ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียน สพป.กรุงเทพมหานคร
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 37 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 35 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 94.59
คำนวณเฉพาะจำนวนนักเรียนระดับอนุบาล และ ประถมศึกษา ***และ แสดงผลเฉพาะโรงเรียนที่เขตทำการยืนยันข้อมูล ,

ดูลำดับการส่งงานของโรงเรียนเรียงตามวันเวลา
ดูระดับอนุบาล ดูระดับประถม
ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลวัดนางนอง 1024
45 4.39
80 7.81
323 31.54
377 36.82
199 19.43
0 0.00
1024 100.00%
2  โรงเรียนประถมทวีธาภิเศก 681
113 16.59
50 7.34
147 21.59
178 26.14
163 23.94
30 4.41
651 95.59%
3  โรงเรียนบางบัว (เพ่งตั้งตรงจิตรวิทยาคาร) 789
103 13.05
50 6.34
113 14.32
153 19.39
163 20.66
207 26.24
582 73.76%
4  โรงเรียนวัดด่าน 259
22 8.49
3 1.16
53 20.46
23 8.88
53 20.46
105 40.54
154 59.46%
5  โรงเรียนวัดประยุรวงศาวาส 473
31 6.55
29 6.13
125 26.43
11 2.33
8 1.69
269 56.87
204 43.13%
6  โรงเรียนวัดชนะสงคราม 219
13 5.94
40 18.26
25 11.42
12 5.48
1 0.46
128 58.45
91 41.55%
7  โรงเรียนทุ่งมหาเมฆ 766
26 3.39
9 1.17
141 18.41
35 4.57
106 13.84
449 58.62
317 41.38%
8  โรงเรียนอนุบาลสามเสนฯ 1185
61 5.15
26 2.19
174 14.68
87 7.34
107 9.03
730 61.60
455 38.40%
9  โรงเรียนโฆสิตสโมสร 699
37 5.29
10 1.43
97 13.88
47 6.72
65 9.30
443 63.38
256 36.62%
10  โรงเรียนวัดเวตวันธรรมาวาส 555
26 4.68
8 1.44
85 15.32
34 6.13
50 9.01
352 63.42
203 36.58%
11  โรงเรียนสายน้ำทิพย์ 1034
50 4.84
59 5.71
229 22.15
16 1.55
6 0.58
674 65.18
360 34.82%
12  โรงเรียนวัดพลับพลาชัย 765
63 8.24
18 2.35
174 22.75
6 0.78
0 0.00
504 65.88
261 34.12%
13  โรงเรียนราชวินิต 2303
97 4.21
11 0.48
389 16.89
108 4.69
176 7.64
1522 66.09
781 33.91%
14  โรงเรียนวัดนาคปรก 219
4 1.83
9 4.11
58 26.48
0 0.00
0 0.00
148 67.58
71 32.42%
15  โรงเรียนวัดเจ้ามูล 355
25 7.04
19 5.35
50 14.08
8 2.25
10 2.82
243 68.45
112 31.55%
16  โรงเรียนราชวินิตประถมบางแค 1224
120 9.80
104 8.50
144 11.76
0 0.00
0 0.00
856 69.93
368 30.07%
17  โรงเรียนพิบูลอุปถัมภ์ 748
39 5.21
16 2.14
49 6.55
26 3.48
76 10.16
542 72.46
206 27.54%
18  โรงเรียนประถมนนทรี 420
20 4.76
22 5.24
65 15.48
0 0.00
0 0.00
313 74.52
107 25.48%
19  โรงเรียนวัดหนัง 587
23 3.92
7 1.19
101 17.21
0 0.00
1 0.17
455 77.51
132 22.49%
20  โรงเรียนวัดอมรินทราราม 1413
11 0.78
0 0.00
93 6.58
22 1.56
187 13.23
1100 77.85
313 22.15%
21  โรงเรียนวัดมหาบุศย์(พิทักษ์ถาวรคุณ) 524
18 3.44
0 0.00
97 18.51
0 0.00
0 0.00
409 78.05
115 21.95%
22  โรงเรียนพระยาประเสริฐสุนทราศรัย(กระจ่าง สิงหเสนี) 1570
75 4.78
0 0.00
256 16.31
0 0.00
0 0.00
1239 78.92
331 21.08%
23  โรงเรียนอนุบาลพิบูลเวศม์ 1404
56 3.99
14 1.00
214 15.24
1 0.07
2 0.14
1117 79.56
287 20.44%
24  โรงเรียนวัดช่างเหล็ก 220
10 4.55
6 2.73
22 10.00
4 1.82
0 0.00
178 80.91
42 19.09%
25  โรงเรียนวัดชัยชนะสงคราม(วัดตึก) 220
4 1.82
1 0.45
37 16.82
0 0.00
0 0.00
178 80.91
42 19.09%
26  โรงเรียนพญาไท 1656
62 3.74
79 4.77
64 3.86
26 1.57
84 5.07
1341 80.98
315 19.02%
27  โรงเรียนวัดอุทัยธาราม 255
0 0.00
17 6.67
30 11.76
0 0.00
0 0.00
208 81.57
47 18.43%
28  โรงเรียนวัดโสมนัส 280
8 2.86
8 2.86
27 9.64
0 0.00
0 0.00
237 84.64
43 15.36%
29  โรงเรียนวัดสังข์กระจาย 130
10 7.69
0 0.00
9 6.92
0 0.00
0 0.00
111 85.38
19 14.62%
30  โรงเรียนดาราคาม 389
6 1.54
5 1.29
35 9.00
7 1.80
0 0.00
336 86.38
53 13.62%
31  โรงเรียนบ้านหนองบอน(นัยนานนท์อนุสรณ์) 650
23 3.54
0 0.00
41 6.31
0 0.00
0 0.00
586 90.15
64 9.85%
32  โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์(วัดโบสถ์)ในพระราชูปถัมภ์ฯ 397
8 2.02
3 0.76
21 5.29
0 0.00
0 0.00
365 91.94
32 8.06%
33  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา ๗๕ เฉลิมพระเกียรติ 557
15 2.69
5 0.90
7 1.26
2 0.36
0 0.00
528 94.79
29 5.21%
34  โรงเรียนมหาวีรานุวัตร 294
0 0.00
2 0.68
2 0.68
0 0.00
0 0.00
290 98.64
4 1.36%
35  โรงเรียนวัดหงส์รัตนาราม 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00%

 

จำนวนนักเรียน  24,264 ค่าร้อยละ เขต ประเทศ
ผอม  1,224 5.04
เตี้ย  710 2.93
เริ่มอ้วน=>อ้วน  3,497 14.41
ผอมและเตี้ย  1,183 4.88
อ้วนและเตี้ย  1,457 6.00
ไม่มีภาวะโภชนาการ  16,193 66.74
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 8,071 คน


33.26%


Powered By www.thaieducation.net