ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.ปทุมธานี เขต 2
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 67 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 67 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนคลองสิบสาม(ผิวศรีราษฏร์บำรุง) 34
5 14.71
0 0.00
29 85.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00%
2  โรงเรียนวัดโปรยฝน 75
0 0.00
22 29.33
27 36.00
0 0.00
26 34.67
0 0.00
75 100.00%
3  โรงเรียนแสนจําหน่ายวิทยา 43
3 6.98
7 16.28
6 13.95
10 23.26
13 30.23
4 9.30
39 90.70%
4  โรงเรียนวัดจุฬาจินดาราม 85
8 9.41
9 10.59
17 20.00
7 8.24
26 30.59
18 21.18
67 78.82%
5  โรงเรียนอยู่ประชานุเคราะห์ 124
5 4.03
6 4.84
25 20.16
11 8.87
31 25.00
46 37.10
78 62.90%
6  โรงเรียนวัดนิเทศน์ 69
9 13.04
6 8.70
12 17.39
10 14.49
5 7.25
27 39.13
42 60.87%
7  โรงเรียนวัดนพรัตนาราม 70
6 8.57
6 8.57
8 11.43
6 8.57
12 17.14
32 45.71
38 54.29%
8  โรงเรียนวัดนาบุญ 384
32 8.33
32 8.33
39 10.16
4 1.04
85 22.14
192 50.00
192 50.00%
9  โรงเรียนชุมชนเลิศพินิจพิทยาคม 414
16 3.86
35 8.45
26 6.28
51 12.32
61 14.73
225 54.35
189 45.65%
10  โรงเรียนวัดทศทิศ 127
18 14.17
24 18.90
11 8.66
2 1.57
1 0.79
71 55.91
56 44.09%
11  โรงเรียนวัดสระบัว 423
46 10.87
42 9.93
78 18.44
9 2.13
6 1.42
242 57.21
181 42.79%
12  โรงเรียนวัดประยูรธรรมาราม 563
93 16.52
49 8.70
81 14.39
9 1.60
8 1.42
323 57.37
240 42.63%
13  โรงเรียนวัดสอนดีศรีเจริญ 174
18 10.34
15 8.62
38 21.84
0 0.00
0 0.00
103 59.20
71 40.80%
14  โรงเรียนวัดอดิศร 82
5 6.10
6 7.32
21 25.61
0 0.00
0 0.00
50 60.98
32 39.02%
15  โรงเรียนนิกรราษฎร์บูรณะ(เหราบัตย์อุทิศ) 104
2 1.92
6 5.77
9 8.65
8 7.69
15 14.42
64 61.54
40 38.46%
16  โรงเรียนวัดธรรมราษฏร์เจริญผล 103
4 3.88
13 12.62
20 19.42
1 0.97
1 0.97
64 62.14
39 37.86%
17  โรงเรียนวัดมูลจินดาราม 379
21 5.54
41 10.82
30 7.92
21 5.54
30 7.92
236 62.27
143 37.73%
18  โรงเรียนคลอง 11ศาลาครุ(เทียมอุปถัมภ์) 35
3 8.57
2 5.71
6 17.14
2 5.71
0 0.00
22 62.86
13 37.14%
19  โรงเรียนวัดเกตุประภา 558
24 4.30
22 3.94
86 15.41
25 4.48
49 8.78
352 63.08
206 36.92%
20  โรงเรียนชุมชนประชานิกรอํานวยเวทย์ 399
37 9.27
17 4.26
35 8.77
34 8.52
24 6.02
252 63.16
147 36.84%
21  โรงเรียนชุมชนวัดทําเลทอง 305
23 7.54
18 5.90
56 18.36
14 4.59
0 0.00
194 63.61
111 36.39%
22  โรงเรียนกลางคลองสิบ 192
