ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.บุรีรัมย์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 201 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 196 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 97.51
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านตะเคียน 60
56 93.33
0 0.00
4 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00%
2  โรงเรียนบ้านโคกใหม่หนองสรวง 77
9 11.69
12 15.58
14 18.18
19 24.68
23 29.87
0 0.00
77 100.00%
3  โรงเรียนวัดบ้านรุน 48
44 91.67
0 0.00
4 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
48 100.00%
4  โรงเรียนบ้านตราดหนองพลวง 50
15 30.00
7 14.00
8 16.00
10 20.00
9 18.00
1 2.00
49 98.00%
5  โรงเรียนบ้านกระโดนกะลันทา 134
80 59.70
15 11.19
18 13.43
8 5.97
2 1.49
11 8.21
123 91.79%
6  โรงเรียนบ้านหนองผักแว่น 50
12 24.00
7 14.00
14 28.00
7 14.00
4 8.00
6 12.00
44 88.00%
7  โรงเรียนบ้านฝังงา 78
66 84.62
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 15.38
66 84.62%
8  โรงเรียนบ้านหนองมะค่าแต้ 99
11 11.11
19 19.19
12 12.12
19 19.19
19 19.19
19 19.19
80 80.81%
9  โรงเรียนบ้านปรุบุมะค่า 60
19 31.67
9 15.00
1 1.67
16 26.67
0 0.00
15 25.00
45 75.00%
10  โรงเรียนบ้านหนองเมืองต่ำ 32
5 15.63
7 21.88
7 21.88
2 6.25
3 9.38
8 25.00
24 75.00%
11  โรงเรียนบ้านม่วงโนนสูง 135
39 28.89
15 11.11
17 12.59
26 19.26
0 0.00
38 28.15
97 71.85%
12  โรงเรียนบ้านหนองไฮ 55
35 63.64
0 0.00
4 7.27
0 0.00
0 0.00
16 29.09
39 70.91%
13  โรงเรียนบ้านช่อผกา 276
62 22.46
63 22.83
29 10.51
38 13.77
0 0.00
84 30.43
192 69.57%
14  โรงเรียนบ้านว่านเขื่อนค้อวิทยา 239
18 7.53
25 10.46
25 10.46
43 17.99
50 20.92
78 32.64
161 67.36%
15  โรงเรียนวัดบ้านปราสาท 189
10 5.29
29 15.34
9 4.76
39 20.63
38 20.11
64 33.86
125 66.14%
16  โรงเรียนบ้านตาเหล็ง 321
160 49.84
13 4.05
17 5.30
11 3.43
3 0.93
117 36.45
204 63.55%
17  โรงเรียนบ้านพะไล 62
20 32.26
12 19.35
6 9.68
1 1.61
0 0.00
23 37.10
39 62.90%
18  โรงเรียนบ้านสวายสอ (ประชาบูรณะ) 249
59 23.69
44 17.67
9 3.61
37 14.86
6 2.41
94 37.75
155 62.25%
19  โรงเรียนวัดบ้านหินโคน 177
32 18.08
25 14.12
14 7.91
25 14.12
14 7.91
67 37.85
110 62.15%
20  โรงเรียนรวมมิตรวิทยา 298
105 35.23
39 13.09
16 5.37
18 6.04
7 2.35
113 37.92
185 62.08%
21  โรงเรียนพระครูวิทยา 192
80 41.67
15 7.81
21 10.94
2 1.04
0 0.00
74 38.54
118 61.46%
22  โรงเรียนเบญจคามวิทยา 313
26 8.31
28 8.95
38 12.14
54 17.25
38 12.14
129 41.21
184 58.79%
23  โรงเรียนวัดบ้านถลุงเหล็ก 72
8 11.11
