ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับอนุบาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน 2561

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 353
0 0.00
1 0.28
0 0.00
3 0.85
16 4.53
333 94.33
20 5.67 %
2  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 127
4 3.15
4 3.15
5 3.94
5 3.94
4 3.15
105 82.68
22 17.32 %
3  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 76
4 5.26
9 11.84
4 5.26
9 11.84
4 5.26
46 60.53
30 39.47 %
4  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 72
1 1.39
1 1.39
4 5.56
2 2.78
5 6.94
59 81.94
13 18.06 %
5  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 71
1 1.41
0 0.00
1 1.41
1 1.41
1 1.41
67 94.37
4 5.63 %
6  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 65
5 7.69
4 6.15
0 0.00
4 6.15
1 1.54
51 78.46
14 21.54 %
7  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 63
4 6.35
1 1.59
2 3.17
2 3.17
0 0.00
54 85.71
9 14.29 %
8  โรงเรียนนาจำปา 61
5 8.20
3 4.92
3 4.92
3 4.92
1 1.64
46 75.41
15 24.59 %
9  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 59
8 13.56
22 37.29
7 11.86
1 1.69
10 16.95
11 18.64
48 81.36 %
10  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 58
5 8.62
2 3.45
3 5.17
7 12.07
5 8.62
36 62.07
22 37.93 %
11  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 57
3 5.26
0 0.00
5 8.77
0 0.00
0 0.00
49 85.96
8 14.04 %
12  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 56
4 7.14
1 1.79
0 0.00
2 3.57
0 0.00
49 87.50
7 12.50 %
13  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 55
1 1.82
3 5.45
3 5.45
0 0.00
0 0.00
48 87.27
7 12.73 %
14  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
5 9.43
4 7.55
39 73.58
14 26.42 %
15  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 51
3 5.88
6 11.76
1 1.96
1 1.96
0 0.00
40 78.43
11 21.57 %
16  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 51
0 0.00
0 0.00
8 15.69
0 0.00
0 0.00
43 84.31
8 15.69 %
17  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 50
2 4.00
1 2.00
0 0.00
3 6.00
3 6.00
41 82.00
9 18.00 %
18  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04 %
19  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 47
4 8.51
4 8.51
2 4.26
2 4.26
0 0.00
35 74.47
12 25.53 %
20  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 47
1 2.13
1 2.13
2 4.26
1 2.13
1 2.13
41 87.23
6 12.77 %
21  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 46
0 0.00
0 0.00
1 2.17
0 0.00
0 0.00
45 97.83
1 2.17 %
22  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 44
8 18.18
5 11.36
2 4.55
2 4.55
2 4.55
25 56.82
19 43.18 %
23  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 42
2 4.76
3 7.14
2 4.76
5 11.90
5 11.90
25 59.52
17 40.48 %
24  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 42
2 4.76
2 4.76
1 2.38
1 2.38
1 2.38
35 83.33
7 16.67 %
25  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 41
8 19.51
2 4.88
3 7.32
0 0.00
0 0.00
28 68.29
13 31.71 %
26  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 40
4 10.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00 %
27  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 36
12 33.33
0 0.00
2 5.56
2 5.56
0 0.00
20 55.56
16 44.44 %
28  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 35
2 5.71
9 25.71
3 8.57
8 22.86
3 8.57
10 28.57
25 71.43 %
29  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 34
1 2.94
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 2.94
32 94.12
2 5.88 %
30  โรงเรียนนาโกวิทยา 32
2 6.25
3 9.38
2 6.25
2 6.25
2 6.25
21 65.63
11 34.38 %
31  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00 %
32  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 32
0 0.00
0 0.00
2 6.25
0 0.00
0 0.00
30 93.75
2 6.25 %
33  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 31
2 6.45
1 3.23
0 0.00
2 6.45
0 0.00
26 83.87
5 16.13 %
34  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 31
1 3.23
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13 %
35  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 31
3 9.68
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13 %
36  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
4 12.90
2 6.45
21 67.74
10 32.26 %
37  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 31
2 6.45
3 9.68
2 6.45
2 6.45
0 0.00
22 70.97
9 29.03 %
38  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 30
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
30 100.00
0 0.00 %
39  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 30
5 16.67
0 0.00
3 10.00
5 16.67
3 10.00
14 46.67
16 53.33 %
40  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 29
1 3.45
1 3.45
1 3.45
0 0.00
1 3.45
25 86.21
4 13.79 %
41  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
29 100.00
0 0.00 %
42  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 29
4 13.79
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24 %
43  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00 %
44  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00 %
45  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00 %
46  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 27
1 3.70
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52 %
47  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 27
1 3.70
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52 %
48  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52 %
49  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 27
6 22.22
4 14.81
1 3.70
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74 %
50  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00 %
51  โรงเรียนสิงห์สะอาด 27
0 0.00
1 3.70
0 0.00
0 0.00
1 3.70
25 92.59
2 7.41 %
52  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00 %
