ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.สระบุรี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 135 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 135 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านซับพริก 179
49 27.37
61 34.08
18 10.06
44 24.58
4 2.23
3 1.68
176 98.32%
2  โรงเรียนวัดสมานมิตรมงคล 48
25 52.08
11 22.92
4 8.33
5 10.42
0 0.00
3 6.25
45 93.75%
3  โรงเรียนชุมชนวัดไทยงาม 321
22 6.85
31 9.66
55 17.13
82 25.55
86 26.79
45 14.02
276 85.98%
4  โรงเรียนวัดบุรีการาม 104
35 33.65
32 30.77
16 15.38
0 0.00
0 0.00
21 20.19
83 79.81%
5  โรงเรียนวัดบ้านหมาก 67
16 23.88
1 1.49
8 11.94
17 25.37
9 13.43
16 23.88
51 76.12%
6  โรงเรียนวัดโคกกระต่าย(วารราษฎร์อุปถัมภ์) 75
13 17.33
9 12.00
24 32.00
6 8.00
0 0.00
23 30.67
52 69.33%
7  โรงเรียนบ้านลำพญากลาง 97
15 15.46
15 15.46
6 6.19
15 15.46
15 15.46
31 31.96
66 68.04%
8  โรงเรียนบ้านหินซ้อน 94
11 11.70
6 6.38
12 12.77
17 18.09
16 17.02
32 34.04
62 65.96%
9  โรงเรียนวัดตาลเดี่ยว 211
5 2.37
30 14.22
13 6.16
48 22.75
43 20.38
72 34.12
139 65.88%
10  โรงเรียนอนุบาลวิหารแดง 801
110 13.73
22 2.75
102 12.73
132 16.48
132 16.48
303 37.83
498 62.17%
11  โรงเรียนวัดร่องแซง(กุลไพศาลวิทยา) 356
17 4.78
29 8.15
50 14.04
46 12.92
79 22.19
135 37.92
221 62.08%
12  โรงเรียนบ้านโป่งไทร 181
19 10.50
14 7.73
16 8.84
33 18.23
30 16.57
69 38.12
112 61.88%
13  โรงเรียนวัดศรัทธาเรืองศรี 76
6 7.89
1 1.32
16 21.05
7 9.21
17 22.37
29 38.16
47 61.84%
14  โรงเรียนบ้านหนองผักหนอก 278
54 19.42
35 12.59
38 13.67
24 8.63
13 4.68
114 41.01
164 58.99%
15  โรงเรียนวัดเจริญธรรม 181
32 17.68
17 9.39
26 14.36
14 7.73
17 9.39
75 41.44
106 58.56%
16  โรงเรียนบ้านคลองห้า(ราษฎร์บำรุง) 75
6 8.00
9 12.00
15 20.00
6 8.00
6 8.00
33 44.00
42 56.00%
17  โรงเรียนวัดหนองผักชี 81
13 16.05
11 13.58
21 25.93
0 0.00
0 0.00
36 44.44
45 55.56%
18  โรงเรียนวัดหนองสะเดา(สุนทรพิทยา) 106
19 17.92
9 8.49
29 27.36
0 0.00
0 0.00
49 46.23
57 53.77%
19  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 332
18 5.42
11 3.31
53 15.96
28 8.43
64 19.28
158 47.59
174 52.41%
20  โรงเรียนอนุบาลทับกวาง 329
52 15.81
57 17.33
42 12.77
10 3.04
9 2.74
159 48.33
170 51.67%
21  โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม 111
19 17.12
8 7.21
30 27.03
