สพป.กาญจนบุรี เขต 4 : 7 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา ๒๑ (บ้านลําเหย) 2.  เขาวงพระจันทร์ 3.  อนุบาลหนองปรือ 4.  อนุบาลวัดเลาขวัญ 5.  อนุบาลบ่อพลอย 6.  หมู่บ้านป่าไม้ 7.  วัดทุ่งมะสัง(มิตรภาพที่ 9) 8.  วังเขาแก้ว(หงำอุปถัมภ์) 9.  ราษฎร์บํารุงธรรม 10.  ป่าไม้อุทิศ 15(บ้านม่วงเฒ่า) 11.  ประชาพัฒนา 12.  บ้านไร่เจริญ 13.  บ้านโป่งไหม 14.  บ้านเสาหงส์ 15.  บ้านเขาแหลม 16.  บ้านเขาแดง 17.  บ้านเขามุสิ 18.  บ้านเขานางสางหัว 19.  บ้านห้วยหวาย 20.  บ้านหลังเขา 21.  บ้านหนองไผ่ล้อม 22.  บ้านหนองไก่เหลือง 23.  บ้านหนองไก่ต่อ 24.  บ้านหนองใหญ่(เลาขวัญ) 25.  บ้านหนองโสน 26.  บ้านหนองโพธิ์ 27.  บ้านหนองแสลบ 28.  บ้านหนองแกใน 29.  บ้านหนองแกประชาสรรค์ 30.  บ้านหนองเตียน 31.  บ้านหนองเค็ด 32.  บ้านหนองเข้ 33.  บ้านหนองหมู 34.  บ้านหนองสําโรง 35.  บ้านหนองสาหร่าย 36.  บ้านหนองรี 37.  บ้านหนองมะสัง 38.  บ้านหนองผักแว่น 39.  บ้านหนองปลิง 40.  บ้านหนองปลาไหล 41.  บ้านหนองปรือ 42.  บ้านหนองประดู่ 43.  บ้านหนองนกแก้ว 44.  บ้านหนองตาเดช 45.  บ้านหนองตาก้าย 46.  บ้านหนองจั่น 47.  บ้านหนองงูเห่า 48.  บ้านหนองขอนเทพพนม 49.  บ้านหนองขอน 50.  บ้านหนองกุ่ม 51.  บ้านหนองกะหนาก 52.  บ้านหนองกร่าง 53.  บ้านหนองกระทุ่ม 54.  บ้านสระเตยพัฒนา 55.  บ้านวังใหญ่ 56.  บ้านวังด้ง 57.  บ้านลําอีซู 58.  บ้านรางพยอม 59.  บ้านรางขาม 60.  บ้านยางสูง 61.  บ้านพุพรหม 62.  บ้านพรหมณี 63.  บ้านพยอมงาม 64.  บ้านบึงหัวแหวน 65.  บ้านบะลังกา 66.  บ้านน้ำโจน 67.  บ้านน้ำลาด 68.  บ้านทุ่งโป่ง 69.  บ้านทุ่งกระบ่ำ 70.  บ้านท่าว้า 71.  บ้านตลุงเหนือ 72.  บ้านตรอกสะเดา 73.  บ้านช่องด่าน 74.  บ้านกรับใหญ่ 75.  ชุมชนบ้านหลุมรัง 76.  ชุมชนบ้านหนองฝ้าย