ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับอนุบาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2562

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 256
25 9.77
13 5.08
37 14.45
4 1.56
25 9.77
152 59.38
104 40.63 %
2  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 102
4 3.92
0 0.00
1 0.98
0 0.00
0 0.00
97 95.10
5 4.90 %
3  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 80
5 6.25
11 13.75
7 8.75
1 1.25
0 0.00
56 70.00
24 30.00 %
4  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 66
0 0.00
10 15.15
4 6.06
7 10.61
0 0.00
45 68.18
21 31.82 %
5  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 64
3 4.69
2 3.13
2 3.13
4 6.25
0 0.00
53 82.81
11 17.19 %
6  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 61
5 8.20
0 0.00
6 9.84
1 1.64
0 0.00
49 80.33
12 19.67 %
7  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 61
0 0.00
2 3.28
3 4.92
0 0.00
0 0.00
56 91.80
5 8.20 %
8  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 60
7 11.67
0 0.00
6 10.00
7 11.67
6 10.00
34 56.67
26 43.33 %
9  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 59
6 10.17
3 5.08
3 5.08
0 0.00
0 0.00
47 79.66
12 20.34 %
10  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 56
6 10.71
2 3.57
1 1.79
0 0.00
0 0.00
47 83.93
9 16.07 %
11  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 53
1 1.89
1 1.89
2 3.77
0 0.00
0 0.00
49 92.45
4 7.55 %
12  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 53
1 1.89
0 0.00
1 1.89
0 0.00
0 0.00
51 96.23
2 3.77 %
13  โรงเรียนนาจำปา 49
2 4.08
2 4.08
3 6.12
0 0.00
0 0.00
42 85.71
7 14.29 %
14  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 48
0 0.00
0 0.00
2 4.17
0 0.00
0 0.00
46 95.83
2 4.17 %
15  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 47
0 0.00
0 0.00
1 2.13
0 0.00
0 0.00
46 97.87
1 2.13 %
16  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 44
5 11.36
4 9.09
2 4.55
2 4.55
0 0.00
31 70.45
13 29.55 %
17  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 43
6 13.95
1 2.33
2 4.65
0 0.00
0 0.00
34 79.07
9 20.93 %
18  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 43
3 6.98
0 0.00
1 2.33
1 2.33
1 2.33
37 86.05
6 13.95 %
19  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 42
5 11.90
0 0.00
2 4.76
0 0.00
1 2.38
34 80.95
8 19.05 %
20  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 42
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
42 100.00
0 0.00 %
21  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 41
2 4.88
0 0.00
4 9.76
0 0.00
0 0.00
35 85.37
6 14.63 %
22  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 38
4 10.53
2 5.26
3 7.89
1 2.63
3 7.89
25 65.79
13 34.21 %
23  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 37
2 5.41
5 13.51
3 8.11
5 13.51
0 0.00
22 59.46
15 40.54 %
24  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 37
6 16.22
0 0.00
6 16.22
1 2.70
0 0.00
24 64.86
13 35.14 %
25  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 36
1 2.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
0 0.00
34 94.44
2 5.56 %
26  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 35
5 14.29
5 14.29
0 0.00
2 5.71
0 0.00
23 65.71
12 34.29 %
27  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 35
2 5.71
3 8.57
1 2.86
5 14.29
4 11.43
20 57.14
15 42.86 %
28  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 34
3 8.82
8 23.53
1 2.94
8 23.53
0 0.00
14 41.18
20 58.82 %
29  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 33
2 6.06
2 6.06
3 9.09
4 12.12
1 3.03
21 63.64
12 36.36 %
30  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 33
5 15.15
0 0.00
1 3.03
0 0.00
0 0.00
27 81.82
6 18.18 %
31  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 32
1 3.13
2 6.25
6 18.75
0 0.00
0 0.00
23 71.88
9 28.13 %
32  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 32
4 12.50
3 9.38
5 15.63
1 3.13
1 3.13
18 56.25
14 43.75 %
33  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 32
0 0.00
2 6.25
3 9.38
1 3.13
0 0.00
26 81.25
6 18.75 %
34  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 31
1 3.23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23 %
35  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 31
7 22.58
6 19.35
3 9.68
0 0.00
0 0.00
15 48.39
16 51.61 %
36  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 30
6 20.00
1 3.33
0 0.00
5 16.67
0 0.00
18 60.00
12 40.00 %
37  โรงเรียนสิงห์สะอาด 29
0 0.00
7 24.14
1 3.45
0 0.00
1 3.45
20 68.97
9 31.03 %
38  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 29
3 10.34
2 6.90
6 20.69
2 6.90
0 0.00
16 55.17
13 44.83 %
39  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00 %
40  โรงเรียนนาโกวิทยา 28
2 7.14
1 3.57
0 0.00
0 0.00
3 10.71
22 78.57
6 21.43 %
41  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 28
2 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 92.86
2 7.14 %
42  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 27
1 3.70
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
25 92.59
2 7.41 %
43  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 27
2 7.41
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52 %
44  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 26
2 7.69
1 3.85
2 7.69
1 3.85
0 0.00
20 76.92
6 23.08 %
45  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00 %
46  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00 %
47  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 26
1 3.85
3 11.54
1 3.85
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23 %
48  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00 %
49  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00 %
50  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 26
3 11.54
4 15.38
3 11.54
2 7.69
1 3.85
13 50.00
13 50.00 %
51  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 26
1 3.85
3 11.54
1 3.85
1 3.85
1 3.85
19 73.08
7 26.92 %
52  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00 %
53  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 25
4 16.00
4 16.00
