ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กำแพงเพชร เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 203 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 203 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าเสลี่ยง 73
5 6.85
0 0.00
67 91.78
1 1.37
0 0.00
0 0.00
73 100.00%
2  โรงเรียนบ้านน้ำโท้ง 13
7 53.85
0 0.00
5 38.46
0 0.00
1 7.69
0 0.00
13 100.00%
3  โรงเรียนบ้านหนองวัวดำ 82
17 20.73
15 18.29
28 34.15
18 21.95
4 4.88
0 0.00
82 100.00%
4  โรงเรียนบ้านไร่ลำปาง 44
39 88.64
0 0.00
3 6.82
2 4.55
0 0.00
0 0.00
44 100.00%
5  โรงเรียนสิริแก้วเจริญ 117
30 25.64
15 12.82
32 27.35
21 17.95
19 16.24
0 0.00
117 100.00%
6  โรงเรียนบ้านสระสิงห์โต 111
60 54.05
26 23.42
16 14.41
0 0.00
0 0.00
9 8.11
102 91.89%
7  โรงเรียนบ้านหนองจิก 41
32 78.05
0 0.00
3 7.32
0 0.00
0 0.00
6 14.63
35 85.37%
8  โรงเรียนบ้านโนนสมอ 64
36 56.25
11 17.19
5 7.81
2 3.13
0 0.00
10 15.63
54 84.38%
9  โรงเรียนบ้านบ่อตาโพธิ์ 24
14 58.33
0 0.00
6 25.00
0 0.00
0 0.00
4 16.67
20 83.33%
10  โรงเรียนบ้านหนองละมั่งทอง 44
19 43.18
0 0.00
2 4.55
14 31.82
0 0.00
9 20.45
35 79.55%
11  โรงเรียนบ้านโนนโก 37
25 67.57
1 2.70
1 2.70
1 2.70
0 0.00
9 24.32
28 75.68%
12  โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 168
118 70.24
0 0.00
4 2.38
0 0.00
0 0.00
46 27.38
122 72.62%
13  โรงเรียนบ้านหนองคล้า 64
20 31.25
10 15.63
7 10.94
6 9.38
2 3.13
19 29.69
45 70.31%
14  โรงเรียนบ้านสมอโคน 30
3 10.00
3 10.00
2 6.67
6 20.00
7 23.33
9 30.00
21 70.00%
15  โรงเรียนบ้านหนองแขม 70
4 5.71
3 4.29
16 22.86
7 10.00
19 27.14
21 30.00
49 70.00%
16  โรงเรียนบ้านคุยมะม่วง 96
30 31.25
6 6.25
17 17.71
6 6.25
6 6.25
31 32.29
65 67.71%
17  โรงเรียนบ้านนาบ่อคำ 86
53 61.63
0 0.00
5 5.81
0 0.00
0 0.00
28 32.56
58 67.44%
18  โรงเรียนปราสาทอนุสรณ์ 155
34 21.94
17 10.97
25 16.13
20 12.90
7 4.52
52 33.55
103 66.45%
19  โรงเรียนนารีราษฎร์สามัคคี 161
92 57.14
0 0.00
14 8.70
0 0.00
0 0.00
55 34.16
106 65.84%
20  โรงเรียนบ้านทรงธรรม 195
43 22.05
29 14.87
14 7.18
24 12.31
12 6.15
73 37.44
122 62.56%
21  โรงเรียนบ้านท่าไม้ 203
27 13.30
18 8.87
10 4.93
35 17.24
33 16.26
80 39.41
123 60.59%
22  โรงเรียนประชาสันติภาพ(วงศ์สุดใจอุปถัมภ์) 245
47 19.18
26 10.61
35 14.29
18 7.35
18 7.35
101 41.22
144 58.78%
23  โรงเรียนบ้านคุยป่ายาง 116
2 1.72
6 5.17
23 19.83
8 6.90
29 25.00
48 41.38
68 58.62%
24  โรงเรียนบ้านหนองแดน สาขาบ้านโละโคะ 116
24 20.69
28 24.14
1 0.86
14 12.07
0 0.00
49 42.24
67 57.76%
