ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับอนุบาล สพป.จันทบุรี เขต 1
ข้อมูล ณ วันที่ 10 พฤศจิกายน 2562

จำนวนโรงเรียน 83 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 83 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนอนุบาลจันทบุรี 409
23 5.62
0 0.00
5 1.22
0 0.00
0 0.00
381 93.15
28 6.85 %
2  โรงเรียนบ้านแก้ว 134
38 28.36
9 6.72
6 4.48
15 11.19
0 0.00
66 49.25
68 50.75 %
3  โรงเรียนวัดโพธิ์ลังกามิตรภาพที่ 171 118
0 0.00
3 2.54
5 4.24
0 0.00
0 0.00
110 93.22
8 6.78 %
4  โรงเรียนวัดขุนซ่อง 108
1 0.93
1 0.93
1 0.93
0 0.00
0 0.00
105 97.22
3 2.78 %
5  โรงเรียนบ้านวังอีแอ่น 99
8 8.08
4 4.04
3 3.03
2 2.02
0 0.00
82 82.83
17 17.17 %
6  โรงเรียนอนุบาลบ้านหนองคล้า 98
6 6.12
0 0.00
5 5.10
5 5.10
0 0.00
82 83.67
16 16.33 %
7  โรงเรียนบ้านช่องกะพัด 94
16 17.02
4 4.26
5 5.32
5 5.32
0 0.00
64 68.09
30 31.91 %
8  โรงเรียนวัดแสลง 90
3 3.33
2 2.22
1 1.11
1 1.11
0 0.00
83 92.22
7 7.78 %
9  โรงเรียนวัดแก่งหางแมว 89
13 14.61
10 11.24
5 5.62
5 5.62
5 5.62
51 57.30
38 42.70 %
10  โรงเรียนบ้านเนินจำปา 81
3 3.70
4 4.94
8 9.88
1 1.23
0 0.00
65 80.25
16 19.75 %
11  โรงเรียนวัดสิงห์ 79
11 13.92
13 16.46
1 1.27
0 0.00
0 0.00
54 68.35
25 31.65 %
12  โรงเรียนบ้านคลองลาว 75
19 25.33
1 1.33
6 8.00
0 0.00
0 0.00
49 65.33
26 34.67 %
13  โรงเรียนบ้านคลองน้ำใส 70
4 5.71
3 4.29
9 12.86
3 4.29
0 0.00
51 72.86
19 27.14 %
14  โรงเรียนบ้านเขาแก้ววิทยา 59
5 8.47
5 8.47
2 3.39
1 1.69
0 0.00
46 77.97
13 22.03 %
15  โรงเรียนบ้านห้วงกระแจะ 58
12 20.69
3 5.17
3 5.17
4 6.90
1 1.72
35 60.34
23 39.66 %
16  โรงเรียนบ้านตาเลียว 56
7 12.50
8 14.29
1 1.79
15 26.79
9 16.07
16 28.57
40 71.43 %
17  โรงเรียนวัดจันทนาราม 54
3 5.56
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 94.44
3 5.56 %
18  โรงเรียนบ้านเนินดินแดง 53
1 1.89
3 5.66
2 3.77
0 0.00
0 0.00
47 88.68
6 11.32 %
19  โรงเรียนวัดทองทั่ว 50
5 10.00
6 12.00
5 10.00
0 0.00
0 0.00
34 68.00
16 32.00 %
20  โรงเรียนบ้านต้นกระบก 45
11 24.44
0 0.00
3 6.67
0 0.00
0 0.00
31 68.89
14 31.11 %
21  โรงเรียนวัดเกาะขวาง 45
3 6.67
2 4.44
2 4.44
0 0.00
0 0.00
38 84.44
7 15.56 %
22  โรงเรียนบ้านซอยสอง 44
4 9.09
5 11.36
1 2.27
0 0.00
0 0.00
34 77.27
10 22.73 %
23  โรงเรียนบ้านวังไม้แดง 44
9 20.45
4 9.09
3 6.82
2 4.55
0 0.00
26 59.09
18 40.91 %
24  โรงเรียนวัดดอนตาล 44
0 0.00
0 0.00
4 9.09
0 0.00
0 0.00
40 90.91
4 9.09 %
25  โรงเรียนบ้านบ่อไฟไหม้ 43
2 4.65
2 4.65
6 13.95
2 4.65
6 13.95
25 58.14
18 41.86 %
26  โรงเรียนวัดหนองแหวน 41
0 0.00
3 7.32
5 12.20
0 0.00
0 0.00
33 80.49
8 19.51 %
27  โรงเรียนวัดเกาะตะเคียน 41
3 7.32
1 2.44
0 0.00
4 9.76
4 9.76
29 70.73
12 29.27 %
28  โรงเรียนวัดไผ่ล้อม 39
6 15.38
6 15.38