2 8.00
0 0.00
1 4.00
14 56.00
11 44.00 %
54  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 25
1 4.00
1 4.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00 %
55  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00 %
56  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 25
1 4.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
19 76.00
6 24.00 %
57  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 25
1 4.00
0 0.00
2 8.00
1 4.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00 %
58  โรงเรียนหนองหัวช้าง 25
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00 %
59  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 16.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00 %
60  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 24
0 0.00
17 70.83
0 0.00
7 29.17
0 0.00
0 0.00
24 100.00 %
61  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 24
13 54.17
2 8.33
2 8.33
0 0.00
0 0.00
7 29.17
17 70.83 %
62  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 24
4 16.67
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83 %
63  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 24
0 0.00
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17 %
64  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 23
2 8.70
2 8.70
0 0.00
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74 %
65  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70 %
66  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70 %
67  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 23
3 13.04
0 0.00
5 21.74
0 0.00
4 17.39
11 47.83
12 52.17 %
68  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 23
1 4.35
0 0.00
1 4.35
0 0.00
0 0.00
21 91.30
2 8.70 %
69  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 22
9 40.91
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
12 54.55
10 45.45 %
70  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 22
2 9.09
2 9.09
2 9.09
0 0.00
0 0.00
16 72.73
6 27.27 %
71  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 22
3 13.64
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64 %
72  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 22
7 31.82
4 18.18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 50.00
11 50.00 %
73  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 22
2 9.09
3 13.64
2 9.09
2 9.09
1 4.55
12 54.55
10 45.45 %
74  โรงเรียนบ้านโคกใส 22
2 9.09
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64 %
75  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 22
0 0.00
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
20 90.91
2 9.09 %
76  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55 %
77  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05 %
78  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 21
0 0.00
1 4.76
1 4.76
2 9.52
0 0.00
17 80.95
4 19.05 %
79  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00 %
80  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 21
0 0.00
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52 %
81  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 21
0 0.00
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05 %
82  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 20
2 10.00
0 0.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00 %
83  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 20
2 10.00
4 20.00
2 10.00
2 10.00
0 0.00
10 50.00
10 50.00 %
84  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 20
4 20.00
2 10.00
2 10.00
1 5.00
2 10.00
9 45.00
11 55.00 %
85  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 19
2 10.53
1 5.26
0 0.00
1 5.26
0 0.00
15 78.95
4 21.05 %
86  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 19
3 15.79
1 5.26
1 5.26
2 10.53
0 0.00
12 63.16
7 36.84 %
87  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 19
4 21.05
2 10.53
2 10.53
1 5.26
0 0.00
10 52.63
9 47.37 %
88  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00 %
89  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00 %
90  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 18
8 44.44
2 11.11
1 5.56
1 5.56
0 0.00
6 33.33
12 66.67 %
91  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 18
4 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22 %
92  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 18
1 5.56
1 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11 %
93  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88 %
94  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 17
0 0.00
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76 %
95  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 17
2 11.76
3 17.65
1 5.88
2 11.76
0 0.00
9 52.94
8 47.06 %
96  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 17
2 11.76
2 11.76
2 11.76
1 5.88
0 0.00
10 58.82
7 41.18 %
97  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 17
1 5.88
1 5.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 88.24
2 11.76 %
98  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 6.25
15 93.75
1 6.25 %
99  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25 %
100  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50 %
101  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 16
4 25.00
4 25.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
7 43.75
9 56.25 %
102  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00 %
103  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 15
2 13.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33 %
104  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 15
2 13.33
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00 %
105  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 15
3 20.00
1 6.67
0 0.00
3 20.00
0 0.00
8 53.33
7 46.67 %
106  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 15
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
1 6.67
13 86.67
2 13.33 %
107  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
1 6.67
0 0.00
13 86.67
2 13.33 %
