
121  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือยสาขาบ้านดอนเปือย 23
0 0.00
3 13.04
1 4.35
0 0.00
0 0.00
19 82.61
4 17.39%
122  โรงเรียนร่มเย็นประชาสรรค์ 88
10 11.36
3 3.41
2 2.27
0 0.00
0 0.00
73 82.95
15 17.05%
123  โรงเรียนบ้านโสกนาดี 106
8 7.55
1 0.94
4 3.77
2 1.89
3 2.83
88 83.02
18 16.98%
124  โรงเรียนประเสริฐแก้วอุทิศ 148
14 9.46
8 5.41
3 2.03
0 0.00
0 0.00
123 83.11
25 16.89%
125  โรงเรียนบ้านป่าปอสาขาบ้านหนองข่าลิ้น 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67%
126  โรงเรียนเหล่าใหญ่วิทยา 67
3 4.48
1 1.49
6 8.96
1 1.49
0 0.00
56 83.58
11 16.42%
127  โรงเรียนบ้านมูลนาค 104
8 7.69
6 5.77
3 2.88
0 0.00
0 0.00
87 83.65
17 16.35%
128  โรงเรียนบ้านนาตับเต่า 43
2 4.65
2 4.65
1 2.33
1 2.33
1 2.33
36 83.72
7 16.28%
129  โรงเรียนบ้านหูลิงโนนศิลา 106
6 5.66
4 3.77
7 6.60
0 0.00
0 0.00
89 83.96
17 16.04%
130  โรงเรียนบ้านหนองโนประชานุเคราะห์ 44
4 9.09
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
37 84.09
7 15.91%
131  โรงเรียนบ้านวังหว้า 114
8 7.02
6 5.26
3 2.63
1 0.88
0 0.00
96 84.21
18 15.79%
132  โรงเรียนบ้านเก่าน้อย 51
2 3.92
0 0.00
5 9.80
1 1.96
0 0.00
43 84.31
8 15.69%
133  โรงเรียนบ้านสร้างเอี่ยน 58
0 0.00
0 0.00
9 15.52
0 0.00
0 0.00
49 84.48
9 15.52%
134  โรงเรียนบ้านสร้างแป้นดอนนาแพง 162
18 11.11
7 4.32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
137 84.57
25 15.43%
135  โรงเรียนบ้านท่าม่วง 115
7 6.09
3 2.61
6 5.22
1 0.87
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
136  โรงเรียนบ้านหนองผือกอบง 112
7 6.25
4 3.57
5 4.46
0 0.00
0 0.00
96 85.71
16 14.29%
137  โรงเรียนบ้านแจ้ง 21
0 0.00
1 4.76
2 9.52
0 0.00
0 0.00
18 85.71
3 14.29%
138  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้างดอนพันชาด 120
8 6.67
5 4.17
4 3.33
0 0.00
0 0.00
103 85.83
17 14.17%
139  โรงเรียนบ้านผักหวานโนนสวาง 71
5 7.04
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
61 85.92
10 14.08%
140  โรงเรียนบ้านหัวนากลาง 52
2 3.85
0 0.00
4 7.69
1 1.92
0 0.00
45 86.54
7 13.46%
141  โรงเรียนบ้านดงหนองเกี่ยว 67
1 1.49
1 1.49
5 7.46
2 2.99
0 0.00
58 86.57
9 13.43%
142  โรงเรียนบ้านทุ่มห้วย 30
2 6.67
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
143  โรงเรียนบ้านแจ้งทัพม้า 30
3 10.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 86.67
4 13.33%
144  โรงเรียนบ้านหนองดู่ดอนเปือย 83
5 6.02
0 0.00
6 7.23
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
145  โรงเรียนบ้านบัว 46
1 2.17
0 0.00
4 8.70
1 2.17
0 0.00
40 86.96
6 13.04%
146  โรงเรียนบ้านหินลาดนาโนหนองกุง 85
3 3.53
1 1.18
0 0.00
4 4.71
3 3.53
74 87.06
11 12.94%
147  โรงเรียนบ้านขอนสักรัฐราษฎร์บำรุง 124
2 1.61
3 2.42
2 1.61
5 4.03
4 3.23
108 87.10
16 12.90%
148  โรงเรียนบ้านโนนเค็ง 110
7 6.36
2 1.82
5 4.55
0 0.00
0 0.00
96 87.27
14 12.73%
149  โรงเรียนบ้านแคนเหนือ 90
5 5.56
0 0.00
6 6.67
0 0.00
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
150  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 41