5 12.82
3 7.69
0 0.00
19 48.72
20 51.28 %
29  โรงเรียนบ้านโป่งวัว 38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
38 100.00
0 0.00 %
30  โรงเรียนบ้านคลองกะพง 37
1 2.70
2 5.41
1 2.70
2 5.41
1 2.70
30 81.08
7 18.92 %
31  โรงเรียนบ้านโคกวัด 37
1 2.70
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
36 97.30
1 2.70 %
32  โรงเรียนวัดหนองไทร 37
4 10.81
2 5.41
3 8.11
2 5.41
0 0.00
26 70.27
11 29.73 %
33  โรงเรียนบ้านศรัทธาตะพง 35
1 2.86
0 0.00
5 14.29
0 0.00
0 0.00
29 82.86
6 17.14 %
34  โรงเรียนวัดบูรพาพิทยาราม 35
2 5.71
4 11.43
1 2.86
2 5.71
1 2.86
25 71.43
10 28.57 %
35  โรงเรียนบ้านหนองเจ๊กสร้อย 34
5 14.71
0 0.00
3 8.82
0 0.00
0 0.00
26 76.47
8 23.53 %
36  โรงเรียนวัดช้างข้าม 34
3 8.82
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76 %
37  โรงเรียนวัดเนินสูง 34
3 8.82
1 2.94
2 5.88
0 0.00
0 0.00
28 82.35
6 17.65 %
38  โรงเรียนวัดทุ่งเบญจา 33
1 3.03
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
30 90.91
3 9.09 %
39  โรงเรียนวัดรำพัน 32
7 21.88
1 3.13
3 9.38
0 0.00
0 0.00
21 65.63
11 34.38 %
40  โรงเรียนวัดเขาวงกต 32
5 15.63
4 12.50
1 3.13
3 9.38
0 0.00
19 59.38
13 40.63 %
41  โรงเรียนบ้านเจ้าหลาว 30
0 0.00
0 0.00
3 10.00
0 0.00
0 0.00
27 90.00
3 10.00 %
42  โรงเรียนวัดหนองบัว 29
1 3.45
2 6.90
1 3.45
0 0.00
0 0.00
25 86.21
4 13.79 %
43  โรงเรียนวัดวังหิน 28
1 3.57
1 3.57
3 10.71
0 0.00
0 0.00
23 82.14
5 17.86 %
44  โรงเรียนบ้านประแกต 27
2 7.41
0 0.00
2 7.41
1 3.70
0 0.00
22 81.48
5 18.52 %
45  โรงเรียนบ้านสะพานเลือก 27
0 0.00
0 0.00
2 7.41
4 14.81
0 0.00
21 77.78
6 22.22 %
46  โรงเรียนวัดเนินยาง 27
1 3.70
2 7.41
3 11.11
0 0.00
0 0.00
21 77.78
6 22.22 %
47  โรงเรียนวัดโป่งแรด 27
3 11.11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
24 88.89
3 11.11 %
48  โรงเรียนวัดเกาะโตนด 26
1 3.85
0 0.00
0 0.00
1 3.85
0 0.00
24 92.31
2 7.69 %
49  โรงเรียนบ้านแก่งน้อย 25
0 0.00
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00 %
50  โรงเรียนวัดสามผาน 25
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00 %
51  โรงเรียนวัดหนองคัน 25
2 8.00
2 8.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00 %
52  โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 23
1 4.35
1 4.35
1 4.35
1 4.35
0 0.00
19 82.61
4 17.39 %
53  โรงเรียนวัดพลับ 23
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
23 100.00
0 0.00 %
54  โรงเรียนบ้านวังปลา 22
7 31.82
1 4.55
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 63.64
8 36.36 %
55  โรงเรียนบ้านเขามะปริง 22
5 22.73
5 22.73
4 18.18
4 18.18
3 13.64
1 4.55
21 95.45 %
56  โรงเรียนวัดเขาน้อย 22
0 0.00
0 0.00
1 4.55
0 0.00
0 0.00
21 95.45
1 4.55 %
57  โรงเรียนบ้านชำโสม 21
