สพป.เชียงใหม่ เขต 6 : 1 ## PAGE 2

1.  ไทยรัฐวิทยา 79 (บ้านหนองอาบช้าง) 2.  อินทนนท์วิทยา 3.  ออป.13 4.  สามัคคีสันม่วง 5.  ศรีจอมทอง 6.  วัดพุทธนิมิตร 7.  วัดพระบาท 8.  ป่ากล้วยพัฒนา 9.  บ้านใหม่สารภี 10.  บ้านโรงวัว 11.  บ้านโม่งหลวง สาขาบ้านแม่อมลานใน 12.  บ้านโม่งหลวง 13.  บ้านแม่แฮใต้ 14.  บ้านแม่แฮเหนือ สาขาแม่แจ๊ะ 15.  บ้านแม่แฮเหนือ 16.  บ้านแม่แดดน้อย สาขาดงสามหมื่น 17.  บ้านแม่แดดน้อย 18.  บ้านแม่เอาะ 19.  บ้านแม่หอย 20.  บ้านแม่หงานหลวง 21.  บ้านแม่สอย 22.  บ้านแม่ศึก 23.  บ้านแม่วาก 24.  บ้านแม่มุ 25.  บ้านแม่มะลอ 26.  บ้านแม่ปาน 27.  บ้านแม่ปอน 28.  บ้านแม่นาจร 29.  บ้านแม่ตูม 30.  บ้านแม่ตะละเหนือ 31.  บ้านแม่ตะละ 32.  บ้านแม่ซา 33.  บ้านแปะสามัคคี 34.  บ้านแปะ 35.  บ้านแจ่มหลวง 36.  บ้านเฮาะวิทยา 37.  บ้านเมืองอาง 38.  บ้านเมืองกลาง 39.  บ้านเนินวิทยา 40.  บ้านอมเม็ง 41.  บ้านอมขูด 42.  บ้านหาดนาค 43.  บ้านห้วยสะแพด 44.  บ้านห้วยส้มป่อย 45.  บ้านห้วยยา 46.  บ้านห้วยม่วงฝั่งซ้าย 47.  บ้านห้วยม่วง 48.  บ้านห้วยผา 49.  บ้านห้วยปู สาขาแม่ตะละใต้ 50.  บ้านห้วยปู 51.  บ้านห้วยน้ำดิบ 52.  บ้านห้วยทราย 53.  บ้านหนองคัน 54.  บ้านสามสบ 55.  บ้านสองธาร 56.  บ้านสบแม่รวม 57.  บ้านสบแปะ 58.  บ้านสบแจ่มฝั่งซ้าย 59.  บ้านสบเตี๊ยะ 60.  บ้านสบวาก 61.  บ้านวังน้ำหยาด 62.  บ้านพุย สาขาพุยใต้ 63.  บ้านพุย 64.  บ้านผาละปิ 65.  บ้านผานัง 66.  บ้านปางเกี๊ยะ 67.  บ้านปางอุ๋ง สาขาแม่สะต๊อบ 68.  บ้านปางอุ๋ง 69.  บ้านปางหินฝน 70.  บ้านปากทางท่าลี่ 71.  บ้านบนนา 72.  บ้านน้ำตกแม่กลาง 73.  บ้านนาฮ่อง 74.  บ้านนากลาง สาขาห้วยผักกูด 75.  บ้านนากลาง 76.  บ้านทุ่งแก สาขาบ้านแม่แอบ 77.  บ้านทุ่งแก 78.  บ้านทุ่งยาว 79.  บ้านท่าหลุก 80.  บ้านท่าข้าม 81.  บ้านทัพ 82.  บ้านต่อเรือ 83.  บ้านจันทร์ สาขาแจ่มน้อย 84.  บ้านจันทร์ 85.  บ้านขุนแม่หยอด 86.  บ้านขุนแม่รวม 87.  บ้านขุนแม่นาย 88.  บ้านขุนแปะ สาขาแม่จร 89.  บ้านขุนแปะ 90.  บ้านขุนแตะ 91.  บ้านขุนยะ 92.  บ้านขุนกลางสาขาแม่ยะน้อย 93.  บ้านขุนกลาง 94.  บ้านข่วงเปาใต้ 95.  บ้านกองแขก สาขาบ้านแม่หลุ 96.  บ้านกองแขก 97.  นิยมไพรผาหมอนอินทนนท์ 98.  ชุมชนบ้านพร้าวหนุ่ม 99.  ชุมชนบ้านช่างเคิ่ง 100.  ชุมชนตำบลท่าผา