25  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 74
3 4.05
3 4.05
16 21.62
6 8.11
13 17.57
33 44.59
41 55.41%
26  โรงเรียนบ้านคลองเรือ 41
14 34.15
0 0.00
8 19.51
0 0.00
0 0.00
19 46.34
22 53.66%
27  โรงเรียนคลองใหญ่วิทยา 105
10 9.52
15 14.29
13 12.38
16 15.24
2 1.90
49 46.67
56 53.33%
28  โรงเรียนบ้านช่องลม 33
7 21.21
5 15.15
5 15.15
0 0.00
0 0.00
16 48.48
17 51.52%
29  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 2 (บ่อทอง) 134
11 8.21
5 3.73
19 14.18
16 11.94
18 13.43
65 48.51
69 51.49%
30  โรงเรียนบ้านดงซ่อม 153
10 6.54
13 8.50
13 8.50
19 12.42
23 15.03
75 49.02
78 50.98%
31  โรงเรียนอนุบาลกำแพงเพชร 1479
190 12.85
21 1.42
395 26.71
17 1.15
128 8.65
728 49.22
751 50.78%
32  โรงเรียนบ้านหนองเต่าสามัคคี 44
14 31.82
0 0.00
8 18.18
0 0.00
0 0.00
22 50.00
22 50.00%
33  โรงเรียนอนุบาลลานกระบือ 332
25 7.53
54 16.27
72 21.69
10 3.01
3 0.90
168 50.60
164 49.40%
34  โรงเรียนบ้านเด่นพระ 70
17 24.29
7 10.00
3 4.29
5 7.14
2 2.86
36 51.43
34 48.57%
35  โรงเรียนบ้านลานไผ่ 164
66 40.24
0 0.00
13 7.93
0 0.00
0 0.00
85 51.83
79 48.17%
36  โรงเรียนบ้านเกาะรากเสียด 126
12 9.52
11 8.73
30 23.81
7 5.56
0 0.00
66 52.38
60 47.62%
37  โรงเรียนบ้านพานทอง 80
30 37.50
2 2.50
6 7.50
0 0.00
0 0.00
42 52.50
38 47.50%
38  โรงเรียนวัดคูยาง 1710
200 11.70
257 15.03
81 4.74
178 10.41
75 4.39
919 53.74
791 46.26%
39  โรงเรียนอ่างทองพัฒนา(สนง.สลากกินแบ่งสงเคราะห์) 145
13 8.97
6 4.14
12 8.28
19 13.10
16 11.03
79 54.48
66 45.52%
40  โรงเรียนสหวิทยาคม 133
11 8.27
6 4.51
19 14.29
13 9.77
10 7.52
74 55.64
59 44.36%
41  โรงเรียนบ้านหนองโสน 131
26 19.85
13 9.92
13 9.92
5 3.82
0 0.00
74 56.49
57 43.51%
42  โรงเรียนบ้านทุ่งสวน 103
41 39.81
-1 -0.97
5 4.85
-1 -0.97
0 0.00
59 57.28
44 42.72%
43  โรงเรียนบ้านมอสมบัติ 157
17 10.83
8 5.10
17 10.83
20 12.74
5 3.18
90 57.32
67 42.68%
44  โรงเรียนบ้านบึงทับแรต 125
21 16.80
10 8.00
19 15.20
1 0.80
2 1.60
72 57.60
53 42.40%
45  โรงเรียนยางเลียงราษฎร์พัฒนา 76
10 13.16
7 9.21
11 14.47
3 3.95
1 1.32
44 57.89
32 42.11%
46  โรงเรียนบ้านหนองแดน 156
15 9.62
19 12.18
19 12.18
10 6.41
2 1.28
91 58.33
65 41.67%
47  โรงเรียนบ้านหนองหัวควาย 125
20 16.00
9 7.20
23 18.40
0 0.00
0 0.00
73 58.40
52 41.60%
48  โรงเรียนบ้านใหม่เขานิยม 71
5 7.04
9 12.68
8 11.27
6 8.45
1 1.41
42 59.15
29 40.85%
49  โรงเรียนบ้านวังชะโอน 105
17 16.19
24 22.86
1 0.95
0 0.00
0 0.00
63 60.00
42 40.00%
50  โรงเรียนบ้านเขาสว่างอารมณ์ 173
18 10.40
11 6.36
23 13.29
12 6.94
5 2.89
104 60.12
69 39.88%
