ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับอนุบาล สพป.กาฬสินธุ์ เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 มิถุนายน 2561

จำนวนโรงเรียน 173 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 173 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลกาฬสินธุ์ 349
9 2.58
20 5.73
30 8.60
29 8.31
50 14.33
211 60.46
138 39.54 %
2  โรงเรียนชุมชนหนองสอวิทยาคาร 127
6 4.72
5 3.94
6 4.72
6 4.72
6 4.72
98 77.17
29 22.83 %
3  โรงเรียนสามชัยอุดมวิทย์ 76
6 7.89
9 11.84
6 7.89
9 11.84
6 7.89
40 52.63
36 47.37 %
4  โรงเรียนพิพัฒน์ราษฎร์บำรุง 72
3 4.17
1 1.39
12 16.67
4 5.56
5 6.94
47 65.28
25 34.72 %
5  โรงเรียนบ้านแกหัวแฮดส้มโฮงวิทยา 71
2 2.82
1 1.41
1 1.41
2 2.82
2 2.82
63 88.73
8 11.27 %
6  โรงเรียนบ้านหนองกุงใหญ่ 65
7 10.77
8 12.31
0 0.00
5 7.69
1 1.54
44 67.69
21 32.31 %
7  โรงเรียนโนนศิลาไกรฤกษ์ราษฎร์อำนวย 63
8 12.70
3 4.76
4 6.35
4 6.35
1 1.59
43 68.25
20 31.75 %
8  โรงเรียนนาจำปา 61
7 11.48
4 6.56
4 6.56
5 8.20
2 3.28
39 63.93
22 36.07 %
9  โรงเรียนคำปลาฝาโนนชัย 59
4 6.78
1 1.69
6 10.17
0 0.00
0 0.00
48 81.36
11 18.64 %
10  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์ 59
8 13.56
24 40.68
7 11.86
1 1.69
10 16.95
9 15.25
50 84.75 %
11  โรงเรียนบ้านหนองกุงน้อย 58
6 10.34
3 5.17
3 5.17
9 15.52
6 10.34
31 53.45
27 46.55 %
12  โรงเรียนธนบุรีโคกสีหนองเต่าวิทยายน 56
7 12.50
2 3.57
0 0.00
3 5.36
0 0.00
44 78.57
12 21.43 %
13  โรงเรียนชุมชนนาจารย์วิทยา 54
1 1.85
3 5.56
4 7.41
0 0.00
0 0.00
46 85.19
8 14.81 %
14  โรงเรียนหนองแคนวิทยา 53
2 3.77
1 1.89
2 3.77
5 9.43
4 7.55
39 73.58
14 26.42 %
15  โรงเรียนหนองแปนโนนสูงนาเชือกราษฎร์บำรุง 53
0 0.00
0 0.00
8 15.09
0 0.00
0 0.00
45 84.91
8 15.09 %
16  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา 51
6 11.76
6 11.76
1 1.96
1 1.96
0 0.00
37 72.55
14 27.45 %
17  โรงเรียนแกเปะราษฎร์นิยม 50
0 0.00
2 4.00
0 0.00
3 6.00
3 6.00
42 84.00
8 16.00 %
18  โรงเรียนท่าเพลิงเหมือดแอ่ท่าใหม่หนองมะเกลือวิทยา 49
0 0.00
0 0.00
1 2.04
0 0.00
0 0.00
48 97.96
1 2.04 %
19  โรงเรียนชุมชนสีถานดำรงวิทย์ 48
6 12.50
8 16.67
2 4.17
2 4.17
0 0.00
30 62.50
18 37.50 %
20  โรงเรียนชุมชนแก้งคำวิทยา 47
2 4.26
2 4.26
2 4.26
2 4.26
1 2.13
38 80.85
9 19.15 %
21  โรงเรียนห้วยตูมวิทยาคาร 45
1 2.22
0 0.00
1 2.22
0 0.00
0 0.00
43 95.56
2 4.44 %
22  โรงเรียนบ้านต้อนวิทยาคาร 44
8 18.18
5 11.36
2 4.55
2 4.55
2 4.55
25 56.82
19 43.18 %
23  โรงเรียนกุดครองวิทยาคาร 42
3 7.14
5 11.90
5 11.90
8 19.05
3 7.14
18 42.86
24 57.14 %
24  โรงเรียนหนองพอกวิทยายน 42
2 4.76
2 4.76
1 2.38
2 4.76
1 2.38
34 80.95
8 19.05 %
25  โรงเรียนหนองแสงราษฎร์พัฒนา 41
9 21.95
2 4.88
4 9.76
0 0.00
0 0.00
26 63.41
15 36.59 %
26  โรงเรียนนาสีนวลโสกทรายวิทยา 40
4 10.00
0 0.00
2 5.00
0 0.00
0 0.00
34 85.00
6 15.00 %
27  โรงเรียนนามลวิทยาคาร 36
14 38.89
0 0.00
2 5.56
3 8.33
0 0.00
17 47.22
19 52.78 %
28  โรงเรียนชุมชนโพนงามประสาทศิลป์ 35
2 5.71
9 25.71
4 11.43
9 25.71
4 11.43
7 20.00
28 80.00 %