0 0.00
0 0.00
54 48.65
57 51.35%
22  โรงเรียนบ้านเขานมนาง 138
8 5.80
18 13.04
35 25.36
3 2.17
3 2.17
71 51.45
67 48.55%
23  โรงเรียนวัดหนองสรวง(ถิรอุทิศ) 68
11 16.18
10 14.71
12 17.65
0 0.00
0 0.00
35 51.47
33 48.53%
24  โรงเรียนวัดโป่งก้อนเส้า 120
11 9.17
6 5.00
9 7.50
17 14.17
15 12.50
62 51.67
58 48.33%
25  โรงเรียนวัดลำบัว 169
16 9.47
9 5.33
11 6.51
25 14.79
20 11.83
88 52.07
81 47.93%
26  โรงเรียนวัดกะเหรี่ยงคอม้า 153
15 9.80
13 8.50
32 20.92
9 5.88
0 0.00
84 54.90
69 45.10%
27  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญ(สรกิจพิจารณ์อุปถัมภ์) 167
22 13.17
9 5.39
16 9.58
10 5.99
16 9.58
94 56.29
73 43.71%
28  โรงเรียนวัดถ้ำเต่า 232
33 14.22
9 3.88
38 16.38
11 4.74
9 3.88
132 56.90
100 43.10%
29  โรงเรียนสันมะค่าบกน้อยสามัคคี 61
10 16.39
5 8.20
6 9.84
3 4.92
1 1.64
36 59.02
25 40.98%
30  โรงเรียนวัดสหกรณ์รังสรรค์ 62
8 12.90
2 3.23
4 6.45
6 9.68
5 8.06
37 59.68
25 40.32%
31  โรงเรียนวัดป่าไผ่ 392
26 6.63
41 10.46
24 6.12
34 8.67
33 8.42
234 59.69
158 40.31%
32  โรงเรียนวัดขอนหอม 65
11 16.92
4 6.15
11 16.92
0 0.00
0 0.00
39 60.00
26 40.00%
33  โรงเรียนวัดสวนมะเดื่อสามัคคี 142
9 6.34
0 0.00
24 16.90
12 8.45
9 6.34
88 61.97
54 38.03%
34  โรงเรียนวัดหนองอ่างทอง 37
4 10.81
0 0.00
9 24.32
1 2.70
0 0.00
23 62.16
14 37.84%
35  โรงเรียนวัดชำผักแพว 189
20 10.58
15 7.94
21 11.11
13 6.88
2 1.06
118 62.43
71 37.57%
36  โรงเรียนบ้านโป่งเกตุ 88
1 1.14
5 5.68
8 9.09
6 6.82
13 14.77
55 62.50
33 37.50%
37  โรงเรียนบ้านคลองไทร 67
0 0.00
1 1.49
14 20.90
0 0.00
10 14.93
42 62.69
25 37.31%
38  โรงเรียนวัดบ้านธาตุใต้(สนิทไชยวิทยาคาร) 78
4 5.13
0 0.00
22 28.21
3 3.85
0 0.00
49 62.82
29 37.18%
39  โรงเรียนวัดท่ามะปราง 229
16 6.99
24 10.48
34 14.85
10 4.37
0 0.00
145 63.32
84 36.68%
40  โรงเรียนวัดท่าสีโพธิ์เหนือ 82
6 7.32
6 7.32
14 17.07
4 4.88
0 0.00
52 63.41
30 36.59%
41  โรงเรียนชุมชนวัดบำรุงธรรม 310
33 10.65
31 10.00
40 12.90
8 2.58
1 0.32
197 63.55
113 36.45%
42  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 68(วัดเหวลาด) 201
8 3.98
13 6.47
10 4.98
21 10.45
21 10.45
128 63.68
73 36.32%
43  โรงเรียนอนุบาลวังม่วง 793
57 7.19
52 6.56
63 7.94
60 7.57
52 6.56
509 64.19
284 35.81%
44  โรงเรียนวัดน้อยสามัคคีธรรม(ซับกระทิงเหนือ) 42
8 19.05
0 0.00
4 9.52
3 7.14