9 12.50
13 18.06
5 6.94
6 8.33
31 43.06
41 56.94%
24  โรงเรียนบ้านบริหารชนบท 85
17 20.00
13 15.29
12 14.12
5 5.88
1 1.18
37 43.53
48 56.47%
25  โรงเรียนบ้านหนองระนาม 50
7 14.00
6 12.00
8 16.00
4 8.00
3 6.00
22 44.00
28 56.00%
26  โรงเรียนวัดบ้านเย้ยสะแก 93
21 22.58
12 12.90
9 9.68
10 10.75
0 0.00
41 44.09
52 55.91%
27  โรงเรียนบ้านหนองเพิก 62
33 53.23
0 0.00
1 1.61
0 0.00
0 0.00
28 45.16
34 54.84%
28  โรงเรียนวัดละลวด 253
39 15.42
28 11.07
38 15.02
26 10.28
7 2.77
115 45.45
138 54.55%
29  โรงเรียนอนุบาลลำปลายมาศ 1186
129 10.88
70 5.90
101 8.52
47 3.96
291 24.54
548 46.21
638 53.79%
30  โรงเรียนบ้านซำแฮด (นักศึกษาประชานุสรณ์5) 239
6 2.51
23 9.62
20 8.37
29 12.13
43 17.99
118 49.37
121 50.63%
31  โรงเรียนบ้านโคกเปราะ 96
17 17.71
10 10.42
14 14.58
7 7.29
0 0.00
48 50.00
48 50.00%
32  โรงเรียนวัดโพธิ์ทอง 262
32 12.21
57 21.76
23 8.78
13 4.96
3 1.15
134 51.15
128 48.85%
33  โรงเรียนชุมชนบ้านหัววัว (ราษฎร์อุทิศ) 377
66 17.51
43 11.41
44 11.67
31 8.22
0 0.00
193 51.19
184 48.81%
34  โรงเรียนบ้านสำโรงโคกเพชร 123
22 17.89
8 6.50
11 8.94
19 15.45
0 0.00
63 51.22
60 48.78%
35  โรงเรียนบ้านแสลงพัน 82
18 21.95
8 9.76
9 10.98
5 6.10
0 0.00
42 51.22
40 48.78%
36  โรงเรียนบ้านหนองโสน 34
4 11.76
0 0.00
4 11.76
4 11.76
4 11.76
18 52.94
16 47.06%
37  โรงเรียนบ้านหนองผักโพด 81
19 23.46
12 14.81
7 8.64
0 0.00
0 0.00
43 53.09
38 46.91%
38  โรงเรียนบ้านสวายจีก 207
38 18.36
13 6.28
36 17.39
8 3.86
0 0.00
112 54.11
95 45.89%
39  โรงเรียนวัดบ้านเมืองฝาง 279
73 26.16
36 12.90
0 0.00
18 6.45
0 0.00
152 54.48
127 45.52%
40  โรงเรียนบ้านหนองมะเขือ 136
43 31.62
0 0.00
15 11.03
2 1.47
0 0.00
76 55.88
60 44.12%
41  โรงเรียนบ้านสมสนุก 114
23 20.18
20 17.54
6 5.26
0 0.00
0 0.00
65 57.02
49 42.98%
42  โรงเรียนบ้านหนองซอแซ 64
14 21.88
4 6.25
6 9.38
3 4.69
0 0.00
37 57.81
27 42.19%
43  โรงเรียนมหิดลอนุสรณ์ (สันติภาพพัฒนา) 57
5 8.77
6 10.53
7 12.28
3 5.26
3 5.26
33 57.89
24 42.11%
44  โรงเรียนบ้านสำโรงโนนเค็ง 138
16 11.59
16 11.59
10 7.25
16 11.59
0 0.00
80 57.97
58 42.03%
45  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ใหญ่ 74
1 1.35
9 12.16
10 13.51
7 9.46
4 5.41
43 58.11
31 41.89%
46  โรงเรียนบ้านดอนหวาย 141
22 15.60
9 6.38
6 4.26
17 12.06
5 3.55
82 58.16
59 41.84%
47  โรงเรียนบ้านลุงม่วง 121
17 14.05
7 5.79
13 10.74
8 6.61
5 4.13
71 58.68
50 41.32%
48  โรงเรียนบ้านเมืองยาง (เอี่ยมโอภาสประชานุกูล) 112
9 8.04
17 15.18
14 12.50
6 5.36
0 0.00
66 58.93