51  โรงเรียนอนุบาลไทรงาม 734
85 11.58
52 7.08
57 7.77
27 3.68
66 8.99
447 60.90
287 39.10%
52  โรงเรียนบ้านเมืองพาน 41
8 19.51
0 0.00
3 7.32
5 12.20
0 0.00
25 60.98
16 39.02%
53  โรงเรียนบ้านเนินกรอย 94
4 4.26
0 0.00
19 20.21
6 6.38
6 6.38
59 62.77
35 37.23%
54  โรงเรียนบ้านวังทอง 156
7 4.49
22 14.10
24 15.38
5 3.21
0 0.00
98 62.82
58 37.18%
55  โรงเรียนสาธิต 486
68 13.99
49 10.08
29 5.97
26 5.35
8 1.65
306 62.96
180 37.04%
56  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 16 (บ้านโนนพลวง) 46
9 19.57
0 0.00
8 17.39
0 0.00
0 0.00
29 63.04
17 36.96%
57  โรงเรียนบ้านบึงมาลย์ 120
36 30.00
2 1.67
5 4.17
0 0.00
0 0.00
77 64.17
43 35.83%
58  โรงเรียนบ้านตอรัง 121
5 4.13
8 6.61
15 12.40
7 5.79
8 6.61
78 64.46
43 35.54%
59  โรงเรียนบ้านเทพนคร 138
30 21.74
1 0.72
18 13.04
0 0.00
0 0.00
89 64.49
49 35.51%
60  โรงเรียนบ้านเทียมเจริญ 31
3 9.68
1 3.23
3 9.68
1 3.23
3 9.68
20 64.52
11 35.48%
61  โรงเรียนบ้านโนนม่วง 17
0 0.00
2 11.76
2 11.76
2 11.76
0 0.00
11 64.71
6 35.29%
62  โรงเรียนบ้านไทรย้อย 63
3 4.76
7 11.11
2 3.17
3 4.76
7 11.11
41 65.08
22 34.92%
63  โรงเรียนห้วยใหญ่ยางงาม 63
5 7.94
5 7.94
4 6.35
8 12.70
0 0.00
41 65.08
22 34.92%
64  โรงเรียนบ้านแก้วสุวรรณ 86
4 4.65
0 0.00
13 15.12
5 5.81
8 9.30
56 65.12
30 34.88%
65  โรงเรียนยั่งยืนราษฎร์วิทยา 129
9 6.98
9 6.98
23 17.83
2 1.55
2 1.55
84 65.12
45 34.88%
66  โรงเรียนบ้านวังชมภู 95
6 6.32
1 1.05
21 22.11
4 4.21
1 1.05
62 65.26
33 34.74%
67  โรงเรียนสาธิตวัดพระบรมธาตุ 228
11 4.82
7 3.07
18 7.89
18 7.89
25 10.96
149 65.35
79 34.65%
68  โรงเรียนบ้านจิกลาด 26
3 11.54
3 11.54
2 7.69
1 3.85
0 0.00
17 65.38
9 34.62%
69  โรงเรียนนิยมราษฎร์วิทยา 82
12 14.63
0 0.00
16 19.51
0 0.00
0 0.00
54 65.85
28 34.15%
70  โรงเรียนบ้านลำมะโกรก 255
24 9.41
11 4.31
39 15.29
6 2.35
0 0.00
175 68.63
80 31.37%
71  โรงเรียนวัฒนราษฎร์ศึกษา 193
17 8.81
25 12.95
12 6.22
4 2.07
2 1.04
133 68.91
60 31.09%
72  โรงเรียนบ้านแคทอง 52
11 21.15
0 0.00
5 9.62
0 0.00
0 0.00
36 69.23
16 30.77%
73  โรงเรียนบ้านไตรตรึงษ์ 130
13 10.00
4 3.08
22 16.92
0 0.00
1 0.77
90 69.23
40 30.77%
74  โรงเรียนบ้านหนองใหญ่ 138
14 10.14
10 7.25
1 0.72
17 12.32
0 0.00
96 69.57
42 30.43%
75  โรงเรียนบ้านชัยภูมิ 181
31 17.13
8 4.42
12 6.63
4 2.21
0 0.00
126 69.61
55 30.39%
76  โรงเรียนยอดประชาสรรค์ 43
4 9.30
3 6.98
2 4.65
1 2.33
3 6.98
30 69.77
13 30.23%
77  โรงเรียนบ้านโนนใหญ่ 199
15 7.54
17 8.54
28 14.07
0 0.00
0 0.00
139 69.85
60 30.15%
78  โรงเรียนบ้านวังตะเคียน 250