0 0.00
27 64.29
15 35.71%
45  โรงเรียนวัดหนองจอกใหญ่ 129
13 10.08
19 14.73
14 10.85
0 0.00
0 0.00
83 64.34
46 35.66%
46  โรงเรียนวัดสันติวิหาร(ขันธสาประชานุเคราะห์) 144
7 4.86
11 7.64
11 7.64
11 7.64
11 7.64
93 64.58
51 35.42%
47  โรงเรียนบ้านหนองมะค่า 145
13 8.97
9 6.21
7 4.83
12 8.28
10 6.90
94 64.83
51 35.17%
48  โรงเรียนวัดโพนทอง 61
6 9.84
0 0.00
6 9.84
4 6.56
5 8.20
40 65.57
21 34.43%
49  โรงเรียนวัดห้วยขมิ้น 67
9 13.43
4 5.97
8 11.94
2 2.99
0 0.00
44 65.67
23 34.33%
50  โรงเรียนวัดหนองโพธิ์ 274
36 13.14
24 8.76
15 5.47
14 5.11
5 1.82
180 65.69
94 34.31%
51  โรงเรียนวัดบ่อโศรก 76
5 6.58
3 3.95
4 5.26
6 7.89
8 10.53
50 65.79
26 34.21%
52  โรงเรียนบ้านท่าพลู 117
10 8.55
5 4.27
24 20.51
0 0.00
0 0.00
78 66.67
39 33.33%
53  โรงเรียนวัดบ้านไผ่ 39
1 2.56
2 5.13
8 20.51
2 5.13
0 0.00
26 66.67
13 33.33%
54  โรงเรียนบ้านใหม่ทุ่งดินขอ(เรืองฉายอุปถัมภ์) 143
8 5.59
3 2.10
11 7.69
11 7.69
14 9.79
96 67.13
47 32.87%
55  โรงเรียนบ้านซับน้อยเหนือ 256
27 10.55
5 1.95
43 16.80
6 2.34
3 1.17
172 67.19
84 32.81%
56  โรงเรียนวัดพระพุทธบาทน้อยมิตรภาพที่ 69 244
17 6.97
17 6.97
10 4.10
13 5.33
21 8.61
166 68.03
78 31.97%
57  โรงเรียนวัดสองคอนกลาง 245
33 13.47
20 8.16
17 6.94
8 3.27
0 0.00
167 68.16
78 31.84%
58  โรงเรียนชุมชนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 1 528
9 1.70
14 2.65
52 9.85
23 4.36
66 12.50
364 68.94
164 31.06%
59  โรงเรียนวัดคลองห้า 120
6 5.00
8 6.67
2 1.67
14 11.67
7 5.83
83 69.17
37 30.83%
60  โรงเรียนบ้านซับบอน 112
18 16.07
0 0.00
11 9.82
5 4.46
0 0.00
78 69.64
34 30.36%
61  โรงเรียนวัดเขาลาดวนาราม 109
7 6.42
6 5.50
15 13.76
5 4.59
0 0.00
76 69.72
33 30.28%
62  โรงเรียนวัดศรีสัจจาวาส 111
8 7.21
10 9.01
15 13.51
0 0.00
0 0.00
78 70.27
33 29.73%
63  โรงเรียนบ้านหัวถนน 66
4 6.06
2 3.03
10 15.15
3 4.55
0 0.00
47 71.21
19 28.79%
64  โรงเรียนวัดบัวลอย(สามัคคีสงเคราะห์) 175
19 10.86
9 5.14
15 8.57
6 3.43
0 0.00
126 72.00
49 28.00%
65  โรงเรียนวัดสว่างอารมณ์ 47
4 8.51
3 6.38
5 10.64
1 2.13
0 0.00
34 72.34
13 27.66%
66  โรงเรียนวัดสร้างบุญ 80
11 13.75
3 3.75
7 8.75
1 1.25
0 0.00
58 72.50
22 27.50%
67  โรงเรียนวัดบ้านดอน 170
6 3.53
15 8.82
20 11.76
4 2.35
1 0.59
124 72.94
46 27.06%
68  โรงเรียนวัดหนองตะเฆ่ 132
5 3.79
0 0.00
23 17.42
0 0.00
7 5.30