46 41.07%
49  โรงเรียนคงชัยสิทธิ์วิทยา 32
3 9.38
2 6.25
4 12.50
3 9.38
1 3.13
19 59.38
13 40.63%
50  โรงเรียนบ้านตูบช้าง 163
22 13.50
11 6.75
18 11.04
8 4.91
7 4.29
97 59.51
66 40.49%
51  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 109
18 16.51
8 7.34
13 11.93
5 4.59
0 0.00
65 59.63
44 40.37%
52  โรงเรียนวัดบ้านหนองตลุมปุ๊ก 234
33 14.10
39 16.67
17 7.26
3 1.28
2 0.85
140 59.83
94 40.17%
53  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 73
7 9.59
6 8.22
12 16.44
3 4.11
1 1.37
44 60.27
29 39.73%
54  โรงเรียนวัดหนองกระทุ่ม 116
23 19.83
11 9.48
8 6.90
3 2.59
1 0.86
70 60.34
46 39.66%
55  โรงเรียนวัดบ้านตะขบ 104
23 22.12
18 17.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
63 60.58
41 39.42%
56  โรงเรียนบ้านม่วง 133
12 9.02
18 13.53
7 5.26
13 9.77
2 1.50
81 60.90
52 39.10%
57  โรงเรียนบ้านโคกหัวช้าง 110
1 0.91
7 6.36
15 13.64
8 7.27
12 10.91
67 60.91
43 39.09%
58  โรงเรียนบ้านโคกระกา 128
28 21.88
8 6.25
10 7.81
2 1.56
2 1.56
78 60.94
50 39.06%
59  โรงเรียนบ้านสระสี่เหลี่ยม 52
12 23.08
0 0.00
8 15.38
0 0.00
0 0.00
32 61.54
20 38.46%
60  โรงเรียนบ้านสระคูณ 98
5 5.10
3 3.06
9 9.18
20 20.41
0 0.00
61 62.24
37 37.76%
61  โรงเรียนสามัคคีมีชัยวิทยา 162
11 6.79
30 18.52
20 12.35
0 0.00
0 0.00
101 62.35
61 37.65%
62  โรงเรียนบ้านโคกกลาง 171
15 8.77
9 5.26
16 9.36
15 8.77
9 5.26
107 62.57
64 37.43%
63  โรงเรียนจันทราวาส (คุรุราษฎร์วิทยา) 131
15 11.45
15 11.45
16 12.21
2 1.53
1 0.76
82 62.60
49 37.40%
64  โรงเรียนบ้านดอนใหญ่ 43
5 11.63
0 0.00
3 6.98
5 11.63
3 6.98
27 62.79
16 37.21%
65  โรงเรียนเขตการทางสงเคราะห์5 (ไตรคามสิทธิศิลป์) 439
110 25.06
8 1.82
39 8.88
6 1.37
0 0.00
276 62.87
163 37.13%
66  โรงเรียนบ้านเสม็ดโคกตาล 297
55 18.52
25 8.42
21 7.07
9 3.03
0 0.00
187 62.96
110 37.04%
67  โรงเรียนเสนศิริอนุสรณ์ 428
60 14.02
37 8.64
53 12.38
6 1.40
2 0.47
270 63.08
158 36.92%
68  โรงเรียนบ้านสนวน 63
4 6.35
0 0.00
14 22.22
5 7.94
0 0.00
40 63.49
23 36.51%
69  โรงเรียนบ้านหนองเพชร 97
7 7.22
5 5.15
16 16.49
2 2.06
5 5.15
62 63.92
35 36.08%
70  โรงเรียนบ้านหนองทะลอก 187
40 21.39
0 0.00
11 5.88
4 2.14
12 6.42
120 64.17
67 35.83%
71  โรงเรียนอนุบาลชำนิ 278
27 9.71
15 5.40
23 8.27
20 7.19
13 4.68
180 64.75
98 35.25%
72  โรงเรียนบ้านมาบสมอ 105
6 5.71
10 9.52
19 18.10
1 0.95
1 0.95
68 64.76
37 35.24%
73  โรงเรียนวัดหนองขุนปราบ 108
14 12.96
18 16.67
6 5.56
0 0.00
0 0.00
70 64.81
38 35.19%
74  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมน้อย 118
