ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระแก้ว เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 145 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 145 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านเหล่ากกโก 87
19 21.84
19 21.84
6 6.90
6 6.90
4 4.60
33 37.93
54 62.07%
2  โรงเรียนบ้านคลองบุหรี่ 81
11 13.58
14 17.28
6 7.41
13 16.05
6 7.41
31 38.27
50 61.73%
3  โรงเรียนบ้านเขาน้อยสามัคคี 314
22 7.01
33 10.51
15 4.78
55 17.52
48 15.29
141 44.90
173 55.10%
4  โรงเรียนบ้านแสงจันทร์ 210
16 7.62
10 4.76
26 12.38
26 12.38
36 17.14
96 45.71
114 54.29%
5  โรงเรียนบ้านคลองผักขม 249
30 12.05
22 8.84
48 19.28
15 6.02
17 6.83
117 46.99
132 53.01%
6  โรงเรียนบ้านคลองอุดมสุข 38
5 13.16
6 15.79
2 5.26
5 13.16
2 5.26
18 47.37
20 52.63%
7  โรงเรียนวังไผ่ 76
12 15.79
18 23.68
6 7.89
4 5.26
0 0.00
36 47.37
40 52.63%
8  โรงเรียนบ้านหน้าสถานี 134
11 8.21
4 2.99
18 13.43
15 11.19
18 13.43
68 50.75
66 49.25%
9  โรงเรียนบ้านคลองไก่เถื่อน 200
42 21.00
15 7.50
31 15.50
8 4.00
0 0.00
104 52.00
96 48.00%
10  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(เขาฉกรรจ์) 82
13 15.85
10 12.20
12 14.63
4 4.88
0 0.00
43 52.44
39 47.56%
11  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 144
19 13.19
13 9.03
23 15.97
13 9.03
0 0.00
76 52.78
68 47.22%
12  โรงเรียนทับทิมสยาม05 86
13 15.12
9 10.47
8 9.30
7 8.14
3 3.49
46 53.49
40 46.51%
13  โรงเรียนบ้านเขาเลื่อม 195
28 14.36
20 10.26
27 13.85
4 2.05
5 2.56
111 56.92
84 43.08%
14  โรงเรียนบ้านธารนพเก้า 349
26 7.45
36 10.32
28 8.02
9 2.58
51 14.61
199 57.02
150 42.98%
15  โรงเรียนบ้านคลองหาด 217
38 17.51
6 2.76
8 3.69
33 15.21
8 3.69
124 57.14
93 42.86%
16  โรงเรียนบ้านหนองเตียน 197
24 12.18
12 6.09
34 17.26
7 3.55
6 3.05
114 57.87
83 42.13%
17  โรงเรียนบ้านคลองสิบสาม 283
40 14.13
24 8.48
37 13.07
18 6.36
0 0.00
164 57.95
119 42.05%
18  โรงเรียนบ้านคลองคันฉอ 122
17 13.93
5 4.10
5 4.10
17 13.93
5 4.10
73 59.84
49 40.16%
19  โรงเรียนบ้านซับเจริญ 143
22 15.38
12 8.39
7 4.90
15 10.49
0 0.00
87 60.84
56 39.16%
20  โรงเรียนบ้านซับสิงโต 78
6 7.69
9 11.54
11 14.10
4 5.13
0 0.00
48 61.54
30 38.46%
21  โรงเรียนบ้านเขามะกา 284
58 20.42
22 7.75
23 8.10
0 0.00
0 0.00
181 63.73
103 36.27%
22  โรงเรียนบ้านพรหมนิมิต 143
11 7.69
3 2.10
22 15.38
11 7.69
4 2.80
92 64.34
51 35.66%