25 10.00
24 9.60
6 2.40
14 5.60
6 2.40
175 70.00
75 30.00%
79  โรงเรียนบ้านหนองสะแก 140
14 10.00
12 8.57
16 11.43
0 0.00
0 0.00
98 70.00
42 30.00%
80  โรงเรียนบ้านคุยแขวน 102
7 6.86
0 0.00
23 22.55
0 0.00
0 0.00
72 70.59
30 29.41%
81  โรงเรียนบ้านศรีไกรลาศ 73
2 2.74
9 12.33
10 13.70
0 0.00
0 0.00
52 71.23
21 28.77%
82  โรงเรียนบ้านโนนจั่น 205
5 2.44
2 0.98
28 13.66
7 3.41
16 7.80
147 71.71
58 28.29%
83  โรงเรียนบ้านหงษ์ทอง 133
9 6.77
8 6.02
9 6.77
7 5.26
4 3.01
96 72.18
37 27.82%
84  โรงเรียนบ้านบ่อสามแสน 211
17 8.06
18 8.53
8 3.79
10 4.74
4 1.90
154 72.99
57 27.01%
85  โรงเรียนอนุบาลพรานกระต่าย 175
13 7.43
7 4.00
26 14.86
1 0.57
0 0.00
128 73.14
47 26.86%
86  โรงเรียนบ้านวังโบสถ์ 123
9 7.32
6 4.88
15 12.20
3 2.44
0 0.00
90 73.17
33 26.83%
87  โรงเรียนบ้านหนองรี 109
11 10.09
7 6.42
4 3.67
7 6.42
0 0.00
80 73.39
29 26.61%
88  โรงเรียนบ้านห้วยน้ำใส 112
15 13.39
0 0.00
14 12.50
0 0.00
0 0.00
83 74.11
29 25.89%
89  โรงเรียนบ้านหนองแม่แตง (ธรรมศาสตร์อาสา) 197
33 16.75
12 6.09
0 0.00
2 1.02
3 1.52
147 74.62
50 25.38%
90  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 4 (บ้านใหม่ศรีอุบล) 158
3 1.90
5 3.16
29 18.35
3 1.90
0 0.00
118 74.68
40 25.32%
91  โรงเรียนวัดกัลปพฤกษ์ 103
4 3.88
7 6.80
8 7.77
7 6.80
0 0.00
77 74.76
26 25.24%
92  โรงเรียนบ้านลานสะเดา 222
13 5.86
15 6.76
28 12.61
0 0.00
0 0.00
166 74.77
56 25.23%
93  โรงเรียนบ้านไร่ดง 44
0 0.00
0 0.00
11 25.00
0 0.00
0 0.00
33 75.00
11 25.00%
94  โรงเรียนบ้านบางลาด 231
30 12.99
7 3.03
13 5.63
7 3.03
0 0.00
174 75.32
57 24.68%
95  โรงเรียนบ้านธำมรงค์(รองประชาสงเคราะห์) 122
10 8.20
6 4.92
13 10.66
0 0.00
1 0.82
92 75.41
30 24.59%
96  โรงเรียนอ่อนวิมลราษฎร์วิทยา 123
9 7.32
12 9.76
9 7.32
0 0.00
0 0.00
93 75.61
30 24.39%
97  โรงเรียนหนองลวกราษฎร์บำรุง 194
16 8.25
5 2.58
24 12.37
1 0.52
1 0.52
147 75.77
47 24.23%
98  โรงเรียนบ้านเขาน้ำเพชร 108
8 7.41
4 3.70
10 9.26
4 3.70
0 0.00
82 75.93
26 24.07%
99  โรงเรียนบ้านทรายทอง 75
3 4.00
4 5.33
10 13.33
1 1.33
0 0.00
57 76.00
18 24.00%
100  โรงเรียนบ้านประชาสุขสันต์ 317
30 9.46
15 4.73
31 9.78
0 0.00
0 0.00
241 76.03
76 23.97%
101  โรงเรียนผินสหราษฎร์พัฒนา 527
37 7.02
38 7.21
25 4.74
15 2.85
7 1.33
405 76.85
122 23.15%
102  โรงเรียนบ้านปางขนุน 209
11 5.26
19 9.09
17 8.13
0 0.00
1 0.48
161 77.03
48 22.97%
103  โรงเรียนบ้านคลองสีนวล 35
4 11.43
1 2.86
2 5.71
1 2.86
0 0.00
27 77.14
8 22.86%
104  โรงเรียนบ้านใหม่พัฒนา 98
8 8.16
2 2.04
12 12.24
0 0.00
0 0.00
76 77.55