12 10.17
15 12.71
14 11.86
0 0.00
0 0.00
77 65.25
41 34.75%
75  โรงเรียนวัดโคกสะอาด 109
12 11.01
21 19.27
3 2.75
0 0.00
0 0.00
73 66.97
36 33.03%
76  โรงเรียนบ้านทะเมนชัย 49
3 6.12
0 0.00
5 10.20
3 6.12
5 10.20
33 67.35
16 32.65%
77  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 195
28 14.36
16 8.21
17 8.72
2 1.03
0 0.00
132 67.69
63 32.31%
78  โรงเรียนบ้านหลักเขต 251
25 9.96
18 7.17
11 4.38
18 7.17
9 3.59
170 67.73
81 32.27%
79  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคาร 50
5 10.00
0 0.00
3 6.00
5 10.00
3 6.00
34 68.00
16 32.00%
80  โรงเรียนบ้านมะค่า 41
11 26.83
0 0.00
0 0.00
2 4.88
0 0.00
28 68.29
13 31.71%
81  โรงเรียนวัดหนองเก้าข่า 101
11 10.89
4 3.96
13 12.87
4 3.96
0 0.00
69 68.32
32 31.68%
82  โรงเรียนวัดชัยมงคลปราสาทวิทยา 90
14 15.56
0 0.00
11 12.22
3 3.33
0 0.00
62 68.89
28 31.11%
83  โรงเรียนวัดบ้านหนองกะทิง 136
17 12.50
5 3.68
13 9.56
6 4.41
1 0.74
94 69.12
42 30.88%
84  โรงเรียนวัดบ้านกะชาย 159
18 11.32
9 5.66
8 5.03
8 5.03
5 3.14
111 69.81
48 30.19%
85  โรงเรียนบ้านตูมหวาน 63
15 23.81
2 3.17
2 3.17
0 0.00
0 0.00
44 69.84
19 30.16%
86  โรงเรียนบ้านพลวง 113
9 7.96
4 3.54
18 15.93
3 2.65
0 0.00
79 69.91
34 30.09%
87  โรงเรียนวัดห้วยหวายหนองเติ่นพัฒนา 130
11 8.46
4 3.08
18 13.85
5 3.85
0 0.00
92 70.77
38 29.23%
88  โรงเรียนบ้านหนองแวง 139
13 9.35
4 2.88
15 10.79
3 2.16
4 2.88
100 71.94
39 28.06%
89  โรงเรียนบ้านโคกระกาน้อย 95
6 6.32
5 5.26
8 8.42
7 7.37
0 0.00
69 72.63
26 27.37%
90  โรงเรียนวัดบ้านบุขี้เหล็ก 114
14 12.28
16 14.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
84 73.68
30 26.32%
91  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหม่สามัคคี 70
14 20.00
4 5.71
0 0.00
0 0.00
0 0.00
52 74.29
18 25.71%
92  โรงเรียนบ้านหนองปรือน้อย 91
16 17.58
1 1.10
2 2.20
4 4.40
0 0.00
68 74.73
23 25.27%
93  โรงเรียนบ้านหนองบัว 104
9 8.65
0 0.00
12 11.54
5 4.81
0 0.00
78 75.00
26 25.00%
94  โรงเรียนบ้านสี่เหลี่ยมใหญ่ 73
6 8.22
4 5.48
8 10.96
0 0.00
0 0.00
55 75.34
18 24.66%
95  โรงเรียนวิมลวิทยา 142
21 14.79
5 3.52
5 3.52
4 2.82
0 0.00
107 75.35
35 24.65%
96  โรงเรียนบ้านหนองเฒ่ากา 122
14 11.48
9 7.38
7 5.74
0 0.00
0 0.00
92 75.41
30 24.59%
97  โรงเรียนวัดหัวสะพาน 77
2 2.60
3 3.90
13 16.88
0 0.00
0 0.00
59 76.62
18 23.38%
98  โรงเรียนสะแกโพรงอนุสรณ์ 298
11 3.69
7 2.35
24 8.05
12 4.03
15 5.03
229 76.85
69 23.15%
99  โรงเรียนวัดบ้านสะแกซำ 251
12 4.78
3 1.20