53  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 27
4 14.81
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52 %
54  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 26
2 7.69
2 7.69
4 15.38
0 0.00
0 0.00
18 69.23
8 30.77 %
55  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 26
1 3.85
2 7.69
2 7.69
1 3.85
0 0.00
20 76.92
6 23.08 %
56  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 26
3 11.54
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38 %
57  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
1 3.85
2 7.69
21 80.77
5 19.23 %
58  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 26
0 0.00
2 7.69
0 0.00
2 7.69
1 3.85
21 80.77
5 19.23 %
59  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00 %
60  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
61  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 25
1 4.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00 %
62  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 25
1 4.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
20 80.00
5 20.00 %
63  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 25
7 28.00
7 28.00
0 0.00
10 40.00
0 0.00
1 4.00
24 96.00 %
64  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
24 96.00
1 4.00 %
65  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00 %
66  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00 %
67  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 23
8 34.78
2 8.70
2 8.70
0 0.00
1 4.35
10 43.48
13 56.52 %
68  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00 %
69  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 23
1 4.35
1 4.35
2 8.70
1 4.35
0 0.00
18 78.26
5 21.74 %
70  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00 %
71  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 23
2 8.70
2 8.70
3 13.04
1 4.35
0 0.00
15 65.22
8 34.78 %
72  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00 %
73  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 23
3 13.04
1 4.35
3 13.04
1 4.35
0 0.00
15 65.22
8 34.78 %
74  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 22
5 22.73
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
16 72.73
6 27.27 %
75  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 22
5 22.73
4 18.18
2 9.09
4 18.18
0 0.00
7 31.82
15 68.18 %
76  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 22
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 100.00
0 0.00 %
77  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 21
0 0.00
0 0.00
5 23.81
0 0.00
0 0.00
16 76.19
5 23.81 %
78  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00 %
79  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 21
0 0.00
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76 %
80  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 20
2 10.00
2 10.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00 %
81  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 20
2 10.00
1 5.00
2 10.00
2 10.00
1 5.00
12 60.00
8 40.00 %
82  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00 %
83  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 20
3 15.00
1 5.00
2 10.00
1 5.00
1 5.00
12 60.00
8 40.00 %
84  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 20
5 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00 %
85  โรงเรียนเสมาสามัคคี 20
2 10.00
2 10.00
2 10.00
2 10.00
2 10.00
10 50.00
10 50.00 %
86  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 19
3 15.79
4 21.05
3 15.79
1 5.26
2 10.53
6 31.58
13 68.42 %
87  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 19
0 0.00
1 5.26
2 10.53
2 10.53
3 15.79
11 57.89
8 42.11 %
88  โรงเรียนหนองหัวช้าง 19
2 10.53
3 15.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32 %
89  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00 %
90  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67 %
91  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 18
2 11.11
1 5.56
2 11.11
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78 %
92  โรงเรียนบ้านท่างาม 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00 %
93  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 18
4 22.22
4 22.22
1 5.56
4 22.22
1 5.56
4 22.22
14 77.78 %
94  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 18
1 5.56
9 50.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
6 33.33
12 66.67 %
95  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88 %
96  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 17
3 17.65
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 82.35
3 17.65 %
97  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00 %
98  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88 %
99  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00 %
100  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 17
0 0.00
2 11.76
0 0.00
2 11.76
1 5.88
12 70.59
5 29.41 %
101  โรงเรียนนาคูณวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00 %
102  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 16
3 18.75
0 0.00
1 6.25
3 18.75
0 0.00
9 56.25
7 43.75 %
103  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 16
1 6.25
1 6.25
1 6.25
1 6.25
1 6.25
11 68.75
5 31.25 %
104  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 16
3 18.75
0 0.00
5 31.25
0 0.00
0 0.00
8 50.00
8 50.00 %
105  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 16
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25 %
106  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00 %
107  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 16
2 12.50
3 18.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 68.75
5 31.25 %
108  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00 %
109  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 15
