สพป.นครราชสีมา เขต 3 : 7 ## PAGE 2

1.  ไผ่สีสุก 2.  แหลมรวกบำรุง 3.  เจียรวนนท์อุทิศ 2 4.  อาจวิทยาคาร 5.  หนองไผ่วิทยา 6.  หนองไผ่ผดุงกิจวิทยา 7.  หนองประดู่ 8.  หนองนกเขียนสามัคคี 9.  หนองชุมแสงศรัทธาคาร 10.  สามัคคีประชาสรรค์ 11.  สะแกราชวิทยาคม 12.  สวนหมากสงเคราะห์ 13.  สกัดนาควิทยา 14.  วัดไม้เสี่ยว 15.  วัดใหม่สำโรง 16.  วัดโพนทราย 17.  วัดโพธิ์เมืองสามัคคี 18.  วัดโพธินิมิตร 19.  วัดโคกสระน้อย 20.  วัดหลุมข้าว 21.  วัดหงษ์ 22.  วัดศีรษะกระบือ 23.  วัดม่วง 24.  วัดมกุฎไทยาราม 25.  วัดพรหมราช 26.  วัดบ้านพร้าว 27.  วัดทุ่งจาน 28.  วังวารีวนราษฎร์วัฒนา 29.  รักเมืองไทย 1(มูลนิธิเตชะไพบูลย์) สพป.นครราชสีมาเขต3 30.  ม่วงแก้ววิทยาคาร 31.  ป่าไม้อุทิศ 2 32.  ปักธงชัยชุณหะวัณวิทยาคาร 33.  บ้านไร่แหลมทอง 34.  บ้านไผ่ 35.  บ้านไทรงาม 36.  บ้านไทยสามัคคี 37.  บ้านไชยวาล 38.  บ้านใหญ่ 39.  บ้านโปร่งสนวน 40.  บ้านโป่งสามัคคี 41.  บ้านโนนแดง 42.  บ้านโนนเหลื่อม 43.  บ้านโนนสาวเอ้ 44.  บ้านโนนสมบูรณ์ 45.  บ้านโคกไม้งาม 46.  บ้านโคกใบบัว 47.  บ้านโคกโจด 48.  บ้านโคกเกษม(สหรัฐ-ราษฎร์สามัคคี) 49.  บ้านโคกสำราญ 50.  บ้านโคกสันติสุข 51.  บ้านโคกสะอาด 52.  บ้านโคกกระชายโนนกุ่ม 53.  บ้านโกรกหว้า 54.  บ้านโกรกสำโรง 55.  บ้านแชะ 56.  บ้านเมืองปักสามัคคี 57.  บ้านเทพนิมิต 58.  บ้านเตาเหล็ก-ลุมปุ๊ก 59.  บ้านเฉลียง(คุรุราษฎร์บำรุง) 60.  บ้านเขาพญาปราบ 61.  บ้านเก่าปอแดง 62.  บ้านอ่างเก็บน้ำห้วยยาง 63.  บ้านอังโกน-ห้วยทราย 64.  บ้านหัน(คุรุราษฎร์อุทิศ) 65.  บ้านห้วยน้ำเค็ม 66.  บ้านหลุมเงิน 67.  บ้านหน้ากลองวิทยา 68.  บ้านหนองไม้สัก 69.  บ้านหนองไผ่ใหญ่ 70.  บ้านหนองไทร 71.  บ้านหนองใหญ่พัฒนา 72.  บ้านหนองใหญ่ 73.  บ้านหนองโสมง 74.  บ้านหนองโสน 75.  บ้านหนองโบสถ์ 76.  บ้านหนองโดน 77.  บ้านหนองแวง 78.  บ้านหนองแฟบ(วุฒิรัฐประชาสรรค์) 79.  บ้านหนองแดง 80.  บ้านหนองแคทราย 81.  บ้านหนองเสือบอง 82.  บ้านหนองเมา 83.  บ้านหนองหินโคน 84.  บ้านหนองหิน 85.  บ้านหนองหว้าประชาอาสา 86.  บ้านหนองหว้าดอนตะเกียด 87.  บ้านหนองหลักศิลา 88.  บ้านหนองหญ้าขาว 89.  บ้านหนองสองห้อง 90.  บ้านหนองสนวน 91.  บ้านหนองล้างช้าง 92.  บ้านหนองรัง 93.  บ้านหนองผักไร 94.  บ้านหนองนมนาง 95.  