ผลการสำรวจภาวะทุพโภชนาการของนักเรียนระดับอนุบาล สพป.อุดรธานี เขต 4
ข้อมูล ณ วันที่ 30 มีนาคม 2562

จำนวนโรงเรียน 143 โรง : รายงานและยืนยันข้อมูลแล้ว 143 โรงเรียน คิดเป็นร้อยละ 100.00

ลำดับที่ โรงเรียน จำนวน นร. จำนวนนักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ (คน) รายโรงเรียน สรุปจำนวน
นักเรียนที่มีภาวะทุพโภชนาการ
ผอม เตี้ย เริ่มอ้วนถึงอ้วน ผอมและเตี้ย อ้วนและเตี้ย ไม่มีภาวะ
ทุพโภชนาการ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
จำนวน ร้อยละ
1  โรงเรียนบ้านท่าโสม 309
4 1.29
0 0.00
13 4.21
0 0.00
0 0.00
292 94.50
17 5.50 %
2  โรงเรียนน้ำโสมประชาสรรค์ (ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 137
4 2.92
26 18.98
2 1.46
0 0.00
0 0.00
105 76.64
32 23.36 %
3  โรงเรียนบริบาลภูมิเขตต์ 129
10 7.75
7 5.43
3 2.33
5 3.88
6 4.65
98 75.97
31 24.03 %
4  โรงเรียนอนุบาลบ้านผือ 121
13 10.74
11 9.09
2 1.65
3 2.48
2 1.65
90 74.38
31 25.62 %
5  โรงเรียนบ้านสร้างก่อ 104
10 9.62
3 2.88
9 8.65
2 1.92
2 1.92
78 75.00
26 25.00 %
6  โรงเรียนอนุบาลบ้านเพียมิตรภาพที่ 138 96
5 5.21
10 10.42
15 15.63
3 3.13
0 0.00
63 65.63
33 34.38 %
7  โรงเรียนอนุบาลบ้านก้องวิทยา 85
12 14.12
3 3.53
1 1.18
0 0.00
0 0.00
69 81.18
16 18.82 %
8  โรงเรียนบ้านนางัว 83
1 1.20
0 0.00
11 13.25
0 0.00
0 0.00
71 85.54
12 14.46 %
9  โรงเรียนกลางใหญ่นิโรธรังสีอุปถัมภ์ 82
4 4.88
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 2.44
76 92.68
6 7.32 %
10  โรงเรียนชุมชนบ้านสร้างแป้น 75
1 1.33
2 2.67
0 0.00
3 4.00
2 2.67
67 89.33
8 10.67 %
11  โรงเรียนบ้านสามัคคี 71
0 0.00
2 2.82
3 4.23
0 0.00
0 0.00
66 92.96
5 7.04 %
12  โรงเรียนบ้านโนนสว่าง 60
0 0.00
0 0.00
2 3.33
0 0.00
0 0.00
58 96.67
2 3.33 %
13  โรงเรียนบ้านธาตุประชานุกูล 58
0 0.00
4 6.90
6 10.34
0 0.00
0 0.00
48 82.76
10 17.24 %
14  โรงเรียนดอนตาลดงบังวิทยา 56
6 10.71
10 17.86
1 1.79
5 8.93
0 0.00
34 60.71
22 39.29 %
15  โรงเรียนบ้านน้ำปู่ 56
0 0.00
4 7.14
4 7.14
0 0.00
0 0.00
48 85.71
8 14.29 %
16  โรงเรียนบ้านเทื่อม 56
4 7.14
4 7.14
2 3.57
4 7.14
2 3.57
40 71.43
16 28.57 %
17  โรงเรียนบ้านนาคำน้อย 55
10 18.18
4 7.27
2 3.64
2 3.64
2 3.64
35 63.64
20 36.36 %
18  โรงเรียนบ้านหัวช้าง 55
2 3.64
0 0.00
2 3.64
0 0.00
0 0.00
51 92.73
4 7.27 %
19  โรงเรียนบ้านปากเจียงโนนทอง 54
8 14.81
4 7.41
6 11.11
3 5.56
0 0.00
33 61.11
21 38.89 %
20  โรงเรียนบ้านหยวก 54
2 3.70
1 1.85
4 7.41
1 1.85
0 0.00
46 85.19
8 14.81 %
21  โรงเรียนบ้านหนองแวง(น้ำโสม) 53
3 5.66
1 1.89
1 1.89
0 0.00
0 0.00
48 90.57
5 9.43 %
22  โรงเรียนบ้านเพิ่ม(อณุโรอุปถัมภ์) 51
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
51 100.00
0 0.00 %
23  โรงเรียนบ้านดงหวายดงขวาง 50
6 12.00
0 0.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00 %
24  โรงเรียนบ้านนายูง 50
5 10.00
3 6.00
0 0.00
2 4.00
0 0.00
40 80.00
10 20.00 %
25  โรงเรียนบ้านผักบุ้ง 50
1 2.00
1 2.00
4 8.00
1 2.00
2 4.00
41 82.00
9 18.00 %
26  โรงเรียนบ้านสว่างปากราง 50
1 2.00