29  โรงเรียนด่านใต้วิทยา 34
1 2.94
1 2.94
0 0.00
0 0.00
1 2.94
31 91.18
3 8.82 %
30  โรงเรียนนาโกวิทยา 32
2 6.25
2 6.25
1 3.13
2 6.25
2 6.25
23 71.88
9 28.13 %
31  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยายน 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00 %
32  โรงเรียนขมิ้นราษฎร์สงเคราะห์ 31
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
31 100.00
0 0.00 %
33  โรงเรียนคำประถมนิคมสงเคราะห์ 31
2 6.45
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
27 87.10
4 12.90 %
34  โรงเรียนดอนหวายราษฎร์บำรุง 31
1 3.23
1 3.23
3 9.68
0 0.00
0 0.00
26 83.87
5 16.13 %
35  โรงเรียนถ้ำปลาวิทยายน 31
4 12.90
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
25 80.65
6 19.35 %
36  โรงเรียนท่ากลางแจ้งจมวิทยา 31
0 0.00
0 0.00
4 12.90
4 12.90
2 6.45
21 67.74
10 32.26 %
37  โรงเรียนบ้านนาวิทยาคม 31
4 12.90
3 9.68
3 9.68
2 6.45
0 0.00
19 61.29
12 38.71 %
38  โรงเรียนองค์การอุตสาหกรรมป่าไม้ 7 (สวนป่าสมเด็จ) 31
0 0.00
0 0.00
2 6.45
0 0.00
0 0.00
29 93.55
2 6.45 %
39  โรงเรียนเหล่าอ้อยบำรุงวิทย์ 30
12 40.00
0 0.00
3 10.00
12 40.00
3 10.00
0 0.00
30 100.00 %
40  โรงเรียนคำโพนทองราษฎร์นิยม 29
1 3.45
1 3.45
2 6.90
0 0.00
1 3.45
24 82.76
5 17.24 %
41  โรงเรียนชุมชนนาเรียงวิทยาคม 29
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90 %
42  โรงเรียนเก่าน้อยโนนรังวิทยาเสริม 29
4 13.79
0 0.00
1 3.45
0 0.00
0 0.00
24 82.76
5 17.24 %
43  โรงเรียนกลางดงราษฎร์อุปถัมภ์ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00 %
44  โรงเรียนหนองแวงเหนือ 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00 %
45  โรงเรียนโคกกลางราษฎร์พัฒนา 28
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 100.00
0 0.00 %
46  โรงเรียนด่านแต้ราษฎร์สงเคราะห์ 27
1 3.70
1 3.70
2 7.41
0 0.00
0 0.00
23 85.19
4 14.81 %
47  โรงเรียนบ้านห้วยยาง 27
1 3.70
1 3.70
3 11.11
0 0.00
0 0.00
22 81.48
5 18.52 %
48  โรงเรียนบ้านโหมนสงเคราะห์ 27
1 3.70
1 3.70
3 11.11
1 3.70
0 0.00
21 77.78
6 22.22 %
49  โรงเรียนปลาเค้าวิทยาคาร 27
6 22.22
4 14.81
1 3.70
0 0.00
0 0.00
16 59.26
11 40.74 %
50  โรงเรียนปากน้ำราษฎร์บำรุง 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00 %
51  โรงเรียนสิงห์สะอาด 27
0 0.00
1 3.70
1 3.70
0 0.00
1 3.70
24 88.89
3 11.11 %
52  โรงเรียนโคกเมยประชาพัฒนา 27
4 14.81
0 0.00
0 0.00
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52 %
53  โรงเรียนโนนป่างิ้ววิจิตวิทยา 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00 %
54  โรงเรียนบ้านเหล็กกกกอกสามัคคี 26
2 7.69
2 7.69
2 7.69
1 3.85
0 0.00
19 73.08
7 26.92 %
55  โรงเรียนบ้านโคกกว้าง 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00 %
56  โรงเรียนสะอาดประชาสรรพ์ 26
3 11.54
1 3.85
0 0.00
0 0.00
0 0.00
22 84.62
4 15.38 %
57  โรงเรียนหนองกุงวิทยาคม 26
1 3.85
1 3.85
0 0.00
2 7.69
2 7.69
20 76.92
6 23.08 %
58  โรงเรียนหนองทุ่มสงเคราะห์ 26
2 7.69
3 11.54
1 3.85
3 11.54
2 7.69
15 57.69
11 42.31 %
59  โรงเรียนหนองโพนโนนสมบูรณ์ 26