24 9.56
17 6.77
2 0.80
193 76.89
58 23.11%
100  โรงเรียนบ้านหนองหญ้าปล้อง 104
0 0.00
2 1.92
21 20.19
0 0.00
1 0.96
80 76.92
24 23.08%
101  โรงเรียนบ้านบุมะขามป้อม 178
10 5.62
3 1.69
1 0.56
3 1.69
24 13.48
137 76.97
41 23.03%
102  โรงเรียนบ้านประคอง 192
22 11.46
4 2.08
13 6.77
4 2.08
1 0.52
148 77.08
44 22.92%
103  โรงเรียนบ้านหนองพะอง 153
17 11.11
7 4.58
11 7.19
0 0.00
0 0.00
118 77.12
35 22.88%
104  โรงเรียนไตรภูมิวิทยา 354
10 2.82
13 3.67
35 9.89
10 2.82
13 3.67
273 77.12
81 22.88%
105  โรงเรียนบ้านยาง 220
17 7.73
3 1.36
27 12.27
3 1.36
0 0.00
170 77.27
50 22.73%
106  โรงเรียนบ้านดงเย็น 67
3 4.48
1 1.49
9 13.43
2 2.99
0 0.00
52 77.61
15 22.39%
107  โรงเรียนบ้านตะโก 282
36 12.77
9 3.19
14 4.96
4 1.42
0 0.00
219 77.66
63 22.34%
108  โรงเรียนบ้านหนองแต้พัฒนา 72
7 9.72
5 6.94
4 5.56
0 0.00
0 0.00
56 77.78
16 22.22%
109  โรงเรียนบ้านตะโกตาเนตร 190
13 6.84
12 6.32
1 0.53
0 0.00
16 8.42
148 77.89
42 22.11%
110  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 64
5 7.81
6 9.38
3 4.69
0 0.00
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
111  โรงเรียนวัดโนนสำราญ 64
2 3.13
2 3.13
7 10.94
3 4.69
0 0.00
50 78.13
14 21.88%
112  โรงเรียนบ้านโพธิ์ดอนหวาย 134
10 7.46
5 3.73
11 8.21
1 0.75
2 1.49
105 78.36
29 21.64%
113  โรงเรียนเรืองทองสามัคคี 74
2 2.70
0 0.00
10 13.51
4 5.41
0 0.00
58 78.38
16 21.62%
114  โรงเรียนบ้านหนองตราดน้อย 94
7 7.45
0 0.00
13 13.83
0 0.00
0 0.00
74 78.72
20 21.28%
115  โรงเรียนบ้านเมืองแฝก 80
7 8.75
2 2.50
8 10.00
0 0.00
0 0.00
63 78.75
17 21.25%
116  โรงเรียนบ้านห้วยมะไฟ 71
7 9.86
1 1.41
4 5.63
3 4.23
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
117  โรงเรียนอนุบาลเมืองบุรีรัมย์ (บ้านบัว) 375
22 5.87
5 1.33
39 10.40
0 0.00
13 3.47
296 78.93
79 21.07%
118  โรงเรียนวัดบ้านสวายสอ 148
6 4.05
13 8.78
11 7.43
1 0.68
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
119  โรงเรียนบ้านบุตาวงษ์ 101
7 6.93
3 2.97
11 10.89
0 0.00
0 0.00
80 79.21
21 20.79%
120  โรงเรียนบ้านหนองตาดน้อย 112
11 9.82
8 7.14
4 3.57
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
121  โรงเรียนวัดบ้านบัลลังก์ 137
16 11.68
4 2.92
7 5.11
1 0.73
0 0.00
109 79.56
28 20.44%
122  โรงเรียนบ้านกระเดื่อง 94
5 5.32
5 5.32
8 8.51
1 1.06
0 0.00
75 79.79
19 20.21%
123  โรงเรียนวัดบ้านหนองปลาไหล 90
8 8.89
3 3.33
1 1.11
1 1.11
5 5.56
72 80.00
18 20.00%
124  โรงเรียนบ้านหนองโดนประสาทวิทย์ 257
13 5.06
25 9.73
13 5.06
0 0.00
0 0.00
206 80.16