1 2.44
1 2.44
3 7.32
0 0.00
0 0.00
36 87.80
5 12.20%
151  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์ 75
2 2.67
2 2.67
1 1.33
2 2.67
2 2.67
66 88.00
9 12.00%
152  โรงเรียนแก่นเท่าโสกน้ำขุ่น 76
4 5.26
3 3.95
1 1.32
0 0.00
1 1.32
67 88.16
9 11.84%
153  โรงเรียนบ้านห้วยแกดอนหันหนองหญ้าม้า 110
4 3.64
0 0.00
2 1.82
0 0.00
7 6.36
97 88.18
13 11.82%
154  โรงเรียนบ้านหินฮาวลำวังชู 51
2 3.92
0 0.00
4 7.84
0 0.00
0 0.00
45 88.24
6 11.76%
155  โรงเรียนโนนสวางวิทยาสรรค์(สาขาห้วยหินเกิ้ง) 26
1 3.85
0 0.00
2 7.69
0 0.00
0 0.00
23 88.46
3 11.54%
156  โรงเรียนบ้านห้วยแล้ง 70
7 10.00
0 0.00
1 1.43
0 0.00
0 0.00
62 88.57
8 11.43%
157  โรงเรียนบ้านโนนทัน 85
5 5.88
1 1.18
3 3.53
0 0.00
0 0.00
76 89.41
9 10.59%
158  โรงเรียนบ้านคำโซ่ 79
5 6.33
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
71 89.87
8 10.13%
159  โรงเรียนบ้านคำแคน 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00%
160  โรงเรียนบ้านห้วยฮวก 42
2 4.76
1 2.38
1 2.38
0 0.00
0 0.00
38 90.48
4 9.52%
161  โรงเรียนบ้านกอกป่าผุวิทยา 87
3 3.45
0 0.00
5 5.75
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
162  โรงเรียนบ้านหนองสะแบงหนองโน 121
3 2.48
3 2.48
5 4.13
0 0.00
0 0.00
110 90.91
11 9.09%
163  โรงเรียนบ้านโนนสำนัก 22
0 0.00
0 0.00
2 9.09
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09%
164  โรงเรียนไตรมิตรศึกษา 33
2 6.06
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 3.03
30 90.91
3 9.09%
165  โรงเรียนบ้านทางพาดหนองแวงโอง 78
0 0.00
0 0.00
7 8.97
0 0.00
0 0.00
71 91.03
7 8.97%
166  โรงเรียนบ้านห้วยไร่ 57
1 1.75
1 1.75
3 5.26
0 0.00
0 0.00
52 91.23
5 8.77%
167  โรงเรียนบ้านหนองเต่าราษฎร์บำรุง 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.35
5 5.88
78 91.76
7 8.24%
168  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 137
1 0.73
4 2.92
6 4.38
0 0.00
0 0.00
126 91.97
11 8.03%
169  โรงเรียนบ้านหนองม่วงหลุบคา 101
2 1.98
3 2.97
1 0.99
2 1.98
0 0.00
93 92.08
8 7.92%
170  โรงเรียนบ้านหนองรูแข้ 96
3 3.13
2 2.08
0 0.00
1 1.04
1 1.04
89 92.71
7 7.29%
171  โรงเรียนโคกโกโคกกลาง 74
3 4.05
1 1.35
1 1.35
0 0.00
0 0.00
69 93.24
5 6.76%
172  โรงเรียนบ้านนาฮี 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67%
173  โรงเรียนบ้านโสกนาค 90
1 1.11
1 1.11
3 3.33
0 0.00
1 1.11
84 93.33
6 6.67%
174  โรงเรียนบ้านหันแฮด 16
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25%
175  โรงเรียนบ้านห้วยยางประชาสรรค์ 116
2 1.72
1 0.86
1 0.86
1 0.86
2 1.72
109 93.97
7 6.03%
176  โรงเรียนบ้านหนองแวงไร่ 107
1 0.93
2 1.87
3 2.80
0 0.00
0 0.00
101 94.39
6 5.61%
177  โรงเรียนบ้านโนนพันชาติ 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
17 94.44
1 5.56%
178  โรงเรียนบ้านนาแพงสงแดง 56
1 1.79
0 0.00
0 0.00
1 1.79
1 1.79
53 94.64
3 5.36%
179  โรงเรียนบ้านสว่าง 80
0 0.00
0 0.00
1 1.25
0 0.00
3 3.75
76 95.00
4 5.00%
180  โรงเรียนบ้านโนนแดงน้อย 40
2 5.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 95.00
2 5.00%
