ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปราจีนบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 111 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 111 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนวัดราษฎร์รังษี 159
33 20.75
52 32.70
43 27.04
16 10.06
15 9.43
0 0.00
159 100.00%
2  โรงเรียนวัดย่านรี 8
6 75.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00%
3  โรงเรียนบ้านท่าอุดม 121
18 14.88
34 28.10
26 21.49
16 13.22
16 13.22
11 9.09
110 90.91%
4  โรงเรียนบ้านโนนหัวบึง 45
34 75.56
0 0.00
4 8.89
0 0.00
0 0.00
7 15.56
38 84.44%
5  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งแฝก 63
28 44.44
19 30.16
0 0.00
4 6.35
1 1.59
11 17.46
52 82.54%
6  โรงเรียนอนุบาลกบินทร์บุรี 189
39 20.63
28 14.81
30 15.87
24 12.70
25 13.23
43 22.75
146 77.25%
7  โรงเรียนบ้านซ่ง 56
40 71.43
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 28.57
40 71.43%
8  โรงเรียนบ้านเขาถ้ำ 94
12 12.77
6 6.38
11 11.70
18 19.15
17 18.09
30 31.91
64 68.09%
9  โรงเรียนบ้านโคกสั้น 147
40 27.21
27 18.37
15 10.20
14 9.52
2 1.36
49 33.33
98 66.67%
10  โรงเรียนบ้านบุสูง 190
27 14.21
23 12.11
14 7.37
27 14.21
27 14.21
72 37.89
118 62.11%
11  โรงเรียนวัดศรีสุวรรณาราม 42
6 14.29
5 11.90
7 16.67
4 9.52
3 7.14
17 40.48
25 59.52%
12  โรงเรียนบ้านหนองมันปลา 49
11 22.45
8 16.33
6 12.24
4 8.16
0 0.00
20 40.82
29 59.18%
13  โรงเรียนบ้านโคกลาน 21
1 4.76
0 0.00
4 19.05
6 28.57
1 4.76
9 42.86
12 57.14%
14  โรงเรียนบ้านวังบัวทอง 69
9 13.04
8 11.59
13 18.84
8 11.59
0 0.00
31 44.93
38 55.07%
15  โรงเรียนบ้านโปร่งสะเดา 154
23 14.94
30 19.48
9 5.84
16 10.39
0 0.00
76 49.35
78 50.65%
16  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 158
32 20.25
1 0.63
15 9.49
32 20.25
0 0.00
78 49.37
80 50.63%
17  โรงเรียนบ้านหนองสัง(ไลอุทิศ) 103
5 4.85
26 25.24
20 19.42
0 0.00
0 0.00
52 50.49
51 49.51%
18  โรงเรียนบ้านทับลาน 261
42 16.09
29 11.11
38 14.56
20 7.66
0 0.00
132 50.57
129 49.43%
19  โรงเรียนบ้านพระปรง 171
26 15.20
16 9.36
21 12.28
18 10.53
2 1.17
88 51.46
83 48.54%
20  โรงเรียนบรรหารวิทยา 272
30 11.03
14 5.15
24 8.82
40 14.71
24 8.82
140 51.47
132 48.53%
21  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งโพธิ์ 480
24 5.00
21 4.38
70 14.58
55 11.46
59 12.29
251 52.29
229 47.71%
22  โรงเรียนบ้านหนองปรือ 160
21 13.13
18 11.25
24 15.00
12 7.50
0 0.00
85 53.13
75 46.88%
23  โรงเรียนบ้านเขาดิน (ประชาอุทิศ) 13
2 15.38
0 0.00
4 30.77
0 0.00
0 0.00
7 53.85
6 46.15%
24  โรงเรียนวัดจันทรังษีถาวร 107
12 11.21
14 13.08
16 14.95
5 4.67
2 1.87
58 54.21
49 45.79%
25  โรงเรียนวัดใหม่พรหมสุวรรณ 94
6 6.38
5 5.32
30 31.91
2 2.13
0 0.00
51 54.26
43 45.74%
26  โรงเรียนบ้านหนองจิก 83
15 18.07
11 13.25
10 12.05
0 0.00
0 0.00
47 56.63
36 43.37%
27  โรงเรียนบ้านชงโคสันติสุขวิทยาคาร 141
9 6.38
5 3.55
20 14.18