23  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 6 330
36 10.91
21 6.36
39 11.82
18 5.45
0 0.00
216 65.45
114 34.55%
24  โรงเรียนบ้านเนินสวนอ้อย 82
10 12.20
5 6.10
6 7.32
7 8.54
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
25  โรงเรียนวัดใหม่โพธิ์ทอง 41
7 17.07
5 12.20
1 2.44
1 2.44
0 0.00
27 65.85
14 34.15%
26  โรงเรียนเขาสิงโต 125
16 12.80
9 7.20
11 8.80
5 4.00
1 0.80
83 66.40
42 33.60%
27  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 153
15 9.80
6 3.92
23 15.03
5 3.27
2 1.31
102 66.67
51 33.33%
28  โรงเรียนบ้านบะขมิ้น(วัชระอนุสรณ์) 102
4 3.92
2 1.96
28 27.45
0 0.00
0 0.00
68 66.67
34 33.33%
29  โรงเรียนบ้านสี่แยก 116
5 4.31
7 6.03
14 12.07
5 4.31
7 6.03
78 67.24
38 32.76%
30  โรงเรียนบ้านวังแดง 107
4 3.74
6 5.61
9 8.41
7 6.54
8 7.48
73 68.22
34 31.78%
31  โรงเรียนบ้านซับน้อย 148
11 7.43
14 9.46
20 13.51
2 1.35
0 0.00
101 68.24
47 31.76%
32  โรงเรียนบ้านคลองน้ำเขียว 133
15 11.28
8 6.02
19 14.29
0 0.00
0 0.00
91 68.42
42 31.58%
33  โรงเรียนบ้านเนินผาสุก 112
10 8.93
10 8.93
15 13.39
0 0.00
0 0.00
77 68.75
35 31.25%
34  โรงเรียนอนุบาลวังสมบูรณ์ 1001
40 4.00
40 4.00
122 12.19
76 7.59
34 3.40
689 68.83
312 31.17%
35  โรงเรียนสามัคคีสกุลอรุณวิทยา 59
5 8.47
4 6.78
7 11.86
2 3.39
0 0.00
41 69.49
18 30.51%
36  โรงเรียนบ้านทุ่งพลวง 82
10 12.20
7 8.54
5 6.10
2 2.44
1 1.22
57 69.51
25 30.49%
37  โรงเรียนบ้านใหม่ไทรทอง 382
5 1.31
20 5.24
28 7.33
25 6.54
32 8.38
272 71.20
110 28.80%
38  โรงเรียนบ้านบึงพระราม 73
12 16.44
3 4.11
5 6.85
1 1.37
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
39  โรงเรียนบ้านคลองยายอินทร์ 209
32 15.31
14 6.70
14 6.70
0 0.00
0 0.00
149 71.29
60 28.71%
40  โรงเรียนบ้านหนองผูกเต่า 42
2 4.76
6 14.29
4 9.52
0 0.00
0 0.00
30 71.43
12 28.57%
41  โรงเรียนบ้านทัพหลวง 273
14 5.13
13 4.76
25 9.16
24 8.79
0 0.00
197 72.16
76 27.84%
42  โรงเรียนบ้านคลองหมี 36
2 5.56
1 2.78
6 16.67
1 2.78
0 0.00
26 72.22
10 27.78%
43  โรงเรียนบ้านท่าผักชี 103
13 12.62
4 3.88
7 6.80
3 2.91
1 0.97
75 72.82
28 27.18%
44  โรงเรียนบ้านหนองนกกระเรียน 63
8 12.70
4 6.35
3 4.76
2 3.17
0 0.00
46 73.02
17 26.98%
45  โรงเรียนบ้านคลองศรีเมือง 75
5 6.67
6 8.00
6 8.00
2 2.67
1 1.33
55 73.33
20 26.67%
46  โรงเรียนบ้านลุงพลู 102
6 5.88
11 10.78
10 9.80
0 0.00
0 0.00
75 73.53
27 26.47%
47  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด 342
27 7.89
17 4.97
41 11.99