22 22.45%
105  โรงเรียนบ้านน้ำดิบ(ศรีกำแพงอุปถัมภ์) 108
8 7.41
3 2.78
5 4.63
3 2.78
5 4.63
84 77.78
24 22.22%
106  โรงเรียนบ้านอาชานุสรณ์ 54
4 7.41
3 5.56
5 9.26
0 0.00
0 0.00
42 77.78
12 22.22%
107  โรงเรียนบ้านปลักไม้ดำ 150
2 1.33
9 6.00
18 12.00
4 2.67
0 0.00
117 78.00
33 22.00%
108  โรงเรียนบ้านโพธิ์พัฒนา 214
6 2.80
11 5.14
27 12.62
2 0.93
0 0.00
168 78.50
46 21.50%
109  โรงเรียนบ้านสุขขุม(อนุสรณ์พลยงค์) 71
10 14.08
0 0.00
5 7.04
0 0.00
0 0.00
56 78.87
15 21.13%
110  โรงเรียนบ้านลานตาบัว 148
13 8.78
8 5.41
10 6.76
0 0.00
0 0.00
117 79.05
31 20.95%
111  โรงเรียนบ้านลานดอกไม้ 67
2 2.99
6 8.96
0 0.00
6 8.96
0 0.00
53 79.10
14 20.90%
112  โรงเรียนบ้านเก่า 72
6 8.33
0 0.00
7 9.72
1 1.39
1 1.39
57 79.17
15 20.83%
113  โรงเรียนบ้านลานช้างท่าว 58
2 3.45
1 1.72
0 0.00
5 8.62
4 6.90
46 79.31
12 20.69%
114  โรงเรียนบ้านคลองห้วยยั้ง 78
11 14.10
0 0.00
5 6.41
0 0.00
0 0.00
62 79.49
16 20.51%
115  โรงเรียนบ้านประดาเจ็ดรัง 78
3 3.85
0 0.00
7 8.97
2 2.56
4 5.13
62 79.49
16 20.51%
116  โรงเรียนบ้านทุ่งรวงทอง 103
2 1.94
2 1.94
15 14.56
2 1.94
0 0.00
82 79.61
21 20.39%
117  โรงเรียนบ้านเกศกาสร 153
17 11.11
7 4.58
7 4.58
0 0.00
0 0.00
122 79.74
31 20.26%
118  โรงเรียนบ้านหนองตากล้า 84
6 7.14
0 0.00
11 13.10
0 0.00
0 0.00
67 79.76
17 20.24%
119  โรงเรียนวัดอรัญญิกาวาสน์ 65
0 0.00
9 13.85
4 6.15
0 0.00
0 0.00
52 80.00
13 20.00%
120  โรงเรียนบ้านหนองหญ้ามุ้ง 71
2 2.82
4 5.63
8 11.27
0 0.00
0 0.00
57 80.28
14 19.72%
121  โรงเรียนบ้านดาดทองเจริญ 102
6 5.88
4 3.92
9 8.82
1 0.98
0 0.00
82 80.39
20 19.61%
122  โรงเรียนบ้านหนองหัววัว 173
6 3.47
8 4.62
8 4.62
8 4.62
3 1.73
140 80.92
33 19.08%
123  โรงเรียนจำรูญชัยพฤกษ์ราษฎร์วิทยา 95
6 6.32
5 5.26
6 6.32
1 1.05
0 0.00
77 81.05
18 18.95%
124  โรงเรียนบ้านพรานกระต่าย 678
46 6.78
22 3.24
60 8.85
0 0.00
0 0.00
550 81.12
128 18.88%
125  โรงเรียนบ้านวังโขน 85
5 5.88
4 4.71
4 4.71
3 3.53
0 0.00
69 81.18
16 18.82%
126  โรงเรียนบ้านทุ่งน้ำตก 48
3 6.25
0 0.00
3 6.25
3 6.25
0 0.00
39 81.25
9 18.75%
127  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 3 (แปดอ้อม) 123
8 6.50
3 2.44
8 6.50
4 3.25
0 0.00
100 81.30
23 18.70%
128  โรงเรียนบ้านน้ำดิบมะพร้าว 142
10 7.04
8 5.63
8 5.63
0 0.00
0 0.00
116 81.69
26 18.31%
129  โรงเรียนบ้านคุยบ้านโอง 61
4 6.56
1 1.64
6 9.84
0 0.00
0 0.00
50 81.97
11 18.03%
130  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 61
3 4.92
2 3.28
3 4.92
2 3.28
1 1.64
50 81.97
11 18.03%
131  โรงเรียนบ้านวังตะแบก 56