บ้านหนองตาด 96.  บ้านหนองตะแบก 97.  บ้านหนองตะเข้-หนองตูม 98.  บ้านหนองต้อ 99.  บ้านหนองขนาก 100.  บ้านหนองกก 101.  บ้านสุขไพบูลย์ 102.  บ้านสุขัง(ราษฎร์สามัคคี) 103.  บ้านสันติสุข 104.  บ้านสระว่านพระยา 105.  บ้านสระผักโพด 106.  บ้านสระประทีป 107.  บ้านสระตะเคียน 108.  บ้านสมบัติเจริญ 109.  บ้านศาลเจ้าพ่อ 110.  บ้านวังหิน 111.  บ้านวังหมี 112.  บ้านวังน้ำเขียว 113.  บ้านวังตะเคียน 114.  บ้านลำไซกง 115.  บ้านลำเพียก 116.  บ้านลำนางแก้ว 117.  บ้านราษฎร์สามัคคี 118.  บ้านราษฎร์พัฒนา 119.  บ้านระเริง 120.  บ้านยางกระทุง 121.  บ้านมาบตะโกเอน 122.  บ้านมาบกราด 123.  บ้านพุปลาไหล 124.  บ้านพันธ์สงวน 125.  บ้านพัดทะเล 126.  บ้านพนาหนองหิน 127.  บ้านปางไม้ 128.  บ้านปลายดาบ 129.  บ้านประชาสันต์ 130.  บ้านบุไผ่ 131.  บ้านบุเจ้าคุณ (หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม อุปถัมภ์ ) 132.  บ้านบุหัวช้าง 133.  บ้านบุหว้าสามัคคี 134.  บ้านบุยายแลบ 135.  บ้านบุมะค่า(ชาวไร่สามัคคี) 136.  บ้านบุตาโฮ-โนนกลาง 137.  บ้านบุตะโก 138.  บ้านบะใหญ่ 139.  บ้านบ่อลิงประชาสรรค์ 140.  บ้านบ่อปลา 141.  บ้านน้ำซับ 142.  บ้านนางเหริญ 143.  บ้านน้อย 144.  บ้านทุ่งแขวน 145.  บ้านท่าเยี่ยม 146.  บ้านท่าวังไทรสามัคคี 147.  บ้านทรัพย์เจริญ 148.  บ้านตะกุดโนนระเวียง 149.  บ้านดู่(สหราษฎร์วิทยา) 150.  บ้านดอนแสนสุข 151.  บ้านดอนแขวนประชานุกูล 152.  บ้านดอนกรูด 153.  บ้านดอน(สหรัฐ-ราษฎร์อุทิศ) 154.  บ้านซับไทรทอง 155.  บ้านซับเต่า 156.  บ้านซับสะเดา 157.  บ้านซับก้านเหลือง 158.  บ้านคลองใบพัด 159.  บ้านคลองเตย 160.  บ้านคลองหินร่อง 161.  บ้านคลองสาริกา 162.  บ้านคลองสะท้อน 163.  บ้านคลองยาง(มูลบนอุปถัมภ์) 164.  บ้านคลองบง 165.  บ้านคลองทุเรียน 166.  บ้านคลองทราย 167.  บ้านคลองซับน้อยสามัคคี 168.  บ้านคลองกุ่ม 169.  บ้านครบุรีนครธรรมโฆสิตวิทยาคาร 170.  บ้านขี้เหล็ก 171.  บ้านกุดโบสถ์ 172.  บ้านกลาง 173.  ธงชัยเหนือวิทยา(โคกศิลา) 174.  ท้าวสุรนารี(2521) 175.  ตะแบกวิทยา 176.  ด่านอุดมวิทยา 177.  ชุมชนบ้านเสิงสาง 178.  ชุมชนบ้านนารากอรพิมพ์ 179.  ชุมชนบ้านตะขบ 180.  ชุมชนจระเข้หิน(สังฆ์คุรุประชาฯ) 181.  จอมทองวิทยา 182.  จตุคามวิทยาคม 183.  ครบุรีวิทยา