3 0.88
1 0.29
253 73.98
89 26.02%
48  โรงเรียนบ้านไทรทอง 136
4 2.94
17 12.50
14 10.29
0 0.00
0 0.00
101 74.26
35 25.74%
49  โรงเรียนบ้านท่าเกษม 304
39 12.83
5 1.64
34 11.18
0 0.00
0 0.00
226 74.34
78 25.66%
50  โรงเรียนธรรมยานประยุต 75
13 17.33
1 1.33
4 5.33
1 1.33
0 0.00
56 74.67
19 25.33%
51  โรงเรียนวัดคลองตาสูตรสามัคคี 219
27 12.33
2 0.91
18 8.22
7 3.20
0 0.00
165 75.34
54 24.66%
52  โรงเรียนบ้านวังยาง 130
19 14.62
4 3.08
9 6.92
0 0.00
0 0.00
98 75.38
32 24.62%
53  โรงเรียนอนุบาลเมืองสระแก้ว 208
11 5.29
6 2.88
33 15.87
0 0.00
0 0.00
158 75.96
50 24.04%
54  โรงเรียนบ้านหนองหว้า 129
8 6.20
6 4.65
11 8.53
5 3.88
1 0.78
98 75.97
31 24.03%
55  โรงเรียนบ้านทุ่งหินโคน 264
26 9.85
6 2.27
27 10.23
4 1.52
0 0.00
201 76.14
63 23.86%
56  โรงเรียนบ้านห้วยไคร้ 80
5 6.25
5 6.25
2 2.50
5 6.25
2 2.50
61 76.25
19 23.75%
57  โรงเรียนบ้านคลองเจริญ 253
14 5.53
31 12.25
7 2.77
7 2.77
1 0.40
193 76.28
60 23.72%
58  โรงเรียนบ้านวังจั่น 120
14 11.67
0 0.00
13 10.83
1 0.83
0 0.00
92 76.67
28 23.33%
59  โรงเรียนบ้านแก้ง 381
23 6.04
21 5.51
35 9.19
8 2.10
0 0.00
294 77.17
87 22.83%
60  โรงเรียนบ้านด่านชัยพัฒนา 101
7 6.93
1 0.99
1 0.99
1 0.99
13 12.87
78 77.23
23 22.77%
61  โรงเรียนบ้านคลองหาด(สาขาบ้านเขาช่องแคบ) 86
1 1.16
0 0.00
17 19.77
1 1.16
0 0.00
67 77.91
19 22.09%
62  โรงเรียนบ้านใหม่สระบุรี 77
5 6.49
6 7.79
5 6.49
1 1.30
0 0.00
60 77.92
17 22.08%
63  โรงเรียนสามัคคีประชาสรรค์ 105
7 6.67
8 7.62
6 5.71
1 0.95
1 0.95
82 78.10
23 21.90%
64  โรงเรียนบ้านศาลาลำดวน 135
14 10.37
0 0.00
10 7.41
5 3.70
0 0.00
106 78.52
29 21.48%
65  โรงเรียนบ้านมหาเจริญ 714
32 4.48
11 1.54
48 6.72
30 4.20
32 4.48
561 78.57
153 21.43%
66  โรงเรียนบ้านเขาตาง้อก 156
1 0.64
11 7.05
20 12.82
1 0.64
0 0.00
123 78.85
33 21.15%
67  โรงเรียนบ้านแก่งสะเดา 143
4 2.80
9 6.29
16 11.19
1 0.70
0 0.00
113 79.02
30 20.98%
68  โรงเรียนบ้านชุมทอง 124
9 7.26
2 1.61
15 12.10
0 0.00
0 0.00
98 79.03
26 20.97%
69  โรงเรียนบ้านท่าเต้น 167
20 11.98
7 4.19
5 2.99
0 0.00
3 1.80
132 79.04
35 20.96%
70  โรงเรียนบ้านหนองไทร 105
1 0.95
12 11.43
9 8.57
0 0.00
0 0.00
83 79.05
22 20.95%
71  โรงเรียนอนุบาลวัดสระแก้ว 2354
99 4.21
53 2.25
338 14.36
0 0.00
0 0.00
1864 79.18
490 20.82%
72  โรงเรียนบ้านคลองหินปูน 185
8 4.32
4 2.16
20 10.81
6 3.24
0 0.00
147 79.46
38 20.54%
73  โรงเรียนบ้านหนองปักหลัก 78
5 6.41
1 1.28
