สพป.กาญจนบุรี เขต 3 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทรโยคใหญ่ 2.  เพียงหลวง 3 (บ้านเหมืองแร่อีต่อง) ในทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิริวัฒนาพรรณวดี 3.  อนุบาลไทรโยค 4.  อนุบาลสังขละบุรี (บ้านวังกะ) 5.  อนุบาลทองผาภูมิ 6.  หลุงกัง 7.  สามัคคีธรรมานุสรณ์ 8.  สมาคมไทย-ออสเตรเลียน 9.  สมาคมป่าไม้แห่งประเทศไทยอุทิศ 10.  วัดใหม่ดงสัก 11.  วัดหินดาด 12.  วัดวังก์วิเวการาม 13.  วัดป่าถ้ำภูเตย 14.  วัดปากกิเลน 15.  วัดปรังกาสี 16.  พุทธวิมุติวิทยา 17.  บ้านไร่ป้า 18.  บ้านไร่ 19.  บ้านใหม่พัฒนา 20.  บ้านแก่งระเบิด 21.  บ้านแก่งประลอม 22.  บ้านแก่งจอ 23.  บ้านเหมืองสองท่อ 24.  บ้านเสาหงษ์ 25.  บ้านเขาสามชั้น 26.  บ้านเขาพัง 27.  บ้านเขาช้าง 28.  บ้านเกริงกระเวีย 29.  บ้านอูล่อง 30.  บ้านหินแหลม 31.  บ้านหินตั้ง 32.  บ้านหินดาด 33.  บ้านหินดาด 34.  บ้านหาดงิ้ว 35.  บ้านห้วยเสือ 36.  บ้านห้วยเขย่ง 37.  บ้านห้วยมาลัย 38.  บ้านห้วยกะทะทอง 39.  บ้านห้วยกบ 40.  บ้านหนองเจริญ 41.  บ้านหนองปลาซิว 42.  บ้านหนองปรือ 43.  บ้านหนองขอน 44.  บ้านสารวัตร 45.  บ้านวังใหญ่ 46.  บ้านวังโพธิ์ 47.  บ้านวังสิงห์ 48.  บ้านวังผาตาด 49.  บ้านวังกระแจะ 50.  บ้านลุ่มผึ้ง 51.  บ้านลิ่นถิ่น 52.  บ้านยางโทน 53.  บ้านยางขาว 54.  บ้านพุเตย 55.  บ้านพุองกะ 56.  บ้านพุม่วง-พุพง 57.  บ้านป่าไม้สะพานลาว 58.  บ้านปากลําปิล็อก 59.  บ้านประจําไม้ 60.  บ้านบ้องตี้ 61.  บ้านนามกุย 62.  บ้านทุ่งเสือโทน 63.  บ้านทุ่งเรือโกลน 64.  บ้านทุ่งก้างย่าง 65.  บ้านท่ามะเดื่อ(ไทรโยค) 66.  บ้านท่ามะเดื่อ(ทองผาภูมิ) 67.  บ้านท่าทุ่งนา 68.  บ้านท่าตาเสือ 69.  บ้านท่าดินแดง 70.  บ้านถ้ำดาวดึงส์ 71.  บ้านดินโส 72.  บ้านดงโคร่ง 73.  บ้านซองกาเรีย สาขาพระเจดีย์สามองค์ 74.  บ้านซองกาเรีย 75.  บ้านช่องแคบ 76.  บ้านจันเดย์ 77.  บ้านกุยแหย่ 78.  บ้านกองม่องทะ 79.  ตชด.บ้านบ้องตี้ล่าง 80.  คุรุสภา