51 19.84%
125  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 102
3 2.94
8 7.84
9 8.82
0 0.00
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
126  โรงเรียนบ้านโคกสูง 82
7 8.54
7 8.54
2 2.44
0 0.00
0 0.00
66 80.49
16 19.51%
127  โรงเรียนบ้านโคกเก่า 58
4 6.90
1 1.72
5 8.62
1 1.72
0 0.00
47 81.03
11 18.97%
128  โรงเรียนบ้านโนนศิลา 107
7 6.54
1 0.93
11 10.28
1 0.93
0 0.00
87 81.31
20 18.69%
129  โรงเรียนโนนสวรรค์วิทยา 91
4 4.40
2 2.20
8 8.79
3 3.30
0 0.00
74 81.32
17 18.68%
130  โรงเรียนบ้านหนองตราด 65
4 6.15
0 0.00
4 6.15
4 6.15
0 0.00
53 81.54
12 18.46%
131  โรงเรียนบ้านถาวร 142
4 2.82
6 4.23
10 7.04
5 3.52
1 0.70
116 81.69
26 18.31%
132  โรงเรียนบ้านบุหนองเทา 112
8 7.14
3 2.68
7 6.25
2 1.79
0 0.00
92 82.14
20 17.86%
133  โรงเรียนบ้านหนองไทร 165
7 4.24
6 3.64
7 4.24
4 2.42
5 3.03
136 82.42
29 17.58%
134  โรงเรียนบ้านสระเกษ 57
2 3.51
3 5.26
5 8.77
0 0.00
0 0.00
47 82.46
10 17.54%
135  โรงเรียนบ้านผไทรินทร์ 240
12 5.00
17 7.08
13 5.42
0 0.00
0 0.00
198 82.50
42 17.50%
136  โรงเรียนโสภณวรวัฒน์วิทยา 87
5 5.75
4 4.60
4 4.60
2 2.30
0 0.00
72 82.76
15 17.24%
137  โรงเรียนบ้านนากลาง 132
3 2.27
10 7.58
6 4.55
2 1.52
1 0.76
110 83.33
22 16.67%
138  โรงเรียนบ้านหนองปลิง 96
6 6.25
2 2.08
5 5.21
2 2.08
1 1.04
80 83.33
16 16.67%
139  โรงเรียนบ้านร่มไทร 115
5 4.35
1 0.87
12 10.43
1 0.87
0 0.00
96 83.48
19 16.52%
140  โรงเรียนบ้านแท่นพระ 74
5 6.76
2 2.70
5 6.76
0 0.00
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
141  โรงเรียนวัดบ้านปลัดปุ๊ก 161
8 4.97
4 2.48
4 2.48
7 4.35
3 1.86
135 83.85
26 16.15%
142  โรงเรียนบ้านตลาดโพธิ์ "ศรีตลาดโพธิ์" 139
13 9.35
7 5.04
2 1.44
0 0.00
0 0.00
117 84.17
22 15.83%
143  โรงเรียนอนุบาลบ้านด่าน 530
18 3.40
23 4.34
34 6.42
8 1.51
0 0.00
447 84.34
83 15.66%
144  โรงเรียนวัดกะทิง 64
2 3.13
1 1.56
7 10.94
0 0.00
0 0.00
54 84.38
10 15.63%
145  โรงเรียนบ้านพระครูน้อย 71
3 4.23
2 2.82
3 4.23
2 2.82
1 1.41
60 84.51
11 15.49%
146  โรงเรียนวัดขี้ตุ่น 84
6 7.14
0 0.00
4 4.76
3 3.57
0 0.00
71 84.52
13 15.48%
147  โรงเรียนประกาศธรรมคุณวิทยา 46
4 8.70
0 0.00
3 6.52
0 0.00
0 0.00
39 84.78
7 15.22%
148  โรงเรียนวัดสถานีหนองตาด 100
7 7.00
2 2.00
6 6.00
0 0.00
0 0.00
85 85.00
15 15.00%
149  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 111
4 3.60
3 2.70
4 3.60
5 4.50
0 0.00
95 85.59
16 14.41%
150  โรงเรียนบ้านกวางงอย 92
4 4.35
5 5.43
2 2.17
2 2.17
0 0.00
79 85.87
13 14.13%
151  โรงเรียนบ้านหนองค่าย 164
