ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ขอนแก่น เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 153 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 17 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 11.11
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียน บ้านโนนตุ่นประชาบำรุง 49
12 24.49
7 14.29
2 4.08
3 6.12
1 2.04
24 48.98
25 51.02%
2  โรงเรียน บ้านกระเดื่อง 61
11 18.03
6 9.84
6 9.84
3 4.92
5 8.20
30 49.18
31 50.82%
3  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 23
3 13.04
3 13.04
2 8.70
0 0.00
0 0.00
15 65.22
8 34.78%
4  โรงเรียนบ้านห้วยเตยพัฒนา 47
8 17.02
0 0.00
6 12.77
0 0.00
0 0.00
33 70.21
14 29.79%
5  โรงเรียนไตรมิตรวิทยาคาร 104
6 5.77
8 7.69
14 13.46
1 0.96
0 0.00
75 72.12
29 27.88%
6  โรงเรียนบ้านโนนลาน 84
5 5.95
3 3.57
9 10.71
2 2.38
2 2.38
63 75.00
21 25.00%
7  โรงเรียนบ้านหนองกุงวิทยาคาร 81
2 2.47
2 2.47
5 6.17
4 4.94
7 8.64
61 75.31
20 24.69%
8  โรงเรียน บ้านเหมือดแอ่คุรุราษฎร์อุทิศ 15
2 13.33
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00%
9  โรงเรียนบ้านหนองเบ็ญ 81
2 2.47
2 2.47
4 4.94
2 2.47
2 2.47
69 85.19
12 14.81%
10  โรงเรียน ห้วยหว้าวิทยาคม 76
0 0.00
0 0.00
3 3.95
0 0.00
7 9.21
66 86.84
10 13.16%
11  โรงเรียนหนองชาดพิทยาคม 116
4 3.45
4 3.45
3 2.59
0 0.00
4 3.45
101 87.07
15 12.93%
12  โรงเรียนบ้านไก่นา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 10.00
9 90.00
1 10.00%
13  โรงเรียนบ้านหินเหิบศิลาทิพย์ 94
0 0.00
2 2.13
3 3.19
2 2.13
0 0.00
87 92.55
7 7.45%
14  โรงเรียนบ้านโนนค้อ 79
0 0.00
0 0.00
3 3.80
0 0.00
0 0.00
76 96.20
3 3.80%
15  โรงเรียนบ้านโคกนางามปลาเซียมอัมพวัน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%
16  โรงเรียนบ้านโคกแปะ 95
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
95 100.00
0 0.00%
17  โรงเรียนหนองแวงคุรุราษฎร์รังสรรค์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  1,015 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  55 5.42
เตี้ย  37 3.65
เริ่มอ้วน=>อ้วน  61 6.01
ผอมและเตี้ย  17 1.67
อ้วนและเตี้ย  29 2.86
ไม่มีภาวะโภชนาการ  816 80.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 199 คน


19.61%


Powered By www.thaieducation.net