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
26 100.00
0 0.00 %
60  โรงเรียนท่านาจานวิทยา 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
61  โรงเรียนบ้านม่วงวิทยาคม 25
2 8.00
3 12.00
3 12.00
0 0.00
1 4.00
16 64.00
9 36.00 %
62  โรงเรียนหนองแซงวิทยา 25
1 4.00
3 12.00
2 8.00
0 0.00
1 4.00
18 72.00
7 28.00 %
63  โรงเรียนหัวขวาวิทยา 25
1 4.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
20 80.00
5 20.00 %
64  โรงเรียนโนนสะอาดราษฎร์สามัคคี 25
7 28.00
0 0.00
0 0.00
7 28.00
0 0.00
11 44.00
14 56.00 %
65  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
66  โรงเรียนบ้านหนองช้าง 24
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 100.00
0 0.00 %
67  โรงเรียนสะอาดโนนงามวิทยา 24
1 4.17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 95.83
1 4.17 %
68  โรงเรียนกุดลิงวิทยาคม 23
10 43.48
0 0.00
2 8.70
0 0.00
1 4.35
10 43.48
13 56.52 %
69  โรงเรียนดงน้อยวิทยา 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00 %
70  โรงเรียนดงเมืองวิทยาคาร 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00 %
71  โรงเรียนด่านเหนือหนองไผ่สงเคราะห์ 23
1 4.35
1 4.35
2 8.70
3 13.04
0 0.00
16 69.57
7 30.43 %
72  โรงเรียนบ้านหนองกุงกลาง 23
2 8.70
2 8.70
3 13.04
1 4.35
0 0.00
15 65.22
8 34.78 %
73  โรงเรียนท่าแสงวิทยายน 22
3 13.64
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
18 81.82
4 18.18 %
74  โรงเรียนบ้านเหล่าค้อ 22
6 27.27
6 27.27
2 9.09
6 27.27
0 0.00
2 9.09
20 90.91 %
75  โรงเรียนสะอาดไชยศรี 22
1 4.55
1 4.55
1 4.55
0 0.00
0 0.00
19 86.36
3 13.64 %
76  โรงเรียนโนนเมืองวิทยาคาร 22
4 18.18
1 4.55
3 13.64
1 4.55
0 0.00
13 59.09
9 40.91 %
77  โรงเรียนดงไร่ราษฎร์พัฒนา 21
2 9.52
0 0.00
4 19.05
0 0.00
0 0.00
15 71.43
6 28.57 %
78  โรงเรียนบ้านแวงประชารัฐบำรุง 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00 %
79  โรงเรียนหนองแวงประชานุกูล 21
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 100.00
0 0.00 %
80  โรงเรียนคอนเรียบอนุกูล 20
2 10.00
2 10.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
15 75.00
5 25.00 %
81  โรงเรียนคำแคนราษฎร์วิทยา 20
2 10.00
1 5.00
2 10.00
3 15.00
1 5.00
11 55.00
9 45.00 %
82  โรงเรียนบ้านกุดแห่ 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00 %
83  โรงเรียนบ้านลาดวิทยาเสริม 20
4 20.00
1 5.00
2 10.00
1 5.00
2 10.00
10 50.00
10 50.00 %
84  โรงเรียนบ้านห้วยแสง 20
8 40.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 60.00
8 40.00 %
85  โรงเรียนเสมาสามัคคี 20
2 10.00
2 10.00
2 10.00
2 10.00
2 10.00
10 50.00
10 50.00 %
86  โรงเรียนชุมชนน้ำเกลี้ยงกล่อมวิทยา 19
4 21.05
5 26.32
3 15.79
1 5.26
2 10.53
4 21.05
15 78.95 %
87  โรงเรียนสะอาดสมศรีวิทยา 19
0 0.00
2 10.53
3 15.79
3 15.79
4 21.05
7 36.84
12 63.16 %
88  โรงเรียนหนองหัวช้าง 19
2 10.53
3 15.79
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 73.68
5 26.32 %
89  โรงเรียนเหล่าเขืองโนนเสียววิทยา 19
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 100.00