2 4.00
1 2.00
1 2.00
1 2.00
44 88.00
6 12.00 %
27  โรงเรียนบ้านเชียงดีกุดเชือม 50
3 6.00
3 6.00
1 2.00
2 4.00
0 0.00
41 82.00
9 18.00 %
28  โรงเรียนโนนธาตุนาอ้ายใหญ่วิทยา 49
1 2.04
0 0.00
3 6.12
0 0.00
0 0.00
45 91.84
4 8.16 %
29  โรงเรียนบ้านสวัสดี 48
7 14.58
4 8.33
5 10.42
4 8.33
0 0.00
28 58.33
20 41.67 %
30  โรงเรียนบ้านกาลึม 47
0 0.00
1 2.13
3 6.38
0 0.00
0 0.00
43 91.49
4 8.51 %
31  โรงเรียนบ้านหนองแวง(บ้านผือ) 47
0 0.00
3 6.38
3 6.38
0 0.00
0 0.00
41 87.23
6 12.77 %
32  โรงเรียนคำบงเจริญสุข 46
3 6.52
7 15.22
2 4.35
10 21.74
7 15.22
17 36.96
29 63.04 %
33  โรงเรียนบ้านนาเมืองไทย 46
14 30.43
4 8.70
1 2.17
3 6.52
0 0.00
24 52.17
22 47.83 %
34  โรงเรียนบ้านน้ำซึม 46
4 8.70
3 6.52
1 2.17
3 6.52
0 0.00
35 76.09
11 23.91 %
35  โรงเรียนบ้านสะคุวิทยา 44
0 0.00
0 0.00
2 4.55
1 2.27
0 0.00
41 93.18
3 6.82 %
36  โรงเรียนบ้านหันเทาผักกาดย่า 43
1 2.33
1 2.33
2 4.65
1 2.33
0 0.00
38 88.37
5 11.63 %
37  โรงเรียนบ้านโคกสว่าง 43
3 6.98
0 0.00
1 2.33
0 0.00
0 0.00
39 90.70
4 9.30 %
38  โรงเรียนบ้านขอนยูง 41
2 4.88
3 7.32
1 2.44
2 4.88
1 2.44
32 78.05
9 21.95 %
39  โรงเรียนยางโกนวิทย์ 41
5 12.20
5 12.20
1 2.44
2 4.88
0 0.00
28 68.29
13 31.71 %
40  โรงเรียนบ้านข้าวสาร 40
0 0.00
0 0.00
1 2.50
1 2.50
0 0.00
38 95.00
2 5.00 %
41  โรงเรียนบ้านท่าโปงทอง 40
1 2.50
1 2.50
1 2.50
0 0.00
0 0.00
37 92.50
3 7.50 %
42  โรงเรียนบ้านหนองหัวคู 39
1 2.56
1 2.56
2 5.13
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26 %
43  โรงเรียนบ้านโนนสมบูรณ์ (น้ำโสม) 39
1 2.56
0 0.00
3 7.69
0 0.00
0 0.00
35 89.74
4 10.26 %
44  โรงเรียนชุมชนบ้านแวง 38
2 5.26
1 2.63
1 2.63
1 2.63
2 5.26
31 81.58
7 18.42 %
45  โรงเรียนนิคมสร้างตนเองห้วยหลวง 2 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
2 5.26
0 0.00
31 81.58
7 18.42 %
46  โรงเรียนบ้านคูดงประชาสรรค์ 38
0 0.00
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
36 94.74
2 5.26 %
47  โรงเรียนบ้านดงธาตุ 38
2 5.26
1 2.63
1 2.63
0 0.00
0 0.00
34 89.47
4 10.53 %
48  โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 38
0 0.00
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
37 97.37
1 2.63 %
49  โรงเรียนบ้านเทพประทาน 38
2 5.26
0 0.00
1 2.63
0 0.00
0 0.00
35 92.11
3 7.89 %
50  โรงเรียนเมืองพานบ้านโก่มวิทยา 38
2 5.26
0 0.00
3 7.89
0 0.00
0 0.00
33 86.84
5 13.16 %
51  โรงเรียนบ้านท่าลี่ 37
1 2.70
2 5.41
1 2.70
0 0.00
0 0.00
33 89.19
4 10.81 %
52  โรงเรียนบ้านหนองกุงหนองเจริญ 36
2 5.56
1 2.78
0 0.00
1 2.78
0 0.00
32 88.89
4 11.11 %
53  โรงเรียนบ้านดงพัฒนาดงต้องประชารัฐ 35
7 20.00
5 14.29
0 0.00
4 11.43
0 0.00
19 54.29
16 45.71 %
54  โรงเรียนบ้านนาแค 35
8 22.86
0 0.00
3 8.57
1 2.86
1 2.86
22 62.86
13 37.14 %
55  โรงเรียนบ้านนาเก็น 34
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
34 100.00
0 0.00 %
56  โรงเรียนบ้านหลุมข้าว 34
8 23.53
6 17.65
1 2.94
1 2.94
0 0.00
18 52.94
16 47.06 %
57  โรงเรียนบ้านโชคเจริญ 34