2 13.33
2 13.33
2 13.33
1 6.67
1 6.67
7 46.67
8 53.33 %
110  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 15
0 0.00
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33 %
111  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 15
4 26.67
1 6.67
2 13.33
3 20.00
1 6.67
4 26.67
11 73.33 %
112  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00 %
113  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00 %
114  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 14
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29 %
115  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 14
1 7.14
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43 %
116  โรงเรียนหนองแวงแสน 14
1 7.14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43 %
117  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 14
1 7.14
11 78.57
0 0.00
2 14.29
0 0.00
0 0.00
14 100.00 %
118  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 14
2 14.29
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43 %
119  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 14
4 28.57
0 0.00
2 14.29
3 21.43
0 0.00
5 35.71
9 64.29 %
120  โรงเรียนบ้านโคกใส 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00 %
121  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 13
1 7.69
2 15.38
0 0.00
1 7.69
0 0.00
9 69.23
4 30.77 %
122  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00 %
123  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 12
2 16.67
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
8 66.67
4 33.33 %
124  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33 %
125  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 12
1 8.33
1 8.33
1 8.33
1 8.33
1 8.33
7 58.33
5 41.67 %
126  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 12
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67 %
127  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00 %
128  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
129  โรงเรียนสำเริงวิทยา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00 %
130  โรงเรียนหนองตุวิทยา 11
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
131  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 11
2 18.18
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27 %
132  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00 %
133  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 10
1 10.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00 %
134  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00 %
135  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 9
0 0.00
3 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33 %
136  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11 %
137  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
138  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
139  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
140  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11 %
141  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 8
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00 %
142  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00 %
143  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 8
0 0.00
5 62.50
3 37.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00 %
144  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 8
0 0.00
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00 %
145  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
146  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57 %
147  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00 %
148  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
149  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 20.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00 %
150  โรงเรียนบ้านสว่าง 5
0 0.00
2 40.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00 %
151  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00 %
152  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00 %
153  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00 %
154  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00 %
155  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 3
1 33.33
1 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 33.33
2 66.67 %
156  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 3
1 33.33
0 0.00
2 66.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00 %
157  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
158  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
159  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00 %
160  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
161  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
162  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
163  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
164  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
165  โรงเรียนคำแคนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
166  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
167  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
168  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
169  โรงเรียนภูปอวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
170  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
171  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
172  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
173  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  4,196 ค่าร้อยละ
ผอม  243 5.79
เตี้ย  205 4.89
เริ่มอ้วน=>อ้วน  177 4.22
ผอมและเตี้ย  143 3.41
อ้วนและเตี้ย  97 2.31
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,331 79.39
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 865 คน


20.61%

Powered By www.thaieducation.net