6 7.69
4 5.13
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
74  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ 161
9 5.59
7 4.35
6 3.73
9 5.59
2 1.24
128 79.50
33 20.50%
75  โรงเรียนอนุบาลวังน้ำเย็นมิตรภาพที่179 756
52 6.88
30 3.97
71 9.39
1 0.13
1 0.13
601 79.50
155 20.50%
76  โรงเรียนบ้านเขาตะกรุบพัฒนา 233
12 5.15
14 6.01
9 3.86
10 4.29
2 0.86
186 79.83
47 20.17%
77  โรงเรียนวัดพวงนิมิต 299
23 7.69
8 2.68
29 9.70
0 0.00
0 0.00
239 79.93
60 20.07%
78  โรงเรียนบ้านป่าระกำ 65
8 12.31
1 1.54
4 6.15
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
79  โรงเรียนบ้านนาดี 139
3 2.16
9 6.47
15 10.79
0 0.00
0 0.00
112 80.58
27 19.42%
80  โรงเรียนบ้านภูเงิน 110
3 2.73
6 5.45
12 10.91
0 0.00
0 0.00
89 80.91
21 19.09%
81  โรงเรียนบ้านวังใหม่ 371
15 4.04
12 3.23
15 4.04
0 0.00
27 7.28
302 81.40
69 18.60%
82  โรงเรียนบ้านพรสวรรค์(วังน้ำเย็น) 77
3 3.90
4 5.19
5 6.49
1 1.30
1 1.30
63 81.82
14 18.18%
83  โรงเรียนบ้านเขาข่า 83
0 0.00
3 3.61
12 14.46
0 0.00
0 0.00
68 81.93
15 18.07%
84  โรงเรียนบ้านคลองสำอางค์ 78
3 3.85
3 3.85
8 10.26
0 0.00
0 0.00
64 82.05
14 17.95%
85  โรงเรียนบ้านน้ำซับเจริญ 195
0 0.00
17 8.72
3 1.54
11 5.64
4 2.05
160 82.05
35 17.95%
86  โรงเรียนบ้านท่าตาสี 145
7 4.83
7 4.83
3 2.07
4 2.76
5 3.45
119 82.07
26 17.93%
87  โรงเรียนบ้านซับถาวร 123
7 5.69
6 4.88
9 7.32
0 0.00
0 0.00
101 82.11
22 17.89%
88  โรงเรียนบ้านวังปืน 90
6 6.67
6 6.67
2 2.22
2 2.22
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
89  โรงเรียนบ้านโคกมะตูม 90
8 8.89
2 2.22
5 5.56
1 1.11
0 0.00
74 82.22
16 17.78%
90  โรงเรียนบ้านกิโลสาม 62
1 1.61
1 1.61
7 11.29
2 3.23
0 0.00
51 82.26
11 17.74%
91  โรงเรียนบ้านวังบูรพา 265
14 5.28
6 2.26
27 10.19
0 0.00
0 0.00
218 82.26
47 17.74%
92  โรงเรียนบ้านซับมะนาว 423
19 4.49
14 3.31
22 5.20
19 4.49
1 0.24
348 82.27
75 17.73%
93  โรงเรียนบ้านเขาแหลม 220
13 5.91
4 1.82
9 4.09
9 4.09
4 1.82
181 82.27
39 17.73%
94  โรงเรียนอนุบาลคลองหาด(สาขาบ้านใหม่ไทยเจริญ) 108
5 4.63
6 5.56
8 7.41
0 0.00
0 0.00
89 82.41
19 17.59%
95  โรงเรียนบ้านห้วย 63
4 6.35
2 3.17
5 7.94
0 0.00
0 0.00
52 82.54
11 17.46%
96  โรงเรียนบ้านหนองขี้เห็น 162
5 3.09
6 3.70
17 10.49
0 0.00
0 0.00
134 82.72
28 17.28%
97  โรงเรียนบ้านวังทอง 123
9 7.32
0 0.00
4 3.25
8 6.50
0 0.00
102 82.93
21 17.07%
98  โรงเรียนบ้านหนองแก 176
13 7.39
7 3.98
3 1.70
5 2.84