0 0.00 %
90  โรงเรียนนามนราษฎร์นุเคราะห์ 18
3 16.67
2 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 72.22
5 27.78 %
91  โรงเรียนบ้านคำเชียงวัน 18
4 22.22
2 11.11
3 16.67
0 0.00
1 5.56
8 44.44
10 55.56 %
92  โรงเรียนบ้านท่างาม 18
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
18 100.00
0 0.00 %
93  โรงเรียนบ้านหนองม่วง 18
5 27.78
5 27.78
1 5.56
5 27.78
1 5.56
1 5.56
17 94.44 %
94  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน 18
0 0.00
0 0.00
1 5.56
2 11.11
0 0.00
15 83.33
3 16.67 %
95  โรงเรียนกลางหมื่นสงเคราะห์ 17
0 0.00
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
16 94.12
1 5.88 %
96  โรงเรียนคำชมภูท่าเรือสมบูรณ์วิทย์ 17
4 23.53
0 0.00
1 5.88
0 0.00
0 0.00
12 70.59
5 29.41 %
97  โรงเรียนดงพะยอมหนองคูสามัคคีวิทยา 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00 %
98  โรงเรียนสหัสขันธ์วิทยาคม 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00 %
99  โรงเรียนโคกเจริญคำน้ำแซบวิทยา 17
1 5.88
2 11.76
0 0.00
3 17.65
0 0.00
11 64.71
6 35.29 %
100  โรงเรียนดงน้อยสงเคราะห์ 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25 %
101  โรงเรียนนาขามร่วมราษฎร์บำรุง 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00 %
102  โรงเรียนนาคูณวิทยา 16
1 6.25
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
14 87.50
2 12.50 %
103  โรงเรียนบ้านคำเม็ก 16
7 43.75
0 0.00
3 18.75
3 18.75
0 0.00
3 18.75
13 81.25 %
104  โรงเรียนบึงไฮโนนสวางวิทยา 16
2 12.50
1 6.25
5 31.25
0 0.00
0 0.00
8 50.00
8 50.00 %
105  โรงเรียนบึงสว่างวิทยาคม 16
2 12.50
1 6.25
2 12.50
2 12.50
2 12.50
7 43.75
9 56.25 %
106  โรงเรียนหามแหโพนทองวิทยาคม 16
2 12.50
2 12.50
0 0.00
4 25.00
0 0.00
8 50.00
8 50.00 %
107  โรงเรียนเหล่าหลวงวิทยาคาร 16
0 0.00
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
14 87.50
2 12.50 %
108  โรงเรียนโคกกลางวิทยา 16
0 0.00
0 0.00
4 25.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00 %
109  โรงเรียนโป่งเชือกศึกษาสถาน 16
5 31.25
4 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 43.75
9 56.25 %
110  โรงเรียนทุ่งศรีเมืองประชาวิทย์ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00 %
111  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา 15
2 13.33
2 13.33
2 13.33
1 6.67
1 6.67
7 46.67
8 53.33 %
112  โรงเรียนหัวคูประชาอุทิศ 15
1 6.67
1 6.67
1 6.67
0 0.00
0 0.00
12 80.00
3 20.00 %
113  โรงเรียนโนนไฮหนองอีกุ้มวิทยา 15
5 33.33
3 20.00
1 6.67
3 20.00
1 6.67
2 13.33
13 86.67 %
114  โรงเรียนท่าลำดวนประชาบำรุง 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00 %
115  โรงเรียนบ้านดอนสนวน 14
2 14.29
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57 %
116  โรงเรียนบ้านบ่อโนนมะค้ำวิทยาคาร 14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 92.86
1 7.14 %
117  โรงเรียนหนองโพนวิทยายน(สาขาหนองไผ่ราษฎร์บำรุง) 14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
1 7.14
0 0.00
12 85.71
2 14.29 %
118  โรงเรียนเชียงเครือวิทยาคม 14
2 14.29