181  โรงเรียนบ้านโนนข่า 102
2 1.96
0 0.00
3 2.94
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90%
182  โรงเรียนบ้านหนองขามสมบูรณ์ 127
2 1.57
0 0.00
2 1.57
2 1.57
0 0.00
121 95.28
6 4.72%
183  โรงเรียนบ้านห้วยโป่ง 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55%
184  โรงเรียนบ้านป่าแดงแจ้งกระหนวน 53
0 0.00
0 0.00
2 3.77
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77%
185  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 28
0 0.00
0 0.00
1 3.57
0 0.00
0 0.00
27 96.43
1 3.57%
186  โรงเรียนสามหมอโนนทัน 114
2 1.75
0 0.00
0 0.00
2 1.75
0 0.00
110 96.49
4 3.51%
187  โรงเรียนหนองบัวเย็น 66
0 0.00
0 0.00
1 1.52
1 1.52
0 0.00
64 96.97
2 3.03%
188  โรงเรียนบ้านหนองไฮขามเปี้ย 150
0 0.00
0 0.00
2 1.33
2 1.33
0 0.00
146 97.33
4 2.67%
189  โรงเรียนอุดมคงคาคีรีเขต 38
1 2.63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63%
190  โรงเรียนบ้านวังแคน 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
39 97.50
1 2.50%
191  โรงเรียนกุดขอนแก่นท่าเกษม 43
1 2.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 97.67
1 2.33%
192  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 54
0 0.00
0 0.00
1 1.85
0 0.00
0 0.00
53 98.15
1 1.85%
193  โรงเรียนสระแก้วโคกกลาง 81
0 0.00
1 1.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
80 98.77
1 1.23%
194  โรงเรียนบ้านขามป้อมดอนยูง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
195  โรงเรียนบ้านซับบอนซับเจริญ 47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
47 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนบ้านป่าม่วง 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00%
197  โรงเรียนบ้านมูลตุ่น 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านสวนหม่อน 63
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านหนองนางขวัญ 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านหนองเจ้าเมือง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านห้วยแร่ 177
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
177 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 146
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านแท่น 85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 100.00
0 0.00%
204  โรงเรียนบ้านโนนงาม 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00%
205  โรงเรียนบ้านโนนทองวิทยาคม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
206  โรงเรียนบ้านโนนสาวเอ้ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00%
207  โรงเรียนหนองแซงวิทยาคม 64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
64 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  18,958 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,598 8.43
เตี้ย  1,017 5.36
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,545 8.15
ผอมและเตี้ย  858 4.53
อ้วนและเตี้ย  646 3.41
ไม่มีภาวะโภชนาการ  13,294 70.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,664 คน


29.88%


Powered By www.thaieducation.net