3 8.82
0 0.00
1 2.94
0 0.00
0 0.00
30 88.24
4 11.76 %
58  โรงเรียนบ้านโสมเยี่ยม 34
4 11.76
3 8.82
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 79.41
7 20.59 %
59  โรงเรียนบ้านนางาม 33
0 0.00
0 0.00
2 6.06
0 0.00
0 0.00
31 93.94
2 6.06 %
60  โรงเรียนบ้านใหม่ 33
5 15.15
2 6.06
2 6.06
2 6.06
0 0.00
22 66.67
11 33.33 %
61  โรงเรียนชุมชนหนองแปนหินโงม 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00 %
62  โรงเรียนชุมพลนาคลัง 32
2 6.25
1 3.13
3 9.38
1 3.13
0 0.00
25 78.13
7 21.88 %
63  โรงเรียนบ้านสาครพัฒนา 32
1 3.13
1 3.13
0 0.00
1 3.13
0 0.00
29 90.63
3 9.38 %
64  โรงเรียนบ้านห้วยเชียงหนองอีเบ้า 32
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
32 100.00
0 0.00 %
65  โรงเรียนบ้านเม็ก 32
0 0.00
1 3.13
0 0.00
1 3.13
1 3.13
29 90.63
3 9.38 %
66  โรงเรียนบ้านค้อปัญญานุสรณ์ 31
0 0.00
0 0.00
3 9.68
0 0.00
0 0.00
28 90.32
3 9.68 %
67  โรงเรียนบ้านวังเลาโสมสวรรค์ 31
0 0.00
0 0.00
1 3.23
0 0.00
0 0.00
30 96.77
1 3.23 %
68  โรงเรียนบ้านดงบัง 30
1 3.33
0 0.00
1 3.33
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67 %
69  โรงเรียนบ้านนาเตย 30
0 0.00
1 3.33
1 3.33
0 0.00
1 3.33
27 90.00
3 10.00 %
70  โรงเรียนบ้านโพธิ์โนนแดง 30
0 0.00
0 0.00
2 6.67
0 0.00
0 0.00
28 93.33
2 6.67 %
71  โรงเรียนโนนทองโนนหวาย 30
1 3.33
1 3.33
1 3.33
1 3.33
1 3.33
25 83.33
5 16.67 %
72  โรงเรียนชายแดนประชาสรรค์ 29
0 0.00
1 3.45
1 3.45
0 0.00
0 0.00
27 93.10
2 6.90 %
73  โรงเรียนบ้านดงหมูชัยเจริญ 29
4 13.79
2 6.90
5 17.24
3 10.34
0 0.00
15 51.72
14 48.28 %
74  โรงเรียนบ้านสมประสงค์ 29
1 3.45
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
28 96.55
1 3.45 %
75  โรงเรียนบ้านหนองโนไชยวาน 29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
2 6.90
0 0.00
27 93.10
2 6.90 %
76  โรงเรียนอุดรวัฒนานุสรณ์ 29
3 10.34
2 6.90
2 6.90
0 0.00
0 0.00
22 75.86
7 24.14 %
77  โรงเรียนบ้านกานต์สามัคคี 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00 %
78  โรงเรียนบ้านคำด้วง 27
6 22.22
0 0.00
2 7.41
0 0.00
0 0.00
19 70.37
8 29.63 %
79  โรงเรียนบ้านนาต้องนาสมนึก 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00 %
80  โรงเรียนบ้านนาอ่าง 27
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
27 100.00
0 0.00 %
81  โรงเรียนบ้านโคกสีแก้ว 27
4 14.81
2 7.41
0 0.00
0 0.00
1 3.70
20 74.07
7 25.93 %
82  โรงเรียนบ้านวังแข้ 26
4 15.38
4 15.38
0 0.00
5 19.23
0 0.00
13 50.00
13 50.00 %
83  โรงเรียนบ้านโคกวิชัยโนนไชยพร 26
3 11.54
2 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
21 80.77
5 19.23 %
84  โรงเรียนบ้านขัวล้อ 25
0 0.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
0 0.00
23 92.00
2 8.00 %
85  โรงเรียนบ้านติ้ว 25
0 0.00
0 0.00
3 12.00
0 0.00
0 0.00
22 88.00
3 12.00 %
86  โรงเรียนบ้านโนนสะอาด 25
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
25 100.00
0 0.00 %
87  โรงเรียนหนองกุงวังแสง 25
2 8.00
2 8.00
1 4.00
2 8.00
3 12.00