5 2.60
17 8.85
27 14.06
19 9.90
1 0.52
123 64.06
69 35.94%
23  โรงเรียนชุมชนวัดพิชิตปิตยาราม 601
70 11.65
19 3.16
95 15.81
11 1.83
20 3.33
386 64.23
215 35.77%
24  โรงเรียนร่วมใจประสิทธิ์ 128
9 7.03
11 8.59
13 10.16
9 7.03
3 2.34
83 64.84
45 35.16%
25  โรงเรียนวัดดอนใหญ่ 314
25 7.96
20 6.37
60 19.11
2 0.64
2 0.64
205 65.29
109 34.71%
26  โรงเรียนวัดสมุหราษฎร์บํารุง 170
10 5.88
7 4.12
14 8.24
8 4.71
14 8.24
117 68.82
53 31.18%
27  โรงเรียนรวมราษฎร์สามัคคี 412
5 1.21
55 13.35
67 16.26
0 0.00
0 0.00
285 69.17
127 30.83%
28  โรงเรียนวัดลานนา 104
12 11.54
2 1.92
16 15.38
0 0.00
0 0.00
74 71.15
30 28.85%
29  โรงเรียนวัดชัยมังคลาราม 109
8 7.34
6 5.50
17 15.60
0 0.00
0 0.00
78 71.56
31 28.44%
30  โรงเรียนวัดสุวรรณ 233
7 3.00
18 7.73
33 14.16
4 1.72
2 0.86
169 72.53
64 27.47%
31  โรงเรียนวัดจตุพิธวราวาส 55
4 7.27
5 9.09
6 10.91
0 0.00
0 0.00
40 72.73
15 27.27%
32  โรงเรียนวัดพวงแก้ว 186
16 8.60
10 5.38
13 6.99
9 4.84
0 0.00
138 74.19
48 25.81%
33  โรงเรียนวัดแสงสรรค์ 880
48 5.45
30 3.41
137 15.57
6 0.68
1 0.11
658 74.77
222 25.23%
34  โรงเรียนวัดพิรุณศาสตร์ 176
2 1.14
10 5.68
32 18.18
0 0.00
0 0.00
132 75.00
44 25.00%
35  โรงเรียนวัดคลองชัน 745
53 7.11
37 4.97
96 12.89
0 0.00
0 0.00
559 75.03
186 24.97%
36  โรงเรียนทองพูลอุทิศ 372
18 4.84
18 4.84
55 14.78
0 0.00
1 0.27
280 75.27
92 24.73%
37  โรงเรียนวัดปทุมนายก 186
5 2.69
10 5.38
31 16.67
0 0.00
0 0.00
140 75.27
46 24.73%
38  โรงเรียนวัดแจ้งลําหิน 150
2 1.33
2 1.33
32 21.33
1 0.67
0 0.00
113 75.33
37 24.67%
39  โรงเรียนวัดเขียนเขต 1712
45 2.63
46 2.69
249 14.54
19 1.11
36 2.10
1317 76.93
395 23.07%
40  โรงเรียนชุมชนบึงบา 810
29 3.58
15 1.85
135 16.67
2 0.25
0 0.00
629 77.65
181 22.35%
41  โรงเรียนธัญญสิทธิศิลป์ 1674
79 4.72
42 2.51
243 14.52
3 0.18
1 0.06
1306 78.02
368 21.98%
42  โรงเรียนนิกรราษฎร์บํารุงวิทย์ 134
0 0.00
5 3.73
22 16.42
1 0.75
0 0.00
106 79.10
28 20.90%
43  โรงเรียนวัดศรีคัคณางค์ 189
12 6.35
8 4.23
12 6.35
6 3.17
0 0.00
151 79.89
38 20.11%
44  โรงเรียนวัดพืชอุดม 139
9 6.47
3 2.16
12 8.63
2 1.44
1 0.72
112 80.58
27 19.42%
45  โรงเรียนวัดสุขบุญฑริการาม 142
9 6.34
9 6.34
7 4.93
2 1.41
0 0.00
115 80.99
27 19.01%
46  โรงเรียนวัดกลางคลองสี่ 553
13 2.35
16 2.89
21 3.80
24 4.34
20 3.62
459 83.00
94 17.00%