3 1.83
8 4.88
12 7.32
0 0.00
0 0.00
141 85.98
23 14.02%
152  โรงเรียนบ้านดงกระทิง(มิตรภาพอนุสรณ์) 193
6 3.11
1 0.52
17 8.81
3 1.55
0 0.00
166 86.01
27 13.99%
153  โรงเรียนบ้านฝ้าย 58
5 8.62
3 5.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
50 86.21
8 13.79%
154  โรงเรียนบ้านโนนแดง 160
12 7.50
2 1.25
7 4.38
1 0.63
0 0.00
138 86.25
22 13.75%
155  โรงเรียนบ้านกลันทาวิทยา 119
10 8.40
6 5.04
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 86.55
16 13.45%
156  โรงเรียนบ้านม่วงหนองบอนสามัคคี 122
4 3.28
3 2.46
6 4.92
3 2.46
0 0.00
106 86.89
16 13.11%
157  โรงเรียนไตรคามสามัคคีวิทยา 132
4 3.03
2 1.52
7 5.30
3 2.27
1 0.76
115 87.12
17 12.88%
158  โรงเรียนบ้านท้องเรือ 65
2 3.08
2 3.08
2 3.08
2 3.08
0 0.00
57 87.69
8 12.31%
159  โรงเรียนวัดโคกล่าม 33
1 3.03
0 0.00
3 9.09
0 0.00
0 0.00
29 87.88
4 12.12%
160  โรงเรียนจตุคามสามัคคีวิทยา 58
3 5.17
0 0.00
3 5.17
1 1.72
0 0.00
51 87.93
7 12.07%
161  โรงเรียนบ้านโคกกลางอนุสรณ์ 111
5 4.50
1 0.90
5 4.50
0 0.00
2 1.80
98 88.29
13 11.71%
162  โรงเรียนบ้านโคกขามโนนสมบูรณ์ 206
13 6.31
11 5.34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
182 88.35
24 11.65%
163  โรงเรียนวัดบ้านกะหาด 122
6 4.92
2 1.64
5 4.10
1 0.82
0 0.00
108 88.52
14 11.48%
164  โรงเรียนบ้านสารภี 92
4 4.35
0 0.00
6 6.52
0 0.00
0 0.00
82 89.13
10 10.87%
165  โรงเรียนบ้านหนองยาง 74
2 2.70
0 0.00
6 8.11
0 0.00
0 0.00
66 89.19
8 10.81%
166  โรงเรียนบ้านกลางเพชร (สุโขวิทยา) 116
1 0.86
1 0.86
10 8.62
0 0.00
0 0.00
104 89.66
12 10.34%
167  โรงเรียนบ้านโคกสะอาดวิทยาคาร 103
0 0.00
2 1.94
6 5.83
2 1.94
0 0.00
93 90.29
10 9.71%
168  โรงเรียนบ้านกระสัง(หรุ่นราษฎร์รังสรรค์) 145
2 1.38
2 1.38
6 4.14
3 2.07
1 0.69
131 90.34
14 9.66%
169  โรงเรียนวัดบ้านเสม็ด 64
6 9.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
58 90.63
6 9.38%
170  โรงเรียนบ้านหนองขวาง 44
1 2.27
0 0.00
3 6.82
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
171  โรงเรียนวัดบ้านโคกซาด 82
5 6.10
2 2.44
1 1.22
-1 -1.22
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
172  โรงเรียนบ้านนาศรีนวล 158
1 0.63
5 3.16
3 1.90
2 1.27
1 0.63
146 92.41
12 7.59%
173  โรงเรียนบ้านหนองไทร 94
0 0.00
0 0.00
4 4.26
1 1.06
2 2.13
87 92.55
7 7.45%
174  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 199
4 2.01
9 4.52
1 0.50
0 0.00
0 0.00
185 92.96
14 7.04%
175  โรงเรียนวัดสว่างบูรพา 148
5 3.38
0 0.00
0 0.00
4 2.70
1 0.68
138 93.24
10 6.76%