97 73.48
35 26.52%
69  โรงเรียนหินกอง(พิบูลอนุสรณ์) 703
91 12.94
6 0.85
89 12.66
0 0.00
0 0.00
517 73.54
186 26.46%
70  โรงเรียนบ้านหนองเอี่ยว 126
9 7.14
10 7.94
9 7.14
5 3.97
0 0.00
93 73.81
33 26.19%
71  โรงเรียนวัดเตาปูน 210
23 10.95
6 2.86
26 12.38
0 0.00
0 0.00
155 73.81
55 26.19%
72  โรงเรียนวัดหนองครก 150
7 4.67
3 2.00
11 7.33
9 6.00
8 5.33
112 74.67
38 25.33%
73  โรงเรียนวัดนาบุญ 239
17 7.11
5 2.09
8 3.35
18 7.53
12 5.02
179 74.90
60 25.10%
74  โรงเรียนบ้านซับดินดำ 72
6 8.33
5 6.94
4 5.56
3 4.17
0 0.00
54 75.00
18 25.00%
75  โรงเรียนวัดราษฎร์บำรุง 148
19 12.84
0 0.00
17 11.49
0 0.00
0 0.00
112 75.68
36 24.32%
76  โรงเรียนวัดโป่งมงคล 60
4 6.67
4 6.67
6 10.00
0 0.00
0 0.00
46 76.67
14 23.33%
77  โรงเรียนวัดโคกกลาง 43
0 0.00
5 11.63
5 11.63
0 0.00
0 0.00
33 76.74
10 23.26%
78  โรงเรียนบ้านโป่งเก้ง 82
4 4.88
2 2.44
5 6.10
0 0.00
8 9.76
63 76.83
19 23.17%
79  โรงเรียนวัดเกาะเซิงหวาย 91
6 6.59
0 0.00
15 16.48
0 0.00
0 0.00
70 76.92
21 23.08%
80  โรงเรียนวัดหนองปลาหมอ 148
11 7.43
0 0.00
23 15.54
0 0.00
0 0.00
114 77.03
34 22.97%
81  โรงเรียนบ้านหลังเขา 135
14 10.37
0 0.00
17 12.59
0 0.00
0 0.00
104 77.04
31 22.96%
82  โรงเรียนวัดเขาน้อยจอมสวรรค์ 79
3 3.80
3 3.80
3 3.80
3 3.80
6 7.59
61 77.22
18 22.78%
83  โรงเรียนวัดบึงไม้ 151
8 5.30
10 6.62
10 6.62
5 3.31
1 0.66
117 77.48
34 22.52%
84  โรงเรียนวัดหนองปลิง 104
5 4.81
5 4.81
8 7.69
3 2.88
2 1.92
81 77.88
23 22.12%
85  โรงเรียนบ้านหนองจิก(บริษัทข้าวไทยจำกัดสงเคราะห์1) 136
11 8.09
8 5.88
10 7.35
1 0.74
0 0.00
106 77.94
30 22.06%
86  โรงเรียนวัดหนองสมัคร(มูลนิธิสุขาวดีอุปถัมภ์) 265
15 5.66
0 0.00
23 8.68
19 7.17
0 0.00
208 78.49
57 21.51%
87  โรงเรียนวัดหนองตาบุญ 99
8 8.08
5 5.05
8 8.08
0 0.00
0 0.00
78 78.79
21 21.21%
88  โรงเรียนบ้านหนองผักบุ้ง 129
12 9.30
5 3.88
9 6.98
1 0.78
0 0.00
102 79.07
27 20.93%
89  โรงเรียนวัดกุ่มหัก(อินทโชติประสิทธิ์) 68
7 10.29
0 0.00
7 10.29
0 0.00
0 0.00
54 79.41
14 20.59%
90  โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 107
5 4.67
5 4.67
1 0.93
1 0.93
10 9.35
85 79.44
22 20.56%
91  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองเลี้ยงโคนม 169
7 4.14
4 2.37
17 10.06
6 3.55
0 0.00
135 79.88
34 20.12%
92  โรงเรียนบ้านป่าวังกวาง 174
16 9.20
0 0.00
19 10.92
0 0.00
