สพป.นครราชสีมา เขต 5 : 7 ## PAGE 2

1.  ไชยณรงค์วิทยา 2.  โนนไทย 3.  เทพคงคา 4.  อนุบาลรัฐราษฎร์รังสรรค์ 5.  อนุบาลขามสะแกแสง 6.  สระพระขมาดไพร 7.  ศิริบ้านไร่ 8.  ศรีชลสินธุ์ 9.  วัดหนองกราด(สังวรอุปถัมภ์) 10.  วัดสระจรเข้(โนนไทย) 11.  วัดสระจรเข้(ด่านขุนทด) 12.  วัดบ้านด่านนอก(เสรีธรรมวิทยา) 13.  วัดถนนหักน้อยดอนกลอย 14.  วัดกุดพิมาน 15.  วัดกุดน้ำใส 16.  มาบกราดวิทยา 17.  พังเทียม(คุรุสามัคคี 2) 18.  บุ่งสะอาดวัฒนา 19.  บึงพัฒนาประชาร่วมจิต 20.  บึงคำคู 21.  บ้านไร่(ทองคูณคุรุราษฎร์สามัคคี) 22.  บ้านใหม่โคกพรม 23.  บ้านใหม่เจริญสุข 24.  บ้านใหม่เจริญผล 25.  บ้านใหม่ศรีสุข 26.  บ้านใหม่ชัยพฤกษ์ 27.  บ้านโพนไพล 28.  บ้านโพธิ์ตาสี 29.  บ้านโป่งแดงน้ำฉ่าสามัคคี 30.  บ้านโป่งกระสัง 31.  บ้านโนนเมือง(เยี่ยมประชาสรรค์) 32.  บ้านโนนเมือง 33.  บ้านโนนเต็ง 34.  บ้านโนนหวาย 35.  บ้านโนนสง่า 36.  บ้านโนนระเวียง 37.  บ้านโนนมะเกลือ 38.  บ้านโนนพุทรา 39.  บ้านโนนผักชี 40.  บ้านโนนทอง 41.  บ้านโนนตาล 42.  บ้านโนนงิ้ว 43.  บ้านโนน 44.  บ้านโตนดพูนผลวิทยา 45.  บ้านโจด(ท้าวสุรนารีอนุสรณ์4) 46.  บ้านโค้งตะคร้อ 47.  บ้านโคกแฝก 48.  บ้านโคกแขวน 49.  บ้านโคกหนองไผ่ 50.  บ้านโคกสามัคคี 51.  บ้านโคกกระบือ 52.  บ้านโกรกลึก 53.  บ้านโกรกช้างน้อย 54.  บ้านโกรกกระหาด 55.  บ้านแปรง 56.  บ้านเหนือทัพรั้ง 57.  บ้านเสมา 58.  บ้านเมืองเก่า 59.  บ้านเมืองนาท 60.  บ้านเมืองตะโก 61.  บ้านเจริญผล 62.  บ้านเขื่อน(ท่าพระประชาสรรค์) 63.  บ้านเกาะลอย 64.  บ้านเก่า-บ้านน้อย 65.  บ้านอ้อไพล 66.  บ้านหินเพิง 67.  บ้านหินหล่อง 68.  บ้านหินลาด 69.  บ้านหินดาด 70.  บ้านหิงห้อย 71.  บ้านหาญ 72.  บ้านหอกลองกระสัง(โกศลสงเคราะห์) 73.  บ้านห้วยโนนพฤกษ์ 74.  บ้านห้วยหุงเกลือ 75.  บ้านห้วยสามขา 76.  บ้านห้วยบง 77.  บ้านห้วยน้ำเค็ม 78.  บ้านห้วยจรเข้ 79.  บ้านห้วย 80.  บ้านหลุง(ใหม่บุรพาคม) 81.  บ้านหนุก 82.  บ้านหนองไผ่ 83.  บ้านหนองไทร 84.  บ้านหนองใหญ่ 85.  บ้านหนองโพธิ์(เทพารักษ์) 86.  บ้านหนองโพธิ์(ขามสะแกแสง) 87.  บ้านหนองแหน 88.  บ้านหนองแวง 89.  บ้านหนองแดง 90.  บ้านหนองแจง 91.  บ้านหนองหัน 92.  บ้านหนองหอย 93.  บ้านหนองสาร 94.  บ้านหนองสะแก 95.  บ้านหนองสรวง 96.  บ้านหนองละมั่ง 97.  บ้านหนองยาง(อนุศาสนานุสรณ์) 98.  บ้านหนองพลวง 99.  บ้านหนองปรือ(ด่านขุนทด) 100.  บ้านหนองปรือ(ขามสะแกแสง) 101.  บ้านหนองประดู่ 102.  บ้านหนองบัวหลวง 103.  บ้านหนองบัวละคร 104.  บ้านหนองบัวตะเกียด(ประชานุกูลวิทยา) 105.  บ้านหนองบง 106.  บ้านหนองตะครอง 107.  บ้านหนองดุม 108.  บ้านหนองจาน 109.  