14 9.93
13 9.22
80 56.74
61 43.26%
28  โรงเรียนวัดปากน้ำ 58
8 13.79
1 1.72
8 13.79
8 13.79
0 0.00
33 56.90
25 43.10%
29  โรงเรียนบ้านเขากระแต 106
19 17.92
2 1.89
12 11.32
12 11.32
0 0.00
61 57.55
45 42.45%
30  โรงเรียนโรงเรียนบ้านกุงประชาสรรค์ 223
31 13.90
26 11.66
20 8.97
17 7.62
0 0.00
129 57.85
94 42.15%
31  โรงเรียนบ้านหินเทิน 161
20 12.42
15 9.32
8 4.97
11 6.83
11 6.83
96 59.63
65 40.37%
32  โรงเรียนบ้านหนองโดน 99
15 15.15
3 3.03
13 13.13
8 8.08
0 0.00
60 60.61
39 39.39%
33  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 44
7 15.91
7 15.91
3 6.82
0 0.00
0 0.00
27 61.36
17 38.64%
34  โรงเรียนบ้าน ก.ม.80 272
21 7.72
55 20.22
24 8.82
5 1.84
0 0.00
167 61.40
105 38.60%
35  โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 40
2 5.00
5 12.50
5 12.50
3 7.50
0 0.00
25 62.50
15 37.50%
36  โรงเรียนบ้านหนองบัว 69
8 11.59
9 13.04
6 8.70
1 1.45
1 1.45
44 63.77
25 36.23%
37  โรงเรียนวัดรัตนชมภู 81
6 7.41
10 12.35
11 13.58
1 1.23
1 1.23
52 64.20
29 35.80%
38  โรงเรียนบ้านหนองอนามัย 87
15 17.24
3 3.45
12 13.79
1 1.15
0 0.00
56 64.37
31 35.63%
39  โรงเรียนวัดโคกขี้เหล็ก 106
3 2.83
1 0.94
18 16.98
4 3.77
10 9.43
70 66.04
36 33.96%
40  โรงเรียนบ้านทด 59
8 13.56
5 8.47
7 11.86
0 0.00
0 0.00
39 66.10
20 33.90%
41  โรงเรียนบ้านวังกวาง 116
3 2.59
19 16.38
17 14.66
0 0.00
0 0.00
77 66.38
39 33.62%
42  โรงเรียนวัดสารวนาราม 122
8 6.56
9 7.38
23 18.85
0 0.00
0 0.00
82 67.21
40 32.79%
43  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 93 (บ้านลาดตะเคียน) 321
22 6.85
8 2.49
40 12.46
30 9.35
0 0.00
221 68.85
100 31.15%
44  โรงเรียนบ้านกระเดียง 76
6 7.89
11 14.47
4 5.26
2 2.63
0 0.00
53 69.74
23 30.26%
45  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาลูกช้าง 190
13 6.84
11 5.79
9 4.74
24 12.63
0 0.00
133 70.00
57 30.00%
46  โรงเรียนบ้านชำโสม 110
4 3.64
7 6.36
11 10.00
11 10.00
0 0.00
77 70.00
33 30.00%
47  โรงเรียนบ้านหนองหัวช้าง 65
3 4.62
2 3.08
8 12.31
0 0.00
6 9.23
46 70.77
19 29.23%
48  โรงเรียนวัดวัฒนารังษี 108
10 9.26
8 7.41
10 9.26
1 0.93
2 1.85
77 71.30
31 28.70%
49  โรงเรียนบ้านโคกกระจง 61
4 6.56
3 4.92
5 8.20
5 8.20
0 0.00
44 72.13
17 27.87%
50  โรงเรียนบ้านเขาไม้แก้ว 332
28 8.43
21 6.33
39 11.75
4 1.20
0 0.00
240 72.29
92 27.71%
51  โรงเรียนบ้านคลองระกำ 102
6 5.88
4 3.92
10 9.80
2 1.96
6 5.88
74 72.55
28 27.45%
52  โรงเรียนบ้านเขาด้วน 183
24 13.11
12 6.56
10 5.46
2 1.09
0 0.00
135 73.77
48 26.23%
53  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 66
8 12.12
9 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
49 74.24
17 25.76%
54  โรงเรียนวัดโคกป่าแพง 210
15 7.14
11 5.24
25 11.90
2 0.95
0 0.00
157 74.76
53 25.24%
55  โรงเรียนบ้านไผ่ 124
9 7.26
7 5.65
14 11.29
0 0.00
0 0.00
94 75.81
30 24.19%
56  โรงเรียนบ้านไทยเจริญ 145
12 8.28
14 9.66
4 2.76
5 3.45
0 0.00