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 95.24
1 4.76 %
58  โรงเรียนบ้านสังข์ทอง 21
1 4.76
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52 %
59  โรงเรียนบ้านยางระหง 20
0 0.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
19 95.00
1 5.00 %
60  โรงเรียนวัดท่าแคลง 20
2 10.00
1 5.00
1 5.00
2 10.00
0 0.00
14 70.00
6 30.00 %
61  โรงเรียนวัดเนินโพธิ์ 19
2 10.53
1 5.26
3 15.79
0 0.00
0 0.00
13 68.42
6 31.58 %
62  โรงเรียนวัดหมูดุด 18
2 11.11
0 0.00
1 5.56
0 0.00
0 0.00
15 83.33
3 16.67 %
63  โรงเรียนบ้านท่าแฉลบ 16
0 0.00
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
15 93.75
1 6.25 %
64  โรงเรียนวัดตะกาดเง้า 16
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50 %
65  โรงเรียนบ้านคลองครก 15
1 6.67
0 0.00
1 6.67
0 0.00
0 0.00
13 86.67
2 13.33 %
66  โรงเรียนบ้านมาบโอน 15
0 0.00
0 0.00
1 6.67
1 6.67
0 0.00
13 86.67
2 13.33 %
67  โรงเรียนวัดนาซา 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00 %
68  โรงเรียนวัดนายายอาม 14
0 0.00
1 7.14
1 7.14
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29 %
69  โรงเรียนวัดเสม็ดโพธิ์ศรี 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00 %
70  โรงเรียนวัดโขดหอย 14
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 85.71
2 14.29 %
71  โรงเรียนวัดท่าศาลา 13
1 7.69
0 0.00
1 7.69
0 0.00
0 0.00
11 84.62
2 15.38 %
72  โรงเรียนวัดขุนซ่องสาขาบ้านโป่งเกตุ 12
3 25.00
3 25.00
1 8.33
3 25.00
0 0.00
2 16.67
10 83.33 %
73  โรงเรียนวัดคมบาง 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00 %
74  โรงเรียนวัดแขมหนู 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00 %
75  โรงเรียนวัดคลองขุด 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00 %
76  โรงเรียนวัดหนองสีงา 10
1 10.00
0 0.00
2 20.00
0 0.00
0 0.00
7 70.00
3 30.00 %
77  โรงเรียนบ้านเตาหม้อ 9
1 11.11
0 0.00
1 11.11
0 0.00
0 0.00
7 77.78
2 22.22 %
78  โรงเรียนวัดโขมง 9
0 0.00
0 0.00
1 11.11
1 11.11
0 0.00
7 77.78
2 22.22 %
79  โรงเรียนไทยรัฐวิทยา 14 8
3 37.50
1 12.50
1 12.50
0 0.00
0 0.00
3 37.50
5 62.50 %
80  โรงเรียนวัดเสม็ดงาม 5
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 100.00
0 0.00 %
81  โรงเรียนวัดวังเวียน 2
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 100.00
0 0.00 %
82  โรงเรียนวัดพลับพลา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
83  โรงเรียนสฤษดิเดช 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  3,424 ค่าร้อยละ
ผอม  296 8.64
เตี้ย  139 4.06
เริ่มอ้วน=>อ้วน  163 4.76
ผอมและเตี้ย  96 2.80
อ้วนและเตี้ย  30 0.88
ไม่มีภาวะโภชนาการ  2,700 78.86
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 724 คน


21.14%

Powered By www.thaieducation.net