0 0.00
0 0.00
10 17.86
0 0.00
0 0.00
46 82.14
10 17.86%
132  โรงเรียนบ้านนานอก 45
2 4.44
2 4.44
4 8.89
0 0.00
0 0.00
37 82.22
8 17.78%
133  โรงเรียนบ้านอินทรานุสรณ์ 34
0 0.00
0 0.00
3 8.82
3 8.82
0 0.00
28 82.35
6 17.65%
134  โรงเรียนบ้านสุรเดชสามัคคี 41
0 0.00
2 4.88
5 12.20
0 0.00
0 0.00
34 82.93
7 17.07%
135  โรงเรียนบ้านจิกคันช้อน 54
2 3.70
0 0.00
6 11.11
0 0.00
1 1.85
45 83.33
9 16.67%
136  โรงเรียนบ้านปรือพันไถ 50
3 6.00
1 2.00
4 8.00
0 0.00
0 0.00
42 84.00
8 16.00%
137  โรงเรียนบ้านเขาคีริส 82
2 2.44
1 1.22
2 2.44
2 2.44
6 7.32
69 84.15
13 15.85%
138  โรงเรียนบ้านหนองปากดง 102
7 6.86
3 2.94
6 5.88
0 0.00
0 0.00
86 84.31
16 15.69%
139  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ 166
11 6.63
0 0.00
11 6.63
4 2.41
0 0.00
140 84.34
26 15.66%
140  โรงเรียนอนุบาลโกสัมพีนคร(บ้านท่าคูณ) 144
8 5.56
10 6.94
4 2.78
0 0.00
0 0.00
122 84.72
22 15.28%
141  โรงเรียนบ้านคลองเมือง 93
6 6.45
0 0.00
8 8.60
0 0.00
0 0.00
79 84.95
14 15.05%
142  โรงเรียนบ้านหัวยาง 40
1 2.50
2 5.00
3 7.50
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00%
143  โรงเรียนบ้านคุยประดู่ 81
4 4.94
3 3.70
5 6.17
0 0.00
0 0.00
69 85.19
12 14.81%
144  โรงเรียนบ้านหนองไม้กอง 109
0 0.00
0 0.00
16 14.68
0 0.00
0 0.00
93 85.32
16 14.68%
145  โรงเรียนบ้านสุวรรณภูมิ 268
9 3.36
4 1.49
21 7.84
2 0.75
3 1.12
229 85.45
39 14.55%
146  โรงเรียนบ้านลานกระทิง 124
3 2.42
4 3.23
10 8.06
1 0.81
0 0.00
106 85.48
18 14.52%
147  โรงเรียนบ้านป่าถั่ว 107
3 2.80
1 0.93
11 10.28
0 0.00
0 0.00
92 85.98
15 14.02%
148  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองบางระกำ 5 101
0 0.00
2 1.98
10 9.90
2 1.98
0 0.00
87 86.14
14 13.86%
149  โรงเรียนบ้านมะเดื่อชุมพร 104
3 2.88
0 0.00
10 9.62
1 0.96
0 0.00
90 86.54
14 13.46%
150  โรงเรียนวัดราษฎร์เจริญพร 127
3 2.36
1 0.79
13 10.24
0 0.00
0 0.00
110 86.61
17 13.39%
151  โรงเรียนบ้านปางเรือ(จุฬาสงเคราะห์) 83
7 8.43
0 0.00
4 4.82
0 0.00
0 0.00
72 86.75
11 13.25%
152  โรงเรียนบ้านบึงกระดาน 69
1 1.45
0 0.00
8 11.59
0 0.00
0 0.00
60 86.96
9 13.04%
153  โรงเรียนบ้านท่านา 40
0 0.00
0 0.00
5 12.50
0 0.00
0 0.00
35 87.50
5 12.50%
154  โรงเรียนบ้านไร่ 104
2 1.92
0 0.00
8 7.69
3 2.88
0 0.00
91 87.50
13 12.50%
155  โรงเรียนบ้านบ่อแก้ว 289
9 3.11
9 3.11
18 6.23
0 0.00
0 0.00
253 87.54
36 12.46%
156  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาศาล 97
12 12.37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
85 87.63
12 12.37%
157  โรงเรียนบ้านเขาวังเยี่ยม 130