0 0.00
139 79.89
35 20.11%
93  โรงเรียนบ้านซับปลากั้ง 141
8 5.67
8 5.67
9 6.38
3 2.13
0 0.00
113 80.14
28 19.86%
94  โรงเรียนบ้านซับสนุ่น 356
22 6.18
24 6.74
22 6.18
0 0.00
0 0.00
288 80.90
68 19.10%
95  โรงเรียนวัดห้วยทราย(อดิเรกสารประชานุสรณ์) 259
17 6.56
0 0.00
32 12.36
0 0.00
0 0.00
210 81.08
49 18.92%
96  โรงเรียนวัดบ้านจาน 88
5 5.68
1 1.14
10 11.36
0 0.00
0 0.00
72 81.82
16 18.18%
97  โรงเรียนวัดหาดสองแคว(สมบูรณ์วิทยาคาร) 99
1 1.01
0 0.00
17 17.17
0 0.00
0 0.00
81 81.82
18 18.18%
98  โรงเรียนชุมชนวัดวิหารแดง(วรมิตรภัทรายุวราษฎร์ฯ) 188
4 2.13
8 4.26
17 9.04
3 1.60
1 0.53
155 82.45
33 17.55%
99  โรงเรียนวัดชัยเฉลิมมิตร(ไพศาลวิทยาคม) 97
3 3.09
5 5.15
9 9.28
0 0.00
0 0.00
80 82.47
17 17.53%
100  โรงเรียนอนุบาลหนองแค(วัดใหญ่วันนาเนตรสวัสดิ์อุปถัมภ์) 141
6 4.26
6 4.26
11 7.80
1 0.71
0 0.00
117 82.98
24 17.02%
101  โรงเรียนวัดหนองโรง 106
5 4.72
3 2.83
9 8.49
1 0.94
0 0.00
88 83.02
18 16.98%
102  โรงเรียนวัดเขาแก้วมุขดาราม 62
3 4.84
3 4.84
4 6.45
0 0.00
0 0.00
52 83.87
10 16.13%
103  โรงเรียนบ้านซับน้อยใต้สามัคคี 107
9 8.41
1 0.93
7 6.54
0 0.00
0 0.00
90 84.11
17 15.89%
104  โรงเรียนวัดมวกเหล็กใน 90
5 5.56
1 1.11
8 8.89
0 0.00
0 0.00
76 84.44
14 15.56%
105  โรงเรียนบ้านช่อง 65
2 3.08
4 6.15
4 6.15
0 0.00
0 0.00
55 84.62
10 15.38%
106  โรงเรียนอนุบาลมวกเหล็ก 917
32 3.49
20 2.18
75 8.18
14 1.53
0 0.00
776 84.62
141 15.38%
107  โรงเรียนวัดห้วยคงคาวราวาส 138
0 0.00
0 0.00
20 14.49
0 0.00
1 0.72
117 84.78
21 15.22%
108  โรงเรียนวัดหนองหมูใต้(ไพบูลย์วิทยาคาร) 125
5 4.00
0 0.00
14 11.20
0 0.00
0 0.00
106 84.80
19 15.20%
109  โรงเรียนบ้านมณีโชติสามัคคี 271
10 3.69
13 4.80
15 5.54
3 1.11
0 0.00
230 84.87
41 15.13%
110  โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 86
3 3.49
6 6.98
3 3.49
0 0.00
1 1.16
73 84.88
13 15.12%
111  โรงเรียนวัดห้วยทองหลาง 55
2 3.64
0 0.00
6 10.91
0 0.00
0 0.00
47 85.45
8 14.55%
112  โรงเรียนนิคมทับกวางสงเคราะห์ 2 162
6 3.70
17 10.49
0 0.00
0 0.00
0 0.00
139 85.80
23 14.20%
113  โรงเรียนบ้านท่าฤทธิ์ 64
1 1.56
3 4.69
5 7.81
0 0.00
0 0.00
55 85.94
9 14.06%
114  โรงเรียนชุมชนวัดคลองไทร(ฉัตรราษฎร์บำรุง) 547
13 2.38
15 2.74
47 8.59
1 0.18
0 0.00
471 86.11
76 13.89%
115  โรงเรียนบ้านคลองม่วงเหนือ 87
5 5.75
2 2.30
5 5.75
0 0.00
0 0.00
75 86.21