176  โรงเรียนบ้านหนองม้า 161
10 6.21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
151 93.79
10 6.21%
177  โรงเรียนบ้านสำโรงสันติภาพ 85
0 0.00
0 0.00
5 5.88
0 0.00
0 0.00
80 94.12
5 5.88%
178  โรงเรียนวัดบ้านเมืองดู่ 214
1 0.47
0 0.00
11 5.14
0 0.00
0 0.00
202 94.39
12 5.61%
179  โรงเรียนบ้านสำโรงพรหมอนุสรณ์ 90
0 0.00
0 0.00
5 5.56
0 0.00
0 0.00
85 94.44
5 5.56%
180  โรงเรียนวัดบ้านบุโพธิ์ 54
0 0.00
0 0.00
3 5.56
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56%
181  โรงเรียนบ้านโคกวัด 202
3 1.49
2 0.99
3 1.49
2 0.99
1 0.50
191 94.55
11 5.45%
182  โรงเรียนวัดหนองครก 104
1 0.96
0 0.00
3 2.88
0 0.00
1 0.96
99 95.19
5 4.81%
183  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองบัวโคก 84
0 0.00
0 0.00
3 3.57
1 1.19
0 0.00
80 95.24
4 4.76%
184  โรงเรียนบ้านห้วยศาลา 177
1 0.56
0 0.00
5 2.82
0 0.00
0 0.00
171 96.61
6 3.39%
185  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 140
4 2.86
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
136 97.14
4 2.86%
186  โรงเรียนบ้านตลาดชัย 206
2 0.97
0 0.00
2 0.97
0 0.00
0 0.00
202 98.06
4 1.94%
187  โรงเรียนบ้านตลาดควาย 234
3 1.28
1 0.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
230 98.29
4 1.71%
188  โรงเรียนบ้านโคกสนวน 218
0 0.00
1 0.46
1 0.46
0 0.00
0 0.00
216 99.08
2 0.92%
189  โรงเรียนบ้านง้าง 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00%
190  โรงเรียนบ้านปัญจคาม (เรียนติสสวงศ์วิทยา) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
191  โรงเรียนบ้านหัวสะพาน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
192  โรงเรียนบ้านโกรกขี้หนู 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
193  โรงเรียนบ้านโยนช้า (บุญอาจวิทยา) 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00%
194  โรงเรียนประชาสวัสดิ์วิทยา 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
195  โรงเรียนวัดโกรกประดู่ 98
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
98 100.00
0 0.00%
196  โรงเรียนสรีพรรณสันติภาพนาฝาย 93
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
93 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  26,770 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  3,095 11.56
เตี้ย  1,609 6.01
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,978 7.39
ผอมและเตี้ย  1,045 3.90
อ้วนและเตี้ย  806 3.01
ไม่มีภาวะโภชนาการ  18,237 68.12
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,533 คน


31.88%


Powered By www.thaieducation.net