110 75.86
35 24.14%
57  โรงเรียนบ้านหนองศรีวิชัย 158
8 5.06
2 1.27
12 7.59
10 6.33
6 3.80
120 75.95
38 24.05%
58  โรงเรียนวัดเนาวรัตนาราม 17
1 5.88
1 5.88
2 11.76
0 0.00
0 0.00
13 76.47
4 23.53%
59  โรงเรียนบ้านโคกกระท้อน 119
5 4.20
3 2.52
18 15.13
1 0.84
0 0.00
92 77.31
27 22.69%
60  โรงเรียนวัดสระดู่(บู่บำรุงวิทย์) 220
6 2.73
4 1.82
10 4.55
10 4.55
18 8.18
172 78.18
48 21.82%
61  โรงเรียนบ้านคลองตามั่น 90
4 4.44
4 4.44
11 12.22
0 0.00
0 0.00
71 78.89
19 21.11%
62  โรงเรียนบ้านวังดินสอ 276
18 6.52
16 5.80
11 3.99
11 3.99
2 0.72
218 78.99
58 21.01%
63  โรงเรียนบ้านบุเสี้ยว 134
18 13.43
2 1.49
8 5.97
0 0.00
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
64  โรงเรียนบ้านคลองอุดม 112
7 6.25
7 6.25
9 8.04
0 0.00
0 0.00
89 79.46
23 20.54%
65  โรงเรียนบ้านหนองประดู่ 59
3 5.08
2 3.39
7 11.86
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34%
66  โรงเรียนบ้านโปร่งใหญ่ 214
17 7.94
15 7.01
2 0.93
9 4.21
0 0.00
171 79.91
43 20.09%
67  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 105
3 2.86
4 3.81
11 10.48
3 2.86
0 0.00
84 80.00
21 20.00%
68  โรงเรียนบ้านขุนศรี 135
9 6.67
4 2.96
13 9.63
0 0.00
0 0.00
109 80.74
26 19.26%
69  โรงเรียนชุมชนบ้านสำพันตา 151
7 4.64
3 1.99
19 12.58
0 0.00
0 0.00
122 80.79
29 19.21%
70  โรงเรียนบ้านท่าสะตือ 172
10 5.81
5 2.91
18 10.47
0 0.00
0 0.00
139 80.81
33 19.19%
71  โรงเรียนวัดปากแพรก 48
3 6.25
0 0.00
5 10.42
1 2.08
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
72  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 123
6 4.88
5 4.07
10 8.13
1 0.81
1 0.81
100 81.30
23 18.70%
73  โรงเรียนบ้านคลองเจ้าแรง 44
1 2.27
0 0.00
7 15.91
0 0.00
0 0.00
36 81.82
8 18.18%
74  โรงเรียนวัดตันทาราม 39
2 5.13
0 0.00
3 7.69
2 5.13
0 0.00
32 82.05
7 17.95%
75  โรงเรียนวัดวังหวาย 56
0 0.00
0 0.00
4 7.14
0 0.00
6 10.71
46 82.14
10 17.86%
76  โรงเรียนบ้านปราสาท 63
0 0.00
0 0.00
5 7.94
5 7.94
1 1.59
52 82.54
11 17.46%
77  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์ 352
18 5.11
22 6.25
20 5.68
0 0.00
0 0.00
292 82.95
60 17.05%
78  โรงเรียนวัดโคกอุดม 348
22 6.32
13 3.74
15 4.31
3 0.86
5 1.44
290 83.33
58 16.67%
79  โรงเรียนบ้านแก่งดินสอ 156
4 2.56
4 2.56
16 10.26
1 0.64
0 0.00
131 83.97
25 16.03%
80  โรงเรียนบ้านตรอกปลาไหล 165
5 3.03
8 4.85
0 0.00
13 7.88
0 0.00
139 84.24
26 15.76%
81  โรงเรียนบ้านคลองมะไฟ 132
5 3.79
3 2.27
10 7.58
2 1.52
0 0.00
112 84.85
20 15.15%
82  โรงเรียนบ้านทุ่งแฝก 66
4 6.06
4 6.06
1 1.52
1 1.52
0 0.00
56 84.85
10 15.15%
83  โรงเรียนบ้านคลองสิบสอง 279
16 5.73
14 5.02
12 4.30
0 0.00
0 0.00
237 84.95
42 15.05%
84  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 155
10 6.45
6 3.87
7 4.52
0 0.00
0 0.00
132 85.16
23 14.84%
85  โรงเรียนบ้านคลองร่วม 97
1 1.03
4 4.12
9 9.28
0 0.00
0 0.00
83 85.57
14 14.43%
