สพป.นนทบุรี เขต 2 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา95 (วัดโพธิ์ทองบน) 2.  แสงประเสริฐ 3.  แสงประทีปรัฐบำรุง 4.  แก้วอินทร์สุธาอุทิศ 5.  เฉลิมพระเกียรติ ๖๐ พรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ 6.  เจริญรัฐอุปถัมภ์ 7.  อนุบาลบางใหญ่ 8.  สุเหร่าเขียว 9.  สุเหร่าปากคลองลำรี 10.  สามัคคีวิทยา(เชื้อผู้ดีอุปถัมภ์) 11.  สมบูรณ์ศาสตร์พัฒนา 12.  วัดไทรใหญ่ 13.  วัดโมลี(นันทวิมล) 14.  วัดโพธิ์บ้านอ้อย 15.  วัดเอนกดิษฐาราม 16.  วัดเสนีวงศ์ 17.  วัดเพรางาย 18.  วัดเชิงเลน 19.  วัดอินทาราม(สงค์วอนอุทิศ) 20.  วัดอินทร์ 21.  วัดสังวรพิมลไพบูลย์(จันทานุกูล) 22.  วัดสพานสูง(รถไฟนุเคราะห์) 23.  วัดศาลากุล 24.  วัดศรีเขตนันทาราม 25.  วัดศรีราษฎร์(เอนกนาครราษฎร์บำรุง) 26.  วัดลำโพ 27.  วัดลาดปลาดุก 28.  วัดลากค้อน 29.  วัดยอดพระพิมล 30.  วัดมะสงมิตรภาพที่ 55 31.  วัดพระเงิน(อิศราวิทย์อุปกรณ์) 32.  วัดผาสุกมณีจักร 33.  วัดปรมัยยิกาวาส(แสนสวัสดิ์วิทยาคาร) 34.  วัดบางรักใหญ่(สายอักษรศรี) 35.  วัดบางพูดใน (นนทวิทยา) 36.  วัดท่าเกวียน(ศึกษาประชาสรรค์) 37.  วัดตำหนักเหนือ(ชื่นวิทยานุสรณ์) 38.  วัดตาล 39.  วัดคลองเจ้า 40.  วัดคลองตาคล้าย 41.  วัดคลองขุนศรี 42.  วัดคลองขวาง(จรูญชนม์ราษฎร์บำรุง) 43.  วัดกลางเกร็ด 44.  รุ่งเรืองวิทยา 45.  ประเสริฐอิสลาม 46.  ประสานสามัคคีวิทยา 47.  ประชารัฐบำรุง 48.  บ้านหนองเพรางาย (สลากกินแบ่งสงเคราะห์ที่ 364 หอม-บุญนาค อนุเคราะห์) 49.  บ้านราษฎร์นิยม 50.  บ้านดอนตะลุมพุก(เจริญจิตต์วิทยา) 51.  บ้านคลองโต๊ะนุ้ย 52.  บ้านคลองพระพิมล 53.  บ้านคลองฝรั่ง บัวเอี่ยมพิทยากร 54.  ดีมากอุปถัมภ์ 55.  ชุมชนไมตรีอุทิศ 56.  ชุมชนวัดไทรน้อย 57.  ชุมชนวัดราษฎร์นิยม 58.  ชุมชนวัดบางไผ่ 59.  ชุมชนวัดบางโค(แม่นางวิทย์อุปการี) 60.  ชุมชนวัดต้นเชือก(ถาวรวิทย์อุปกฤต) 61.  ชลประทานสงเคราะห์ 62.  คล้ายสอนศึกษา 63.  คลองเกลือ