สพป.เชียงใหม่ เขต 4 : 5 ## PAGE 2

68.  บ้านพันตน 69.  บ้านป่าตาล 70.  บ้านปากเหมือง 71.  บ้านปง 72.  บ้านน้ำแพร่ 73.  บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 74.  บ้านทุ่งหลวง 75.  บ้านท้าวบุญเรือง 76.  บ้านทรายมูล 77.  บ้านตองกาย 78.  บ้านดอยหล่อ 79.  บ้านดงป่าหวาย 80.  บ้านดง 81.  บ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 82.  ชุมชนวัดศรีคำชมภู 83.  ชุมชนวัดปากกอง 84.  ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 85.  กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 86.  กรป.กลางอุปถัมภ์