16 12.31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
114 87.69
16 12.31%
158  โรงเรียนบ้านหนองทราย 106
7 6.60
1 0.94
5 4.72
0 0.00
0 0.00
93 87.74
13 12.26%
159  โรงเรียนบ้านหนองขาม 124
4 3.23
6 4.84
5 4.03
0 0.00
0 0.00
109 87.90
15 12.10%
160  โรงเรียนบ้านทุ่งตาพุก 101
4 3.96
2 1.98
3 2.97
3 2.97
0 0.00
89 88.12
12 11.88%
161  โรงเรียนบ้านหนองกรด 77
4 5.19
4 5.19
1 1.30
0 0.00
0 0.00
68 88.31
9 11.69%
162  โรงเรียนบ้านนาป่าแดง 79
2 2.53
2 2.53
5 6.33
0 0.00
0 0.00
70 88.61
9 11.39%
163  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 125
4 3.20
0 0.00
10 8.00
0 0.00
0 0.00
111 88.80
14 11.20%
164  โรงเรียนวัดโพธาราม 63
1 1.59
1 1.59
4 6.35
1 1.59
0 0.00
56 88.89
7 11.11%
165  โรงเรียนบ้านหนองทอง 57
0 0.00
0 0.00
5 8.77
0 0.00
1 1.75
51 89.47
6 10.53%
166  โรงเรียนชุมชนบ้านเขาแก้ว 158
4 2.53
3 1.90
8 5.06
1 0.63
0 0.00
142 89.87
16 10.13%
167  โรงเรียนบ้านคุยป่ารัง 50
0 0.00
0 0.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
45 90.00
5 10.00%
168  โรงเรียนบ้านบึงลูกนก 62
3 4.84
0 0.00
3 4.84
0 0.00
0 0.00
56 90.32
6 9.68%
169  โรงเรียนบ้านวังเฉลียง 44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
40 90.91
4 9.09%
170  โรงเรียนบ้านเนินสำราญราษฎร์พัฒนา 77
0 0.00
0 0.00
7 9.09
0 0.00
0 0.00
70 90.91
7 9.09%
171  โรงเรียนบ้านลานทอง 99
3 3.03
0 0.00
4 4.04
0 0.00
1 1.01
91 91.92
8 8.08%
172  โรงเรียนบ้านโขมงหัก 115
1 0.87
0 0.00
8 6.96
0 0.00
0 0.00
106 92.17
9 7.83%
173  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 1 (ทุ่งโพธิ์ทะเล) 205
3 1.46
0 0.00
11 5.37
1 0.49
1 0.49
189 92.20
16 7.80%
174  โรงเรียนบ้านท่าตะคร้อ 81
4 4.94
2 2.47
0 0.00
0 0.00
0 0.00
75 92.59
6 7.41%
175  โรงเรียนบ้านลานหิน 139
6 4.32
0 0.00
4 2.88
0 0.00
0 0.00
129 92.81
10 7.19%
176  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์บำรุง 73
3 4.11
0 0.00
2 2.74
0 0.00
0 0.00
68 93.15
5 6.85%
177  โรงเรียนบ้านดงตาจันทร์ 132
2 1.52
1 0.76
3 2.27
3 2.27
0 0.00
123 93.18
9 6.82%
178  โรงเรียนบ้านไทยทวี 59
1 1.69
0 0.00
3 5.08
0 0.00
0 0.00
55 93.22
4 6.78%
179  โรงเรียนบ้านเกาะพิมูล 78
1 1.28
0 0.00
4 5.13
0 0.00
0 0.00
73 93.59
5 6.41%
180  โรงเรียนบ้านวังมะค่า 64
0 0.00
0 0.00
4 6.25
0 0.00
0 0.00
60 93.75
4 6.25%
181  โรงเรียนบ้านโพธิ์สวัสดิ์ 129
3 2.33
0 0.00
3 2.33
0 0.00
1 0.78
122 94.57
7 5.43%
182  โรงเรียนบ้านหร่ายการ้อง 38
0 0.00
0 0.00
2 5.26
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26%
183  โรงเรียนบ้านเกาะน้ำโจน 173
