สพป.เชียงใหม่ เขต 4 : 5 ## PAGE 2

5.  สโมสรไลออนส์รัตนโกสินทร์ 6.  สันป่าตอง(สุวรรณราษฎร์วิทยาคาร) 7.  วัดโรงวัว 8.  วัดแม่สะลาบ 9.  วัดเวฬุวัน 10.  วัดเทพาราม 11.  วัดอุเม็ง 12.  วัดห้วยแก้ว 13.  วัดหนองหลั้ว 14.  วัดสามหลัง 15.  วัดสันดอนมูล 16.  วัดศิริชัยนิมิตร 17.  วัดศรีโพธาราม 18.  วัดศรีสว่าง 19.  วัดศรีล้อม 20.  วัดศรีดอนชัย(สารภี) 21.  วัดศรีดอนชัย(ดอยหล่อ) 22.  วัดวังขามป้อม 23.  วัดมะกับตองหลวง 24.  วัดพระเจ้าเหลื้อม 25.  วัดพระนอนหนองผึ้ง 26.  วัดพญาชมภู 27.  วัดประชาเกษม 28.  วัดบวกครกเหนือ 29.  วัดน้ำบ่อหลวง 30.  วัดนันทาราม 31.  วัดทุ่งศาลา 32.  วัดท่าต้นกวาว 33.  วัดท่ากาน 34.  วัดดอนชื่น 35.  วัดดงป่างิ้ว 36.  วัดช่างคำ 37.  วัดช่างกระดาษ 38.  วัดจอมทอง 39.  วัดคีรีเขต 40.  วัดกู่คำ 41.  วัดกองทราย 42.  พัฒนาต้นน้ำที่ 5 ขุนวาง 43.  บ้านไร่ 44.  บ้านใหม่หนองหอย 45.  บ้านใหม่สวรรค์ 46.  บ้านแสนตอ 47.  บ้านแม่ขาน 48.  บ้านแม่กุ้งหลวง 49.  บ้านเหล่าเป้า 50.  บ้านเหล่าป่าฝาง 51.  บ้านเปียง 52.  บ้านหัวริน 53.  บ้านหัวข่วง 54.  บ้านห้วยส้ม 55.  บ้านห้วยน้ำขาว 56.  บ้านห้วยตอง 57.  บ้านห้วยข้าวลีบ 58.  บ้านหนองเต่า 59.  บ้านสามหลัง 60.  บ้านสันผักหวาน 61.  บ้านสันป่าสัก 62.  บ้านสันทราย(หางดง) 63.  บ้านสันทราย(สารภี) 64.  บ้านวังศรี 65.  บ้านร่องน้ำ 66.  บ้านม่วงพี่น้อง 67.  บ้านฟ่อน 68.  บ้านพันตน 69.  บ้านป่าตาล 70.  บ้านปากเหมือง 71.  บ้านปง 72.  บ้านน้ำแพร่ 73.  บ้านทุ่งเสี้ยว (นวรัฐ) 74.  บ้านทุ่งหลวง 75.  บ้านท้าวบุญเรือง 76.  บ้านทรายมูล 77.  บ้านตองกาย 78.  บ้านดอยหล่อ 79.  บ้านดงป่าหวาย 80.  บ้านดง 81.  บ้านกาด(เขมวังส์ฯ) 82.  ชุมชนวัดศรีคำชมภู 83.  ชุมชนวัดปากกอง 84.  ชุมชนกิ่วแลหลวงประสิทธิ์วิทยา 85.  กิ่วแลน้อยประสิทธิ์วิทยา 86.  กรป.กลางอุปถัมภ์