12 13.79%
116  โรงเรียนวัดปากน้ำ 44
1 2.27
0 0.00
5 11.36
0 0.00
0 0.00
38 86.36
6 13.64%
117  โรงเรียนวัดท่าคล้อ 103
0 0.00
2 1.94
10 9.71
2 1.94
0 0.00
89 86.41
14 13.59%
118  โรงเรียนวัดบ้านลำ(บ้านลำวิทยาคาร) 45
0 0.00
0 0.00
4 8.89
2 4.44
0 0.00
39 86.67
6 13.33%
119  โรงเรียนวัดโคกกรุง 266
18 6.77
6 2.26
10 3.76
0 0.00
0 0.00
232 87.22
34 12.78%
120  โรงเรียนบ้านบางกง 337
11 3.26
4 1.19
17 5.04
8 2.37
3 0.89
294 87.24
43 12.76%
121  โรงเรียนบ้านผังสามัคคี 128
3 2.34
3 2.34
7 5.47
2 1.56
1 0.78
112 87.50
16 12.50%
122  โรงเรียนบ้านหนองตอตะเคียน 81
3 3.70
3 3.70
4 4.94
0 0.00
0 0.00
71 87.65
10 12.35%
123  โรงเรียนวัดบ้านลาด 90
5 5.56
2 2.22
2 2.22
2 2.22
0 0.00
79 87.78
11 12.22%
124  โรงเรียนวัดบ้านดง 67
2 2.99
0 0.00
6 8.96
0 0.00
0 0.00
59 88.06
8 11.94%
125  โรงเรียนวัดคำพราน 36
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 11.11
32 88.89
4 11.11%
126  โรงเรียนวัดหนองน้ำเขียว(วันดาคุณอุปถัมภ์) 84
0 0.00
0 0.00
5 5.95
2 2.38
2 2.38
75 89.29
9 10.71%
127  โรงเรียนบ้านหนองโป่ง 139
8 5.76
0 0.00
6 4.32
0 0.00
0 0.00
125 89.93
14 10.07%
128  โรงเรียนวัดคลองใหม่ 51
0 0.00
0 0.00
5 9.80
0 0.00
0 0.00
46 90.20
5 9.80%
129  โรงเรียนวัดขอนชะโงก(เขียววิมลราษฎร์อุปถัมภ์) 390
10 2.56
3 0.77
1 0.26
13 3.33
10 2.56
353 90.51
37 9.49%
130  โรงเรียนวัดหนองจิก(บุญมีประชานุกูล) 89
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 8.99
81 91.01
8 8.99%
131  โรงเรียนบ้านซับกระดาน 67
1 1.49
0 0.00
5 7.46
0 0.00
0 0.00
61 91.04
6 8.96%
132  โรงเรียนวัดสวนทองรวมมิตร 180
5 2.78
0 0.00
10 5.56
0 0.00
0 0.00
165 91.67
15 8.33%
133  โรงเรียนวัดสุนทริกาวาส 84
1 1.19
0 0.00
4 4.76
0 0.00
2 2.38
77 91.67
7 8.33%
134  โรงเรียนบ้านเขาไม้เกวียน 136
5 3.68
0 0.00
5 3.68
0 0.00
0 0.00
126 92.65
10 7.35%
135  โรงเรียนบ้านลำสมพุง 103
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
103 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,037 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,723 7.82
เตี้ย  1,138 5.16
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,213 10.04
ผอมและเตี้ย  1,075 4.88
อ้วนและเตี้ย  988 4.48
ไม่มีภาวะโภชนาการ  14,900 67.61
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 7,137 คน


32.39%


Powered By www.thaieducation.net