1 7.14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 78.57
3 21.43 %
119  โรงเรียนแก้งนางราษฎร์บำรุง 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00 %
120  โรงเรียนโคกล่ามวิทยา 14
4 28.57
0 0.00
2 14.29
3 21.43
0 0.00
5 35.71
9 64.29 %
121  โรงเรียนบ้านโคกใส 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38 %
122  โรงเรียนหนองแวงแสน 13
2 15.38
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77 %
123  โรงเรียนคำไผ่สงเคราะห์ 12
2 16.67
2 16.67
1 8.33
2 16.67
0 0.00
5 41.67
7 58.33 %
124  โรงเรียนบ้านโจดศิริราษฎร์บำรุง 12
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33 %
125  โรงเรียนสายป่าแดงวิทยา(สาขาบ้านภูเงิน) 12
1 8.33
1 8.33
1 8.33
1 8.33
1 8.33
7 58.33
5 41.67 %
126  โรงเรียนโนนสวรรค์ประชาสรรพ์ภูปอ 12
1 8.33
1 8.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 83.33
2 16.67 %
127  โรงเรียนชุมชนนามะเขือวิทยา(สาขาหนองบัวลอย) 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00 %
128  โรงเรียนนิคมลำปาววิทยา 11
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
129  โรงเรียนสำเริงวิทยา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00 %
130  โรงเรียนหนองตุวิทยา 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
131  โรงเรียนเหล่าสูงวิทยา 11
2 18.18
1 9.09
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 72.73
3 27.27 %
132  โรงเรียนคำโพนคำม่วงวิทยา 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00 %
133  โรงเรียนบึงวิชัยสงเคราะห์ 10
0 0.00
5 50.00
5 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00 %
134  โรงเรียนหนองบัวโจดดงลิงวิทยา 10
3 30.00
0 0.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
6 60.00
4 40.00 %
135  โรงเรียนโคกล่ามผดุงวิทย์ 10
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 100.00
0 0.00 %
136  โรงเรียนคำหุ่งราษฎร์บำรุง 9
0 0.00
3 33.33
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 66.67
3 33.33 %
137  โรงเรียนบ้านโนนโพธิ์ศรี 9
1 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 88.89
1 11.11 %
138  โรงเรียนสงยางสงเปลือยวิทยาคม 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
139  โรงเรียนสามัคคีสำราญวิทย์ 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
140  โรงเรียนห้วยเตยพรประสิทธิ์วิทยา 9
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 100.00
0 0.00 %
141  โรงเรียนแก่งนาขามสามัคคี 9
4 44.44
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
4 44.44
5 55.56 %
142  โรงเรียนท่าไคร้สามัคคี 8
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 75.00
2 25.00 %
143  โรงเรียนบ้านหลุบอินทรราษฎร์บำรุง 8
1 12.50
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 87.50
1 12.50 %
144  โรงเรียนสองห้องราษฎร์บูรณะ 8
1 12.50
0 0.00
2 25.00
0 0.00
0 0.00
5 62.50
3 37.50 %
145  โรงเรียนน้ำจั้นราษฎร์บำรุง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
146  โรงเรียนบ้านหนาดสงเคราะห์ 7
1 14.29
1 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57 %
