สพป.เชียงใหม่ เขต 2 : 5 ## PAGE 2

76.  บ้านหลักปัน 77.  บ้านหลวง 78.  บ้านหนองไคร้ 79.  บ้านหนองหาร(ทิพวันอุทิศ) 80.  บ้านหนองมะจับ 81.  บ้านหนองปิด 82.  บ้านหนองปลามัน 83.  บ้านหนองก๋าย 84.  บ้านสันศรี 85.  บ้านสันพระเนตร 86.  บ้านสันป่าสัก 87.  บ้านสันป่าตอง 88.  บ้านสันปง 89.  บ้านสันคะยอม 90.  บ้านสันกลาง 91.  บ้านสะลวงนอก 92.  บ้านศรีบุญเรือง 93.  บ้านศรีงาม 94.  บ้านริมใต้ 95.  บ้านร่มหลวง 96.  บ้านพระนอน 97.  บ้านผึ้ง 98.  บ้านผาหมอน 99.  บ้านป่าไหน่ 100.  บ้านป่าเหมือด 101.  บ้านป่าลาน 102.  บ้านป่าบง 103.  บ้านป่าตุ้ม 104.  บ้านป่าติ้ว 105.  บ้านปางไฮ 106.  บ้านปางไม้แดง 107.  บ้านปางฮ่าง 108.  บ้านปางห้วยตาด 109.  บ้านปางขุม 110.  บ้านปางกว้าง 111.  บ้านป่าก้าง 112.  บ้านปง 113.  บ้านบ่อแก้ว 114.  บ้านบวกเปา 115.  บ้านบวกหมื้อ 116.  บ้านบวกจั่น 117.  บ้านน้ำริน 118.  บ้านนาบุญโหล่งขอด 119.  บ้านนากู่ 120.  บ้านทุ่งโป่ง 121.  บ้านท่าเกวียน 122.  บ้านท่ามะเกี๋ยง 123.  บ้านทับเดื่อ 124.  บ้านต้นรุง 125.  บ้านต้นผึ้ง 126.  บ้านต้นขาม 127.  บ้านช้างใน 128.  บ้านขุนแจ๋ 129.  บ้านกิ่วเสือ 130.  บ้านก๋ายน้อย 131.  บ้านกาดฮาว 132.  บ้านกองแหะ 133.  ทรายทองราษฎร์อุทิศ 134.  ชุมชนสหกรณ์นิคมวิทยา 135.  ชุมชนวัดช่อแล 136.  ชุมชนบ้านโป่ง 137.  ชุมชนบ้านแม่สาบสาขาวัดแม่ขาน 138.  ชุมชนบ้านแม่สาบ 139.  ชุมชนบ้านดง 140.  ชลประทานเขื่อนแม่กวงจิราธิวัฒน์อุปถัมภ์