15 60.00
10 40.00 %
88  โรงเรียนเตชะไพบูลย์ (2) 25
1 4.00
1 4.00
1 4.00
1 4.00
0 0.00
21 84.00
4 16.00 %
89  โรงเรียนบ้านนาหลวง 24
1 4.17
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
19 79.17
5 20.83 %
90  โรงเรียนบ้านหนองทุ่ม 24
0 0.00
0 0.00
4 16.67
0 0.00
0 0.00
20 83.33
4 16.67 %
91  โรงเรียนบ้านเชียงเพ็ง 24
1 4.17
0 0.00
1 4.17
0 0.00
0 0.00
22 91.67
2 8.33 %
92  โรงเรียนบ้านภูดิน 23
1 4.35
9 39.13
1 4.35
1 4.35
1 4.35
10 43.48
13 56.52 %
93  โรงเรียนบ้านถิ่น 21
6 28.57
1 4.76
1 4.76
1 4.76
0 0.00
12 57.14
9 42.86 %
94  โรงเรียนบ้านลำภู 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52 %
95  โรงเรียนบ้านโพธิ์ 21
3 14.29
1 4.76
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 80.95
4 19.05 %
96  โรงเรียนบ้านโสกแกคำเจริญ 21
1 4.76
0 0.00
1 4.76
0 0.00
0 0.00
19 90.48
2 9.52 %
97  โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งตาลเลียน 20
1 5.00
0 0.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
18 90.00
2 10.00 %
98  โรงเรียนบ้านนาล้อม 20
1 5.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
17 85.00
3 15.00 %
99  โรงเรียนบ้านม่วง 20
2 10.00
1 5.00
1 5.00
0 0.00
0 0.00
16 80.00
4 20.00 %
100  โรงเรียนบ้านลาดหอคำ 20
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
20 100.00
0 0.00 %
101  โรงเรียนบ้านดงน้อย 19
2 10.53
1 5.26
5 26.32
1 5.26
0 0.00
10 52.63
9 47.37 %
102  โรงเรียนบ้านเหล่าตำแย 19
6 31.58
2 10.53
1 5.26
1 5.26
0 0.00
9 47.37
10 52.63 %
103  โรงเรียนบ้านตาดน้ำพุ 18
1 5.56
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
15 83.33
3 16.67 %
104  โรงเรียนบ้านนาไฮ 18
1 5.56
0 0.00
2 11.11
1 5.56
0 0.00
14 77.78
4 22.22 %
105  โรงเรียนบ้านหัวขัว 18
0 0.00
3 16.67
1 5.56
0 0.00
0 0.00
14 77.78
4 22.22 %
106  โรงเรียนบ้านหินตั้ง 18
0 0.00
0 0.00
2 11.11
0 0.00
0 0.00
16 88.89
2 11.11 %
107  โรงเรียนบ้านนาคำ(ถิรธัมโมอุปถัมภ์) 17
2 11.76
3 17.65
2 11.76
1 5.88
1 5.88
8 47.06
9 52.94 %
108  โรงเรียนบ้านน้ำทรง 17
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
17 100.00
0 0.00 %
109  โรงเรียนบ้านวังบง 17
0 0.00
1 5.88
2 11.76
1 5.88
3 17.65
10 58.82
7 41.18 %
110  โรงเรียนบ้านกุดจับ 16
0 0.00
1 6.25
0 0.00
1 6.25
0 0.00
14 87.50
2 12.50 %
111  โรงเรียนบ้านกุดเม็ก 16
0 0.00
1 6.25
1 6.25
0 0.00
0 0.00
14 87.50
2 12.50 %
112  โรงเรียนบ้านนาคำ 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00 %
113  โรงเรียนบ้านนางิ้ว 16
1 6.25
0 0.00
3 18.75
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00 %
114  โรงเรียนบ้านนาสี 16
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
16 100.00
0 0.00 %
115  โรงเรียนบ้านแหลมทองพัฒนา 16
3 18.75
2 12.50
1 6.25
0 0.00
0 0.00
10 62.50
6 37.50 %
116  โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 16
1 6.25
3 18.75
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 75.00
4 25.00 %
117  โรงเรียนบ้านข่า 15
7 46.67
1 6.67