4 2.31
1 0.58
4 2.31
0 0.00
0 0.00
164 94.80
9 5.20%
184  โรงเรียนอนุบาลเมืองกำแพงเพชร(บ้านนครชุม) 303
4 1.32
1 0.33
4 1.32
2 0.66
3 0.99
289 95.38
14 4.62%
185  โรงเรียนนิคมสร้างตนเอง 5 (สระเตย) 66
1 1.52
0 0.00
2 3.03
0 0.00
0 0.00
63 95.45
3 4.55%
186  โรงเรียนชุมชนบ้านหนองปลิง(นาคอุปถัมภ์) 135
6 4.44
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
129 95.56
6 4.44%
187  โรงเรียนหนองแขมประชาสรรค์ 82
0 0.00
0 0.00
3 3.66
0 0.00
0 0.00
79 96.34
3 3.66%
188  โรงเรียนบ้านหนองหลวง 227
3 1.32
2 0.88
3 1.32
0 0.00
0 0.00
219 96.48
8 3.52%
189  โรงเรียนบ้านวังน้ำขาว 149
2 1.34
0 0.00
3 2.01
0 0.00
0 0.00
144 96.64
5 3.36%
190  โรงเรียนบ้านไผ่ตาสุ่ม 132
0 0.00
0 0.00
4 3.03
0 0.00
0 0.00
128 96.97
4 3.03%
191  โรงเรียนบ้านทุ่งมหาชัย 134
2 1.49
0 0.00
2 1.49
0 0.00
0 0.00
130 97.01
4 2.99%
192  โรงเรียนบ้านบึงพิไกร 438
0 0.00
0 0.00
2 0.46
5 1.14
2 0.46
429 97.95
9 2.05%
193  โรงเรียนบ้านทุ่งเศรษฐี 112
2 1.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
110 98.21
2 1.79%
194  โรงเรียนบ้านโกสัมพี(วิเศษน้อมมิตรอนุกูล) 61
0 0.00
0 0.00
1 1.64
0 0.00
0 0.00
60 98.36
1 1.64%
195  โรงเรียนบ้านจันทิมา 185
0 0.00
0 0.00
3 1.62
0 0.00
0 0.00
182 98.38
3 1.62%
196  โรงเรียนบ้านวังประดา 89
1 1.12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
88 98.88
1 1.12%
197  โรงเรียนชุมชนบ้านคณฑี(ประสิทธิ์อุปถัมภ์) 146
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
146 100.00
0 0.00%
198  โรงเรียนบ้านคลองใหญ่ใต้ 92
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
92 100.00
0 0.00%
199  โรงเรียนบ้านท่าเสากระโดง 142
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
142 100.00
0 0.00%
200  โรงเรียนบ้านหนองมะเกาะ 87
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
87 100.00
0 0.00%
201  โรงเรียนบ้านเกาะสะบ้า 60
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
60 100.00
0 0.00%
202  โรงเรียนบ้านแม่บัว 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00%
203  โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 37
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
37 100.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  27,832 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  2,777 9.98
เตี้ย  1,411 5.07
เริ่มอ้วน=>อ้วน  2,591 9.31
ผอมและเตี้ย  892 3.20
อ้วนและเตี้ย  683 2.45
ไม่มีภาวะโภชนาการ  19,478 69.98
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,354 คน


30.02%


Powered By www.thaieducation.net