47  โรงเรียนเจริญดีวิทยา 699
16 2.29
12 1.72
88 12.59
1 0.14
0 0.00
582 83.26
117 16.74%
48  โรงเรียนชุมชนประชาธิปัตย์วิทยาคาร 1133
49 4.32
18 1.59
28 2.47
31 2.74
38 3.35
969 85.53
164 14.47%
49  โรงเรียนวัดอัยยิการาม 1301
42 3.23
51 3.92
41 3.15
24 1.84
28 2.15
1115 85.70
186 14.30%
50  โรงเรียนวัดโพสพผลเจริญ 389
14 3.60
4 1.03
34 8.74
0 0.00
0 0.00
337 86.63
52 13.37%
51  โรงเรียนวัดมงคลรัตน์ 174
10 5.75
5 2.87
7 4.02
0 0.00
0 0.00
152 87.36
22 12.64%
52  โรงเรียนราษฎร์สงเคราะห์วิทยา 195
4 2.05
5 2.56
7 3.59
5 2.56
3 1.54
171 87.69
24 12.31%
53  โรงเรียนสหราษฎร์บํารุง 477
22 4.61
10 2.10
17 3.56
5 1.05
3 0.63
420 88.05
57 11.95%
54  โรงเรียนวัดโสภณาราม 134
2 1.49
1 0.75
12 8.96
1 0.75
0 0.00
118 88.06
16 11.94%
55  โรงเรียนวัดประชุมราษฏร์ 190
4 2.11
2 1.05
14 7.37
0 0.00
1 0.53
169 88.95
21 11.05%
56  โรงเรียนวัดราษฎรบํารุง 100
2 2.00
1 1.00
7 7.00
0 0.00
1 1.00
89 89.00
11 11.00%
57  โรงเรียนหิรัญพงษ์อนุสรณ์ 155
1 0.65
0 0.00
15 9.68
0 0.00
0 0.00
139 89.68
16 10.32%
58  โรงเรียนวัดลาดสนุ่น 1145
19 1.66
12 1.05
0 0.00
19 1.66
55 4.80
1040 90.83
105 9.17%
59  โรงเรียนวัดขุมแก้ว 266
2 0.75
1 0.38
16 6.02
0 0.00
0 0.00
247 92.86
19 7.14%
60  โรงเรียนวัดปัญจทายิกาวาส 356
5 1.40
0 0.00
17 4.78
0 0.00
0 0.00
334 93.82
22 6.18%
61  โรงเรียนแสนชื่นปานนุกูล 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44%
62  โรงเรียนวัดศรีสโมสร 252
0 0.00
3 1.19
2 0.79
2 0.79
2 0.79
243 96.43
9 3.57%
63  โรงเรียนวัดแสงมณี 76
1 1.32
0 0.00
1 1.32
0 0.00
0 0.00
74 97.37
2 2.63%
64  โรงเรียนร่วมจิตประสาท 157
0 0.00
0 0.00
4 2.55
0 0.00
0 0.00
153 97.45
4 2.55%
65  โรงเรียนวัดธัญญะผล 241
4 1.66
1 0.41
0 0.00
0 0.00
0 0.00
236 97.93
5 2.07%
66  โรงเรียนวัดเจริญบุญ 209
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
209 100.00
0 0.00%
67  โรงเรียนศาลาลอย 46
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
46 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  22,656 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,071 4.73
เตี้ย  925 4.08
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,416 10.66
ผอมและเตี้ย  440 1.94
อ้วนและเตี้ย  626 2.76
ไม่มีภาวะโภชนาการ  17,178 75.82
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 5,478 คน


24.18%


Powered By www.thaieducation.net