1 6.67
1 6.67
0 0.00
5 33.33
10 66.67 %
118  โรงเรียนบ้านนาตูม 15
1 6.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 93.33
1 6.67 %
119  โรงเรียนบ้านนารายณ์ 15
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
15 100.00
0 0.00 %
120  โรงเรียนบ้านนาคูณ 14
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
14 100.00
0 0.00 %
121  โรงเรียนบ้านนาจานโนนนาโพธิ์ 14
5 35.71
5 35.71
1 7.14
3 21.43
0 0.00
0 0.00
14 100.00 %
122  โรงเรียนบ้านสระคลองพัฒนา 14
3 21.43
1 7.14
1 7.14
1 7.14
1 7.14
7 50.00
7 50.00 %
123  โรงเรียนบ้านโนนอุดม 14
2 14.29
2 14.29
0 0.00
0 0.00
0 0.00
10 71.43
4 28.57 %
124  โรงเรียนบ้านจำปาทอง 13
2 15.38
2 15.38
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 69.23
4 30.77 %
125  โรงเรียนบ้านน้ำขุ่นโนนผางาม 13
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
13 100.00
0 0.00 %
126  โรงเรียนบ้านโนนแดง 13
1 7.69
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 92.31
1 7.69 %
127  โรงเรียนบ้านหนองนกเขียน 12
0 0.00
0 0.00
1 8.33
0 0.00
0 0.00
11 91.67
1 8.33 %
128  โรงเรียนบ้านหายโศก 12
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
12 100.00
0 0.00 %
129  โรงเรียนชุมชนสงเคราะห์ 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
11 100.00
0 0.00 %
130  โรงเรียนบ้านหนองกบนาแมน 11
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
1 9.09
10 90.91
1 9.09 %
131  โรงเรียนบ้านหนองฆ้องนาสีนวล 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
132  โรงเรียนบ้านโนนดู่ 11
0 0.00
0 0.00
1 9.09
0 0.00
0 0.00
10 90.91
1 9.09 %
133  โรงเรียนราษฎร์จุฬาสามัคคี 11
1 9.09
1 9.09
2 18.18
0 0.00
0 0.00
7 63.64
4 36.36 %
134  โรงเรียนบ้านเจริญสุข 10
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
9 90.00
1 10.00 %
135  โรงเรียนบ้านโนนฐานะ 10
1 10.00
1 10.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 80.00
2 20.00 %
136  โรงเรียนบ้านเขือน้ำ 8
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
8 100.00
0 0.00 %
137  โรงเรียนจอมศรีโคกก่องวิทยา 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
138  โรงเรียนบ้านหนองบอนเวียงชัย 7
1 14.29
0 0.00
1 14.29
0 0.00
0 0.00
5 71.43
2 28.57 %
139  โรงเรียนบ้านแดง 7
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
7 100.00
0 0.00 %
140  โรงเรียนบ้านลาน 6
1 16.67
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
5 83.33
1 16.67 %
141  โรงเรียนบ้านดงหวาย 4
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
4 100.00
0 0.00 %
142  โรงเรียนบ้านหนองสร้างไพร 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %
143  โรงเรียนโนนสูงวิทยา 0
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00
0 0.00 %

 

จำนวนนักเรียน  5,069 ค่าร้อยละ
ผอม  300 5.92
เตี้ย  225 4.44
เริ่มอ้วน=>อ้วน  222 4.38
ผอมและเตี้ย  110 2.17
อ้วนและเตี้ย  46 0.91
ไม่มีภาวะโภชนาการ  4,166 82.19
มีภาวะทุพโภชนาการรวม
จำนวน 903 คน


17.81%

Powered By www.thaieducation.net