2 1.14
146 82.95
30 17.05%
99  โรงเรียนบ้านคลองนางาม 84
3 3.57
5 5.95
5 5.95
1 1.19
0 0.00
70 83.33
14 16.67%
100  โรงเรียนบ้านหนองข่า 48
3 6.25
3 6.25
1 2.08
1 2.08
0 0.00
40 83.33
8 16.67%
101  โรงเรียนบ้านหนองผักหนาม 102
6 5.88
4 3.92
4 3.92
3 2.94
0 0.00
85 83.33
17 16.67%
102  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 85
3 3.53
6 7.06
5 5.88
0 0.00
0 0.00
71 83.53
14 16.47%
103  โรงเรียนบ้านพระเพลิง 357
28 7.84
12 3.36
16 4.48
2 0.56
0 0.00
299 83.75
58 16.25%
104  โรงเรียนบ้านดอนดินแดง 74
3 4.05
4 5.41
4 5.41
1 1.35
0 0.00
62 83.78
12 16.22%
105  โรงเรียนอนุบาลเขาฉกรรจ์ 735
26 3.54
0 0.00
64 8.71
26 3.54
0 0.00
619 84.22
116 15.78%
106  โรงเรียนบ้านนา(สามัคคีวิทยา) 71
3 4.23
4 5.63
3 4.23
1 1.41
0 0.00
60 84.51
11 15.49%
107  โรงเรียนบ้านท่าแยก 123
2 1.63
0 0.00
12 9.76
5 4.07
0 0.00
104 84.55
19 15.45%
108  โรงเรียนบ้านหนองกะทะ 111
7 6.31
2 1.80
6 5.41
2 1.80
0 0.00
94 84.68
17 15.32%
109  โรงเรียนบ้านท่าช้าง 118
5 4.24
5 4.24
8 6.78
0 0.00
0 0.00
100 84.75
18 15.25%
110  โรงเรียนบ้านด่าน(ราษฎรบำรุง) 363
15 4.13
0 0.00
24 6.61
16 4.41
0 0.00
308 84.85
55 15.15%
111  โรงเรียนบ้านเขาสามสิบ 99
4 4.04
5 5.05
5 5.05
1 1.01
0 0.00
84 84.85
15 15.15%
112  โรงเรียนสามัคคีราษฎร์บำรุง 260
10 3.85
11 4.23
8 3.08
10 3.85
0 0.00
221 85.00
39 15.00%
113  โรงเรียนบ้านท่ากะบาก 114
7 6.14
0 0.00
5 4.39
5 4.39
0 0.00
97 85.09
17 14.91%
114  โรงเรียนบ้านวังวน 155
6 3.87
4 2.58
13 8.39
0 0.00
0 0.00
132 85.16
23 14.84%
115  โรงเรียนบ้านหินกอง 216
11 5.09
2 0.93
6 2.78
6 2.78
7 3.24
184 85.19
32 14.81%
116  โรงเรียนวังจระเข้ 115
10 8.70
0 0.00
7 6.09
0 0.00
0 0.00
98 85.22
17 14.78%
117  โรงเรียนบ้านคลองธรรมชาติ 157
1 0.64
5 3.18
17 10.83
0 0.00
0 0.00
134 85.35
23 14.65%
118  โรงเรียนบ้านคลองปลาโด 62
0 0.00
1 1.61
8 12.90
0 0.00
0 0.00
53 85.48
9 14.52%
119  โรงเรียนบ้านคลองเจริญสุข 125
6 4.80
10 8.00
0 0.00
0 0.00
1 0.80
108 86.40
17 13.60%
120  โรงเรียนบ้านคลองหมากนัด 103
5 4.85
2 1.94
6 5.83
1 0.97
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
121  โรงเรียนบ้านไร่สามศรี 121
3 2.48
3 2.48
10 8.26
0 0.00
0 0.00
105 86.78
16 13.22%
122  โรงเรียนบ้านวังสำลี 61
2 3.28
1 1.64
3 4.92
2 3.28
0 0.00
53 86.89
8 13.11%
123  โรงเรียนบ้านเนินสะอาด 139
7 5.04
7 5.04
4 2.88
0 0.00
0 0.00
121 87.05
18 12.95%
124  โรงเรียนบ้านเขาดิน (คลองหาด) 193