บ้านหนองขุยคูเมือง 110.  บ้านหนองกลางดอน 111.  บ้านหนองกราดน้อย 112.  บ้านหนองกระโดนดอนมะเกลือสามัคคี 113.  บ้านหนองกระเทียมใต้ 114.  บ้านหนองกระเทียมเหนือ 115.  บ้านหนองกระทุ่มสระอโนดาต 116.  บ้านหนองกกตลุกผักไร 117.  บ้านหนองกก(พระทองคำ) 118.  บ้านหนองกก(ขามทะเลสอ) 119.  บ้านหญ้าคาโนนแจง 120.  บ้านสำโรง 121.  บ้านสำนักพิมาน 122.  บ้านสำนักตะคร้อ 123.  บ้านสะพานหิน 124.  บ้านสระแจง 125.  บ้านสระพัง 126.  บ้านสระตะเฆ่ 127.  บ้านสระตอง 128.  บ้านสระขี้ตุ่น 129.  บ้านศิลาร่วมสามัคคี 130.  บ้านวังโป่ง 131.  บ้านวังสมบูรณ์ 132.  บ้านวังสนวน 133.  บ้านวังยายทอง 134.  บ้านวัง(สายอนุกูล) 135.  บ้านละเลิงพิมาน 136.  บ้านมาบกราด 137.  บ้านมะเริง 138.  บ้านมะเกลือโกรกกระสัง 139.  บ้านมะค่าดอนทะยิง 140.  บ้านพันดุง 141.  บ้านพันชนะ 142.  บ้านพระมะขามสามัคคี 143.  บ้านฝายโบสถ์ 144.  บ้านป่าเพกา 145.  บ้านป่ารังงาม 146.  บ้านปราสาท 147.  บ้านประดู่งาม 148.  บ้านบุเขว้า 149.  บ้านบุสายออ(บุญเขตบริหาร) 150.  บ้านบุระไหว 151.  บ้านบุตะโก 152.  บ้านบึงอ้อ(ปุ่นอุปถัมภ์) 153.  บ้านบึงปรือ 154.  บ้านบัลลังก์สะอาด 155.  บ้านนารายณ์ 156.  บ้านนา 157.  บ้านน้อยพัฒนา 158.  บ้านทุ่งสว่าง 159.  บ้านทำนบเทวดา 160.  บ้านทำนบพัฒนา 161.  บ้านท่าขี้เหล็ก 162.  บ้านทองหลาง 163.  บ้านทรงธรรม 164.  บ้านถนนโพธิ์ 165.  บ้านถนนหักใหญ่ 166.  บ้านถนนหัก 167.  บ้านตะเคียนงาม 168.  บ้านตะเคียน 169.  บ้านตะคร้อ 170.  บ้านตลุกชั่งโค 171.  บ้านด่านกรงกราง 172.  บ้านดอนใหญ่หนองโสน 173.  บ้านดอนสระจันทร์ 174.  บ้านดอนมุกมัน 175.  บ้านดอนพะงาด(รัฐราษฎร์วิทยา) 176.  บ้านดอนด่านใน 177.  บ้านดอนขวาง 178.  บ้านดอน 179.  บ้านซินหนองเขวา 180.  บ้านซับยาง 181.  บ้านซับพลู 182.  บ้านชีวึก(สังฆประชาสรรค์) 183.  บ้านจาน 184.  บ้านจั่นโคกรักษ์ 185.  บ้านจะบู 186.  บ้านงิ้ว 187.  บ้านคูเมือง 188.  บ้านคู(ประชาอุปถัมภ์) 189.  บ้านค่ายทะยิง 190.  บ้านค้างพลู 191.  บ้านคลองแค 192.  บ้านคลองขามป้อม 193.  บ้านครึมม่วง 194.  บ้านขามทะเลสอ 195.  บ้านกุ่มพะยาหนองกระทุ่มวิทยา 196.  บ้านกุดไผ่ 197.  บ้านกุดสระแก้ว 198.  บ้านกุดนางทอหูก 199.  บ้านกุดจิกหนองแห้ว 200.  บ้านกำปัง 201.  บ้านกะพี้ 202.  บ้านกระดาน(รัฐประชาสรรค์) 203.  บัวปุ่นสันเทียะอนุสรณ์ 204.  ถนนสุรนารายณ์(คุรุรัฐประชาสรรค์) 205.  ด่านขุนทด 206.  ดอนน้ำใสวิทยา 207.  ชุมชนหนองหัวฟาน 208.  ชุมชนบ้านโคกสวาย 209.  ชุมชนบ้านหนองไข่น้ำ 210.  ชุมชนบ้านด่านจาก 211.  ชุมชนบ้านกุดม่วง 212.  ชายพะเนาหนองโพธิ์ 213.  กุดตาดำ(คงฤทธิ์คุรุราษฎร์สามัคคี)