147  โรงเรียนโคกน้ำเกลี้ยงวิทยาคม 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57 %
148  โรงเรียนกุดอ้อสุขสวัสดิ์วิทยา 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
6 100.00
0 0.00 %
149  โรงเรียนหนองบัวราษฎร์นิยม 6
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 16.67
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
150  โรงเรียนค้อจารย์วิทยา 5
0 0.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 80.00
1 20.00 %
151  โรงเรียนบ้านสว่าง 5
0 0.00
2 40.00
1 20.00
0 0.00
0 0.00
2 40.00
3 60.00 %
152  โรงเรียนนาบึงราษฎร์สงเคราะห์ 4
0 0.00
0 0.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
3 75.00
1 25.00 %
153  โรงเรียนโคกคอนวิทยานุกูล 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00 %
154  โรงเรียนโคกนางามสามัคคี 4
2 50.00
1 25.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 25.00
3 75.00 %
155  โรงเรียนโปโลเล้าสามัคคีวิทยา 4
2 50.00
0 0.00
2 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00 %
156  โรงเรียนดงพยุงสงเคราะห์(สาขาบ้านโนนกกจิกประชาสรรพ์) 3
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
3 100.00
0 0.00 %
157  โรงเรียนกุดอ้อประชานุสรณ์ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
158  โรงเรียนข้าวหลามชัยศรีดอนยางวิทยา 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
159  โรงเรียนดอนยูงราษฎร์ประดิษฐ์วิทยาคาร 2
1 50.00
0 0.00
1 50.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00 %
160  โรงเรียนวังเกาะเหล็กทุ่งสว่างวิทย์ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
161  โรงเรียนโนนปลาขาวราษฎร์บูรณะ 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
162  โรงเรียนกาฬสินธุ์พิทยาสัย 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
163  โรงเรียนค่ายลูกเสือนิคมลำปาว 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
164  โรงเรียนคำคาราษฎร์บำรุง 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
165  โรงเรียนคำแคนวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
166  โรงเรียนท่าช้างรัฐประชาพัฒนา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
167  โรงเรียนบ้านท่างาม สาขาบ้านดานเม็ก 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
168  โรงเรียนบ้านแกวิทยายน 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
169  โรงเรียนภูปอวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
170  โรงเรียนม่วงคำราษฎร์สามัคคี 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
171  โรงเรียนโคกก่องวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
172  โรงเรียนโนนเมืองประชานุเคราะห์ 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
173  โรงเรียนโพนสวางพิทยาคม(สาขาโพนคำ) 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  4,206 ค่าร้อยละ
ผอม  336 7.99
เตี้ย  234 5.56
เริ่มอ้วน=>อ้วน  239 5.68
ผอมและเตี้ย  206 4.90
อ้วนและเตี้ย  143 3.40
ไม่มีภาวะโภชนาการ  3,048 72.47
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 1,158 คน


27.53%

Powered By www.thaieducation.net