10 5.18
6 3.11
7 3.63
0 0.00
0 0.00
170 88.08
23 11.92%
125  โรงเรียนบ้านท่าระพา 131
13 9.92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
118 90.08
13 9.92%
126  โรงเรียนบ้านคลองมะละกอ 193
1 0.52
3 1.55
4 2.07
11 5.70
0 0.00
174 90.16
19 9.84%
127  โรงเรียนวังศรีทอง 52
0 0.00
2 3.85
3 5.77
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
128  โรงเรียนชุมชนบ้านตาหลังใน 351
4 1.14
2 0.57
20 5.70
0 0.00
4 1.14
321 91.45
30 8.55%
129  โรงเรียนซับเกษมวังชุมทอง 82
0 0.00
0 0.00
5 6.10
2 2.44
0 0.00
75 91.46
7 8.54%
130  โรงเรียนบ้านโคกน้อย 276
6 2.17
6 2.17
4 1.45
2 0.72
5 1.81
253 91.67
23 8.33%
131  โรงเรียนบ้านแก่งสีเสียด 62
1 1.61
2 3.23
0 0.00
2 3.23
0 0.00
57 91.94
5 8.06%
132  โรงเรียนวัดเกศแก้ว 53
2 3.77
0 0.00
1 1.89
1 1.89
0 0.00
49 92.45
4 7.55%
133  โรงเรียนบ้านเนินสายฝน (แหลมทอง) 208
8 3.85
2 0.96
5 2.40
0 0.00
0 0.00
193 92.79
15 7.21%
134  โรงเรียนวนาสงเคราะห์ 72
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 6.94
67 93.06
5 6.94%
135  โรงเรียนบ้านคลองทราย 105
3 2.86
0 0.00
4 3.81
0 0.00
0 0.00
98 93.33
7 6.67%
136  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 90
1 1.11
0 0.00
4 4.44
1 1.11
0 0.00
84 93.33
6 6.67%
137  โรงเรียนบ้านไพรจิตรวิทยา 256
6 2.34
0 0.00
9 3.52
0 0.00
0 0.00
241 94.14
15 5.86%
138  โรงเรียนบ้านใหม่ถาวร 98
0 0.00
0 0.00
5 5.10
0 0.00
0 0.00
93 94.90
5 5.10%
139  โรงเรียนบ้านทุ่งพระ 277
0 0.00
0 0.00
14 5.05
0 0.00
0 0.00
263 94.95
14 5.05%
140  โรงเรียนบ้านวังรี 138
1 0.72
2 1.45
2 1.45
0 0.00
0 0.00
133 96.38
5 3.62%
141  โรงเรียนบ้านเขาดิน(เขาฉกรรจ์) 86
1 1.16
1 1.16
0 0.00
0 0.00
1 1.16
83 96.51
3 3.49%
142  โรงเรียนมหาธิคุณวิทยา 167
1 0.60
0 0.00
4 2.40
0 0.00
0 0.00
162 97.01
5 2.99%
143  โรงเรียนบ้านหนองสมบูรณ์ 104
1 0.96
0 0.00
2 1.92
0 0.00
0 0.00
101 97.12
3 2.88%
144  โรงเรียนบ้านโป่งดาวเรือง 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17%
145  โรงเรียนบ้านวังดารา 83
0 0.00
0 0.00
1 1.20
0 0.00
0 0.00
82 98.80
1 1.20%

 

จำนวนนักเรียน  26,570 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,690 6.36
เตี้ย  1,097 4.13
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,243 8.44
ผอมและเตี้ย  753 2.83
อ้วนและเตี้ย  426 1.60
ไม่มีภาวะโภชนาการ  20,361 76.63
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 6,209 คน


23.37%


Powered By www.thaieducation.net