86  โรงเรียนวัดเนินสูง 91
5 5.49
0 0.00
7 7.69
0 0.00
0 0.00
79 86.81
12 13.19%
87  โรงเรียนวัดเกาะแดง 55
1 1.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 10.91
48 87.27
7 12.73%
88  โรงเรียนบ้านคลองหันแดง 121
3 2.48
4 3.31
5 4.13
3 2.48
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
89  โรงเรียนบ้านหนองแหน 121
3 2.48
5 4.13
7 5.79
0 0.00
0 0.00
106 87.60
15 12.40%
90  โรงเรียนบ้านอุดมบรรพต 134
5 3.73
4 2.99
5 3.73
2 1.49
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
91  โรงเรียนบ้านคลองตาหมื่น 102
1 0.98
1 0.98
2 1.96
5 4.90
3 2.94
90 88.24
12 11.76%
92  โรงเรียนบ้านบุพราหมณ์อรุณอนุสรณ์ 112
5 4.46
5 4.46
3 2.68
0 0.00
0 0.00
99 88.39
13 11.61%
93  โรงเรียนอนุบาลนาดี 226
7 3.10
11 4.87
8 3.54
0 0.00
0 0.00
200 88.50
26 11.50%
94  โรงเรียนบ้านโนนสูง 133
6 4.51
4 3.01
3 2.26
0 0.00
0 0.00
120 90.23
13 9.77%
95  โรงเรียนบ้านหนองตลาด 52
1 1.92
0 0.00
4 7.69
0 0.00
0 0.00
47 90.38
5 9.62%
96  โรงเรียนบ้านวังรี 87
5 5.75
0 0.00
3 3.45
0 0.00
0 0.00
79 90.80
8 9.20%
97  โรงเรียนวัดหาดสูง 125
0 0.00
0 0.00
11 8.80
0 0.00
0 0.00
114 91.20
11 8.80%
98  โรงเรียนบ้านหนองนาใน 105
3 2.86
3 2.86
3 2.86
0 0.00
0 0.00
96 91.43
9 8.57%
99  โรงเรียนบ้านโคกหอม 40
0 0.00
2 5.00
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50%
100  โรงเรียนบ้านนาคลองกลาง 45
2 4.44
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
42 93.33
3 6.67%
101  โรงเรียนวัดศรีสวัสดิ์ 123
3 2.44
1 0.81
2 1.63
1 0.81
1 0.81
115 93.50
8 6.50%
102  โรงเรียนบ้านวังมะกรูด 131
1 0.76
3 2.29
4 3.05
0 0.00
0 0.00
123 93.89
8 6.11%
103  โรงเรียนบ้านหนองหอย 102
0 0.00
0 0.00
3 2.94
0 0.00
3 2.94
96 94.12
6 5.88%
104  โรงเรียนบ่อทองวิทยา 145
0 0.00
0 0.00
8 5.52
0 0.00
0 0.00
137 94.48
8 5.52%
105  โรงเรียนบ้านเขาปูน 85
1 1.18
1 1.18
2 2.35
0 0.00
0 0.00
81 95.29
4 4.71%
106  โรงเรียนสหกรณ์นิคมบ้านคลองปลาดุกลาย 124
0 0.00
0 0.00
3 2.42
1 0.81
0 0.00
120 96.77
4 3.23%
107  โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 97
1 1.03
0 0.00
1 1.03
1 1.03
0 0.00
94 96.91
3 3.09%
108  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 75
1 1.33
0 0.00
1 1.33
0 0.00
0 0.00
73 97.33
2 2.67%
109  โรงเรียนบ้านแก่ง 65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 1.54
0 0.00
64 98.46
1 1.54%
110  โรงเรียนบ้านหนองไผ่ล้อม 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00%
111  โรงเรียนวัดรัตนโชติการาม 57
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
57 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  13,866 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,156 8.34
เตี้ย  897 6.47
เริ่มอ้วน=>อ้วน  1,214 8.76
ผอมและเตี้ย  601 4.33
อ้วนและเตี้ย  296 2.13
ไม่มีภาวะโภชนาการ  9,702 69.97
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 4,164 คน


30.03%


Powered By www.thaieducation.net