108  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14 %
109  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 14
2 14.29
0 0.00
1 7.14
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43 %
110  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 13
1 7.69
2 15.38
2 15.38
0 0.00
0 0.00
8 61.54
5 38.46 %
111  โรงเรียนบ้านท่างาม 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38 %
112  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 13
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38 %
113  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 13
0 0.00
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69 %
114  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69 %
115  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 13
0 0.00
1 7.69
2 15.38
0 0.00
0 0.00
10 76.92
3 23.08 %
116  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00 %
117  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00 %
118  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 12
3 25.00
0 0.00
2 16.67
0 0.00
0 0.00
7 58.33
5 41.67 %
119  โรงเรียนเสมาสามัคคี 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00 %
120  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
121  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00 %
122  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00 %
123  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
124  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00 %
125  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 10
0 0.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00 %
126  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 10
5 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 50.00
5 50.00 %
127  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 10
0 0.00
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00 %
128  โรงเรียนสำเริงวิทยา 10
2 20.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00 %
129  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00 %
130  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 10
3 30.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00 %
131  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00 %
132  โรงเรียนนาคูณวิทยา 9
2 22.22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22 %
133  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 9
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11 %
134  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
135  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50 %
136  โรงเรียนบ้านสว่าง 8
2 25.00
1 12.50
0 0.00
1 12.50
0 0.00
4 50.00
4 50.00 %
137  โรงเรียนหนองแวงแสน 8
1 12.50
2 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50 %
138  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 8
0 0.00
0 0.00
1 12.50
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50 %
139  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
4 57.14
3 42.86 %
140  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
141  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 7
4 57.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 42.86
4 57.14 %
142  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 7
6 85.71
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00 %
143  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29 %
144  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 7
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 85.71
1 14.29 %
145  โรงเรียนหนองตุวิทยา 7
2 28.57
1 14.29
1 14.29
0 0.00
1 14.29
2 28.57
5 71.43 %
146  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 6
1 16.67
2 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 50.00
3 50.00 %
147  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 33.33
0 0.00
4 66.67
2 33.33 %
148  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00 %
149  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 6
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
150  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
151  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 6
1 16.67
0 0.00
1 16.67
0 0.00
0 0.00
4 66.67
2 33.33 %
152  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 5
2 40.00
1 20.00
0 0.00
1 20.00
1 20.00
0 0.00
5 100.00 %
153  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00 %
154  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00 %
155  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00 %
156  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00 %
157  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 3
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 66.67
1 33.33 %
158  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 3
1 33.33
0 0.00
1 33.33
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67 %
159  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
160  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
161  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
162  โรงเรียนคำแคนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
163  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
164  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
165  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
166  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
167  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
168  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
169  โรงเรียนภูปอวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
170  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
171  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
172  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
173  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  3,875 ค่าร้อยละ
ผอม  306 7.90
เตี้ย  196 5.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  218 5.63
ผอมและเตี้ย  108 2.79
อ้วนและเตี้ย  60 1.55
ไม่มีภาวะโภชนาการ  2,987 77.08
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 888 คน


22.92%

Powered By www.thaieducation.net